معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

شركت های پذيرفته شده در بورس و بررسی امكان تشخيص استفاده از تامين مالی خارج از ترازنامه آنها

شركت های پذيرفته شده در بورس و بررسی امكان تشخيص استفاده از تامين مالی خارج از ترازنامه آنها
شركت های پذيرفته شده در بورس و بررسی امكان تشخيص استفاده از تامين مالی خارج از ترازنامه آنها
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت word همراه با فرم پروپوزال_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چکيده   
مقدمه   
فصل اول: کلیات پژوهش   
1-1 مقدمه:   
1-2 بيان مساله و علل انتخاب موضوع   
1-3 اهداف پژوهش:   
1-4 اهميت پژوهش:   
1-5 نوع طرح پژوهش:   
1-6 متغيرهای پژوهش:   
1-7 فرضيه های پژوهش:   
1-8 قلمرو پژوهش:   
       1-1-8 قلمرو موضوعی   
       2-1-8 قلمرو مکانی    
       3-1-8 قلمرو  زمانی    
1-9 محدوديتهای پژوهش    
1- 10 روش پژوهش   
1-11 روش جمع آوری اطلاعات    
1-12 ابزار اندازه گيری اطلاعات    
1-13 واژگان کليدی و اصطلاحات   
1-14 ساختار پژوهش   
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش   
1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون   
2-1 مقدمه:   
2-2 گفتار اول: تاريخچه   
2-2-1 مقاله فنی انتشار يافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز   
2-2-2 متن پيشنهادی شماره 42 (ED42)   
2-2-3 متن پيشنهادی شماره 49 (ED 49)   
2-2-4 شرايط پيشنهاد شده توسط متن پيشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)   
2-2-5 بيانيه تحقيق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات   
2-3 گفتار دوم: مبانی نظری   
2-3-1 تجزيه و تحليل مزايا و مخاطرات   
2-3-2 شناخت   
2-3-3 عدم شناخت   
2-3-4 تهاتر   
2-3-6 نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم   
2-3-6 معاملات مرتبط   
2-4 گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی   
2-4-1 ترازنامه   
2-4-2 صورتهای مالی اساسی ديگر   
2-4-3 يادداشتهای توضيحي  صورتهای مالی و گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام   
2-5 گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانين و استانداردهای   
   مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه   
2-5-1 آنچه براي انرون اتفاق افتاد؟   
2-5-2 تاريخچه انرون   
2-5-3 گزارش Powers و Batson در مورد انرون   
2- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بينز اکسلی   
2-1 گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص   
2-2-1 مقدمه    
2-2-2 تعريف شرکتها با اهداف خاص   
2-2-3 ارتباط با تامين مالی خارج از تراز نامه   
2-2 گفتار ششم: قانون سار بينز اکسلی   
2-2-1 مقدمه   
2-2-2 ارتباط قانون ساربينز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه     
2-2-3 اقلامي كه افشاء آنها در ارتباط با ترتيبات خارج از ترازنامه لازم است   
2-2-4 افشاء اقلام تعهدات قراردادی    
3- شيوه های مورد استفاده در تامين مالی خارج از تراز نامه   
1-2 گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهاي فرعی   
2-2-1 تعريف شرکتهای فرعی وشبه فرعی   
2-2-2 معافيت شبه شرکتهای فرعی از تلفيق   
2-2-3 ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامين مالی خارج از تراز نامه   
2-2 گفتار هشتم: سرمايه گذاری در ارزش ويژه ساير شرکتها   
3-2-1 سرمايه گذاری هايی که نه موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه  می شودونه موجب افزايش کنترل   
2-2-2 سرمايه گذاری هايی که موجب افزايش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزايش کنترل    
نمی شود    
2-2-3 سرمايه گذاری هايی که موجب کنترل می شود   
2-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمايه گذاريها   
2-2-5 تلفيق   
2-3 گفتار نهم: اجاره های بلند مدت   
1-2-3 ارزيابی معامله   
2-2-3 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی   
3-2-3 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت   
2-4 گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خريدار   
1-2-4 ارزيابی معامله   
2-2-4 اجاره های سرمايه ای   
3-2-4 اجاره های عملياتی   
4-2-4 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خريدار   
5-2-4 استاندارد بين المللی حسابداری برای اجاره ها   
2-5 گفتار يازدهم: فروش و توافقات باز خريد   
1-2-5 ارزيابی معامله   
2-2-5 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی   
3-2-5 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخريد   
4-2-5 شيوه حسابداری   
2-6 گفتار دوازدهم : کالاهای امانی   
1-2-6 ارزيابی معامله   
2-2-6 ماهيت شيوه ها و الزامات گزارشگری مالی   
3-2-6 حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا   
4-2-6 تعيين قيمت براي انتقال نهايي مالكيت به مشتري    
             5-2-6 آيا مشتري لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان وديعه بدهد؟   
             6-2-6 آيا مشتري حق استفاده از کالا را دارد؟   
7-2-6 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی   
2-7 گفتار سيزدهم: نقل و انتقالات داراييهای مالی با مشارکت های مداوم   
1-2-7 ارزيابی معاملات   
2-2-7 موارد افشاء طبق SFAS شماره 140   
             3-2-7 موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائيهای مالی   
             2-8 گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی    
1-2-8- روشهای تجزیه و تحلیل   
2-2-8- طبقه بندی نسبتها        
3-2-8- فرض تداوم فعالیت        
2-9- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش        
             1-2-10: نتيجه گيري   
فصل سوم: روش شناسي پژوهش (متدولوژي)   
1-3 مقدمه   
2-3 اهداف پژوهش   
3-3 روش جمع آوري داده ها   
4-3 قلمرو پژوهش   
5-3 جامعه آماري   
6-3 نحوه گردآوري اطلاعات   
7-3 نمونه گيري   
8-3 فرضيه هاي پژوهش   
9-3 متغيرهاي پژوهش   
10-3 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش   
11-3 اندازه گيري متغيرهاي پژوهش   
12-3 روش آماري آزمون فرضيه ها   
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش   
1-4 مقدمه   
2-4 نتايج تحليل داده ها- سال 80   
3-4 نتايج تحليل داده ها- سال 81   
4-4 نتايج تحليل داده ها- سال 82   
5-4 نتايج تحليل داده ها- سال 83   
6-4 نتايج تحليل داده ها- سال 84   
7-4 نتايج تحليل داده ها- سال 85   
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات   
1-5 مقدمه   
2-5 خلاصه اي از كل پژوهش   
3-5 خلاصه يافته های پژوهش   
4-5 نتيجه گيري   
5-5 پيشنهادات   
1-5-5 پيشنهادات مربوط به يافته هاي پژوهش    
2-5-5 پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي   
6-5 محدوديت هاي پژوهش   
7-5 فهرست منابع    
فصل ششم :پیوستها   
1-4جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال 1380     140
2-4 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال 1380
3-4 آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-4 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-5 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-6 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-7 جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380
4-8 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-9جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1380
4-10 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-11 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-12 جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-13 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-14 جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-15 جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-16 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-17 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1380
4-1 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-2 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-3 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-4 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-5 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-6 نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-7 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-8 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-9 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-10 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1380
4-18 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-19 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-20 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-21 جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-22 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-23 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-24 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-25 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-26 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-27 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-28 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-29 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-30 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-31 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-32 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-33 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-34 جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-35 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-36 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1381
4-37 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1381
4-11 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-12 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-13 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-14 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-15 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-16 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-17 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-18 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-19 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1381
4-38 جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-39 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-40 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-41 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-42 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-43 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-44 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-45 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-46 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-47 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-48 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-49 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-50 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-51 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-52 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-53 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-54 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1382
4-55 جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1382
4-20 نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-21 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-22 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-23 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-24 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-25 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-26 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-27 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1382
4-56 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-57 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-58 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-59 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-60 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-61 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-62 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-63 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-64 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-65 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-66 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-67 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب –سال 1383
4-68 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-69 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-70 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-71 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1383
4-72 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-73 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1383
4-28 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-29 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-30 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-31 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-32 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-33 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-34 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-35 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-36 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-37 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1383
4-74 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-75 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-76 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-77 جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-78 جدول آزمون t  زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-79 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-80 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-81 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-82 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-83 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-84 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-85 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1384
4-86 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-87 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-88 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-89 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-90 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-91 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-92 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-93 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال 1384
4-38 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-39 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-40 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-41 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-42 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-43 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-44 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-45 نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-46 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-47 نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1384
4-94 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385
4-95 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-96 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-97 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385
4-98 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-99 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-100 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-101 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-102 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-103 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-104 جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب –سال 1385
4-105 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-106 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
 4-107 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-108 جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال 1385
4-109 جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-110 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-111 جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال 1385
4-48 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-49 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-50 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-51 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-52 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-53 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-54 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-55 نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-56 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
4-57 نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال 1385
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1380
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1381
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1382
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1383
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1384
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال 1385
فهرست جداول

1-1 افشاي تعهدات‌قراردادي....................................................................................        55
1-2 اطلاعات مربوط به شركت هاي مورد بررسي در ارتباط با تامين مالي خارج از ترازنامه        104
1-3 خلاصه نتايج حاصل از آزمون‌هاي آماري بين سالهاي 1380-1385 .................................................135
 
فهرست شکلها

1-1    انرون چگونه از شركتها با اهداف خاص براي تامين مالي خارج از ترازنامه استفاده
 مي كرد     .............................39

فصل اول
كليات پژوهش
1-1 مقدمه
با توجه به شتاب فرآيند علم و تكنولوژي در جهان صنعتي امروز، هر رشته اي از علوم به گرايشهاي تخصصي بيشتري تقسيم شده است. اين تقسيم بندي به خودي  خود و بنا به نياز و ضرورت و پيچيدگيهاي روز افزون صنعت بوجود مي آيد. دنياي اقتصاد و روابط بين متغيرهاي اقتصادي و مالي هم از اين تحولات مستنثني نبوده است ومسائل اين رشته نيز روز به روز پيچيده تر و مشكل تر از قبل مي شود، بخصوص پول و بازارهاي سرمايه كه نقش مهم و تعيين كننده اي در اقتصاد دارند. تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در رشد شركت نقش بسيار مهمي ايفا مي كند. توانايي شركت در تامين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركتها به حساب مي آيند  . يكي از بزرگترين چالش هاي شركتها براي ادامه فعاليتشان كمبود منابع مالي براي تامين نيازهاي سرمايه اي است كه شركتها را به انتخاب و تعيين روشهاي تامين مالي كوتاه مدت يا بلند مدت به طرق مختلف ترغيب و تشويق مي كند . تصميم گيريهاي مربوط به تامين مالي توسط شركتها عمدتاً در ارتباط با ساختار سرمايه وهمچنين تعيين و انتخاب بهترين شیوه تامين مالي و تركيب آن مي باشد در نتــــيجه يك شركت مي تواند از طريق تغيير در مواردي مانند سود هر سهم، خط مشي تقسيم سود، زمانبندي مدت و ريسك سودآوري و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالي هر واحد اقتصادي از منابع داخلي و خارجي تشكيل شده است، منابع داخلي شامل جريانهاي نقدي حاصل ازعمليات، وجوه حاصل از فروش داراييها ومنابع خارجي شامل استقراض از بازارهاي مالي و انتشار اوراق بهادار مي باشد.
با بوجود آمدن نوآوريهاي مالي عمده اي كه در دهه 1980 شكل گرفت شركتها به روشهاي نويني از تامين مالي روي آوردند كه نيازهاي مالي خود را نه از طريق روشهاي متداول و رايج بلكه از طريق روشهاي تازه ودر مواري ابتكاري برآورده كردند كه اين مسئله منجر به پيدايش بحث هاي نوين در چگونگي ثبت وارائه اين نوع از تامين مالي توسط شركتها در گزارشهای مالي و در نشريات تخصصي حرفه حسابداری شد . در اين پژوهش تلاش مي شود ماهيت و روشهاي تامين مالي خارج از ترازنامه و همچنين به اختصار دلائل استفاده توسط شركتها و در نهايت بررسي امكان تشخيص استفاده از اين نوع تامين مالي در شركتها توسط حسابرسان مستقل مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
 
فهرست منابع:
1-    استانداردهاي حسابداري ايران- نشريه 160- سازمان حسابرسي.سال 1386
2-    اكبري – فضل ا... – تجزيه و تحليل صورتهاي مالي – نشريه 129- سازمان حسابرسي.سال1383
3-    استانداردهاي حسابرسي – نشريه 124- سازمان حسابرسي.سال 1379
4-    ثقفي- علی- فرضيه بازار موثر (كارا) اوراق بهادار و تاثير آن در حسابداري.تابستان 1372
5-    جواهري-اسماعیل- قانون ساربينز اكسلي - زمستان 1385- مجله حسابرس- شماره 35
6-    حساس يگانه –یحیی- 1384- فلسفه حسابرسي- انتشارات علمي و فرهنگي
7-    حساس يگانه- یحیی- نادری نوعيني-محمد مهدی - درسهايي از فروپاشي انرون در زمينه حاكميت شركتها- مجله حسابدار- شماره 192-193- اسفند و فروردين 86 و 87
8-    دستگير-محسن- سليمانيان- غلامرضا- تامين برون ترازنامه اي، رويكرد مقايسه اي ارديبهشت 1386- مجله حسابدار- شماره 182.
9-    Off Balance Sheet finance (Ron Paterson)- First published in the United Kingdom by THE MACMILLAN PRESS LTD- January 1993
10-    Off Balance Sheet Financing – What Value does it bring to the frim? – MASTER Thesis – Michael Leigh and Lena Olveren- January 2001
11-    Report and Recommendations Pursuant to Section 401 (C) of the Sarbanes – Oxley Act of 2002 on Arrangements with off- Balance Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Filings by Issuers.
(Submitted to the president of the united states, the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the United States Senate and the committee on Financial Services of the United States House of Representatives.) June 2004
12-    What happened to Enron? Anuj Thakur, Samir Kalra, Rahul Karkun. March 2004
13-     Financial Engineering with Special purpose Entities.
Bala G. Dharan, Ph. D. CPA- J. Howard Creekmore professor of Accounting- Jesse H. Jones Graduate School of  Management Rice university, Houston – June 2002
14-    Disclosure in MD A about off- Balance Sheet Arrangements and Aggregate contractual obligation under section 401 (C) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002- Wilson sonsini Goodrich  Rosati – February 2003.
15-    The Sarbanes – Oxley Act of 2002.
 Holme Roberts  Owen LLP (HRO) Alert- March 2005To research possibility recognize of using off – Balance sheet Financing at registered companies in Tehran Stock Exchange By Independent auditors

Abstract

The main and fundamental matter that are discussed in this thesis is informed and  known about sort of transaction are made off-balance sheet current approach are used by companies and at least evaluation whether auditors be able to recognize this kind of financing or not where as transaction off-balance sheet financing is kind of exchange that completely are not shown  as activities and transaction occur.
This kind of transactions due to change in capital structure from the way lack enter owes and commitments in the financial statement (balance sheet ) .in this thesis first are mentioned to articles and statement are issued by formal and in formal (professional and unprofessional ) organization of accounting .
Then the current ways are used in this sort of financing by companies are illustrated and final hypothesis this thesis are tasted by statistics.
The question are propounded in this thesis are:
Relationship and un relationship between key financial ration and off-balance sheet financing ,changing in capital structure if are used off-balance sheet financing and final to make a material suspect in going concern assumption if are used off-balance sheet financing .for replying to these questions first companies that were related to off-balance sheet financing between years 1380-1385 selected by studying their independent auditor reporting and related information were extracted and by using of thesis variant (financial rations are concerned)by statistics methods hypothesis were tested .the results obtain of the statistics test hypothesis indicating to confirm hypothesis this thesis.
Then founds (obtained)this thesis can result that being un favorable financial rations be able to be reason for using off- balance sheet financing by companies then are suggested to auditors that key financial ration for recognize to use probably off –balance sheet financing are tested.

Key word
Financing  ,Off-Balance Sheet Financing ,Special Purpose Entities ,Sarbanes-Oxley .ACT of 2002 ; (SOX) ,Capital Structure

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه