بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری

بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری
بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری
75,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 77 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شهرداری منطقه 18 تهران

فهرست
        
مقدمه                                                                                  1         

فصل اول
1-1    سري زماني و كاربردهاي آن                                            2                    
2-1 هدف تجزيه و تحليل سري زماني                                        3
3-1 تعاريف                                                                         4
    1-3-1 انواع تغييرات سري زماني                                          4
    2-3-1 پيش بيني                                                                5
    3-3-1 خطاي پيش بيني                                                       5
    4-3-1 استراتژي الگو سازي                                                6        
4-1 مراحل تجزيه و تحليل سري زماني ايستا                                8
    1-4-1 رسم نمودار زماني سري                                            8
    2-4-1 بررسي پايايي سري زماني                                         8
       1-2-4-1 برازش منحني                                                  9
       2-2-4-1 پالايش                                                          11    
       3-2-4-1 تفاضل گيري                                                  11
    3-4-1 رسم همبستگي نگار                                                12
    4-4-1 روش هاي پيش بيني مدل مناسب براي برازش به داده ها  13
        1-4-4-1 روش هاي كيفي پيش بيني                                 13
        2-4-4-1 روش هاي كمي پيش بيني                                  13
        3-4-4-1 باكس-جنكينز                                                  14
    5-4-1 مناسبت مدل برازش شده                                           14   
       1-5-4-1 بررسي خودهمبستگي خطاهاي پيش بيني               14     
       2-5-4-1 رسم مقدار واقعي   در مقابل مقدار پيش بيني     14
3-5-4-1 رسم نمودار احتمال نرمال خطاهاي پيش بيني         15
5-1 مدل فضاي حالت                                                          16
   
فصل دوم
1-2    معرفي داده ها                                                              19
2-2 رسم نمودار زماني داده ها                                               24
    1-2-2 بررسي مانايي واريانس                                         26  
    2-2-2 بررسي مانايي ميانگين                                           28
3-2 برآورد روند داده ها                                                     31
4-2 پيش بيني مدل برازش شده به داده ها                                35
5-2 پيش بيني                                                                   45 

فصل سوم
1-3    طرح و مقايسه ميانگين ها                                             47
2-3 اصول كلي تجزيه واريانس                                            48
3-3 خطاي آزمايش                                                           52
4-3 طرح هاي كاملا تصادفي                                               54
    1-4-3 مقدمه اي بر طرح كاملا تصادفي                             54
    2-4-3 مدل طرح كاملا تصادفي                                        55      
    3-4-3 عمليات آماري طرح و فرمول هاي وابسته                  56  
5-3 روش هاي مقايسه ميانگين                                              61
    1-5-3 آزمون LSD                                                       61 
    2-5-3 آزمون دانت                                                         62
    3-5-3 آزمون دانكن                                                        62
    4-5-3 آزمون استيودنت-نيومن-كويلز                                  62     
    5-5-3 آزمون توكي                                                        62   

فصل چهارم
1-4    مقايسه ميانگين ها                                                         63    
2-4 رسم جدول آناليز واريانس                                               72
3-4 آزمون معني                                                                73
    1-3-4 مراحل انجام آزمون دانكن                                        73      
4-4 نتيجه                                                                          75   
    1-4-4 كلاس بندي ميانگين ها                                            75                      
   
منابع                                                                        77

 

  چكيده
هدف ما از انجام اين پروژه بررسي ميزان درآمد شهرداري منطقه 18 تهران بوده كه به اين منظور توسط درخواست هاي مكرر داده هاي در آمدي كه به صورت ماهيانه از 41 پارامتر مجزا كسب مي شود از مدت 28 ماه پيش در اختيار ما قرار گرفت و اين امكان به ما داده شد تا در اين پروژه با داده هايي كاملا واقعي و به روز كار نماييم.
ما در اين پروژه براي انجام بررسي هاي مختلف روي داده ها از مباحث سري زماني جهت برازش مدل به داده ها وتعيين پارامترها و در نهايت پيش بيني درآمد وصولي شهرداري تا پايان سال 1387 و هم چنين از طرح آزمايش ها جهت انجام مقايسه بين ميانگين درآمد هاي كسب شده توسط هر يك از 41 پارامتري كه به عنوان منابع درآمد شهرداري در اين 28 ماه تعيين شده اند و مشخص كردن پارامترهايي كه بيشترين سهم را در كسب اين درآمد دارا مي باشند استفاده كرديم.
نتايج به دست آمده از بررسي هاي بالا حاكي از برازش يك مدل ARIMA(3,3,2) به داده ها بوده و پيش بيني ماه هاي مرداد تا اسفند 87 در پايان فصل دوم آورده شده است و موثرترين پارامتر در كسب درآمدهاي وصولي شهرداري در طي 2 سال گذشته تغيير كاربري افزايش تراكم بوده است.
نرم افزارهاي مورد استفاده در اين پروژه عبارتند از:
SPSS 16,MINITAB 15,EXCEL 2007,WORD 2007

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه