بررسی مجازات های جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی

بررسی مجازات های جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی
بررسی مجازات های جايگزين در مورد اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللی
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 169 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب 

مقدمه

     1 – طرح مساله
     2- تحقيقات و مطالعات قبلي
     3- ضرورت تحقيق
     4- فرضيه ها
     5- روش تحقيق
     6- طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
كليات:
     الف – سير تاريخي مجازات اطفال
           1 – دوره باستان و ميانه
           2- دوره معاصر
           3- دوره باستان و پس از آن در ايران
     ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها
          1- طفل و مسئووليت كيفري
          2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار
          3- علل بزهكاري
          4- اهميت بزهكاري
     ج – هدف از مجازات اطفال
     د – اصول مورد تاكيد در تعيين مجازات اطفال
               1- تناسب جرم و مجازات
               2- تفريد مجازات
              3- لزوم تفسير كودك مدارانه قوانين جزايي
              4- ضرورت دوري از برچسب زني
               5- توجه به حق مشاركت طفل در تعيين سرنوشت خويش
         هـ - مجازاتهاي جايگزين حبس
               1- فلسفه پيدايش
               2- تاريخچه و مفهوم
               3- فوايد و شرايط
                4- انواع
                5- زمينه هاي اجرا
   


    بخش اول – جايگزينها به عنوان مجازات اصلي
         فصل اول– سپردن طفل به والدين يا سرپرستان قانوني با الزام به تاديب
    گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف   
    گفتار دوم – حقوق كيفري ايران   
    گفتار سوم – اسناد بين المللي   
         فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
    گفتار اول – ماهيت، شرايط و اهداف   
    گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق كيفري ايران   
گفتار چهارم – اسناد بين المللي   
     فصل سوم – مجازاتهاي شفاهي
     فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهاي آموزشي و
حرفه اي
گفتار اول – حقوق كيفري ايران   
گفتار دوم – اسناد بين المللي   
     فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت
     فصل ششم – سازش با مجني عليه وجبران ضررو زيان وي
     فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاريخچه   
گفتار دوم – ماهيت   
گفتار سوم- شرايط و الزامات   
گفتارچهارم – مزايا و معايب   
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران   
گفتارششم – اسناد بين المللي   
     فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الكترونيك
     فصل نهم – محروميتها و ممنوعيتهاي اجتماعي و حقوقي
گفتاراول – ماهيت ، شرايط و اهداف   
گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق كيفري ايران   
گفتارچهارم – اسناد بين المللي   
     فصل دهم – جزاي نقدي
گفتاراول – تاريخچه   
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف   
گفتارسوم – انواع   
     مبحث اول – جزاي نقدي ثابت   
     مبحث دوم – جزاي نقدي نسبي   
     مبحث سوم – جزاي نقدي روزانه   
گفتار چهارم – مزايا و معايب   
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران   
گفتارششم – اسناد بين المللي   
بخش دوم – جايگزينهادر مرحله اجراي حبس
     فصل اول – نظام نيمه آزادي
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا   
گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتار چهارم – حقوق كيفري ايران   
گفتار پنجم – اسناد بين المللي   
     فصل دوم – استفاده از زندانهاي باز
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا   
گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران   
گفتار پنجم – اسناد بين المللي   
     فصل سوم – كيفرهاي پايان هفته اي
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا   
گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران   
گفتار پنجم – اسناد بين المللي   
     فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهيت، شرايط و روش اجرا   
گفتار دوم – مزايا و معايب   
گفتار سوم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتارچهارم – حقوق كيفري ايران   
گفتار پنجم – اسناد بين المللي   
     فصل پنجم – تعليق
گفتار اول – تعريف و فلسفه   
گفتار دوم – انواع   
گفتار سوم – مزايا و معايب   
گفتار چهارم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران   
     مبحث اول – سابقه تاريخي   
     مبحث دوم – شرايط   
     مبحث سوم – آثار   
     مبحث چهارم – وظايف مقام قضايي   
     مبحث پنجم – فسخ   
گفتار ششم – اسناد بين المللي   
     فصل ششم – آزادي مشروط
گفتار اول – تعريف و فلسفه   
گفتار دوم – تاريخچه   
گفتار سوم – مزايا و معايب   
گفتارچهارم – حقوق جزاي اسلامي   
گفتار پنجم – حقوق كيفري ايران   
     مبحث اول- سابقه تاريخي   
     مبحث دوم- شرايط   
     مبحث سوم- آثار   
گفتار ششم – اسناد بين المللي   
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
پيوستها
چكيده انگليسي


مقدمه

1- طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.
بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.
علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.
لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.


منابع و ماخذ
الف – كتابها
1) آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات ارشاد اسلامي، تهران، 1369.
2) آشوري، محمد، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، چاپ اول، نشر گرايش، تهران، 1382.
3)                        ، عدالت كيفري ، چاپ اول، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1376.
4) آنسل ، مارك، دفاع اجتماعي، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران،  تهران، 1375.
5) احمدي ابهري، محمد علي ، اسلام و دفاع اجتماعي، چاپ اول، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، قم 1377 .
6) اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، نشرميزان، تهران، 1378.
7) ايبراهمسن، ديويد، روانشناسي كيفري، ترجمه پرويز صانعي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1357.
8) براهني، محمد تقي، لغت نامه روانشناسي ، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1372.
9) بولك، برنار، كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، 1375.
10) پرادل، ژان، تاريخ انديشه هاي كيفري، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، 1381.
11) حكمت، سعيد، روانشناسي جنايي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1346.
12) خليلي، مهيار، تاريخ كشتار و آزار در ايران، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران، 1359.
13) دانش، تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1378.
14)                         ، اطفال و جوانان بزهكار، چاپ اول، انتشارات موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1374.
15)                        ، حقوق زندانيان و علم زندانها، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1372.
16) سازمان اصلاحات جزايي بين المللي، رويه عملي در زندان، انتشارات راه تربيت، تهران، 1381.
17) سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، مجموعه سخنرانيها و ميزگردهاي برگزار شده در همايش تحليل آثار و بررسي احكام جديد دادگاههاي اطفال، چاپ اول، انتشارات راه تربيت، تهران، 1380.
18)                                                                 ، مجموعه مقالات و سخنرانيهاي اولين همايش بين المللي بررسي راههاي جايگزين مجازات حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربيت تهران، 1381.
19) شامبياتي، هوشنگ، بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ هفتم، انتشارات ژوبين، تهران، 1377 .
20) شكري، رضا، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي (تقريرات حقوق جزاي عمومي دكتر محمد باهري و ميرزا علي اكبر خان داور)، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران،1380.
21) شمس، علي، پژوهشي درباره زندانباني اسلامي، چاپ اول، انتشارات اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان خراسان ، مشهد، 1375.
22) صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران،1376.
23)                        ، قانون و شخصيت ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1344.
24)                        ، حقوق و اجتماع، جلد اول ، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1353.
25) صلاحي، جاويد، كيفر شناسي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1354
26)                          ، اخذ تصميم درباره كودكان و نوجوانان بزهكار و ناسازگار، چاپ اول، انتشارات گوتنبرگ، تهران، 1353.
27) عباچي، مريم، حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1380.
28) عبادي، شيرين، حقوق كودك تطبيقي ، چاپ اول، انتشارات كانون، تهران، 1376.
29) عبدي، عباس، آسيب شناسي اجتماعي (تاثير زندان بر زنداني)، چاپ اول، انتشارات نور، تهران، 1371.
30) علومي، رضا، بزهكاران جوان، چاپ اول، انتشارات امير كبير، تهران، 1348.
31) علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسي، تهران، 1368.
32) غفوري غروي، سيد حسن، انگيزه شناسي جنايي: پژوهشي درباره بزهكاري اطفال  و نوجوانان در ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1359.
33) گسن، ريموند، جرم شناسي نظري، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1374.
34)  ، جرم شناسي كاربردي، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، 1370.
35) گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، چاپ دوم، نشر ميزان، تهران، 1378.
36) ماتيوس، راجر و پتيرفرانسيس، زندانها در هزاره سوم، ترجمه ليلا اكبري،چاپ اول، انتشارات راه تربيت، تهران، 1381.
37) مظلومان، رضا، حقوق جزا و جرم شناسي ، چاپ دوم، بي‌نا، تهران، 1353.
38) منصور، محمود، زمينه بررسي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، چاپ اول، انتشارات شركت سهامي چهر، تهران، 1356.
39) منوچهريان، مهرانگيز، چرا اطفال ناسازگار مي شوند و چه بايد كرد، چاپ سوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، تهران، 1344.
40) نجفي ابرندآبادي، علي حسين و حميد هاشم بيگي، دانشنامه جرم شناسي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1374.
41) نجفي توانا، علي، نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان، چاپ اول، انتشارات راه تربيت،  تهران، 1381.
42) نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1380.
43) وليدي، محمد صالح، مختصر النافع حقوق جزاي عمومي ، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران، 1378.
44) هومن، احمد، زندان و زندانيها، چاپ اول، چاپخانه دانشگاه تهران، 1339 .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه