بررسی معماری و شهرنشينی در زاهدان

بررسی معماری و شهرنشينی در زاهدان
بررسی معماری و شهرنشينی در زاهدان
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 200 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب    طرح مساله
    ضرورت تحقیق
    قلمرو تحقیق
    اهداف تحقیق
    سئوالات اساسی
    فرضیات پژوهش
    روش تحقیق
    پیشینه تحقیق
    محدودیت تحقیق
    شهر چیست
    تعاریف مختلف شهر
    عوامل موثر در تکوین و تکامل شهرنشینی
    دیدگاههای کلاسیک (درونزا)در شکل گیری شهرها
    نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی:مفهوم مازاد تولید
    نظریه اقتصادی: شهر به عنوان یک بازار
    نظریه شهربه عنوان یک پایگاه نظامی ودفاعی
    نظریه مذهبی،گسترش معابد وعبادتگاهها
    موقعیت چهارراهی در ایجاد شهرها
    دیدگاههای مدرن (برونزا)در شکل گیری شهرها
    سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه شامل سیاستهای تجاری-اقتصادی ،صنعتی وغیره
    سیاستهای دولتها در مسائل مرزی واستراتژیک
    اهداف سیاسی –اداری دولتها
    وجود قطب های صنعتی
    وجود راهها(جاده ها ،خط آهن وراههای دریایی وهوایی)
    نظریه های ساخت شهر
    ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)
    ساخت قطاعی شهر ) :نظریه همرهویت)
    ساخت ستاره ای شکل
    ساخت چند هسته ای (نظریه ادواردالمن وچانسی هاریس)
    ساخت عمومی شهرها
    ساخت طبیعی شهرها
    ساخت خطی یا کریدوری
    ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان
    موقعیت جغرافیایی
    موقعیت ریاضی ونسبی شهر زاهدان
    ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان
    ویزگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان
    ژئومورفولوژی حوضه زاهدان
    ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان
    ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان
    شرایط اقلیمی (آب وهوا)محدوده زاهدان
    عوامل ماکروکلیمایی
    عوامل میکروکلیمایی
    بادهای منطقه
    میزان دما ورطوبت در منطقه
    بارندگی وریزش جوی در منطقه
    منابع آب منطقه
    آبهای سطح الارضی
    آبهای زیرزمینی حوضه زاهدان
    ساختار دموگرافی وویژگیهای انسانی شهر زاهدان
    تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(75-1335)
    تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر
    ساختمان جمعیت
    ساخت سنی
    نسبت جنسی
    بعد خانوار
    حرکات جمعیت
    حرکات زمانی جمعیت
    حرکات مکانی جمعیت
    عوامل مهاجرت به زاهدان
    عامل جغرافیایی
    عوامل اجتماعی وفرهنگی واداری
    عوامل اقتصادی
    فعالیت واشتغال
    وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف
    شاغلین بخش کشاورزی
    شاغلین بخش صنعت
    شاغلین بخش خدمات
    وضعیت کلی سواد در زاهدان
    روند شکل گیری شهر زاهدان
    تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک به عنوان یک عامل برونزا
    منطقه بلوچستان و سرحد
    منطقه دزداب
    تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی ایجاد شهر زاهدان
    سیاستهای دولت در توسعه شهرنشینی زاهدان در سده اخیر
    تغییرات کارکردی در شهر زاهدن
    کارکرد نظامی ، سیاسی
    کارکرد اداری
    کارکرد خدماتی
    موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان
    موانع درجه یك توسعه (موانع طبیعی)
    موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی)
    موانع درجه سه توسعه (موانع اقتصادی)
    توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر
    آپارتمان چیست
    سابقه آپارتمان نشینی در جهان
    سابقه آپارتمان نشینی در تهران
    سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان
    مكان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان
    ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان
    بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان
    بررسی رابطه شغل ساكنین در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی رابطه میزان در آمد در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی رابطه قومیتهای ساكن در مجتمعهای آپارتمانی شهر زاهدان
    بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سكونت
    بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی ویژگیهای كالبدی مجتمع های آپارتمانی
    تعداد طبقات مجتمع های آپارتمانی
    بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی
    نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان
    بررسی عمر مجتمع های آپارتمانی
    بررسی امكانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی
    بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی
    نقاط قوت و ضعف مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان
    نقاط قوت
    دسترسی به منابع مالی
    صرفه جویی در مصرف مصالح
    سرعت در فرآیند ساخت
    ارتقای تكنولوژی و ارتقای كیفیت
    دسترسی به تسهیلات عمومی
    نقاط ضعف
    كمبود امكانات خدماتی و رفاهی
    مشكلات سیستم جمع آوری زباله
    كمبود پاركینگ
    كمبود فضای بازی مناسب برای كودكان
    عوارض زیست محیطی در مجتمع‌های آپارتمانی
    موقعیت و قطعه بندی زمین
    موقعیت ساختمانها
    قطعه‌بندی زمین
    عوارض طبیعی
    عوامل مربوط به خاك و زمین
    هوا
    صدا
    نور
    حرارت و برودت
    عوارض انسانی
    خصوصیات خانوار
    سنت‌ها و فرهنگ‌ها
    مسائل جنبی اجتماعی
    ایمنی در برابر حوادث
    بهداشت محیط
    تاسیسات و تجهیزات عمومی و زیربنایی
    عوارض زیباشناسانه
    نتیجه گیری كلی
    آزمون فرضیات
    ارائه راهبردهای مناسب در فرآیند توسعه آپارتمان نشینی
    منابع و مآخذ
ضمائم

 

مقدمه
با توجه به روند سريع شهر نشيني، افزايش جمعيت، كمبود زمين و تحولات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي جوامع موجب دگرگونيهاي كالبدي در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتي آپارتمان نشيني شكل نويني به خود گرفت و جنبه هاي گوناگون زندگي بشري  از جمله نظام هاي سكونتگاهي را تحت تاثير قرا رداد موج اين تاثير گذاري از كشورهاي صنعتي آغاز گشت و به كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران رسيد.
توسعه آپارتمان نشيني نه تنها در شكل گيري و روند شهر نشيني تاثير داشته است بلكه رشد كالبدي و فيزيكي شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاينده و شتابان جمعيتي و فيزيكي شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشيي از اين منظر قابل توجه است به طوري كه جمعيت اين شهر در طي هشتاد سال از كمتر از 5000 نفر در هسته اوليه (حدود سال 1300) به 17495 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسيده است و پيش بيني مي شود كه در 1380 به 548886 نفر رسيده باشد و اين افزايش که رشد جمعيت متوسط 27/8 درصد در اين سالها را داشته است گسترش فيزيكي فزاينده شهر را نيز توجه مي كند اين رشد همراه با پديدآمدن شرايط خاص سياسي، اجتماعي و اقتصادي پديده آپارتمان نشيني را در زاهدان تقويت خواهد نمود . در اين راستا با بهره گيري از نظريات كلاسيك و مدرن در زمينه تكوين و تكامل شهرها و نظريات ساخت شهرها، شهرنشيني را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسي كرده و در انتها به طريق مطالعه ميداني تاثير برآيند اين دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشيني مورد آزمون قرار داده ايم نتايج حاصله از آن بدين گونه است كه رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشي از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.
اين پژوهش شامل شش فصل است كه از ميان آنها بعد از فصل اول كه بيان مسئله است سه فصل بر مبناي مطالعات كتابخانه اي ويك فصل بر مبناي مطالعات ميداني شكل گرفته است و در فصل ششم نيز نتيجه گيري و آزمون فرضيات را آورده ايم.
اين پايان نامه با راهنماييها و دقت نظري كه اساتيد گرامي آقاي دكتر استعلاجي و آقاي دكتر شاعلي داشته اند انجام شده است و لذا كمال تشكر و سپاس را از ايشان دارم علاوه بر آن از كليه اساتيد گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري كه در محضر ايشان تحصيل علم نموده ام قدرداني مي نمايم .

  
منابع و مآخذ :
منابع فارسي :
1- احتسابيان، سلطان : «جغرافياي ايران»، مطبعه انتشارات طلوع 1313
2- احمدي ، حميد : «قوميت و قوم گرايي در ايران از افسانه تا واقعيت» نشر ني چاپ اول، تهران 1378
3- اشتوكلين، يوهان و ديگران «بررسي مقدماتي زمين شناسي در لوت مركزي شرق ايران»، ترجمه علي انتظام، جمشيد افتخار نژاد، گزارش 22 ف – سازمان زمين شناسي كشور تهران، 1342
4- افراخته، حسن : «طرح تحقيقاتي شهرنشيني در زاهدان» دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1372
5- بهفروز، فاطمه : «تحليلي نظري – تجربي براي متعادل سازي توزيع فضايي جمعيت در سيستم شهرهاي ايران»، نشريه پژوهشهاي جغرافيايي شماره 28، سال 24 فرودين 1371
6- پور كرماني، حسن و زمرديان، محمد جعفر : «بحثي پيرامون ژئومورفولوژي استان سيستان و بلوچستان»، زاهدان، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 2، سال سوم، پاييز 1367
7- په، كاترين : مقاله «ملاحظات تئوريك درباره شهر نشيني دركشورهاي تحت سلطه» در كتاب، «وابستگي و شهر نشيني»، ترجمه فرخ حساميان، مطالعات شهري و منطقه اي، چاپ اول، تهران 1358
8- پيران، پرويز «توسعه برون زا و شهر : مورد ايران»، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 31، 1368
9- تجلي، سيد آيت الله، «مروري بر برنامه هاي توسعه پيش و پس از انقلاب» اطلاعات سياسي اقتصادي شماره 176 – 175
10- جهانباني، امان الله، «عمليات قشوق در بلوچستان»، چاپخانه مجلس، چاپ دوم، تهران، 1307
11- حساميان، فرخ  و ديگران «شهرنشيني در ايران»، نشر آگاه، چاپ سوم، تهران 1377
12- خسروي، محمود : «كاربرد روشهاي اقليم شناسي و هيدرولوژي در برنامه ريزي منابع آب و مديريت كنترل سيلاب در حوضه آبريز زاهدان»، پايان نامه دوره فوق ليسانس، 1369، دانشگاه اصفهان
13- داير، رجينالد : «مهاجمان سرحد، روياروري نظامي انگلستان با سرداران بلوچ ايراني»، ترجمه حميد احمدي، نشر ني، چاپ اول، تهران 1378
14- درويش زاده، علي، «زمين شناسي ايران»، نشر دانش امروز، چاپ اول، تهران، 1370
15- ذكريا زاده اميري، جعفر : «بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي اقليتهاي سيك در زاهدان»، پايان نامه دوره كارشناسي جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم زاهدان، 1367
16- رزم آرا، علي، «جغرافياي نظامي ايران، مكران» 1320، مجموعه فرخ غفاري
17- زياري، كرامت الله «برنامه ريزي شهرهاي جديد» انتشارات سمت چاپ دوم، تهران، 1379
18- سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان : «برنامه خاص ناحيه اي سيستان و بلوچستان 1355»، نشريه شماره 19 اسفند ماه 1354
19- سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان «مطالعات برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان سيستان و بلوچستان»، بهمن ماه 1356
20- سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان : «بررسي اعتبارات جاري و عمراني استان سيستان و بلوچستان طي ده ساله 1358 لغايت 1368»، نشريه شماره 26، فروردين 1369
21- سازمان برنامه و بودجه سيستان و بلوچستان : «اعتبارات عمراني و جاري استان سيستان و بلوچستان در طي برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، نشريه شماره 93، بهمن ماه 1378
22- سالار بهزادي، عبدالرضا : «بلوچستان در سالهاي 1307 تا 1317 قمري» ، بنياد افشار، تهران 1372
23- سايكس، سرپرستي : «سفر نامه ژنرال سرپرستي سايكل يا ده هزار ميل درايران»، ترجمه حسين سعادت نوري، انتشارات لوحه، چاپ اول، تهران، 1363
24- سلطانزاده، حسين : «مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهر نشيني در ايران»، انتشارات امير كبير، چاپ دوم، تهران، 1367
25- سلطاني ، سيما، : «زاهدان، جلد اول : پيدايي شهر»، سازمان برنامه و بودجه استان سيستان و بلوچستان، نشريه شماره 67، فروردين 1377
26- شاريه، ژان برنار، «شهرها و روستاها»، ترجمه سيروس سهامي نشر نيكا، 1373
27- شالين، ككلود : «ديناميك شهري يا پويايي شهرها»، ترجمه دكتر اصغر نظريان، انشارات معاونت فرهنگي آستان قدس، چاپ اول، 1372
28- شكويي، حسين، «ديديگاههاي نو در جغرافياي شهر» جلد اول، انتشارات سمت تهران، 1373
29- شكويي، حسين، «فلسفه جغرافيا»، انتشارات گيتا شناسي، چاپ هشتم، تهران 1373
30- شورت، جان رنه، «نظم شهري، درآمدي بر شهرها، فرهنگ و قدرت»، ترجمه اسماعيل چاوشي، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، چاپ اول، 1381
31- شهر و خانه : «طرح جامع شهر زاهدان»، 1365
32- شهر و خانه،« طرح جامعه شهر سازي حريم شهر زاهدان»، 1381
33- شيعه، اسماعيل : «با شهر و منطقه در ايران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1379
34- شيعه، اسماعيل : « مفدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري در ايران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
35- صادق زاده شيراز، مهدي «بررسي جمعيت زاهدان» پايان نامه كارشناسي ارشد، 1381 
طوب، عزت الله، «بررسي شهري بافت معماري زاهدان»، مركز پژوهش سازمان برنامه و بودجه، 1356
36- عابدين در كوش، سعيد : «در آمدي به اقتصاد شهري»، مركز نشر دانشگاهي، چاپ سوم، تهران، 1380
37- عبدالرحمان بن خلدون، «مقدمه ابن خلدون»، ترجمه محمد پروين گنابادي، جلد اول، چاپ نهم، 1379
38- عسگري، ناصر، مقدمه اي بر شناخت سيستان و بلوچستان. بي نا، بي تا
39- غراب،كمال الدين، «بلوچستان يادگار مطرود قرون»، انتشارات كيهان، چاپ دوم، تهران 1364
40- فرمانفرما، فيرو ميرزا، «سفرنامه كرمان و بلوچستان» به كوشش منصوره اتحاديه نظام مافي، انتشارات بابك، تهران 1360
41- فريد، يدالله ، «جغرافيا و شهر شناسي»، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ سوم، تبريز 1373
42- فورون، رمون و اشتوكلين، يوهان، «زمين شناسي و زمين ساخت فلات ايران»، ترجمه صادق حداد كاوه و حسن حسنعليزاده، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، 1368
43- كاستللو، وينسنت فرانسيس، «شهرنشيني در خاورميانه»، ترجمه پرويز پيران و عبدالعلي رضايي، نشر ني، چاپ دوم، تهران 1371
44- كتابي، احمد، «نظريات جمعيت شناسي» انتشارات ىانشطاه تهران سمت، 1354
كرزن، جرج ن، «ايران و قضيه ايران»، جلد اول، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم، تهران 1373
45- لينچ، كوين، «تئوري شكل خوب شهر»، ترجمه سيد حسين بحريني، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1376
46- مرتضوي، شهناز، «رابطه فرهنگ با مديريت منابع انساني و رفتارهاي سازماني» انتشارات نخل، 1379
مجتهد زاده، پرويز، «اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران»، ترجمه حميد رضا ملك محمدي نوري، نشر شيرازه، تهران 1378
47- محمودي، فرج الله، «ويژگيهاي پيكر شناسي زمين در حوضه آبريز زاهدان» پژوهشهاي جغرافيايي شماره 29، سال بيست و چهارم، تيرماه 1371
48- مركز آمار ايران، «سالنامه آماري كشور 1375»
49- مركز آمار ايران، «سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن شهرستان زاهدان» در سالهاي 1335 تا 1375
50- مزيني، منوچهر، «مقالاتي در باب شهر و شهر سازي»، انتشارات دانشگاه تهران، 1373
51- مشهدي زاده، دهاقاني، ناصر، «تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران»، انشتارات علم و صنعت، چاپ سوم، تهران 1378
52- معتمد، احمد : «منشا يابي ماسه هاي زاهدان»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و معاونت عمراني استانداري سيستان و بلوچستان
53- ناصح، ذبيح الله، «بلوچستان»، انتشارات كتابخانه ابن سينا، تهران 1345
54- نگارش، حسين و خسروي، محمود در «كليات ژئومورفولوژي ايران»، انتشارات دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان 377
55-نظریان،اصغر:(جغرافیای شهری ایران)،انتشارات پیام نور ،1377 ،ص204
56- وبر، ماكس، «شهر در گذر زمان» ترجمه شيوا كاوياني، شركت سهامي انتشارات تهران، 1375
57- وحيدنيا، سيف الله , «سفرنامه بلوچستان از علاء الملك» انتشارات وحيد، چاپ اول، تهران 1364

منابع فرانسوي و انگليسي :
1- Bandarian , Esfandiar : Zahdedan Croisscance d une cille du sud - est  del Iran , 1999 , Directeur de these : M . Marcel Bazin profwsseur
2- Richard , Frederi : De la polarization a la fragmentation socio spatiale , processus de recomposition urbaine a Londres , 2001
3- Majors . J . Lovett and E . Smith : Estem Persia vol. I The Geograply , London, Macmilan and co . 1876

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه