سنجش خلاقيت دانشجويان مقطع كارشناسی سه رشته علوم تربيتی

سنجش خلاقيت دانشجويان مقطع كارشناسی سه رشته علوم تربيتی
سنجش خلاقيت دانشجويان مقطع كارشناسی سه رشته علوم تربيتی
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.
 
  « فهرست مطالب »

تشكر و قدرداني    أ
چكيده     د
فهرست مطالب    ه
فهرست جداول     ط
فهرست نمودارها     ل
   
 فصل اول : طرح كلي پژوهش    1
دعاي هنرمند    2
مقدمه    3
بيان مسئله     6
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت     8
اهداف تحقيق     10
فرضيات تحقيق     12
تعريف مفاهيم و واژه ها    12
محدوديتهاي تحقيق    13
خلاصه فصل    15

فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق      16
مقدمه    17
ساختار مغز و عملکرد آن    18
تعاريف خلاقيت :    25
1 . نگرشهاي خاستگاهي :    26
2 . نگرشهاي فرايندي :    27
رابطه هوش و خلاقيت     31
فرايند خلاقيت :    36
          مراحل والاس     37
          مراحل اسبورن     39
          مراحل تورنس     41
نظريه هاي خلاقيت :    42
1.  نظريه هاي جهان باستان    42
2. نظريه هاي جديد فلسفي     44
3. نظريه هاي روان شناسي      45
4. روانکاوي جديد     46
خصوصيات افراد خلاق     49
نيازهاي افراد خلاق     56
عوامل موثر در خلاقيت    58
          هوش     59
          ويژگيهاي شخصيتي    61
          خانواده    63
          مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت     65
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت    69
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت :    70
          سن     70
          جنس    71
          ارزشها و فشارهاي اجتماعي     71
          تحصيلات    72
          نقش کوشش در خلاقيت    72
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت     73
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري    74
        يورش فكري    75
      مدل سينكتيكس     77
      تكنيك دلفي ...     78
آموزش خلاقيت     87
 الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت    87
         آموزش خلاقيت در جهان     88
  ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان     89
     نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران    93
    آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد      96
    محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت      99
اصول اساسي در پرورش خلاقيت     107
عوامل موثر در پرورش خلاقيت     108
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت     113
خلاقيت و حل مسئله     115
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي      117
خلاقيت و هنر     118
خلاقيت و توسعه اقتصادي     121
اثر محرک عاطفي در خلاقيت     122
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت     126
موانع خلاقيت     128
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت     127
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد    139
سوابق پژوهش در ايران     141
سوابق پژوهش در خارج     143
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم    147

فصل سوم : روش اجراي پژوهش    150
روش تحقيق    151
روش گرد آوري اطلاعات    152
ابزار گردآوري اطلاعات     152
جامعه آماري    152
تعداد و روش نمونه گيري     153
نمره گذاري آزمون     154
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد     154
اعتبار آزمون    155
روش استخراج مصاحبه كتبي     155
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي     156
روشهاي آماري    156
خلاصه فصل    158
   
فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها     159
مقدمه    160
تجزيه يافته هاي پژوهش     161
تحليل يافته هاي پژوهش    205
خلاصه فصل     208

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات     209
نتيجه گيري    210
پيشنهادات    212
منابع     214
پيوستها     221

 
  « فهرست جداول»

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقيت     59
جدول 1-3 پنج دامنه توضيح نمرات استاندارد     154
جدول 1-4 فراواني و درصد فراواني خلاقيت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه CREE    161
جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مديريت آموزشي و روان‌شناسي به سوال 1 مصاحبه كتبي     162
جدول 3-4 پيشايندي سوال يك مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد     164
جدول 4-4 آزمون خي دو سوال يك مصاحبه كتبي     164
جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال (1-2) مصاحبه كتبي    165
جدول 6-4 پيشايندي سوال (1-2) مصاحبه كتبي  و ميزان خلاقيت افراد    166
جدول 7-4 آزمون خي دوي سوال 1-2 مصاحبه كتبي    166
جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-2 مصاحبه كتبي    167
جدول 9-4 پيشايندي سوال 2-2 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    169
جدول 10-4 آزمون في دو سوال 2-2 مصاحبه كتبي    169
جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-3 مصاحبه كتبي    169
جدول 12-4 پيشايندي سوال 1-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    171
جدول 13-4 آزمون في دو سوال 1-3 مصاحبه كتبي    171
جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-3 مصاحبه كتبي    171
جدول 15-4 پيشايندي سوال 2-3 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    173
جدول 16-4 آزمون في دو سوال 2-3 مصاحبه كتبي    173
جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-4 مصاحبه كتبي    173
جدول 18-4 پيشايندي سوال‌ها مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد     175
جدول 19-4 آزمون خي دوي سوال 1-4 مصاحبه كتبي    175
جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-4 مصاحبه كتبي    175
جدول 21-4 پيشايندي سوال 2-4 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    177
جدول 22-4 آزمون خي دو سوال 2-4 مصاحبه كتبي    177
جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-5 مصاحبه كتبي    177
جدول 24-4 پيشايندي سوال 1-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    179
جدول 25-4 آزمون خي دوي سوال 1-5 مصاحبه كتبي    179
جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودني به سوال 2-5 مصاحبه كتبي    179
جدول 27-4 پيشايندي سوال 2-5 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    181
جدول 28-4 آزمون خي دو سوال 2-5 مصاحبه كتبي    181
جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 1-6 مصاحبه كتبي     181
جدول 30-4 پيشايندي سوال 1-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    183
جدول 31-4 آزمون خي دو سوال 1-6 مصاحبه كتبي    183
جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 2-6 مصاحبه كتبي    184
جدول 33-4 پيشايندي سوال 2-6 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    185
جدول 34-4 آزمون خي دو سوال 2-6 مصاحبه كتبي    185
جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودني به سوال 7 مصاحبه كتبي    186
جدول 36-4 پيشايندي سوا 7 مصاحبه كتبي و ميزان خلاقيت افراد    188
جدول 37-4 آزمون خي دو سوال 7 مصاحبه كتبي    188
جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 1-8 مصاحبه كتبي    188
جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودني سوال 2-8 مصاحبه كتبي     190
جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودني به سوال 9 مصاحبه كتبي    191
جدول 41-4 وضعيت افراد از نظر جنس شركت كنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبي     192
جدول 42-4 پيشايندي جنس افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان    193
جدول 43-4 آزمون خي دوي جنس افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان    193
جدول 44-4 وضعيت سني افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي     194
جدول 45-4 پيشايندي سن افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان    196
جدول 46-4 آزمون كروكسال داليس سن افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان    196
جدول 47-4 وضعيت رشته تحصيلي افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي    197
جدول 48-4 پيشايندي رشته تحصيلي افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان    198
جدول 49-4 آزمون خي دو رشته تحصيلي افراد و ميزان خلاقيت آنان    198
جدول 50-4 وضعيت معدل افراد شركت كننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه كتبي    199
جدول 51-4 پيشايندي معدل افراد سه گروه آزمودني و ميزان خلاقيت آنان    201
جدول 52-4 آزمون كروكسال واليس معدل افراد شركت كننده و ميزان خلاقيت آنان    201
 
منابع فارسي
آرلت، سعيد خانيان،(1359). اثر روش رگبار ذهني در پرورش خلاقيت رساله ارشد دانشكده روان‌شناسي دانشگاه تهران .
اسبورن، الكس، اس،(1371), پرورش استعداد همگاني ابدايع و خلاقيت، ترجمه حسن قاسم زاده، انتشارات نيلوفر چاپ دوم تهران.
استونر، جيمز ـ فريمن، ادوارد,(1375). «مديريت»، ترجمه علي پارسائيان، سيد محمد اعرابي، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني .
استيونر، مايكل،(1372). چگونه مسائل خود را حل كنيد. ترجمه جهانشاه معيني، تهران, انتشارات دانش.
اسكوئيلر  نادر ـ جمهري، فرهاد ـ طباطبائي، عباس، كريمي، يوسف،(1372). «ماهيت و ساختار هوش»، نشر كيوان.
آقائي فيشاني,(1377). تيمور، خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها, تهران, انتشارات ترمه.
آمابيل، ترزا،(1379). خلاقيت را چگونه از بين ببريم. ترجمه حسين حسينيان زرنقي , تدبير, شماره 103 .
اميدي، هما،(1358). بررسي عوامل موثر در شكوفايي خلاقيت، رساله ارشد دانشگاه تهران .
امين افشار، داريوش،(1378). روند خلاقيت در هنرهاي تجسمي، رساله ارشد دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس تهران .
انصاري جعفري، رقيه،(1376). بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري بر خلاقيت دانش‌آموزان رساله ارشد دانشگاه تهران.
بودو، آلن، خلاقيت در آموزشگاه، ترجمه علي‌خان‌زاده، انتشارات سهامي چهره، چاپ اول تهران 1358
بوستان، افسانه،(1382). بررسي رابطه منبع كنترل و خلاقيت در دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، رساله كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.
بيلر، رابرت،(1368). كاربرد «روان‌شناسي در آموزش» ترجمه پروين كديور، نشر دانشگاهي.
پناهي، شريعت،(1370). خلاقيت در دانش‌آموزان عادي و معلول رساله دكتري دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران.
پياژه، ژان «تربيت به كجا ره مي‌سپارد؟» ترجمه، محمود منصور، پريرخ دادستان انتشارات دانشگاه تهران 1369
پيرخائفي، عليرضا،(1383). خلاقيت مديريت و نوآوري، فصلنامه خلاقيت و نوآوري شماره 8و9 .
تورنس، پال ‌ئي.(1375). استعدادها و مهارتهاي خلاقيت و راههاي پرورش آن، ترجمه حسن قاسم‌زاده،تهران, نشر دنياي نو چاپ دوم.
جاويدي كلاته جعفرآبادي، طاهري،(1373). بررسي رابطه عاطفي خانواده با خلاقيت كودكان، رساله ارشد دانشگاه تربيت مدرس .
جليني، محمد،(1379) «بررسي سه عامل خلاقيت، هوش و رشد اخلاقي در دو گروه از كودكان سال اول دبستان. رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي تهران
جمشيدي عيني، شيرين, (1376). «بررسي رابطه شيوه‌ نگرشهاي فرزند پروري و خلاقيت» رساله ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي .
حسن زراعي، متين، (1373). خلاقيت و نوآوري، مجله دانش مديريت شماره 24 .
حسيني، افضل السادات,(1378) . ماهيت خلاقيت و شيوه‌هاي پرورش آن، مشهد, انتشارات آستان قدس رضوي شركت به نشر.
حق شناس، مرجان،(1378). خلاقيت در آموزش و پرورش، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 22 .
دافي، برنادت،(1381). تشويق خلاقيت و تحليل در كودكان، ترجمه مهشيد ياسايي انتشارات ققنوس .
رحمتي، زهرا، (1378). «بررسي كاربرد هنر در سرگرميهاي خلاقه كودكان» رساله كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي .
رضاپور، يوسف،(1371). بررسي تطبيق پرسشها و تكاليف درسي پايه سوم ابتدائي با عوامل خلاقيت از نظر گيلفورد رساله ارشد دانشگاه تربيت مدرس .
روح‌اللهي، مهدي،(13729. بررسي تأثير آموزشهاي ويژه ارائه شده در دوره متوسطه بر خلاقيت دانش‌آموزان پايه سوم، رساله ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران .
ساختمانيان، مجيد،(1374). بررسي تأثير آموزش و پرورش ويژه بر پرورش خلاقيت دانش‌آموزان در مقايسه با آموزش با روش سنتي، رساله ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي .
ساعتچي, محمود, (1374) روان‌شناسي كاربردي براي مديران در خانة مدرسه و سازمان، تهران, انتشارات نشر ويرايش .
ساعتچي, محمود، (1371). خلاقيت و نوآوري براي حل مشكلات، فصلنامه مطالعه مديريت، شماره 6.
سعيدي، علي،(1381). رابطه خلاقيت معلم با خلاقيت دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم دبستان در منطقه 11 تهران رساله ارشد علوم طباطبائي.
سورگي، سيروس،(1375). «بررسي و مقايسه ويژگيهاي شخصيتي دانش‌آموزان خلاق و غيرخلاق مراكز آموزش استعدادهاي درخشان بيرجند به تفكيك جنسيت. رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي تهران .
سيدي، حسين،(1368). كودكان و نقاشي , تهران, انتشارات برگ .
سيف، علي‌اكبر،(1381). روان‌شناسي پرورش، تهران انتشارات آگاه.
شهر آراي، مهرناز ـ مدني‌پور، رضا «مقاله: سازمان خلاق و نوآور»، مجله دانش مديريت 33و34، تابستان 1375
شوون، رهي،(1366). سرآمدي، ترجمه محمودميناكاري، چاپ اول، نشر دانشگاهي .
صالحي نجف‌آبادي، نعمت‌ا...،(1379). بررسي تحليل محتوي كتب درس رياضيات دوره ابتدائي در رابطه با رشد خلاقيت فراگيران رساله كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي .
صبحي قراملكي، ناصر،(1379). «خلاقيت و روشهاي پرورش آن در كودكان» مجله تكنولوژي آموزش .
صمد آقايي، جليل،(1378). سازمانهاي كارآفريني، تهران, انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ اول. عابدي، جمال،(1372). خلاقيت و شيوه‌هاي نو در اندازه‌گيري آن، مجله پژوهشهاي روان‌شناختي شماره 1و2 .
فرنوديان، فرج‌الله (1355). «محتواي درس و پرورش خلاقيت در دانش‌آموزان» مجله تكنولوژي آموزش شماره 1 .
كامرون، جوليا،(1377). راه هنرمند بازيابي خلاقيت، ترجمه گيتي خوشدل تهران, نشر پيكان.
گالاگر، جيمز،(1368). آموزش كودكان تيز هوش، مترجمان مهدي‌زاده و رضواني، مشهد, انتشارات آستان قدس رضوي.
لعلي، علي،(1383). خلاقيت و نوآوري و نقش آن در تحقيق و توسعه فصلنامه خلاقيت و نوآوري شماره 8و9.
مالتز، ماكسول،(1370). روانشناسي خلاقيت، ترجمه مهدي قره‌چه داغي انتشارات شباهنگ .
مجموعه نويسندگان (1340).«هنر و آموزش و پروش» ترجمه مهدي جلالي، تهران, انتشارات كميسيون ملي يونسكو در ايران .
مظفري، حسين،(1376). همبستگي قدرت خلاقيت با ميزان رضامندي شغلي مشاوران مدارس متوسطه شهر تهران رساله ارشد دانشگاه تهران.
 مقامي، حميدرضا،(1383). تأثير روش آموزش مسئله محور بر افزايش خلاقيت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر پايه سوم شهرستان دليجان، رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي تهران .
ميارصادقي، زهرا،(1383). تأثير فعاليتهاي فردي در پرورش خلاقيت كودكان آمادگي منطقه 10 شهر تهران رساله ارشد دانشگاه علامه طباطبائي.
ميرافضل، فاطمه،(1371). نقش معلم در پرورش خلاقيت، مجله استعدادهاي درخشان شماره 3 .
نلر، جورج، اف، هنر و علم خلاقيت، ترجمه سيدعلي اكبر مسدود،(1369). مركز نشر دانشگاه شيراز چاپ اول.
هاشمي كوچك سرايي، سهيلا،(1375). تحليل معنوي كتب درسي فارسي و حرفه‌وفن و تأثير آن بر روي رشد و پرورش خلاقيت دختران مقطع راهنماي شهر تهران. رساله كارشناسي ارشد دانشگاه الزهراء.
هاشمي، ابوالفضل،(1358). رابطه خلاقيت با پيشرفت تحصيلي، رساله ارشد دانشگاه تهران .
 
منابع انگليسي
 AMABIL,TEREZA,M,Managing  For  creativity,the entre preneurial    venlure 1999,second  edition.
 Amabile,Teresa,M.(1995).the social  psychology   of creativity.New york  sping-verlag
Baum  etal(1995).Reuersing  underachieuement:creative  producas  a  sgstematic  interuention,Gifted  child    Quarterty 39(4)224-235.
Doyle,charlot,the creative  paradon, the youny child,2001,ERIC.
Dubrin.A.j;Essentials   of    management. Cicinnati,ohaio: south  western  college    publishing.(1997). 
Ford,sam,A,(1998).Factor leading  to innovation:Astudy   of  managers  perspective  about  factor creatiuity  research journal  of  creatiuity.Newyourk.No.3.
Gallagher,j.j.(1985).teaching the  gifteel   child,Newyork Allan and Bacon.p57.
Jennifer,george,zhou-jing,when  oppeness  to  experience.  Conscientiousness  are  related  to  creative  bwehauieran.interactional   approach,joynal    of    applied    psychology 2001,jun,uol 86,ERIC.
Khand  walla,pradip.N.Fourth  Eye.  Rea.ed published    by  pehopra,1991.
Levesque – lynn- C, break   through   creativity  achieving  top performance  using   the  eight  creative  latents,2001,pp-267,ERIC.
Mum Ford – Micheal –d,Feldman- jack-M,HeinMicheal- B,trede offs  between  ideas  and  structure  indivisuals  versus  group   performance  in creative  problem  soloing  journal   of   creatiue  behavior,2001,ERIE.                                                                                                        
Murphy,Gardner,personality(New york:Harper,ROW,1947Newel,A,show,j.and simon tt. The  process  of  creative.thinking, in  HGruber,G.terrrell,and werthrimer.contemporary Approaches to creative thinking,Newyork,1966.
Niu,weihua;sterenbery,Robert  j(2003);societal  and  school   influences  on student   creativity: the case  of  china,psychology  in the    schools,volAo103-114.
Runco,Mark   A(1993)operant    theories    of    insight,originality,and  crea  tivity,American  behavioral  scientist,uol37,Nol,September(1993-54-67).
sandra –kay,chavactevisties   of  creative  thought  an ecomenical  approach to  theory  costruction, 2001,ERIC369-373,ERIC.
Sterenberg,Robert,lubart,Todd I(1996);IN oesting in  creativity;American    psychologist,uol51,No7, 617-688.
Sterenberg,Roberty;(ubbart     Todd  I(1991),an I nvestment theory  of  creatioity   and   Its   development,Human development,34,1-31   
Sterenbery,Robertj; kaufman,james –c: pretz,jeane(2002); the creativity  conund rum,published   in   Great   Britain   by  psychologypress
To rrance,E.P.((Creatiwity)) in K.OpGET   and  B.A.Breken the psychological Assessment  of  preschool  children,1983.pp509-519.
Torrance,E.P.scientific uiews  of  creatiuity    in  kagan,j,creatiuity and learning  daedallus,1967.
Weisberg,w.Rebert.(1993)creatiuity,beyond the  myth  of  genius,  newyork,temble  university.
YAMaMOTO(K),Relation ships between   creative  thinking abilites   of  teachers  and  achievement   of   pupils,journal   of  exp.(1963).

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه