بررسی و تحليل روسازی انعطاف پذير

بررسی و تحليل روسازی انعطاف پذير
بررسی و تحليل روسازی انعطاف پذير
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 113 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست عناوين

فصل اول ـ مروري بر انواع روسازي    16   
1-1- مقدمه    17
1-2- تأثير بارگذار و عوامل جوي بر سيستم روسازي    17
1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازي‌ها    20
1-4- روسازي‌هاي انعطاف‌پذير    21
1-5- خلاصه و نتيجه‌گيري    22
فصل دوم : كاهش عمر روسازي هاي انعطاف پذير در اثر تغييرات شرايط چسبندگي بين لايه ها با توجه به كرنش قائم روي خاك بستر     23
1- مقدمه     24
2- تاثير بارهاي افقي و اصطكاك بين لايه اي به عمر روسازي ها    25
3- تحليل نظريه تاثير شرايط بين لايه اي     26
4- انتخاب مدل و روش تحليل    29
4-1 -  مدل هندسي روسازي    29
4-2 – بارگذاري    31
4-3 - مدل تعيين عمر روسازي ها     33
5- تحليل تاثير شرايط بين لايه اي مختلف بر روي عملكرد روسازي     33
5-1- تاثير اجراء ضعيف اندود تك كت ( حالت اجرايي)    34
5-2- تاثير كاهش اجراء ضعيف اندود پريمكت ( حالت 3 اجرايي)    35
5-3- تاثير اجراي نامناسب اندودهاي بين لايه اي ( حالت 4 اجرايي)    37
6- خلاصه و نتيجه گيري    39
فصل سوم: روش‌هاي تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير    41
3-1- مقدمه    42
3-2- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از تئوري چند لايه‌اي    42
3-1-1- معادلات پايه    44
3-2-2- شرايط مرزي و پيوستگي    47
3-3- حل سيستم‌هاي لايه‌اي با استفاده از روش اجزاء محدود    50
3-4- مقايسه روش چند لايه‌اي با روش اجزاء محدود    55
3-5- خلاصه و نتيجه‌گيري    58
فصل چهارم: بررسي نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحليل روساز‌ي‌هاي انعطاف‌پذير
4-1- تئوري نرم‌افزار    61
4-1-1- سيستم چند لايه‌ي الاستيك:    61
4-1-2- Super Position و تعيين پاسخ‌ها    62
4-1-2-1- تجزيه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y    64
4-1-2-2- محاسبه تنش‌هاي اصلي     65
4-1-2-3- محاسبه كرنش بحراني    65
4-1-3- آناليز خرابي (Damage Anaysis)    66
4-1-3-1- معيار بحراني شكست ترك كششي    66
4-1-3-2- معيار بحراني شكست تغيير شكل حداكثر    67
4-1-3-3- محورهاي چندگانه    68
4-1-4- لايه‌هاي غيرخطي    70
4-1-4-1- مصالح دانه‌اي    70
4-1-4-1- تقسيم لايه به تعدادي زير لايه    72
4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحي    72
4-1-4-2- مصالح ريزدانه    74
4-1-4-3- نقطه تنش براي لايه غيرخطي    77
4-2- نكات فني راجع به Kenlayer    79
4-2-1- اطلاعات عمومي نرم‌افزار    79
4-2-1-1- مصالح    79
4-2-1-2- آناليز خرابي    81
4-2-1-3- تعداد بازه‌هاي زماني در هر سال    81
4-2-1-4- بارها    81
4-3- خلاصه و نتيجه‌گيري    82
فصل پنجم ـ بررسي نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحليل روسازي‌هاي انعطاف‌پذير
مقدمه    85
5-1- تئوري نرم‌افزار    86
5-1-1- سيستم لايه‌اي    87
5-1-2- برهم نهي بارها و تعيين پاسخ‌ها    87
5-2- نكات فني    89
5-3- خلاصه و نتيجه‌گيري    91
فصل ششم ـ مقايسه‌ي عملكرد و نتايج حاصل از نرم‌افزارهاي TUPAS و KENLAYER   
6-1- مقدمه    94
6-2- شرح چند مثال    94
6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد    94
6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه    94
6-3- حل چند مثال    95
6-3-1- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري تك چرخ    95
6-3-2- حل مسئله 3 لايه‌اي تحت بارگذاري ناشي از يك محور سه گانه    96
6-3-3- حل مسئله 3 لايه غيرخطي ناشي از بارگذاري تك چرخ    98
6-4- آناليز حساسيت    100
6-4-1- آناليز خطي    101
6-4-1-1- سيستم سه لايه‌اي    101
6-4-1-2- تاثير ضخامت لايه    103
6-4-1-3- تاثير مدول لايه‌ها    104
6-4-2- آناليز غيرخطي    106
فصل هفتم ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري    108
7-1- خلاصه    109
7-2- نتيجه‌گيري    111
7-3- پيشنهادات    111
منابع و مراجع    113
 
چكيده
روسازي راه به دليل قدمت ديرينه‌اي كه در جهان و نيز در ايران دارد. همواره از ديرباز مورد توجه مهندسين بوده است. به تدريج و با شكل‌گيري قالب استاندارد براي روسازي‌هاي انعطاف‌پذير و صلب، لزوم تهيه برنامه‌هاي كامپوتري و تحليل عددي روسازي‌ها جهت صرف زمان كمتر و بررسي دقيق‌تر كاملاً اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. در اين پروژه سعي بر آن بوده است كه روسازي انعطاف‌پذير آسفالتي تحت اثر بارگذاري قائم در بالاي رويه مورد بررسي قرار گرفته و توسط تئوري الاستيسيته و فرض ساده كننده روشش برميستر جهت مدل لايه‌اي، تئوري رياضي مربوط بسط داده شده و پايه‌هاي يك برنامه كامپيوتري براساس آن شكل گرفته است.
نرم‌افزارهايي كه با بهره جستن از تئوري لايه‌اي اقدام به تحليل رفتار خاك و محاسبه تنش‌ها و تغيير مكان‌ها مي‌نمايند. همگي ملزم به رعايت فرضيات و قوانين خاص تئوري لايه‌اي هستند. اين شرايط بعضاً محدود كننده ممكن است باعث تقريب‌هاي كوچك و يا بزرگي در جواب‌هاي نهايي سيستم گردد.
روسازي‌هاي انعطاف‌پذير را مي‌توان با استفاده از تئوري چند لايه‌اي برميستر تحليل كرد. عمده‌ترين فرض تئوري فوق بي‌نهايت بودن هر يك از لايه‌ها در صفحه افقي است در اين روش براي محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوري، يك تابع تنش فرض مي‌شود كه بايد معادلات ديفرانسيل سازگاري و همچنين شرايط پيوستگي و مرزي را ارضاء كند. سپس از محاسبه اين تابع تنش، مي‌توان تنش‌ها و جابه‌جايي‌ها را به دست آورد.
يافتن راه حل رياضي مناب براي تحليل روسازي، آشنايي كامل با مفاهيم و فرضيات اين روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغيرهاي مسئله، تدوين پايه‌هاي نرم‌افزار كامپيوتري جهت ورود اطلاعات اين روش رياضي به كامپيوتر و ساختن يك محيط User friendly براي كنترل ورودي‌هاي برنامه و ايجاد امكان هر گونه توسعه آتي در پيكره نرم‌افزار اهم از مواردي است كه در اين پروژه بدان توجه شده است.

منابع و مراجع
Austroads (1992), "Pavement Design-a Guide to the structural Design of pavement" , Sydney.
E.J. Yoder and M.W. Witczak (1975), "Principles of Pavement Design", 2nd edition, John Wiley and Sons INC/
Incorporating the south Africa Mechanistic Pavement Design (2000), "PADS 1.10 User’s Guide", Computer program.
Yang H.Hung (1993), "Pavement Analysis and Design", Prentice Hall, Englewood Cliffes, New Jersey.
طباطبايي امير محمد، «روسازي راه»، مركز نشر دانشگاهي، 1364.
[1] Young H. Huang, "Pavement Analysis and Design", Prentice – Hall, 1993, 590pp.
[2] Romanoschi Sefan, A. and Mtacalf John, "Effects of Interface Condition an Horizontal Whell Loas on the Life of Flexible Pavement Structures", Trasnportation Research Record, 1778, 2001, PP. 123-131.
[3] Romanoschi Stefan A., and Metcalf John, B. "Characterization of Asphalt Concerete Layer Interfaces", Transportation Research Record, 1778, 2001, PP, 132 – 139.
[4] Timenshko Stephan P., "Mechanics of Materials", MsGraw – Hill, 1965, 629 pp.
]5[ دفتر تحقيقات و معيارهاي فني وزارت «راه و ترابري؛» مشخصات بار مجاز كاميون‌هاي باركش»، وزارت راه و ترابري، 1364.
[6] Shell International Petroluem Company Limited, "Shell Pavement Design Manual", Shell Company, 1995, 250pp.
- از اینترنت و مقاله آقای دکتر محمد مهدی خیری

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه