تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 110 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-    مقدمه     13
1-2-    بيان مسئله     18
1-3-    اهميت ضرورت تحقيق     21
1-4-    اهداف تحقيق     23
1-5-    فرضيات تحقيق     23
1-6-    تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق     23
فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهيم نظري     33
2-1-1- تعريف خود     33
2-1-2- "خود" در ديدگاههاي مختلف روان شناختي     36
2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن     39
2-1-4- تصوير ذهني     43
2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر     46
2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان     49
2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش     54
2-1-8- تعريف زيبايي    59
2-1-10- بد شكلي بدني     60
فصل سوم: طرح تحقيق
3-1- طرح تحقيق     84
3-2- جامعه آماري     84
3-3- نمونه و روش نمونه گيري     84
3-4- ابزارهاي تحقيق     85
3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق     85
3-6- روش و چگونگي اجرا     86
3-7- روش آماري     87
فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق
الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق    
ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده     
ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق     
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق     102
5-2- رهنمودهاي تحقيق     105
5-3- محدوديتهاي تحقيق     106
5-4- پيشنهادات     107
منابع فارسي     108
منابع انگليسي     113
ضمائم
 
چكيده
پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.
نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.
ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از:
1-    بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد.
 
مقدمه:
از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است.
مفاهيم زيادي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زيبايي تلقي مي كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصيات جسماني خود زيبا هستند بلكه بخاطر شخصيت، صفات و توانايي شاد كردن ودوست داشتن هم زيبا هستند. شايد بتوان گفت زيبايي همچون يك كره يخ شناور است كه تنها يك قسمت از آن قابل ديدن است. در حال حاضر بايد دانست كه تمايل به زيبايي وتلاش براي بدست آوردن آن يك امر جهاني است.
( ايو 2001) هنگامي كه بشر توانست خود را در آب ببيند متوجه اين حقيقت شد كه زيبايي ظاهر علاوه بر استعداد ذاتي خاص يك سري مراقبت ها همراه با ايجاد تغييرات نيز مي باشد كه بشر مي تواند در ظاهر خويش بوجود آورد. دريافت اين حقيقت و غريزه طبيعي زيبايي درستي سبب ايجاد حرفه ها، هنرها و علومي گشت كه هدف همه آنها پيدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بيشتر زيبايي ظاهر بود. (بلوچي 1376)
براي هزاران سال افراد از روش هاي مختلف زيبا سازي كه ميراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.
ارتقاء زيبايي در دو بعد جسماني و رواني انجام مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد زيبايي ظاهر به عزت نفس انگيزه ها و انتظارات متفاوت در نتايج زيبا ساختن و تاثير روان شناختي گوناگون آن به افراد نيازمند مطالعات برنامه ريزي شده و هدفمند در اين زمينه با همكاري افراد متخصص در اين زمينه مي باشد.
راجع به عزت نفس هم مي توان چنين گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشي كه ما به خود نسبت مي دهيم و اين ميزان ارزشي است كه ما فكر مي كنيم ديگران براي ما به عنوان يك شخص قائل هستند.

فهرست منابع
1-    آلن ، ا.راس (1373) . روانشناسي شخصيت، ترجمه سياوش، جمالفر، چاپ اول. انتشارات بعثت
2-    اتكينسون ، رتا. ل و اتكينسون ، ريچارد . س، هيلگارد ارنست. (1371) . زمينه روانشناسي . ترجمه محمدتقي براهني و ديگران. جلد دوم. انتشارات رشد.
3-    آزاد، حسين (1374) آسيب شناسي رواني. انتشارات بعثت.
4-    اسماعيلي، بهمن. (1374) ارتباط خويشتن پنداري و رضايت از زندگي زناشويي دانشجويان دانشگاه اصفهان، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.
5-    ارسطويي ايراني، هايده. (1372) . بررسي ارتباط خودپنداري با جنسيت و پيشرفت تحصيلي . كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.
6-    براندن، ناتانيل. (1374) چگونه عزت نفس خود را تقويت كنيم. ترجمه اسماعيل كيواني. چاپ اول. انتشارات مهارات.
7-    بيابانگرد، اسماعيل. (1370). بررسي رابطه بين مفاهيم منبع كنتل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي پسران سال سوم دبيرستانهاي تهران. كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.
8-    بيابانگرد، اسماعيل. (1373) روشهاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. انتشارات انجمن و اولياء و مربيان
9-    پروين، لارنس. اي. (1374). روان شناسي شخصيت: نظريه و تحقيق. ترجمه محمد جعفر جوادي و پروين كديور. چاپ اول. انتشارات رسا
10-    جوني زيگر. (1378) مقاله تجارت زيبايي زنان. مترجم زهره زاهدي . مجله زنان. مهرماه.
11-    خامسان ، احمد. (1374). بررسي مقايسه اي ادراك خود در زمينه تحول و سلامت رواني. كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.
12-    دادستان . پ. (1370) مؤلف مقاله شكل گيري اضطراب در جريان تحول و بررسي تجربي آن در نوجواني . تهران. مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني. شماره 192. سال 29.
13-    دادستان. پ. (1376). روان شناسي مرضي تحولي. جلد اول. تهران. انتشارات سمت.
14-    دلاور، علي. (1371). روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه پيام نور.
15-    شعاري نژاد، علي اكبر. (1374). روانشناسي رشد، نوجواني و بلوغ. تهران. انتشارات دانشگاه پيام نور.
16-    شفيع آبادي، عبدالله. (1375). نظريه هاي مشاوره و روان درماني. تهران. مركز نشر دانشگاهي.
17-    صادقي، محمود .(1373). محروميت جنسي و اضطراب . نشر مفيد
18-    عليزاده موسوي، ابراهيم. (1373). بررسي رابطه حرمت و افسردگي در دانشجويان جانباز. كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.
19-    قاسمي، فريده. (1373). بررسي تحليلي خودسنجي در نزد نوجوانان . كارشناسي ارشد. دانشگاه الزهراء
20-    كراز، ژ. (1368) بيماريهاي رواني. ترجمه محمود منصور و پريرخ دادستان. انتشارات ژرف.
21-    كاپلان، سادوك. (1371). خلاصه هاي روانپزشكي. ترجمه پورافكاري، نصرت ا... . جلد اول و دوم نشر ذوقي
22-    كلارنس، ج. (1370) مباحث عمده روانپزشكي . ترجمه وهاب زاده. چاپ اول. انتشارات شركت سهامي افست.
23-    كوهن، لوئيس، هاليدي، ميشل. (1372) . آمار در علوم تربيتي و تربيت بدني. ترجمه علي دلاور . چاپ اول . انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي
24-    گولومبوك، سوزان. في وش، رابين. (1378). رشد جنسيت ، ترجمه مهرناز شهرآراي. چاپ اول. انتشارات شمشاد.
25-    گنجي، حمزه. (1373). روان شناسي عمومي. تهران. دانشگاه پيام نور.
26-    لطف آبادي، حسين و ديگران. (1374) . روان شناسي رشد1.چاپ پنجم. انتشارات سمت.
27-    مالتز، ماكسول. (1373). روانشناسي تصوير ذهني. ترجمه مهدي قراچه داغي. انتشارات ربيع.
28-    مالتز، ماكسول. (1373). روانشناسي خودپنداري ، ترجمه احمد نقي پور. انتشارات بنياد.
29-    محسني، نيكچهره ، احدي، حسن. (1370). روانشناسي رشد. تهران. چاپ و نشر بنياد.
30-    ماي لي. ر. (1370). ساخت، پديدآيي و تحول شخصيت . ترجمه منصور. انتشارات دانشگاه تهران.
31-    ناتانيل، براندن. (1373). انسان بدون خويشتن يا روان شناسي از خود بينگانگي . ترجمه جمال هاشمي. انتشارات دانشگاه تهران.
32-    هاشمي، جمال. (1371) روان شناسي حرمت نفس . شركت سهامي انتشار.
33-    هومن ، حيدرعلي. (1374). استنباط آماري در پژوهش رفتاري. نشر پارسا.
34-    يزدي، سيد اميرامين. (1373). بررسي محتواي مفهئوم خود نزد دختران و پسران در آغاز و پايان نوجواني. كارشناسي ارشد . دانشگاه تهران.
 
1.   Biby, Erika. L. (1998). The relationship between body dysmorphic disorder and depression, self-esteem, somatization and obsessive compulsive disorder. Journal of clinical Psychology, 54(4). 498-499.
2. Dulsuke, Aldba. (1998). Cultural variations in body esteem. How young adults in Iran and The united states view Theit own appearances. The Journal of social psycholoye, 138(4), 539-540.
3. Davis and Katzman. (1997). Body esteem, weight satisfaction, depression and self esteem among Chinese males and females in Hong Kong. Sex Roles, 36(7-8). (44-540).
4. David. B. sarwer, Thomas A. wedden, and Gary D. Foster. (1998). Assessmeht of body image Dissatisfaction in obese women. Journal of consulting psychology, (4). 651-654.
5. Davis. C, claridge. G, Brewer. H, (1996). The 2 faces of narcissism-personality dynamics of body esteem. Journal of social and clinical psychology, 15(2). (153-166).
6. Dinucci, James, Finkenberg, Mel, Mecune, sandra. (1994). Analysis of body esteem of females collegiate Athletes.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه