بررسی حكومت دموكراتيک و اقتدار گرا

بررسی حكومت دموكراتيک و اقتدار گرا
بررسی حكومت دموكراتيک و اقتدار گرا
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 100 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چكيده    1
مقدمه     2
فصل اول كليات
1-1 بيان مساله     5
2-1 ضرورت انجام تحقيق    7
3-1 اهداف پژوهش        7
1-3-1 اهداف كلي         7
2-3-1 اهداف جزئي    7
4-1 محدوده ي زماني و مكاني تحقيق    7
5-1 پيشينۀ تحقيق    8
6-1 كليد واژه‌ها    9
1-6-1  دموكراسي    9
2-6-1  اقتدارگرايي    10
3-6-1  جهاني شدن    10
7-1 موج جديد دموكراسي    11
8-1 پرسش اصلي    12
1-8-1  پرسشهاي فرعي    12
9-1 روش تحقيق    12
10-1 روش گردآوري اطلاعات    12
11-1 چارچوب نظري تحقيق     13
1-11-1 نظريه اقتدارگرايي لينتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)    14
2-11-1 نظريه دموكراسي : دوتوكويل و ماركس    14
12-1 چارچوب نظري محقق    15
13-1 نمودار     15

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموكراسي چيست     19
2-2 مباني حكومت دموكراتيك     20
1-2-2 حقوق مدني     21
2-2-2 اصل نمايندگي     21
3-2-2 حكومت جمهوري     22
4-2-2 تفكيك قوا     22
5-2-2 نظارت قوا بر يكديگر     22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاريسم     23
7-2-2 ساختار پارلمان     23
8-2-2 دموكراسي پارلمان و دموكراسي رياستي     23
9-2-2 فرآيند تشكيل دولت     24
10-2-2 كابينة دولت     24
11-2-2 تشكيل ائتلاف     25
12-2-2 اشكال تصميم گيري در دموكراسي‌ها     25
13-2-2 مسئوليت پذيري حكام و مقامات سياسي     25
الف – مسئوليت مقامات انتفاعي     25
ب – مسئوليت مقامات غير انتفاعي     25
3-2مباني حكومت اقتدارگرا    26
1-3-2 اقتدار     26
2-3-2 منابع اقتدار     26
3-3-2 ضمانت اجراي اقتدار    27
4-3-2 ويژگيهاي اقتدار    27
5-3-2 اقتدارگرايي     28
بخش دوم
نظريه هاي حكومتهاي غير دموكراتيك    29
4-2  هانا آرنت (توتاليتاريسم)    29
5-2   لينتز (اقتدارگرايي)    30
نظريه هاي حكومتهاي دموكراتيك    31
6-2  پوپر (دموكراسي)    31
7-2 دوتوكويل (دموكراسي)    33
نتيجه گيري     35

(فصل سوم)
1-3  مقدمه    37
2-3 تعريف جهاني شدن     39
3-3 شاخصهاي جهاني شدن     40
4-3 نظريه‌هاي مختلف درباره جهاني شدن و تاثير آن بر دموكراسي     41
1-4-3 رويكرد مثبت نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي     41
2-4-3 رويكرد منفي نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي     42
3-4-3 رويكرد بينابين نسبت به تاثير جهاني شدن بر دموكراسي     42
5-3  محركهاي دموكراتيزاسيون     44
1-5-3 توسعه اقتصادي     44
2-5-3 عملكرد (اقتصادي)     45
3-5-3 نقش كليسايي كاتوليك     46
4-5-3 تغيير هنجارهاي بين المللي     47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسي     48
7-3 تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا     50
جمع بندي     51

 (فصل چهارم)
تحقق دموكراسي    53
1-4 درآمدي بر دموكراسي     53
2-4 محدوده هاي تحقق دموكراسي     55
جمع بندي     59
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسي د رخاورميانه و ايران     60
1-5 دموكراسي د رخاورميانه     61
2-5 ديدگاه ايالات متحده آمريكا از ليبراليسم و دموكراسي    61
3-5 دموكراسي د رخاورميانه پس از 11 سپتامبر     61
4-5 ريشه‌هاي اقتصادي دموكراسي     63
5-5 تاثير جهاني شدن بر دموكراتيزاسيون در ايران     67
جمع بندي     71

(فصل ششم)
نتيجه گيري نهائي _ دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها و پيشنهادات     73
1-6 نتيجه گيري نهائي     73
2-6 دلايل اضمحلال رژيم هاي اقتدار گرا      78
3-6 دلايل تاييد يا عدم تاييد فرضيه ها      84
4-6 پيشنهادات     86
كتاب نامه     87
چكيده : مساله و سرنوشت آن
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد .
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است .
مقدمه
در اين پژوهش ، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه  «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظريه هاي حكومت هاي غير دموكراتيك و توتاليتاريسم هانا آرنت، اقتدارگرايي لينتز و نظريه هاي مربوط به حكومت هاي دموكراتيك و دموكراسي (كارل پوپر و دوتوكويل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحليل خود را با توجه به اين چهار نظريه بيان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه اي از امواج دموكراتيزاسيون كه توسط ساموئل هانتينگتون بيان شده بود پرداخته و سپس به محرك هاي اصلی دموكراسي ، توسعه اقتصادي و عملكرد (اقتصادي) تغيير نقش كليساي كاتوليك و تغيير هنجارهاي بين المللي اشاره و پس از آن به تاثير جهاني شدن بر دولت_ ملت و دموكراسي بر اساس نظريه ي ديويد هلد پرداخته شده است . اين تاثيرات عبارتند از : حقوق بين الملل ، بين المللي شدن تصميم گيري سياسي ، هويت ملي و جهاني شدن فرهنگ ، اقتصاد جهاني . موانع مهم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي دموكراسي مورد نظر قرار گرفت و در پايان به تاثير جهاني شدن بر اضمحلال حكومت هاي اقتدارگرا پرداخته شده است . يك جمع بندي تحليلي در هر فصل و پاسخ به سوال فرعي و اثبات فرضيه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بيان درآمدي بر دموكراسي و سپس به محدوده هاي تحقق دموكراسي پرداخته است .
فهرست منابع
1.    آربلاستر ، آنتونی (1379) دموکراسی ، ترجمه حسن مرتضوی ، تهران ، انتشارات آشیان .
2.    آرنت، هانا (1366). ريشه‌هاي توتاليتارميم، ترجمة محسن ثلاثي، تهران، نشر جاويدان.
3.    اخوان زنجاني، داريوش (1381) جهاني شدن و سياست خارجي، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه.
4.    انصاری، منصور (1382)، فرآیند جهانی شدن وباز سازی نظریه دموکراسی، ماهنامه علمی، فرهنگی، خبری، سال دوم .
5.    بروکر ، پل (1384) نظریه رژیم های غیر دموکراتیک ، ترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی ، تهران ، نشر کویر .
6.    بشیریه، حسین (1374)، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني.
7.    بشيريه، حسين (1380)، «جهاني شدن و دولتهاي ملي» نشريه آبان، شماره 4. شهريور.
8.    بشيريه، حسين (1381) ديباچه‌اي بر جامعه شناسي سياسي ايران دورة جمهوري اسلامي، تهران، موسسه پژوهشي نگاه معاصر
9.    بشیریه، حسین (1384)، گذار به دموکراسی، تهران: نگاه معاصر .
10.    بلاغی غزنوی ، حیات الله (1382) ، درآمدی بر دموکراسی ، قم : انتشارات قم .
11.    بيتهام، ديويدوكوين بويل، (1379) دموكراسي چيست؟ ترجمة شهرام نقش تبريزي، تهران، نشر ققنوس.
12.    بير، پيتر، (1378) «شاخصه‌هاي جهاني شدن، ترجمة احمد گل محمدي، روزنامة ايران30/8.
13.    پوپر، کارل (1377) جامعه باز و دشمنانش، عزت اله فولادوند: تهران خوارزمی
14.    ترنس بال، ریچاردگر (1382) ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک، احمد صبوری، تهران وزارت امور خارجه .
15.    توحید فام، محمد (1381)، دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، تهران، روزنه
16.    توحید فام، محمد (1382)، باز اندیشی درباره ی دولت و دموکراسی در آغاز سده بیست و یکم، مجله سیاسی، اقتصادی، سال 18.
17.    توحيد فام، محمد، (1382)، «پايان تاريخ در عصر جهاني شدن دموكراسي» تهران، نشر روزنه.
18.    جاگرز، گيت و تدرابرت گر، (1376) «موج سوم دموكراسي». ترجمة پيروز ايزدي، روزنامة همشهري، 7/7.
19.    دبنوا، آلن، «مشالة دموكراسي»، ترجمة بزرگ نادرزاده، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي شمارة 77-78.
20.    دوبنوا، آلن، (1378)، تأهل در مباني دموكراسي، ترجمة بزرگ نادرزاده، تهران، نشر چشمه.
21.    رجبی، مهدی (1386)، تاریخ دموکراسی در اروپا، تهران، کویر .
22.    سليمي، حسين، (1380)، «جهاني شدن، برداشتها و مصداقها»، فصلنامه مطالعات ملي، سال سوم، شمارة 10.
23.    شومپيتر، جوزف، (1375)، كابيتاليسم، سوسياليسم، دموكراسي. ترجمة حسن منصور، تهران، نشر مركز.
24.    شهرام نیا، سید امیر مسعود (1385) جهانی شدن و دموکراسی در ایران، تهران: نگاه معاصر
25.    صبوری، منوچهر (1381)، جامعه شناسی سیاسی، تهران: سخن.
26.    عاصم اقلو، درون، رابینسون جیمز (1386)، ریشه های اقتصاد دموکراسی، www.tisri.com
27.    عالم، عبدالرحمن(1380) بنیادهای عالم سیاست،تهران: نشر«نی»
28.    عظيمي، فخرالدين، (1374) بحران دموكراسي، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوي و بيژن نوذري، تهران، نشر البرز.
29.    كوهن، كارل، (1373). دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي.
30.    معنوی، علی (1382)، دموکراسی و جوامع غیر دموکراتیک: آرمان، شماره 18.
31.    مک لین، ایان (1381)، فرهنگ علوم سیاسی (آکسفورد)، ترجمه حمید احمدی، تهران: نشر میزان .
32.    مكفرسون، سي بي، (1379) جهان واقعي دموكراسي، ترجمة علي معنوي تهراني، تهران، نشر آگاه
33.    مهر عطا، رضا (1382) خلیج فارس و امنیت، ماهنامه 37 ، سال چهارم .
34.    نش، کیت (1384) ، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر .
35.    نعيمی، وحید رضا (1383)، دموکراسی در خاورمیانه بزرگ، سال دهم .
36.    نقيب زاده، احمد، (1379)، درآمدي بر جامعه شناسي سياسي، تهران، انتشارات سمت.
37.    هابرماس، یورگن (1380)، جهانی شدن و آینده دموکراسی ، ترجمه کمال پولاد، تهران: نشر کویر.
38.    هابرماس، يورگن، (1380) جهاني شدن و آينده دموكراسي، ترجمة كمال پولادي، تهران، نشر مركز.
39.    هانتینگتون، ساموئل، (1381)، موج سوم دموکراسی در پایان سده ی بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: روزنه.
40.    هانيتگتون، ساموئل، (1378) برخودر تمدنها و بازسازي نظم جهاني، ترجمة محمد علي رفيعي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي
41.    هلد، ديويد، (1369)، مدلهاي دموكراسي، ترجمة عباس مخبر، تهران، نشر روشنگران
42.    www.google.com
 
Abstract
Democracy appeared first in America and west europe during nineteenth century and it spreaaded to the other place of the world. Glovalization has accerelated the growth and expansion of democrancy to these places of the world and it is one of the most important reasons for break down of mone democratic governments. There were many long, medium and short in west europe that were suitable for the growth of democracy and its representative system In America Fair distribution of lands, laking deudalism records and lack of landlords, along with English liberalism, were the long – run factors In England, Reform movement and Puritanism, wall making movement, weakness of peasant class and industrial revolution at 1970 are the most important and structural ground for passing towards Democracy in west europe and America.
The main hypothesis of the research is that democtacy is qn achievement of developed western societies its first wave happened in west europe and America during nineteenth century and then expanded in to other places of the world. It could be appeared, however, in the other countries, through creafing its basis during the time.
This is trying to answer two questions:
1- why democratic process was more accerlated in europe than Asian countries during 1997-2005?
2- If globalization affected the growth of democracy and breaking down authotarian goverments?

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه