بررسی آلودگی باكتريایی بستنی های مختلف موجود در ایران

بررسی آلودگی باكتريایی بستنی های مختلف موجود در ایران
بررسی آلودگی باكتريایی بستنی های مختلف موجود در ایران
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 149 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی محصول بستنی در شهر تهران

فهرست مندرجات

خلاصه فارسي    1
مقدمه:    3
فصل اول: زمينه پژوهش و مروري بر اپيدميهاي رخ داده از شير    5
فصل دوم: كلياتي در خصوص بستني    18
2-1: تاريخچه بستني    19
2-2: تعريف بستني    20
2-3: ارزش غذايي بستني    22
2-4: مواد تشكيل دهنده بستني    24
     2-4-1: چربي    24
     2-4-2: مواد جامد غير از چربي    25
     2-4-3: قند    27
     2-4-4: مواد امولسيون كننده    29
     2-4-5: مواد پايداركننده    29
     2-4-6: مواد طعم دهنده    30
     2-4-7: مواد رنگ دهنده    30
2-5: فرآيند توليد بستني    30
     2-5-1: مرحله دريافت    30
     2-5-2: توليد مخلوط بستني    31
     2-5-3: توزين كردن    32
     2-5-4: مخلوط كردن    33
     2-5-5: يكنواخت كردن گويچه هاي چربي    34
     2-5-6: پاستوريزاسيون    34
     2-5-7: رسيدن مخلوط    34
     2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده    35
     2-5-9: انجماد به روش مداوم    35
     2-5-10: قالب گيري و بسته بندي    36
          2-5-10-1: بسته بنديهاي بزرگ بستني    36
          2-5-10-2: بسته بنديهاي مورد مصرف خانگي    37
          2-5-10-3: توليد بستني چوبي    37
    2-5-11: سخت كردن بستني    38
2-6: باكتريولوژي بستني    39
2-7: اپيدميولوژي آلودگيهاي ميكروبي    40
     2-7-1: آلودگيهاي اوليه بستني    41
     2-7-2: آلودگيهاي ثانويه بستني    45
2-8: پيشگيري و كنترل    48
فصل سوم: خلاصه اي از خصوصيات عمومي و كلينيكي باكتريهاي جدا شده در بستني    51
3-1: ميكروبيولوژي پايه    52
3-2: ميكروبيولوژي لبنيات    52
3-3: رشد ميكروبي     54
3-4: ميكروارگانيسم ها در شير    57
3-5: مشخصات ميكروارگانيسم ها در شير    58
3-6: ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده فساد در شير    59
3-7: ميكروارگانيسم هاي بيماريزا در شير    60
3-8: باسيلهاي گرم منفي بي هوازي اختياري    60
     3-8-1: تعريف انتروباكترياسه    61
     3-8-2: اشريشياكلي    63
     3-8-3: گروه كلبسيلا، انتروباكتر، سراتيا    67
     3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروويدنسيا    69
     3-8-5: سيتروباكتر    70
     3-8-6: جنس شيگلا    70
     3-8-7: جنس سالمونلا    71
          3-8-7-1: تشخيص سالمونلا از جنس هاي ديگر    72
           3-8-7-2: آزمايشات تشخيصي    74
           3-8-7-3: پاتوژنزو يافته هاي باليني    75
           3-8-7-4: مواد غذايي كه بطور رايج در انتقال سالمونلا نقش دارند.    77
3-9: باكتريهاي گرم منفي غير تخميري و غيرشايع    78
     3-9-1: گروه سودموناها    78
     3-9-1-1: سودمونا آئروجينوزا    78
     3-9-2: يرسينيا    79
          3-9-2-1: يرسينيا انتروكوليتيكا ويرسينياپسودوتوبركلوزيس    80
          3-9-2-2: پاتوژنز و يافته هاي باليني    81
           3-9-2-3: آزمايشات تشخيصي    82
           3-9-2-4: پيشگيري و كنترل    825
3-10: استافيلوكوك    82
      3-10-1: استافيلوكوك اورئوس    82
      3-10-2: مورفولوژي    83
      3-10-3: ساختمان سلولي    83
      3-10-4: مقاومت    84
      3-10-5: خواص بيوشيميايي    85
      3-10-6: مسمومين غذايي استافيلوكوكي    86
      3-10-7: علائم مسموميت غذايي استافيلوكوكي    89
       3-10-8: پيشگيري  وكنترل در مسموميت غذايي    90
3-11: باسيل هاي گرم منفي بدون اسپور    91
       3-11-1: ليستريامونوسيتوجنز    91
    3-11-1-1: تاريخچه    91
         3-11-1-2: ميكروبيولوژي    91
         3-11-1-3: ليستريوزيس    93
         3-11-1-4: وقوع و رشد ليستريا در شير و فرآورده هاي آن    95
         3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زايي    99
         3-11-1-6: روش هاي جستجوي ليستريامونوسيتوجنز درمواد غذايي    100
         3-11-1-7: پاتوژنز و ايمني    104
فصل چهارم: روشها و مواد مورد نياز    106
4-1: مدت مطالعه    107
4-2: تعداد نمونه    107
4-3: نحوه نمونه برداري     107
4-4: بررسي هاي انجام شده    108
4-5: مواد و وسايل مورد استفاده     108
4-6: روش آماده سازي    109
4-7: روش آزمايش نمونه هاي مواد غذايي    109
4-8: رقيق كننده ها    110
     4-8-1: روش تهيه محلول رينگر    110
     4-8-2: روش تهيه سرم فيزيولوژي    111
     4-8-3: روش تهيه محلول رقيق كننده آب پيتونه    111
4-9: روش شمارش ميكروبها     111
4-10: شمارش و شناسايي كلي فرم ها    112
4-11: شناسايي اشريشياكلي    113
4-12: شناسايي سالمونلا    113
4-13: شناسايي استافيلوكوك اورئوس    114
4-13-1: طرز تهيه محيط كشت بردپاركر    114
4-14: شناسايي يرسينيا    116
4-15: شناسايي ليستريا    117
     4-15-1: محيط اختصاصي پالكام    118
4-16: حدمجاز ميكروبي در بستني    118
4-17: تستهاي تشخيصي    119
فصل پنجم: نتيجه و بحث    123
5-1: نتايج    124
5-2: بحث    138
5-3: پيشنهادات    146
خلاصه لاتين    148
منابع    149


خلاصه:
      در كشورهاي در حال توسعه, آلودگي مواد غذائي و بيماربهاي ناشي از آن همواره به عنوان يكي از مهمترين مشكلات در سيستم بهداشت مواد غذائي بشمار مي آيد.
     اگرچه در كشور ما ارتقاء سطح بهداشت عمومي در نتيجه بهبود نظام عرضه خدمات بهداشتي باعث كاهش ميزان مرگ و مير در سالهاي اخير شده است, با اين وجود پي آمدهاي نامطلوب تغذيه اي و بهداشتي ناشي از آلودگي مواد غذائي با عواقب زيانبار اقتصادي همراه مي باشد.


منابع:
1-    اميد بخشي. غلامرضا «عوامل آلودگي بستني هاي غيرپاستوريزه در تهران» پايان نامه دكترا دامپزشكي، دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكي (1346)
2-    شهراسبي. حمزه «ارزش غذايي و روشهاي علمي كنترل بهداشتي و شيميايي بعضي از فرآ‎ورده‎هاي گوشتي ايران» انتشارات جهاد دانشگاهي (1364)
3-    حيدري نيا. احمد «بررسي آلودگي بستني هاي مصرفي شهر اهواز از نظر توتال كانت استافيلوكوك اورئوس و اشريشيا كلي با در نظر گرفتن نوع شير» دانشگاه اهواز (1364)
4-    عفت پناه. محمد «بررسي ميزان فراواني آلودگي ميكروبي بستني هاي سنتي و آب ميوه هاي دست ساز، آب هويج و شير نارگيل درواحدهاي صنفي قنادي و آب ميوه فروشي منطقه 11 شهرداري تهران و برخي عوامل موثر بر آن درسال 1379» پايان نامه جهت دريافت گواهي دوره عالي بهداشت عمومMph. ، دانشكده بهداشت. دانشگاه تهران. (1380) ص:27-21
5-    حق شناس. فرهاد «بررسي آلودگي بستني هاي غيرپاستوريزه به استا فيلوكوك اورئوس در شهر تهران» پايان نامه دكترا دامپزشكي ، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران. شماره 1905 .(1370). ص:55-45
6-    فلاحي. مسعود «روشهاي بهتر در توليد (بهداشت در صنايع غذايي)» انتشارات بارشاوا (1375)
7-    كريم. گيتي «بررسي آلودگي بستني هاي سنتي ايران به باكتريهاي مهم عامل عفونتها و مسموميتهاي غذايي» دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران، شماره مدرك 1905 (3171)
8-    كريم. گيتي «شير و فرآورده هاي آن» انتشارات جهاد دانشگاهي (1380) ص: 267-260
9-    كريمخاني. شاهرخ «بررسي آلودگي بستني هاي سنتي ايران به سالمونلا» پايان نامه دكترا دامپزشكي ، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران. شماره 2190 (1372) ص: 30-19
10- گودرزي. حسن «ميكروبيولوژي جاوتز» (1381) ص:216، 255-250
11- گوكلان. نادر «بررسي آلودگي بستني هاي سنتي ايران به ليستريا مونوسيتوجنز» پايان نامه دكترا دامپزشكي ، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران. شماره 2164 (3172) ص: 52-38
12-مومني. رحمت الله «عوامل آلودگي بستني هاي غيرپاستوريزه درتهران» پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران دانشكده بهداشت (1356)
13-مرنوري. سيدعليرضا و همكاران «سلامت در جمهوري اسلامي ايران» انتشارت يوسف (1377)
14-نوروزي، جميله «بررسي‌ آلودگي بستني، نوشمك، يخمك با باكتريها» مجله بهداشت جهان سال 12 شماره يك، (زمستان 1376) ص: 57-55
15-نياكان. داريوش «استاندارد سنتي هاي شيري» انتشارات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شماره استاندارد ايران 2450، چاپ دوم. (آذرماه 1372) ص 5-1

BOOKS:

16.    Baron  ED, Fingold  SM, Baily and Scotts. “ Diagnostic  Microbiolog ” 8 th ed, st. Lois: CV  Mosby , 1990

17.    Holt  GJ, Kriey  NR, et al. “Bergey,s Manual of Determinant Bacteriology.” 9 th ed, Wiliams and Wilkins : Blatimore.1994(14,23,24)
18.    Jiklik, Willett, Amons and Wilfert (eds). “Zinsser Microbiology.” 20 th ed. Appleton and Lange : Norwalk , California. 1993(18-31)

19.    Jacob  M. “Safe food handling .” World Health Organization Geneva. 1989(17,18)
20.    Koneman   EW, Allen  SD, Janda  WM, Schreckenberger   PC. “Color  Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology.” 4 th ed Philadelphia: J.B. Lippincot Company. 1992(21- 30)
21.    Robinson  RK. “ Dairy Microbiology – The Microbiology of Milk.”2 th ed. London and Newyork, Elsevior applied science.1990;1: (37-75)
22.    Thomas  GC, Plotkin  SA. “ Infection Disease” In: Behrman  RE, Kliegman  M, Vaughan  VC: Nelson thnt book of pediatrics. 14 th ed . Philadelphia . WB  saunders, 1990;  (30 )
23.    Timouey  TF. etal: Hagan,s and Bruner,s Microbiology and Infection Disease of Domestic Animals, 8 th ed. By Carnell university press. 1988;1:138


JORNALS:
24.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vande steeg  BJ, Breitmeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of salmonellosis in three dairy herds.” J  Am  Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219 (3): 310 – 3522

25.    Alemonoff  S. et al . “Induction of heat- stable enterotoxin receptor activity by a human .” Alu Repeat J. Biology Chem.1994;269(24) ;16610-16676

26.    Ackers ML, Schoenfled  S,Markman  J, Smith  MG, Nicholson  MA, Dewitt  W, Cameron  DN, Griffin  PM, Slutsker  L. “An outbreak of Yersinia enterocolitica O:8 infections associated with pasteurized milk.” J infect Dis.2000 May;181(5):1834-7

27.    Anderson  RJ, House  JK, Smith  BP, Kinde  H, Walker  RL, Vandesteeg  BJ,Breitimeyer  RE. “Epidemiologic and biological characteristics of Salmonellosis in three dairy herds.” J Am Vet  Med  Assoc.2001 Aug 1;219(3):310-2
28.    Barrett  NG. “Communicable disease associated with milk and dairy product in England and Wales:1983 – 1984 .” J infect. 1986 May ;12 (3): 265 – 72

29.    Black  re, Jackson  RJ, Tsai  T, Medvesky  M, Shayegani  M, Feeley  JC, Macleod  KI, Wakelee  AM. “Epidemic Yersinia enterocolitica infection due to contaminated chocolate milk.” N Engl J Med.1978 Jan 12;298(2):76-9

30.    Bastepe , Kosker. “Isolation of Coagulase-Positive Staph. From ice-cream.” N  Engl J Med.1981 Jan 15(1):55-63
31.    Cordano  AM , Rocourt  J . “Occurrence of Listeria monocytogenes in food in chile .” Int J  Food  Microbiol , 2001 Oct 22 ; 70 (1-2 ): 175 – 8
32.    Cotton  LN , White  CH . “Listeria  monocytogenes , Yersinia  enterocolitica and Salmonella in dairy plant environments .” J  Dairy  Sci. 1992 Jan ; 75 (1 ): 51 – 7
33.    Chugh  K . “Salmonella outbreak from ice cream .” Indian pediatr . 1996  NOV ; 33 (11 ) : 976 – 7
34.    Daniels  NA , Mackinnon  L , Rowe  SM , Bean  NH , Griffin  PM , Mead  PS . “foodborn disease outbreaks in unitedstates schools .” pediatr  infect  Dis  J . 2002 Jul ; 21 (7 ) : 623 – 8

35.    Djuretic  T , Wall  PG , Nichols  G. “General outbreaks of infectious intestinal disease associated with milk and dairy products in England and Wales :1992 – 1996 .” commun  Dis  Rep  Rev . 1997 Apr 4 ; (4 )

36.    Donnelly  CW. “Concer ns of microbial pathogens in association with dairy foods .J . DAIRY  SCI . 1990 Jun ;73 (6 ): 1656 –61

37.    El-Sherbini  M, ai-Agili  S, el-Jali  H, Aboshkiwan  M, Koha  M. “Isolation of Yersinia enterocolitica from cases of acute appendicitis and ice cream.” East  Mediterr Health J.1999 Jan;5(1):130-5
38.    Hassan  L , Mohammed  Ho , Mcdonough  PL , Gonzalez  RN . “A cross – sectional study on the prevalence of Listeria monocytogenes and Salmonella in Newyork dairy herds .” J  Dairy  Sci . 2000 Nov ; 83 (11) : 2441 – 7
39.    Hennessy  TW . etal . “Anational outbreak of Salmonella enteritidis infections from ice cream .” N – Engl  J  MED .1996 May 16 ;334(20 ): 1281 –6

40.    Hughes  D. “Isolation of Yersinia enyerocolitica from milk and a dairy farm in Australia.” J. Appl Bacteriol.1997 Feb;46(1):125-30

41.    Holm  S, Toma  RB, Reiboldt  W, Newcomer  C, Calicchia  M. “Cleaning frequency and the microbial load in ice cream.” Int J  Food  Sci  Nutr.2002 Jul;53(4):337-42

42.    Harl  CA.et al. “Diarrhoeae caused by E.coli.” Ann Trop paeditor.1997;13(2):121-31

43.    Klipstein  F.et al. “Partial purification and properties of Enterobacter coloacae heat-stable enterotoxin.”Infect  Immune.1990;13(5):1307-1314

44.    Kusumaningrum  HD, Riboldi  G, Hazeleger  WC, Beumer  RR. “Survival of foodborne pathogens on stainless steel surfaces and cross- contamination to foods.” Int J  Food Microbiol.2003 Aug 25;85(3):227-36

45.    Livin  MM. “Escherichia coli that cause diarrhoeae:enterotoxigenic, enteropathogenic, enteroadherent.” J Infect Dis.1987;155(3):377-89
46.    Maguire  H ,Cowden  J, Jacob  M , Rowe  B, Roberts  D, Bruce  J ,Mitchell  I . “An outbreak of Salmonella Dublin infection in England and Wales associated with a soft unpasteurized cows,milk cheese.” Epidemiol Infect . 1992  Des ; 109 (3 ) : 389 – 96
47.    Mandel  GL , Bennet  GE and Dolin  R . “Principles and practice of infectious disease .” 3 th ed . 1995 , CHURCHILL  LIVINGSTONE  NEWYORK (2053 –2057 )
48.    Morgan  D , Mawer  SL , Harman  PL . “The role of home - made ice cream as a vehicle of Salmonella enteritidis phage type 4 infection from fresh shell eggs .” Epidemiol  infect . 1994 Aug ; 113 (1 ) : 21 – 9

49.    49-Mehtha  DI.. “New developments in acute diarrholae.” Curr  Probl  pediatr.1997;24(2):95-107


50.    Masud  T. “Microbiological quality and public health significance of ice cream.” J Pac  Med Assoc.1989 Apr;39(4):102-4

51.    Maifreni  M, Civilini  M, Domenis  C,Manzano  M, Diprima  R, Comi  G. “Microbiological quality of artisanal ice-cream.” Zentralbl  Hyg unweltmed.1993 Sep;194(5-6):553-70

52.    Paul  S.et al. “Food-related illness and death in the united states.” Center for disease control and prevention.1998;5(5)
http://www.cdc.gor/ncidod
53.    Pak  S , Spahr  U , Jemmi  T, Salman  MD . “Risk factor for L .monocytogenes contamination of dairy products in Switzerland , 1990 – 1999 .” Prev  Vet  MED . 2002 Feb 14 ;53 (1 – 2 ): 55 - 65
54.    Panigrahi  D. et al. “Enterotoxigenic Klebsiella pneumonia in acute childhood diarrhea.” Indian J Med Res.1992;93:(293)

55.    Quinn  PJ. Etal “Clinical Veterinary Microbiology” by wolf edition. 1998.(261-267)

56.    Reed  BA, Grivetti  LE. “Controlling on- farm inventories of bulk-Tank raw milk on opportunity to protect public health.” J.  Dairy  Sci, 2000 Dec; 83 (12): 2988-91.

57.    Reilly WJ, Sharp  JC, Forbes GI , paterson GM. “Milk borne salmonellosis in scotland 1980 to 1982.” Vet Rec. 1983 Jun 18; 112 (25) : 578-80.

58.    Roy  R, Higgins  R, Fortin  M, Tardif  S. “salmonella Give infection in 2dairy herds” Can Vet J. 2001 Jun; 42 (6): 468-70.

59.    Sharp  JC, Paterson GM, Barrett NJ. “pasteurisation and the control of milk born infection in Britain.” Br and J (Clin. ed). 1985 Aug 17; 291 (6493): 463-4.

60.    Suchowiak  T, Hallat  Z. “Salmonella infection epidemic caused by milk product contamination with Salmonella enteritidis in the Wroclaw province in June 1980.” Prezegl Epidemiol. 1980; 34 (3): 325-31.

61.    Slavchev  G. “Development and surviad of Yersinia enterocolitica in pasteurized milk and ice-cream.” Vet Med Nauki. 1986:(77-85

62.    Schiemann  DA. “Yersinia enterocolitica in milk and dairy products.” J. Dairy  Sci. 1987  Feb; 70(2): 383-91.

63.    Vought  KJ, Tatini  SR. “Salmonella enteritidis contamination of ice-cream associated with a 1994 multistate outbreak.” J  Food Port 1998 Jan; 61(1):5-10.

64.    Vannetten  P, Perales  J. “Liquid and solid selective differential media for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes.” Int Food Microbiol. 1989;  8:)(299-316).


65.    Wedder  Kopp  A, Stroger  U, Bitsch  V, Lind  P. “Testing of bulk Tank milk for Salmonella dublin infection in Danish dairy herds.” Can  J  Vet  Res. 2001 Jan; 65(1): 15-21.

66.    Wells  SJ, Fedorka-Cray  PJ, Dargatz  DA, Ferris  K, Green  A. “Fecal shedding of Salmonella spp. By dairy cows in farm and at cull cow markets.” J Food prot. 2001 Jan; 64 (1) : 3-11.

67.    Who. Information – 1997 Dress releases Foodborne disease- possibly 350 times frequent than reported.
http://www.who.int/ archives/ inf-pr-1997/en/ pr 97-98

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه