مقايسه دبيرستان های دخترانه دولتی و غيرانتفاعی از نظر ميزان برخورداری از ويژگی های سازمان يادگيرنده

مقايسه دبيرستان های دخترانه دولتی و غيرانتفاعی از نظر ميزان برخورداری از ويژگی های سازمان يادگيرنده
مقايسه دبيرستان های دخترانه دولتی و غيرانتفاعی از نظر ميزان برخورداری از ويژگی های سازمان يادگيرنده
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word _ همراه با دو پرسشنامه آماری مطالعه موردی دبیرستان های منطقه 2 تهران_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق    1
تعريف و بيان مسأله    2
اهميت مسأله    5
هدف تحقيق    9
سوالات تحقيق    9
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    10
فصل دوم: ادبيات تحقيق    14
 بخش اول: پيشينه نظري تحقيق    18
سير تحولات نظريه‌هاي سازمان ومديريت    18
سابقه سازمان يادگيرنده    21
تئوري يادگيري سازماني    24
تعاريفي از يادگيري سازماني    25
سازمان يادگيرنده    28
يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده    34
نقش مكاتب فكري در سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني    37
اصول سازمان‌هاي فراگير از نظر «پيترسنج»    40
تفاوت سازمانهاي يادگيرنده با سازمان‌هاي سنتي    54
بررسي و مقايسه نظريه پيترسنج با نظريه صاحبنظران ديگر    58
چگونه يك سازمان يادگيرنده با سازمان‌هاي ديگر متفاوت است؟    60
اجزاي سازنده سازمان يادگيرنده    66
سازمان يادگيرنده در آينده    69
راهبردهاي ايجاد و گسترش سازمان يادگيرنده    70
راهكارهاي اجرايي سازمان‌هاي يادگيرنده    75
مزاياي ايجاد سازمان يادگيرنده    76
تغيرات ساختاري لازم براساس سازمان يادگيرنده در درون سازمان موجود (مدارس)    78
مدارس يادگيرنده    80
ويژگي‌هاي مدرسه يادگيرنده    89
مقايسه‌ مدارس دولتي و غيرانتفاعي    96
بخش دوم: بررسي پيشينه تحقيق    99
نتيجه‌گيري    114
فصل سوم: روش تحقيق    118
روش تحقيق    119
جامعه آماري    120
نمونه و روش نمونه‌گيري    120
روش جمع‌آوري اطلاعات     121
روش تجزيه و تحليل داده‌ها    122
فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته‌ها    123
اطلاعات توصيفي گروه نمونه    124
جمع‌بندي    131
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات    132
بحث و نتيجه‌گيري    133
محدوديت‌هاي پژوهشي    134
فهرست منابع    137
ضمائم    142
 
چكيده:
امروزه مفهوم نويني كه با پيچيده شدن محيط سازمان‌ها مطرح مي‌شود، مفهوم «سازمان يادگيرنده» مي‌باشد. هر چقدر عدم اطمينان محيطي (پيچيدگي وتغييرات محيطي) بالا باشد، سازمان‌ها نياز بيشتري به دانستن و آگاهي گسترده از عوامل محيطي دارند تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. سازمان يادگيرنده را نوعي از سازمان به شمار مي‌آورند كه هدف اصلي آن يادگيري است و آموزش و يادگيري در آن نهادينه شده است..
«سازمان يادگيرنده» در طول زمان مي‌آموزد، تغيير مي‌كند و عملكردش را متحول مي‌سازد. «سازمان يادگيرنده» سازماني است كه عملكردهايش از طريق آگاه شدن و درك بهتر بهبود مي‌يابد و اصلاح مي‌شود (الواني، 1378-ص3)
براي ايجاد و توسعه سازمان‌هاي يادگيرنده لازم است گام‌هاي اوليه را از مدارس و ايجاد عادت به تفكر خلاق و يادگيري دائمي در تربيت شوندگان آغاز كنيم. كسب اطلاعات درست يادگيري در سنين خردسالي و در سالهاي نخستين مدرسه شكل مي‌گيرد و در طول حيات ادامه مي‌يابد. مهارت‌هاي شناختي درست لازمه پيشرفت تحصيلي و ايجاد رغبت و انگيزه براي يادگيري مي‌باشد. يادگيري تنها به سالهايي كه در مدرسه مي‌گذرد اختصاص ندارد ايجاد فرهنگ يادگيري و تبديل مدارس به سازمان‌هاي يادگيري مستلزم نگاهي ديگر به آموزش وبرنامه‌ريزي آن است. (مشايخ، 1380- ص135-164)
در تحقيق حاضر، حجم نمونه تحقيق 94نفر شامل 75 دبير و 19 مدير بوده كه البته اين افراد از 7 دبيرستان يعني 2 دولتي و 5 غيرانتفاعي با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي از جامعه‌ 25 مدرسه‌اي انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقيق توصيفي و به كاربردن پرسشنامه‌اي كه حاوي 30 سوال 5 گزينه‌اي بود، ديدگاه دبيران ومديران دبيرستانهاي دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به يادگيرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجيده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گيري از آمار توصيفي (فراواني،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از تجزيه وتحليل ديدگاه دبيران و مديران، رشته تحصيلي، مدرك تحصيلي، سابقه خدمت و ... نتايج زير به دست آمد.
1- مدارس غيرانتفاعي منطقه 2 شهر تهران بيش از مدارس دولتي اين منطقه از ويژگي‌ها و اصول يك سازمان يادگيرنده برخوردارند.
2- اصول و ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده در گروه دبيران بيش از گروه مديران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرك تحصيلي افراد به سمت ويژگي‌ها واصول سازمان يادگيرنده مي‌روند.
4- با توجه به رشته تحصيلي بيشترين افراد نمونه از رشته علوم انساني هستند كه اين نشان‌ دهنده بالاتر بودن اين ويژگي‌ها در اين گروه است.
 
«مقدمه»
سازمان يادگيرنده سازماني است كه با ارتقاي دائمي ويادگيري فردي، گروهي ودر نتيجه يادگيري سازماني كاركنان، موجبات تكامل وبالندگي و پويايي افراد و سازمان را در تعادل با محيط متغير فراهم مي‌سازد. در يادگيري‌ سازماني ترتيبي اتخاذ مي‌شود كه با ايجاد ارتباط بين آگاهي‌ها و دانش فردي اعضاي سازمان كه از تجربيات كاري و ساير مجاري كسب دانش فرا گرفته شده «نوعي دانش جمعي و سازماني حاصل آيد. (الواني، 1383-ص21)
سازمان يادگيرنده مفهوم نويني است كه همراه با پيچيده شدن محيط سازمان‌ها مطرح شده است. هر چقدر عدم اطمينان محيطي ناشي از پچيدگي و تغييرات آن بالاتر باشد سازمان‌ها براي تطبيق خود با تحولات محيطي نياز شديدتري به دانش و آگاهي گسترده از عوامل محيطي پيدا مي‌كنند.
مفهوم سازمان يادگيرنده با توجه به پيچيدگي روزافزون محيط سازماني و افزايش عدم اطمينان در محيط، مفهوم بسيار معتبري است توانايي سازگاري سازمان با محيط متغير به يادگيري بستگي دارد. براي رقابت با سازمان‌هاي ديگر،يك سازمان بايد بهتر از آنها ياد بگيرد و دانش خود را سريعتر و گسترده‌تر از آنها در سراسر سازمان به كار بندد. امروزه، سازمان‌ها و كاركنان آنها، بايد پيوسته خود را با شرايط و موقعيت‌هاي جديد سازگار سازند تا بتوانند در دراز مدت دوام بياورند. اين، واقعيت سازمان‌هاي جديد است (علاقه‌بند، 1385)

فهرست منابع:
 1. ابويي اردكاني، محمد، نظريه سازمان‌هاي يادگيرنده www.irancbc.ir/data/reports/learning،  بهار 1379.
2. الواني، مهدي، سازمان‌هاي كامياب امروز، سازمان‌هاي يادگيرنده و دانش آفرين، مجله مديريت دولتي، شماره 26
3. الواني، مهدي، ؟دانش آفرين، ضرورت بقا در سازمان‌هاي امروز،مجلس و پژوهش، سال 10، شماره 41، سال 1383.
4. الواني،مهدي، مديريت عمومي، ناشرني، جلد دوم، 135.
5. الهي شعبان، احمدي علي‌اكبر، مستندسازي تجربيات در فرآيند مديريت استراتژيك، مديريت دولتي، شماره 49و48، تابستان و پاييز 1379.
6. بهرام‌زاده حسينعلي، يادگيري سازماني و تفكر سيستمي، مديريت، شماره44، مرداد وشهريور 1379.
7.  كارل، سازمان يادگيرنده، روزنامه گسترش صنعت، سال سيزدهم شماره600، ارديبهشت، 1381.
8. ترك‌زاد جعفر، مدرسه يادگيرنده، فصلنامه مديريت آموزش و پرورش،‌دوره ششم، پاييز و زمستان، 1378.
9. جدنزگلن، ايجاد سازمان پيشگام بارسالت يادگيري، فضل‌اله نبي، نشر افراء، پاييز 1380.
10. جهانديده مهرداد،خلق سازمان‌هاي يادگيرنده،نشريه مديريت مدرن
11. دفت‌ريچادال، تئوري و طراحي سازمان، علي پارسيان، اعرابي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، جلد2،چاپ اول، 1377
12. دفت ريچاردال، سازمان يادگيرنده، تئوري و طراحي سازمان، محسني جاجرمي زاده ، آموزش هماهنگ، 1378.
13. دميرچي، فريبا، بررسي وضعيت دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس اصول سازمان يادگيرنده (پيترسنج) از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 1381.
14. رابينز استيفن، رفتار سازماني، علي پارسيان و محمد اعرابي، نشر دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، چاپ 1386
15. رهنورد فرج‌اله، يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده، مجله مديريت دولتي، شماره 43، بهار 1378
16. زمرديان اصغر، مديريت تحول، انتشارات مديريت صنعتي، جلد اول، پاييز 1373
17.سحرخيز حميد، سازماندهي مجدد بخش‌هاس مهندسي طراحي بر پايه فرآيندها با رويكرد به سازمان‌هاي يادگيرنده، تربيت مدرس، بهار1381
18. سنج پيتر، پنجمين فرمان،حافظ كمال هدايت،محمد روشن،انتشارات سازمان مديريتي صنعتي، جلد اول، 1375
19. سنج پيتر، كارجديد، سازمان فراگيرنده، عزيز كيلوند، تدبير، شماره 61،ارديبهشت1375
20. شفاعي رضا، موانع ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده در ايران،تربيت مدرس، مهر 1380
21. شيرواني عليرضا، خليفه سلطاني سيدمحسن، چگونه يك سازمان را به يك سازمان يادگيرنده تبديل سازيم. مجله فولاد،شماره 63
22. صمدآقايي جليل، سازمان‌هاي كارآفرين، مركز آموزش مديريت دولتي، جلد اول، 1378
23. طالبي كهدوني فضل‌اله، سازمان يادگيرنده(سازمان متحول، پويا و مطلوب)،نشريه مديريرت(انجمن مديريت ايران)، شماره64و63
24. فارغ‌زاده معصومه،بررسي و تعيين شاخص‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده در مدارس ايران (توسط خبرگان تعليم وتربيت) موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي، 1385.
25. قهرماني محمد، سازمان يادگيرنده،برآيند نيم قرن تحول سازماني، مجله مديريت توسعه، شماره19، تابستان 1380
26. مشايخ فريده، ديدگاه‌هاي نو در برنامه‌ريزي آموزشي، انتشارات سمت، تهران 1380
27. معيني بشيري،  بررسي ومقايس ميزان يادگيري سازماني مدارس متوسطه قم، 82، 81
28. موسوي علي، نسل جديد سازمان يادگيرنده، فصلنامه مطالعات مديريت، 1379
29. ميرسپاسي ناصر، دانش فرد كرم‌اله، طراحي وتبيين الگوي به كارگيري ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده در نظام اداري ايران، اقتصاد و مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، شمار 57، تابستان 1382.
30.هندي چارلز،مديريت سازمان‌هاي يادگيرنده،مهدي ايران‌نژاد پريزي، مجله مديريت توسعه،شماره 3، 1378
31. هندي چارلز،«عصر سنت‌گريزي مديريت و سازمان در قرن بيست ويكم،عباس مخبر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1374.
32. علي علاقه‌بند، مباني نظري و اصول مديريت آموزشي،نشر روان، 1385.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه