بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن

بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن
بررسی و آشنایی با نفت و فراورده های آن
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 185 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
مقدّمه    8
فصل اوّل : اطلاعات عمومي در مورد نفت    12
1-1- تشكيل نفت    13
1-2- تركيب نفت    14
1-3- خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنها    14
فصل دوّم : كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي كشور    18
1-2- تزريق گاز و آب به ميادين نفتي    20
2-1-1- تزريق گاز در ايران    21   
2-1-2- تزريق آب    27
فصل سوّم : تعاريف و مفاهيم اوليه    29
3-1- انواع سنگ مخزن    30
3-2- درجة تخلخل    31
3-3- درجة نفوذ پذيري    32
3-4- رابطة بين نفوذ پذيري و درجة تخلخل    33
3-5- ضريب مقاومت الكتريكي مخازن    34
3-6- ضريب حجمي    34
3-7- درجة پيچش    35
3-8- قانون دارسي    36
3-9- تحرك و نسبت تحرك ها    37
3-10- درجة سير شدن    37
3-11- شرايط مخازن – تغييرات فشار و دما    39
3-12- تعريف انواع مخازن    41
3-13- ازدياد برداشت نفت    43
فصل چهارم : روش هاي اوليّة توليد از مخزن    46
4-1- مكانيزم هاي طبيعي    47
4-1-1- مكانيزم رانش آبي    48   
4-1-2- مكانيزم رانش توسط كلاهك گازي    49   
4-1-3- مكانيزم رانش گاز محلول    50     
4-1-4- رانش ثقلي    51   
4-1-5- مكانيزم رانش در اثر فشردگي مخزن    52   
4-1-6- مكانيزم رانش مركب    52   
4-2- مكانيزم هاي حفظ فشار مخزن    53
4-2-1- تزريق آب با هدف حفظ فشار    54     
4-2-2- تزريق گاز با هدف حفظ فشار    54     
فصل پنجم : معادلات ديفرانسيل براي جريان شعاعي در محيط هاي متخلخل    56
5-1- معادلات حاكم بر جريان سيالات در حالتهاي پايا و گذرا    57
5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پايا    65
5-3- حل معادلة حركت سيال در جريان شعاعي براي حالت نيمه پايا    68
5-4- تأثير تزريق بخار آب روي شاخص بهره دهي    70
5-5- جريان شعاعي گازها در حالت پايا    73
فصل ششم : ازدياد برداشت نفت با تزريق آب    74
6-1- موارد مورد توجه در پروژة سيلاب زني    75
6-2- مكانيزم رانش نفت بوسيلة آب تزريقي    76
6-3- فرآيند جابجايي بوكلي- لورت    79
6-4- الگوي قرارگيري چاههاي تزريقي آب    82
6-5- راندمان جاروبي    83
6-6- عمليات روي آب تزريقي    86
6-7- پمپ هاي تزريق آب    86
6-8- الگوي تزريق آب    87
فصل هفتم : روشهاي گرمايي ازدياد برداشت نفت    89
7-1- تزريق سيالات گرم    90
7-1-1- تزريق آب داغ    90   
7-1-1- تزريق آب داغ    91   
7-1-2- تزريق بخار آب    91   
7-2- روشهاي احتراقي    97
7-3- ريزش ثقلي به كمك بخار    100
7-4- گرم كردن مخزن به روش الكتريكي    102
7-5- گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطيسي    102
7-6- مقايسة روشهاي حرارتي :    103
7-6-1- مقايسة روشهاي تزريق آب داغ و بخار آب    103   
7-6-2- مقايسة عمليات تزريق بخار آب و احتراق درجا    103   
7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزريق بخار آب    104
فصل هشتم : ازدياد برداشت نفت با تزريق گاز    110
8-1- تزريق گاز به روش امتزاجي    111
8-1-1- تعريف امتزاج    111   
8-1-2- تئوري امتزاج    113   
8-1-3- جابجايي امتزاجي    115   
8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجايي    117   
8-1-5- تزريق نيتروژن و گازهاي توليدي    125   
8-1-6- تزريق گاز هيدروكربني    127   
8-1-7- تزريق گاز دي اكسيد كربن    131   
8-2- تزريق گاز به صورت غير امتزاجي    134
8-2-1- فرآيند GAIGI    135   
8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزريق گاز    136
فصل نهم : روشهاي ديگر ازدياد برداشت     138
9-1- تزريق آب و گاز    139
9-2- روشهاي شيميايي    140
9-2-1- تزريق پليمر    140   
9-2-2- تزريق آكلالين    141   
9-2-3- تزريق فعال كننده هاي سطحي    142   
فصل دهم : معادلات رياضي حاكم در ازدياد برداشت نفت با تزريق آب    143
10-1- رابطة نفوذپذيري نسبي با ميزان سير شدن    144
10-2- خاصيت تر شوندگي    147
10-3- فشار موئينه    149
10-4- معادلة مقدار جريان جزئي نفت و آب    153
10-5- محاسبة بازيابي نفت    156
فصل يازدهم : بهبود بازيابي نفت    162
11-1- بهبود بازيابي نفت با استفاده از تجهيزات كمكي    163
11-2- انتخاب روش ازدياد برداشت نفت    166
11-3- تأثير دراز مدّت روش هاي ازدياد برداشت نفت در توليد نفت نهايي    167
نتيجه گيري    1

 

مقدّمه
 
علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليد در بلند مدت با مشكلات و محدوديتهايي روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعة اقتصادي كشور طي سالهاي آينده، در جهت رفع اين محدويتها از هم اكنون اقدامهاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز در آينده مي تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. بي ترديد با توجه به اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران ضروري است اين منابع به عنوان ثروت ملي تجديد شونده تبديل و از بكارگيري آن براي تأمين هزينه هاي مصرفي و يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود.
بر اساس اطلاعات و آمار موجود بعد از مرحلة اول توليد نفت به روش طبيعي (Natural Drive) مقدار زيادي از نفت اوليه در مخزن باقي مي ماند. اين مقدار از نفت بسيار با ارزش بوده و سرمايه گذاري جهت توليد آن داراي اهميت بسزايي است.
يك مخزن (بالاخص مخزن نفت سنگين) بعد از توليد مقداري نفت اوليه دچار افت توليد مي شود با توجه به اينكه اقتصاد كشورمان در حد زيادي به نفت وابسته است ضرورت استصال بيشتر اين ماده و تبديل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا احساس مي شود. بنابراين وجود روشهايي كه بتوان با آن توليد را افزايش داد و يا مقداري از نفت باقيمانده در مخزن را به صورت اقتصادي توليد نمود حائز اهميت فراوان است. براي حفظ و افزايش فشار مخزن ممكن است سيالات مختلفي به آن تزريق شود. اين كار بازيابي ثانويه نام دارد . معمولاً در اين حالت از تزريق آب يا تزريق گاز غير محلول استفاده مي شود.
    با تزريق سيال به مخزن، توليد نفت افزايش يافته و با ادامة عمليات نهايتاً خود مادة تزريقي از مخزن خارج مي شود. لازم به ذكر است كه سيال تزريقي نمي تواند تمام نفت را جابجا كند زيرا مقدار قابل ملاحظه اي از نفت در منافذ سنگ ها به دام مي افتد. بازدة كلي عمليات مرحلة دوم به تعداد و محل تزريق كننده ها، مشخصات مخزن، مشخصات نفت و عوامل ديگري بستگي دارد.
    درصورتي كه ادامة عمليات توليد نفت توسط بازيابي ثانويه توجيه اقتصادي نداشته باشد از روش بازيابي مرحلة سوم استفاده مي شود. روشهاي بازيابي مرحلة سوم را روش هاي ازدياد برداشت نفت مي نامند.
    ازدياد برداشت نفت بوسيلة كاهش ويسكوزيته نفت (روشهاي گرمايي) يا به وسيلة كاهش نيروهاي موئينگي يا تنش سطحي (سيلابهاي شيميايي) صورت مي گيرد. متوسط درصد بازيابي نفت از عمليات مرحلة اول توليد طبيعي) حدود 19 درصد، عمليات مرحله دوم 32 درصد (32 درصد نفت باقي مانده از مرحلة اول) و عمليات مرحلة سوم 13 درصد (13 درصد نفت باقي مانده از مرحلة اول و دوم) مي باشد. با توجه به اطلاعات فوق درصد بازيابي متوسط به صورت زير محاسبه مي شود :
Total Recovery
    يعني به طور متوسط 52 درصد از نفت اولية مخزن را ميتوان بازيابي كرد.
بازيافت نفت در كشورهاي مختلف (مربوط به سال 1989) در جدول مقايسه شده است.


    Thermal    Gas    Chemical    Total
USA    454    191    9/11    656
Canada    8    127    2/17    2/152
Venezuela    108    11    0    119
USSR    20    90    50    160
Other    171    280    5/1    5/452
Total    761    699    6/80    6/1540
جدول : مقايسة بازيافت نفت (bbl/d 103 ) در كشورهاي مختلف
    به كارگيري روشهاي ازدياد برداشت نفت در جهان رو به گسترش بوده و از اين طريق ميانگين بازدهي مخازن نفتي به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
    به طوري كه در حال حاضر حدود 725 هزار بشكه در روز از توليدات نفت آمريكا بوسيلة روشهاي ازدياد برداشت صورت مي گيرد. به ازاي هر بشكه نفت خامي كه در ايالات متحده توليد مي شود، دو بشكه نفت خام در زيرزمين باقي مي ماند. ميانگين بازيافت نفت از ذخائر ايالات متحده حدود 32 درصد است.
    اگرچه عملاً استحصال تمامي نفت كشف شده از ذخائر ممكن نيست، اما پتانسيل موجود براي افزايش درصد بازيافت بسيار بالا مي باشد.
    لازم به ذكر است ايران 9 درصد مخازن نفت و 15 درصد مخازن گاز دنيا را دارد. هدف اصلي اين پايان نامه، بررسي ازدياد برداشت نفت در مخازن مختلف (از لحاظ نوع نفت و درجة تخلخل مخزن) توسط روشهاي تزريقي آب و بخار آب و تزريق گاز است.


منابع
1- دكتر محمدرضا رياضي، مهندسي مخازن نفت و گاز، چاپ اول، تهران ، مؤسسة انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، س 1374 .
2- مهندس سيد عليرضا طباطبائي نژاد، خواص سيالات مخازن نفتي، چاپ اول، تبريز، دانشگاه صنعتي سهند، س 1373 .
3- B.C.Craft and M.F.Hawkins, petroleum reservoir Engineering, Perentice – Hall, 1959
4- M.Baviere, Basic concepts in Enhanced oil Recovery Processes, 1991
5- رضا رضايي، زمين شناسي نفت، 1380 .
6- ماهنامة نفت گاز پتروشيمي، شمارة 15 اسفند 1380 .
7- ماهنامة اقتصاد انرژي، شمارة 29 مهر 1380 .
8- كمال دانشيار، مختصري بر تكنولوژي اردياد برداشت از مخازن نفتي ايران، شركت مهندسي و توسعة نفت، نشرية 104، 1380 .
9- عباس خداداي اسكي، مختصري بر تزريق دي اكسيد كربن، شركت مهندسي و توسعة نفت، نشرية 101، 1380 .
10- گزارشات داخلي شركت ملّي نفت .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه