روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها

روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها
روش های تصفیه آب در پالایشگاه ها
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

عداد صفحات : 54 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

«فهرست و عناوين»

بخش1 شرح سيستم تصفيه خانه

بخش2 شرح واحد PRPوCPP

بخش3 شرح سيكل آب وبخار

بخش4  شرح برجهاي خنك كننده

بخش5 شرح روشهاي كنترل شيميائي

بخش6 شرح روغنهاوكاربرد آنها درصنعت

بخش7 شرح شبكه تصفيه پساب نيروگاه


بخش 1
«شرح سيستم تصفيه خانه»

1-سيستم تغذيه آب خام نيروگاه شازند

2- سيستم تصفيه خانه نيروگاه شازند


روشهای کلی تصفیه آب

1-رزين هاي تعويض يوني                        
2-گاززدائي                                        3-استفاده ازموادشيميائي
4-فيلتراسين                                        5-تقطيرالكترودياليز       
سيستم تغذيه آب خام :

آب موردنيازنيروگاه ازچاه تامين مي شودكه درزيربخشي ازويژگيهاي آبهاي زيرزميني آورده شده است :

-موادمعلق درآنها بسياركم است

-ممكن است داراي ذرات شن باشد.

-معمولاًموادآلي بسياركم دارند.

اين اب حاوي آهن محلول وگاهي هم منگنز محلول هستندكه وقتي آب درمعرض اتمسفرقرارمي گيرددراثراكسيده شدن توسط هواذرات زردوقهواي درآنهاظاهرمي شود.

-دي اكسيدكربن ممكن است دراين آبهازيادباشدوPH اين آبهامعمولا ًبين9-7.9  .6  مي باشد.

-آب چاهاي خيلي عميق ممكن است معمولاًعاري ازميكروبهاوديگرميكروارگانيسمهاباشد ولي چاههاي
كم عمق معمولاًآلوده به ميكروارگانيسمهامي باشند.

-بخاطرانحلال جزئي مواد معدني معمولاًاين آبهاداراي املاح زيادمي باشند(حدود500  ppm )كه بيشترين جزءآن بي كربنات كلسيم ميباشد

-آبهامعمولاًسخت هستندوسختي آنهاموقتي مي باشد.
آب خام مورد نيازتصفيه خانه از طريق سه حلقه چاه كه همگي دربيرون نيروگاه در حوالي جمال اباد در مسیر شازند
قرارگرفته انداستفاده مي شود.
تصفیه خانه آب
درتصفيه خانه دوبخش مهم ازيكديگرجدامي شوند :
1-بخش آبD.M   
2-بخش سرويس دهي وشرب
تنها ناحيه مشترك بين اين دوبخش ،بخش مخازن ذخيره آب خام مي باشدكه هركدام داراي ظرفيت 2000 m3  مي باشد.

دستورالعمل بخش آب D . M   (تصفيه خانه) : شامل اجزاي ذيل مي باشد :
.
-4خط موازي باهركدام داراي ظرفيت hr/m3110 مي باشد وجودداردكه قابليت سرويس
دهي آن مابين احياءيا شستشوي معكوس23ساعت ميباشدودرموردستون بسترمختلط زمان  
سرويس دهي 200ساعت مي باشد.هرخط داراي تجهيزات ذيل مي باشد :
-يك فيلترشني باظرفيت h/m3110به منظورحذف ذرات معلق
-يك فيلترذغال اكتيو جهت جداسازي يونهاي اكسيدكننده باقي مانده به منظورحفاظت رزينها درمراحل بعدي حذف رنگ ،بو،مزه ومواد آلي
-يك فيلتركاتيوني ،رزينهاي معاوضه كننده اسيدي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كند كه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك دگازوركه داراي مخزن ذخيره درانتهاي آن بوده وداراي دوفن گريز از مركزمي باشد.
-يك پمپ آب دركناردگازورقرارداردكه آب كاتيوني (كاتيون آزادشده)رابه سمت ستونهاي آنييوني وبستر مختلط ودرنهايت مخازن ذخيره آب ريز(مقطر)مي فرستند.يك پمپ اصلي كه درحالت آماده به كارمي رودبراي4خط آبD.M   درنظرگرفته شده است.
-يك فيلترآنييوني بارزيتهاي معاوضه كننده يوني بازي ضعيف وقوي در مسير جريان عمل مي كندكه جهت احياءعكس عمل سرويس دهي عمل مي كنيم.
-يك فيلتربسترمختلط با رزينهاي معاوظه كنندهبازي قوي واسيدي
-يك مخزن ذخيره اسيد سولفوريك %98ظرفيت كافي براي يك ماه بهره برداري ازتصفيه خانه
براي توليد آب D.M
-يك مخزن مكنده اسيدبراي مكش سيستم دربين تانك اصليذخيره اسيدوپمپهاي انتقال دهنده اسيدوجوددارد.
-يك مخزن ذخيره سودسوزان%50به ظرفيت كافي جهت استفاده بهره برداري يك ماه آب
D.M (تصفيه خانه)
-يك تانك روزانه سودسوزآورجهت بهره برداري واستفاده يك روزدرتصفيه خانه جهت تهيه آب D.M
-دوپمپ تخليه وانتقال دهنده سودبه منظورانتقال سودازمخزن ذخيره به تانك روزانه(يكي ازآنهامورداستفاده قرارمي گيرد)
-يكمخزن مكنده سودبراي مكش سيستم دربين تانك اصلي ذخيره سودوپمپ هاي انتقال سودوجود دارد.
-يك مخزن شستشوي معكوس به منظور شستشوي معكوس خارجي رزينهاي ستونهاي كاتيوني وآنيوني توسط مجراي انتقال رزيني از اين ستونها به مخزن شستشوي معكوس انتقال مي يابند.
-3مخزن ذخيره آب دمينه شده كه ظرفيت هركدام3 m2000  مي باشد.
-دوپمپ سانتريفوژبراي انتقال آب   DMبه برجهاي خنك كن كمكي میباشد

-دوپمپ سانتريفوژ انتقال دهنده آب DM باظرفيت hr/m3300كه در صورت لزوم واحتياج براي هرقسمت درنظرگرفته مي شود.
-دوپمپ احيا جهت احياء وشستشوي معكوس رزينهاباآب كه شامل احياءوآب كشي آهسته وتند رزينهاي كاتيوني آنيوني وبسترمختلط مي گردد.
-دوپمپ خنثي سازي به منظورخنثي سازي آبي كه در اثررزينها درسيكل تصفيه آب مقطربوجود
آمده است.اين حالت درمورد فيلترشني وزغال فعال صادق نيست.ظرفيت اين استخرهابه ميزان
حجم احياء هرخط وهمچنين فاكتور ايمني اختصاص يافته بستگي دارد.هر تانك داراي يك خط
هوابراي مخلوط كردن محتويات استخر خنثي سازي مي باشد .
-دوپمپ تزريق اسيد براي خنثي كردن پساب استخر خنثي سازي كه يكي از دوپمپ درحالت اماده باش می باشد.

-دوپمپ گريزازمركز چرخشي به منظوراحتلاط يكنواخت،خنثي سازي واز بين بردن حالت مضر فاضلاب بدست
آمده ازاحياء مي باشد.
-يك مخزن مكنده آب خنثي به عنوان مكنده سيستم كه ما بين تانك خنثي سازي وخروجي پمپهاي تخلیه و مسیر سركوله بين دواستخروجوددارد.
-يك مخزن هواي فشرده براي تأمين هوائي بافشار ثابت براي ابزاردقيق.
دستورالعمل سرويس دهي وشرب:
1-سيستم داراي دوپمپ سرويس دهي وشرب جدا از هم كه يكي از آنها درحالت آماده به كار است.
2-يك مخزن ذخيره هيپوكلريت با ظرفيتm3.1
3-دوپمپ تغذيه جداازهم به منظورتزريق هيپوكلريت به تانك هوائي بيروني باظرفيت 5.8lit/hrكه يكي درحالت آماده به كار است.
4-يك تانك هوائي با ظرفيتm31000

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه