بررسی رابطه ميان هوش هيجانی و سلامت روانی

بررسی رابطه ميان هوش هيجانی و سلامت روانی
بررسی رابطه ميان هوش هيجانی و سلامت روانی
140,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه    1
بيان مسأله     4
اهميت نظري و عملي پژوهش     8
پيشينة تحقيق     9
اهداف پژوهش     10
فرضيه هاي پژوهش     10
تعاريف مفاهيم     11
تعاريف نظري     11
تعاريف عملياتي    12

فصل دوم : مباني نظري و پيشينة پژوهش
تعاريف هوش هيجاني    13
ويژگيهاي هوش هيجاني     14
سير مطالعه‌ي هوش هيجاني     18
اندازه گيري هوش هيجاني     21
پرسشنامه هوش هيجاني پترايد زوفارنهام     24
هوش هيجاني و بيماريهاي رواني     28
ابراز هيجان و پيامدهاي آن در قلمرو سلامت    31
افزايش هوش هيجاني     34
تعاريف سلامت رواني    53
اهداف و مقاصد بهداشت رواني     55
بهداشت رواني     57
معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام    60
تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري     62
اصول بهداشت رواني     66
پژوهش هاي انجام شده در زمينه رابطه هوش هيجاني يا سلامت رواني     70

فصل سوم : روش تحقيق
جامعه آماري     87
روش نمونه گيري     87
روش اجراي پژوهش     94
تجزيه و تحليل اطلاعات     94

فصل چهارم : تحليل داده‌ها
مقدمه     95
فرضيه‌هاي SPSS     96
آمار توصيفي     97
آمار استنباطي     113

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه     122
ارائة فرضيه‌ها     124
بحث و نتيجه گيري     133
پيشنهادات     135
محدوديت‌ها     135
منابع و ماخذ     136
پرسشنامه و آزمون
چكيدة مطالب
در ابتداي پژوهش، به معرفي موضوع پايان نامه و اهداف اجراي پژوهش و نياز به اجمال به تعاريف نظري و عملياتي پايان نامه پرداخته شده است.
در فصل دوم به بيان تعاريفي از سر فصل‌هاي پايان نامه (هوش هيجاني و سلامت رواني) پرداخته شده است و بررسي برخي بيماريهاي و البته به موضوعات فوق و نيز بررسي پژوهشهاي انجام شده (اعم از خارجي و داخلي) پرداخته شده است.
در فصل سوم روش اجراي آزمون بيان مي‌شود جامعة آماري، پرسشنامه‌هاي انجام شده در اين پژوهش، روش نمونه گيري تجزيه و تحليل اطلاعات در اين فصل بر آن پرداخته مي‌شود.
در فصل چهارم اين پژوهش كه به تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته، در بخش ابتدايي آن از توصيف و سازماندهي مناسب داده‌هاي مورد نظر از روش‌ توصيفي از قبيل اعداد، فراواني، درصد و ... و همچنين نمودار جهت ارائه نتايج به شكل تصوير استفاده شده است.
در بخش دوم براي تحليل داده‌ها از آزمون ضريب همبستگي و رگرسيون استفاده شد. دليل استفاده از اين آزمون تعيين جهت و شدت رابطه بين متغيرها مي‌باشد.
در فصل انتهايي اين پژوهش به بحث و نتيجه گيري كلي پرداخته و پيشنهادات ارائه شده و محدوديت‌هاي اين پژوهش بيان شده است. 
مقدمه
هيجانات رويدادهاي دروني هستند كه زير مجموعه هاي روان شناختي بسياري نظير؛ پاسخ هاي زيست شناختي، شناخت ها و آگاهي‌هاي هشيار را هماهنگ مي سازند. هنگامي كه رابطه شخص با خانواده و با همه انسان ها تغيير كند، هيجانات شخص نيز، تغيير خواهند كرد.
به عنوان مثال: شخصي كه خاطرات شيريني از دوران كودكي به خاطر آورد، ممكن است دنيا به نظرش شاداب تر و بسيار مسرت بخش‌تر به نظر آيد. زيرا هيجانات روابطي را در اين حس (فضا) مي‌كنند كه تداعي كننده معنايي مرتبط با اين روابط مي باشند (اسكو ارز و كلر، 1983 ؛ به نقل از ماير، 2001)
هوش هيجاني اصطلاح نسبتاً جديدي است كه در تكميل مفهوم هوش سنتي بر سهم اجتماعي، شخصي و هيجاني دررفتار هوشمندانه تأكيد دارد (گاردنر، ماير و سالووي 1983 ، وكسلر 1940 ، 1943 ، 1958 ؛ به نقل از ماير و سالووي 1995).
هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم جديد از دهه 1990 وارد ادبيات روان شناختي شده و حاصل در هم تنيدگي دو حس هيجاني و عقلاني و رابطه متقابل عقل و احساس است.
هوش هيجاني مولفه تازه اي است كه خيلي از محققان به كاربرد آن در امور مختلف علاقمندند. نظريه هوش هيجاني و ديدگاه يوسني درباره پيش بيني عوامل موفقيت در زندگي از جمله پيشرفت تحصيلي و مقابله كارآمد با عوامل فشارزا به عنوان منشأ اختلالهاي رواني فراهم مي آورد، زيرا بسياري از ويژگي هاي شخصيتي همچون همدردي، خودگرايي، خوش بيني، خودانگيختگي، كنترل تكانه ها، خودآگاهي و مديريت هيجان، زمينه ساز موفقيت در عرصه هاي گوناگون زندگي هستند.
به نظر مي رسد هوش هيجاني از شخصيت و شاخص هاي شناختي (مثل هوشبهر) متمايز است و در پيش بيني پيامدهاي واقعي و اساسي زندگي موثر باشد. به عبارت ديگر «هوش هيجاني ممكن است بهترين پيش بيني كننده موفقيت شخص در زندگي باشد» (سياروچي و همكاران 2001).
افرادي كه از هوش هيجاني پاييني برخوردارند قادر نيستند از سازوكارهاي منسجم و منظم استفاده كنند بنابراين مستعهد ابتلاء به اختلالات اضطرابي مي باشند (سياروچي و همكاران 2001). در مورد سلامت و بهداشت رواني ديدگاه ها و تعاريف زيادي برشمرد و عوامل زيادي را در داشتن و نداشتن بهداشت و سلامت رواني ذكر كرد: شناخت خود و محيط، داشتن ثبات عاطفي، تسلط بر هيجان ها، پذيرش مسئوليت، توانايي گرفتن تصميمات شخصي، داشتن توانايي رويارويي با مشكلات و استدلال ها (پورافكاري، 1379)، بهداشت رواني را نيز مي‌توان نوعي قابليت ارتباط هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها و تمايلات شخصي به طور مناسب و منطقي داشت (گنجي، 1376).
منابع و مآخذ
1. اكرايي، ساليمن (1380)، آيا مي دانيد هوش هيجاني يا بهره هيجاني چيست؟ تهران. نشريه‌ي موفقيت شماره 38.
2. احمدي رق آبادي، علي (1384) ، بررسي ارتباط هوش هيجاني و بهداشت در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي، شهرستان رشت، سال تحصيلي 84-1383 . پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان.
3. باتلر، ليگيان... هوپ، توني(1382)، راهنماي سلامت روان، ترجمه قراچه داغي، تهران: نشر البرز.
4. بركابي، بيژن – خوئيني، حسين (1382)، بررسي سلامت رواني دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني و دانشگاه علوم پزشكي قزوين، پايان نامه، كارشناسي ارشد، دانشگاه بين المللي امام خميني.
5. بني جمالي، ش. احمدي، ح (1370) بهداشت رواني و عقب مانده ذهني. تهران. نشر ني.چاپ دوم. تهران: نشر ني.
6. بهرامي، هادي (1381)، آزمون هاي رواني (مباني نظري)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
7. جوانشير، اسد (1383). رابطه هوش هيجاني، سلامت روان و فرسودگي شغلي، پايان نامه، چاپ نشده، كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.
8. جوهري تيموري، ساسان (1384)، موضوع همبستگي بين سلامت رواني بر اساس GHQ و نگرشهاي ناسالم بر اساس DAS در دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد واحد مشهد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد مشهد.
9. خائف الهي، احمدعلي (1382)، هوش هيجاني، مجله مديريت توسعه، 18.
10. خداپناهي، محمد كريم (1381)، انگيزش و هيجان، تهران: انتشارات سمت.
11. خداوندي رآهدانه، شهين (1383)، بررسي تأثير هوش هيجاني به ميزان رضايت از زندگي زناشويي، پايان نامه، كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.
12. دادستان، پريرخ، (1378). روان شناسي مرضي تحولي، تهران: انتشارات سمت. جلد دوم.
13. دهقاني آراني، منصور (1374)، بررسي رويدادهاي زندگي، شيوه مقابله و حمايت اجتماعي با سلامت رواني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن.
14. رضواني، فاطمه (1386). تأثير آموزش هوش هيجاني بر سلامت روان مادران كودكان فلج مغزي، پايان نامه، كارشناسي ارشد، اصفهان.
15. ساعتچي، محمود (1376)، روان شناسي بهره وري، تهران، موسسه نشر ويرايش، چاپ اول.
16. سپهريان آذر، فيروزه (1385)، ساخت و هنجاريابي آزمون هوش هيجاني بر اساس نظريه هاي موجود فرهنگ بومي و ارزشيابي تأثير آموزش آن بر شيوه هاي مقابله با استرس در بين دانش آموزان دبيرستانهاي اروميه در سال تحصيلي 85-1384 ، پايان نامه دكترا، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.
17. سياروچي و همكاران (2002)، هوش عاطفي در زندگي روزمره، ترجمه نوري، اصغر و همكاران، (1383) انتشارات: نوشته اصفهان.
18. سياروچي، فورگاس، ژ، ماير، ج (13.83)، هوش عاطفي در زندگي روزمره، ترجمه الف، نوري، امام زاده اي و ح، نصيري، اصفهان: نوشته: چاپ اول.
19. شابلو، سعيد (1382)، بهداشت رواني، تهران: انتشارات رشد.
20. كاپلان، هـ - سادوك، ب (1991)، خلاصه روان پزشكي (علوم رفتاري – روان پزشكي باليني). ترجمه ن، پورافكاري، (1372). تبريز، انتشارات ذوقي.
21. گلمن، د (1379)، هوش هيجاني، ترجمه ح، بلوچ . تهران: انتشارات جيحون.
22. گلمن، دانيل (1382)، هوش هيجاني، مترجم: پارسا، نسرين، تهران: انتشارات ارشد.
23. گلمن، د (1380)، هوش هيجاني در كار، ترجمه ابراهيمي، بهمن، جوينده، محسن، تهران، انتشارات بهين دانش.
24. گنجي، حمزه (1376)، بهداشت رواني، تهران: نشر ارسباران.
25. لشگري، محمد، بررسي مروري بهداشت رواني در اسلام. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان قزوين، شماره 24. زمستان: 1381 ،72  و 73.
26. مارشال ريو،  جان (1376). انگيزش و هيجان، ترجمه محمدي، سيد يحيي، تهران: ويرايش.
27. ميلاني فر، بهروز (1376)، بهداشت رواني، تهران: انتشارات قومس، چاپ ششم.
28. علي پور، مهران (1383)، بررسي هوش هيجاني مجرمان زنداني و افراد عادي و رابطه آن با سلامت روان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.
29. نجات، حميد، ايرواني، محمود (1378) مفهوم سلامت در مكاتب روان شناسي، فصلنامه اصول بهداشت رواني، شماره 3.

1. Sriram, T.G. and et al. (1991). The General Health Question naire in India.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 319.
Syndrome and Mothers Of Children without delay. Education and training in mental retardation, 25 (z).
2. Goldberg D-P (1973), Manual of the General Health Questionnaire windsor, England: Nfer Publishing.
3. Zeman, sophine. (2003). Mental Health and Illnesll in young people. The Ethics of neuroscience , In formation sheet 4, 21-27
4. Ciarrochi, V, Dean, K, Anderson , S. (2000) Emotional Intelligence moderatestherelationship between and mental health. Journal of personality and individual differences. Vol 32 , 197-209.
5. Bar-On,R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-I), Ameasure of Emotional Intelligene. (2 thed)
6. Ciarrochi, J, Chan A.Y.C. and Baigar, J, (2001) Measaring emotional intelligence in adolescents. Personality & Individual Difference.
7. Salovey , P,S Mayer , J.D. (1990). Emotional intelligence. Imaginetion, Cognition and Personality.
8. Parker, Rolland, S (1973). Emotional Common sense. NewYork: Itarper & Row (1973).
9. Mayer. I.D. (1999). Emotional Intellingence popular or scientific psychology. A.P.R. Monitor. 30,8.
10. Mayer. I.D. Salovey, P, and Caruso, D. (2001) Emotional Intelligence as a standard intelligence. Emotion, 1, 232-242. 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه