معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ارزيابی استراتژی عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازی متوازن

ارزيابی استراتژی عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازی متوازن
ارزيابی استراتژی عملكرد سازمان بيمه ايران با كارت امتيازی متوازن
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 102 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهرستان سبزوار

فهرست مطا لب    

چکیده         1
فصل اول : كليات تحقيق
1.1مقد مه            3
1-2. تعريف مسئله و بيان موضوع تحقيق             3
1-3 . تعاريف كليدي              4
1-4 .ضرورت انجام تحقيق              4
1-5. سوالات تحقيق             5
1-6. فرضيات تحقيق              5
1-7. اهداف اساسي از انجام تحقيق             6
1-8 . نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق             6
1-9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق             6
1-10. روش تحقيق6
1-11. روش و ابزار گردآوري اطلاعات6
1-12-1. تحقيقات داخلي6
1-12-2. تحقيقات خارجي7
فصل دوم : ادبيات تحقيق
2-1. ارزيابي عملكرد           11
2-1-1.تعاريف           11
2-1-2. ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد           12
2-1-3. تاريخچه ارزيابي عملكرد           12
2-1-3-1. ارزيابي عملكرد در ايران           13
2-1-4. ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد           13
2-1-5. ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد           14
2-2. مدل هاي ارزيابي عملكرد           14
2-2-1. مدل هاي اندازه گيري عملكرد14
2-2-1-1. مدل سينك و تاتل           15
2-2-1-2. ماتريس عملكرد(1989)           16 
2-2-1-3. هرم عملكرد(1991)            16
2-2-1-4. تحليل ذي نفعان(2001 17
2-2-1-5. چارچوب مدوري و استيپل(200018
2-2-1-6. الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد19
2-2-2-7. كارت امتيازي متوازن19
2-2-1-8. مدل تعالي سازماني اروپا20
2-2-1-9-مدل دمينگ 21
2-2-1-10. مدل مالكولم بالدريج 21
2-2-1-11. مدل تعالي در كسب وكار 21   2-3. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد وانتخاب مناسب ترين سيستم22
2-3-1. دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن23
2-4. معرفي مدل كارت امتيازي متوازن25
2-4-1. روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد28
2-4-2.منظرهاي روش امتيازي متوازن28
2-4-2-1. منظر مالي 29
2-4-2-2. منظر مشتري29
2-4-2-3. منظر فرايندهاي داخلي كسب  و كار29
2-4-2-4.منظر يادگيري و رشد30
2-4-3. روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد30
2-4-4. چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند31
2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي32
2-4-4-2. مانع مربوط به عدم  هم سويي كاركنان با استراتژي32
2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد33
2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم33
2-4-5.بر طرف كردن موانع اجراي استراتژي به كمك روش ارزيابي متوازن33
2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژي33
2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان34
2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم34
2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد35
2-4-6. توازن در ارزيابي متوازن35
2-4-6-1. توازن بين سنجه هاي مالي و غير مالي35
2-4-6-2. توازن بين ذي نفعان داخلي و خارجي35
2-4-6-3. توازن بين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت36
2-4-6-4. توازن بين شاخص هاي هادي و توابع عملكرد36
2-4-7. نقشه استراتژي36
2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژي38
2-5.سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن39
2=5=1. سيستم جامع مديريت كارت امتيازي متوازن براي متصل ساختن استراتژي به عمليات39
2-5-1-1. مرحله نخست : تنظيم استراتژي39
2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ريزي استراتژيك41
2-5-1-3. مرحله سوم : هم سويي سازمان با استراتژي42
2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ريزي عمليات42 
2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و يادگيري43 
2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژي43
2-5-2. سنگ بناي موفقيت43 
2-5-3. حمايت مديريت ارشد43
2-5-3. مديريت پروژه 44   

فصل سوم: روش تحقيق 
1-3. بيان مسئله و هدف پژوهش  48   
3-3. تاريخچه بيمه ايران49 
3-4. وظايف و اختيارات52
3-5.جمعيت آماري 52
3-6. شيوه نمونه گيري52
3-7. روش محاسبه حجم نمونه. 52
3-8. محاسبات مربوط به پژوهش53
3-9.فرضيه ها58
3-9-1. آزمون فرض وجه مالي 58         
3-9-2.آزمون فرض وجه مشتري59    
3-9-3.آزمون فرض وجه فرايندهاي داخلي60
3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ويادگيري60
3-10. نتايج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتيازي متوازن.  61     
3-11. نتايج پس از فرضيه ها61   
3-12. ويژگي هاي فردي و اجتماعي نمونه63 
3-12-1. جنسيت افراد جامعه63
3-12-2. سطح تحصيلات64
3-12-3.ميزان سن64
3-12-4. سابقه كاري 66
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
4-1. مقدمه68
4-2. برنامه پياده سازي اهداف استراتژيك68
4-3. پيشنهادات70
4-4. پيشنهادات كاربردي71
5-4. نتيجه گيري71
5-4. منابع73
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                        

جدول3-1. سوالات وجه مالي           54     جدول3-2. محاسبات وجه مالي           55     
جدول 3-3.انحراف معيار و ميانگين وجه مالي           55     
جدول 3-4. سوالات وجه مشتري           55    
جدول 3-5. محاسبات وجه مشتري           56    
جدول 3-6 . انحراف معيار و ميانگين وجه مالي          56   
جدول 3-7. سوالات وجه فرايندهاي داخلي          56   
جدول 3-8. محاسبات وجه فرايندهاي داخلي           57   
جدول 3-9 . انحراف معيار و ميانگين فرايندهاي داخلي           57   
جدول 3-10 .سوالات وجه رشد و يادگيري          57   
جدول 3-11 .محاسبات وجه رشد و يادگيري           58   
جدول 3-12 . انحراف معيار و ميانگين وجه رشد و ياد گيري 58
جدول 3-13 .نتايج آزمون فرض  61
جدول 3-14 .توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به متغير جنسيت 63   
جدول 3-15 . توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به سطح تحصيلات 64
جدول 3-16 . توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به ميزان سن65      
جدول 3-17. توزيع فراواني ارزيابي پاسخ گويان نسبت به ميزان سابقه كاري66   

فهرست اشکال    

    شکل 2-1هفت شاخص عملكرد  15      
شکل 2-2 . ماتريس ارزيابي عملكرد  16      
شکل 2-3 .هرم عملكرد    .         17       
شکل 2-4 . مدل تحليل ذي نفعان 18            
شکل 2-5 .متد مميزي و ارتقاءسيستم عملكرد.19 
شکل 2-6 . نماي كلي معيارها   21              
شکل 2-7 .هرم تعديل يافته كانجي22
شکل 2-8 . مقايسه سيستم هاي اندازه گيري عملكرد 25      
شکل 2-9 .رابطه علت و معلولي درارزيابي متوازن27  
شکل 2-10 . مدل عمومي روش امتيازي متوازن 25      
شکل 2-11 .موانع اساسي در سر راه پياده سازي استراتژي32          
شکل 2-12. نقشه استراتژي         37    
شکل2-13. سيستم مديريتي جامع:متصل ساختن استراتژي به عمليات40   
شکل 3-1. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به متغير جنسيت 63
شکل 3-2. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبتبه سطح تحصيلات  64
شكل3-3. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به ميزان سن  65
شکل 3-4. نمودار ستوني پاسخ گويان نسبت به ميزان سابق كاري  66    
 
چکیده :

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از  ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای  ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک  به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک  مدل مناسب برای  ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه  می باشد


فصل اول:

كليات تحقيق


كليات تحقيق
1-1. مقدمه
امروزه مدیران ارشد بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وقت و انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی‌های اساسی سازمان‌های خود می‌کنند ولی اکثر آن‌ها از عدم اجرای مطلوب استراتژی‌های خود سخن می‌گویند. چشم اندازی که این مدیران برای سازمان خود تصور می‌کنند برای خود آن‌ها کاملاً روشن است ولی آگاهی و درک کارکنان از این چشم انداز بسیار کم و هم‌سویی و همدلی آن‌ها برای تحقق اهداف منبعث از این چشم انداز بسیار کمتر است. بنابراین مدیران ارشد همواره در جست و جوی راه حلی برای حصول از اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود بوده‌اند و در این میان روش‌های ارزیابی به عنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی‌های خود برگزیده‌انددر عصر اقتصاد مبتنی بر دانش فعالیت ارزش آفرین سازمان‌ها متکی به دارایی‌های مشهود آن‌ها نیست. امروزه دانش و قابلیت کارکنان روابط با مشتریان و تأمین کنندگان کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی‌هایی به مراتب ارزشمندتر از دارایی‌های فیزیکی‌اند و توانمندی سازمان‌ها در به کار گیری این دارایی‌های نامشهود قدرت اصلی ارزش آفرینی آن‌ها را رقم می‌زند و ارزیابی‌های مبتنی بر سنجه‌های مالی توانایی ارزیابی این دارایی‌های نامشهود و انعکاس تأثیر آن‌ها بر موفقیت سازمان‌ها را ندارند. در اوایل دهه 1990 روش ارزیابی متوازن توسط چند تن از محققین به دنیا معرفی شد. این روش معتقد بود که ارزیابی عملکرد نبایستی تنها به سنجه‌های (مالی) متکی باشد بلکه عملکرد را باید از منظر‌های مهم دیگری همچون منظر (مشتری) (فرایندهای داخلی) و (یادگیری و رشد) نیز مورد ارزیابی قرار داد. [1]


منابع و ماخذ
[1] پرهیزگار، محمد مهدی،«مطالعه ارزیابی عملکرد پروژه های کلان با رویکرد کارت امتیازی متوازن(موردی پروژه های سد سازی)»، ششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه،1389
[2] بهمن پور ،محمد،«ارزيابي عملكرد شركت توليدي و صنعتي ساحل مازند گاز با استفاده از مدل تعالي سازمان»، اولين همايش ملي مديريت،1389
[3] «ارزيابی فضای کسب وکار صنعتی ايران در حمايت از بخش خصوصی با رويکرد کارت امتيازی متوازن»، نشريه بین‌المللی مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)، جلد 21 شماره 2، صفحات 37-52
[4]  شاهبندرزاده ،محمد ،« تدوين مدلي به منظور شناسايي و رتبه بندي شاخص‌هاي ارزيابي استراتژيك سيستم بانكي با استفاده از رويكرد جديد به مدل كارت امتياز متوازن »، نشریه: فرهنگ مديريت  ،دوره: 5، شماره: 16 ،1388
[5] بشيري ، مجتبي  ،« ارزيابي عملكرد سازمان تامين اجتماعي با استفاده از مدل تركيبي‌ BSC »، نشريه مديريت صنعتي  ، دوره: 1، شماره: 3 ،1388
[6] مهرگان، محمد رضا ،« رويكرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزيابي دانشكده‌هاي مديريت برتر ‌دانشگاه‌هاي استان تهران» ، نشريه مديريت صنعتي  ،دوره: 1، شماره: 2،1388
[7] اکبریان، مجتبی،« همراستا سازي مدل تعالي كيفيت اروپايي و مديريت استراتژيك براي رسيدن به بهبود عملكرد » ،نشريه مديريت صنعتي ،دوره: 1، شماره:2،1388
[8] ابن الرسول،سید اصغر،ارزیابی عملکرد سازمان های تحقیقاتی وزارت صنایع دفاع، پایان نامه دکتری مهندسی صنایع،دانشگاه علم وصنعت ایران،1383.
[9] رابرت كاپلان و ديويد نورتون ،دستاورد اجرا: متصل ساختن استراتژي به عمليات براي دست‌یابی به مزيت رقابتي ، ترجمه محمدرضا عاطفي، انتشارات هاروارد، 2008
[10] پل آر نیون،ارزیابی متوازن گام به گام راهنمای طراحی و پیاده سازی ، مترجمین ،پرویز بختیاری و آناهیتا خزاعی ، صنم اله قلی ، شیما مشایخی ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، 1386
[11] رابرت کاپلان، دیوید نورتون،نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود، مترجمین ، حسین اکبری، مسعود سلطانی ، امیر ملکی ،انتشارات آسیا، 1388
[12] سرمد. ز، بازرگان . ع ، حجازي.ا ، روش‌های تحقيق در علوم رفتاري. انتشارات آگاه ، 1376
[13] آذر ، عادل ،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،انتشارات سمت ، 1388
[14] علی دلاور، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی،انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1382
 [15] یلس یوران اولوه، آنا شوستراند، کارت امتیازی متوازن،ترجمه علیرضا علی سلیمانی،انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ، 1386
[16] نقیان،محمد ،راهنماي تدوين گزارش‌های علمي و فني (به روش تحقيق) ، انتشارات يا مهدي (عج)، 1380
[17] غضنفري مهدي,ابن الرسول سید اصغر,نوجوان مجيد ، «مقايسه سیستم‌های اندازه گيري عملكرد و انتخاب بهترين آن‌ها با استفاده از روشTOPSIS فازي» ، نشريه بین‌المللی مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي) (نشريه بین‌المللی علوم مهندسي)، زمستان 1383; ص 105 - 125
[18] رابرت کاپلان و دیوید نورتون ، سازمان استراتژي محور، ترجمه پرویز بختیاري ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،1388
[19] سازمان مدیریت صنعتی ، گزارش متدولوژي عارضه یابی سازمان(بخش دوم) ، اردیبهشت 82
[20] كريمي، تورج. ،مطالعه تطبيقي مدلهاي ارزيابي عملكردسازماني، كارشناسي ارشد مديريت توليد دانشگاه تهران.
[21] اميران، حيدر، راهنماي گام به گام سرآمدي سازماني، سازمان مديريت صنعتي، 1382.
[22]انواري رستمي، علي اصغر و حسيني، سيد حميد.« بررسي تحليلي الگو و مدل ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور»، دومين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت فراگير و تجارت جهاني، 15 آذر 1384.
[23] تبريزي،پرگل.بررسي عملكرد و ارائه الگوي مناسب براي نظام ارزيابي عملكرد شهرداري تهران،پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري،1386.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه