معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثير تحصيلات زنان بر آن

بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثير تحصيلات زنان بر آن
بررسی توسعه اقتصادی كشور و تاثير تحصيلات زنان بر آن
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 116 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست موضوعي مطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه    1
چارچوبي نظري تحقيق    3
فرضيه‌ها     4
روش تحقيق     5
مشكلات و موانع    5
اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي    6
(1) فصل اول:     8
    1-1) توسعه و مفاهيم    8
    2-1) توسعه اقتصادي    17
    3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي    19
    4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376...23
جداول و نمودارها    26
(2) فصل دوم:     28
    1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران    28
جداول و نمودارها    40
(3) فصل سوم:     44
    1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
    2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    59
    الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    63
    A) وضعيت زناشويي و سواد     63
    B ) باروري و سواد    64
    C) سواد و تعداد فرزندان     65
    D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان    66
    ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي    67
    A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده    68
    B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر   
    3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي    69
جداول و نمودارها    81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد    93
    1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران     96
     2_4)بررسی فرضيه ها    .102
     3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی    102
فهرست منابع     103

فهرست جداول و نمودارها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376    26
جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376    26
جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
كشورها 1382-1376     27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس     40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس    40
جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني
 24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355     41
جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به
تفكيك گروه‌هاي سني مختلف    41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك
سطوح مختلف آموزشي     41
جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي
 1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي    41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي
 1377- 1357 به تفكيك جنس    42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال
 1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي
1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي     43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
زناشويي به تفكيك شهري و روستايي     81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي     81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي     83
جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهري و روستايي     83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده    84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده     84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده     85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي     86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده    86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان     87
جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
اسلامي    88
جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس
در سال 1380    88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
تفكيك جنس در پايان سال 1381    89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381    90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381    90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
به تفكيك جنس در پايان سال 1381    91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381    92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381    92

مقدمه
افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در

 

فهرست منابع
1)جيروند،عبد الله.توسعه اقتصادی"مجموعه عقايد".تهران:مولوی،1368.
2)تودارو،مايکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370.
3)قره باغيان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371.
4)يان گلدن وال و آلن وينترز.اقتصاد توسعه پايدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379.
5)"کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود يا قبول؟!" . اقتصاد ايران.(ارديبهشت 138)
6)يونيسف.دختر بچه ها،سرمايه گذاری برای آينده.مترجم نيلوفر پور زنده ،تهران:يونيسف،1371.
7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مريم ."عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعريف هويت اجتماعی زنان".پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383.
8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان رياست جمهوری،1374.
9)مرکز آمار ايران.تحليلی بر ويژگی های ازدواج در ايران،گرايش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ايران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383.
10)کمالی،کيومرث.بررسی تطبيقی وضعيت سواد،مقاطع تحصيلی،ازدواج و طلاق در استان اردبيل و شش استان ديگر.اردبيل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل،معاونت هماهنگی و برنامه ريزی،1377.
 11)کار،مهرانگيز.زنان در بازار کار ايران.تهران: روشنگران،1373.
 12)مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زيتون،1380.
13)چايچی،پريچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصيلکرده در تهران. تهران:سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران،1383.
14)جزنی،نسرين."اموزش چندگونگی نيروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگيری از تبعيض ها". مجموعه مقالات دومين کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزيده،1384.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه