بررسی ارتباط عفونت قبلی هليكو باكترپيلوری با بيماری پاركينسون

بررسی ارتباط عفونت قبلی هليكو باكترپيلوری با بيماری پاركينسون
بررسی ارتباط عفونت قبلی هليكو باكترپيلوری با بيماری پاركينسون
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 55 صفحه _ فرمت WORD _ به علت زیاد بودن حجم فایل برای دریافت پایان نامه لطفا مبلغ مورد نظر را از طریق منوی " آسان پرداخت " پرداخت کرده و با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید تا بلافاصله ارسال شود.

 

فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه 10

بیان مساله 11

اهداف وفرضیات 12

فصل دوم:زمينه و پيشينه تحقيق 14     

بیماری پارکینسون 15

اتیولوژی 15

پاتولوژی 16

پاتوژنز 17

درمان 19

هلیکو باکتر پیلوری 21

مروری بر دیگر مقالات 23

 فصل سوم: طرح تحقيق 24

نوع مظالعه 25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه 26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش 27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار 28

فصل چهارم :یافته ها 29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پيشنهادات 39

منابع 45

ضمایم 53

 

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

 

الف-نمودارها

نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری  (IgG  Ab) با بیماری پارکینسون 30

نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون 31

نمودار شماره 3)ارتباط  زخم پپتیک با بیماری پارکینسون 32

نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون 33

نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون 34

نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون 35

نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون 36

نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون 37

ب - پیوست ها:

فرم اطلاعاتی طرح.49

 

چكيده 

مقدمه : پاركينسون بيماريي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. علت اين بيماري كاهش دو پامين و به هم خوردن تعادل بين دو نور و ترانسيمتر (دوپامين و استيل كولين) در سيستم دو پامينرژ يك نيگر و استر ياتال مي‌باشد. در مطالعات اخير ديده شده كه با درمان عفونت هيلكوباكتر پيلوري جذب لوودو پا بيشتر شده و نتيجه درمان بهتر شده است. 

مواد و روشها : اين مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفري به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركينسون) و شاهد (غير مبتلا به پاركينسون) تقسيم شدند و تست آنتي بادي IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. 

يافته‌ها : ميانگين سن افراد پاركينسون 60  سال و غير پاركينسوني 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتي بادي مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتي بادي منفي داشتند. در افراد غير مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتي بادي مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتي بادي منفي داشتند. 

نتيجه : در اين مطالعة ارتباطي بين وجود عفونت قبلي هليكو باكتر پيلوري در بيماران پاركينسوني و افراد غير پاركينسوني يافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

 

واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی 

 

فصل اول

مقدمه

بيان مسأله:

بيماري پاركینسون يكي از بيماري‌هايي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. اين بيماري در تمامي نژادها و با شيوع 2-1نفر در هر هزار نفر رخ مي‌دهد. شيوع آن با افزايش سن افزوده  مي‌شود. مشخصات اين بيماري عبارتند از لرزه، هيپوكينزي، رژيدتيه، اختلال در راه رفتن و قامت. 

تاكنون اتيولوژي‌هاي مختلفي براي اين بيماري مطرح شده است كه شايعترين آن نوع ايديو پاتيك مي‌باشد. از علل ديگر آن مي‌توان به انسفاليت  لتارژيك پاركينسونيسم ناشي از داروها و سموم و پاركیسنونيسم همراه با ساير بيماريهاي نرولوژيك را نام برد. در مطالعات اخير بحث‌هايي در مورد همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون مطرح شده است. اين باكتري نوعي باسيل منحني شكل گرم منفي مي‌باشد كه متحرك است و نقش اصلي را در زخم پپتيك و سرطان معده دارد. 

اين عفونت شايعترين بيماري باكتريال در سراسر جهان است و شيوع آن در نقاط مختلف جهان بسته به سطح بهداشت جامعه بستگي دارد. در كشورهاي در حال توسعه 80% از جمعيت تا 20 سالگي آلوده مي‌شوند كه اين ميزان در آمريكا 30% مي‌باشد و ميزان آلودگي به هليكوباكترپيلوري در کشور کره جنوبی  56% گزارش شده است. اين باكتري به مخاط معده و روده آسيب وارد مي‌كند و باعث ايجاد زخم مي‌شود. در مطالعات انجام شده اخير نوعي همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون مشاهده شده و ديده شده كه با درمان اين نوع عفونت در اين بيماران جذب  لوودوپا بهتر صورت گرفته و نتايج درمان بهتري حاصل شده است.

همچنين يكي از درمانهاي اصلي كه براي بيماران پاركینسون وجود دارد لوودوپا مي‌باشد كه در بيمارن داراي زخم پپتيك بايد با احتياط مصرف شود. با توجه به اين موضوع كه كشور ما از جمله جوامعي است كه عفونت هليكوباكترپيلوري داراي شيوع بالايي مي‌باشد و همچنين اكثر افراد مبتلايان به پاركینسون داراي سن بالا هستند و شيوع پاركینسون در آنها بالاتر مي‌باشد اين طرح با هدف برررسي ارتباط قبلي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون در بيمارستان بعثت در سال 87-1386 صورت پذيرفت.

 

اهداف پژوهش

 

هدف كلي طرح

ارتباط عفونت قبلي هليكوباكترپیلوري با بيماري پاركینسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بعثت در سال 87-1386

هدف اختصاصي طرح:

بررسي فراواني عفونت هليكوباكترپیلوري در بيماران پاركينسوني

اهداف فرعي طرح:

1- بررسي ارتباط بیماری پارکینسون با  جنس بيمار

2- بررسي ارتباط  استرس كاري با بیماری پارکینسون

3- بررسي ارتباط الكل و سيگار با بیماری پارکینسون

4- بررسي ارتباط ديابت، هيپرتانسيون، هيپرلپيپدمي با بیماری پارکینسون 

 

سؤالات پژوهش

1- آيا بين عفونت قبلي هليكوباكترپيلوري با بيمارن پاركینسوني ارتباطي وجود دارد؟

2- فراواني  مصرف الكل و سيگار در بیمارن پارکینسونی چقدر است؟

3-  فراوني استرس  در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

 

4- فراواني بیماری پارکینسون بسته به جنس بیمار  چقدر است؟

5- فراواني  ديابت، هيپرليپيدمي و هيپرتانسيون در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

 

فرضيات:

   هيچ رابطه‌اي بين وجود عفونت هليكوباكترپیلوري و بيماران پاركینسوني وجود ندارد.

   بين وجود عفونت هليکوباكترپیلوري و بيماري پاركینسون رابطه مستقيم وجود دارد.

منابع

References      

REFERENCES:

1)checowa  H , power  k , et al:Parkinson  disease  risk associated with cigarette smoking.2007.22:345-347

2)Schwarzchild, Cull  ML, et al:temporal relationship  between cigarette   and  risk  of  Parkinson  disease.neurology,march6,2007,68(10)764-768

3)Frijerio  R, Elba  A ,et al:education and occupation preceding Parkinson disease.Apopulation based case control stody.neurology ,nov 2005  65(10)1575-1583

4)Dick  GD , palma A,et al:environmental risk factor for Parkinson disease.oct 2007,64(10):666-672

5)Won yong lee,Won tae lee,et al:Helicobacter pylori infection and motor fluctuations in patients with parkinsons disease.seul korea,nov2008,1696-1700

6)Dominci , Bellentani , et al:familial clustering of helicobacter pylori infection:population based study,BMJ,320-321

7)Handers ,  Antikainin  R , et al:total cholesterol and hypertention the of  Parkinson disease.neurology may 2008:70(21)1972-1979

8)Steoel  AJ  :ETHIOLOGY OF PARKINSON DISEASE.CANJ NEURAL SCI 1999/26(SUPPL2):55-5113

9)Delleu , Rocca  WA,et al:SMOKING AND PARKINSON DISEASE IN TWINS 2005 ,44:599-605

10)Pierantozi  M , Pirtroiusti  A,et al:redused L-DOPA  absorption and  increased   clinical fluctuation  in helicobacter pylori-infected Parkinson disease.neural sci2001,22:89-91

 

11)Ariab H  , et al:Inflamation and infection  in Parkinson disease.Histol histopathol.2006,21:673-678

12)Zorzon M ,  Capus L  , et al:familial and environmental risk factor in Parkinson disease:A case-control stody in north east Italy.acta neural scand.2002,105:77-82

13)Becker  DC , Robert  gp , et al:diabetes in patients  with idiopathic Parkinson disease.sep1,2008,1808-1812

14)JDriver  ja,  Smith  A , et al:prospective cohort study  of type 2 diabetes and risk of Parkinson disease.diabet care,octobr2008,31(10)2003-2005

15)Peter jener,  warren , et al:oxidative stress and the pathogenesis of Parkinson disease.american academy of neurology,1966,47:161-171

16)Daniel  E, Cheril  H , et al:increaseddopamin receptor binding in duodenal mucosa of duodenal ulcer pathient.april2005.10:543-547

17)BEnedity , bower  J , et al:smoking,alcohol,and coffee  consumption preceding Parkinson ,s  disease.neurology2000;55:1350-1358

18)Wersinger  C ,  sidhu A :An inflammatory pathomechanism for Parkinson disease.curr med chem2006,13:591-602.

19)Parkinson stody group.evaluation of diskinesia in a pilot randomized,placebo-controlled trail of remacemid in advance Parkinson disase.arch neural 2001,58:1660-1668.

20)LIU , BGAO HM , ONG OF PARKINSON DISEASE.CAN AND EXPOSURE TO INFECTIOUS AGANT AND PESTICIDE AND THE OCCURRENCE F BRAIN INJURY:ROLE OF NEUROINFLAMATION.2003,111:1065-1073

21)DOBBS RJ :ROLE OF CHRONIC INFECTION AND INFLAMATION IN THE GASTROINTESTINAL TRACT IN THE ETHIOLOGY OF IDIOPATHIC PARKINSONISM.PART1,ERADICATON OF HELICOBACTER  IN PARKINSON DISEASE.HELICOBACT2005:10:267-275

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه