معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری

بررسی مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری
بررسی مقايسه ای و تطبيقی مسئوليت مدنی مديران شركت های تجاری
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري
بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات با فرض جمع شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
1. انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت واجد  شخصيت حقوقي است.
2. انجام معامله از سوي مديران در حدود موضوع شركت و در بعضي از شركتها در حدود اختيارات شركت.
3. انجام معامله از سوي مديران در صورت ذكر سمت مديران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله براي شركت
4. انجام معامله از سوي تمامي مديران مجاز
5. انجام معامله از سوي مديران غير معزول يا غير مستعفي و يا در صورت معزول يا مستعفي، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
 
بخش دوم: مسئوليت مديران شركتهاي تجاري در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئوليت غير مستقيم مديران معامله كننده (رجوع شركت يا سهامداران و اعضاء به مديران پس از اينكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)
مبحث دوم: مسئوليت مستقيم مديران معامله كننده (رجوع مستقيم طرف معامله به مديران) تربيت مسئوليت مستقيم بر مديران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرايط ذيل مي باشد.
1.انجام معامله از سوي مديران در حالتي كه شركت هنوز شخصيت حقوقي نيافته است.
2. انجام معامله از سوي مديران، خارج از موضوع شركت و در بعضي از شركتها خارج از حدود اختيارات
3. انجام معامله از سوي مديران در صورت عدم ذكر سمت مديران و يا عدم اثبات معامله براي شركت
4. انجام معامله از سوي بعضي مديران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوي مديران معزول يا مستعفي به شرط اينكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي مدني
بخش اول: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركاء شركتهاي مدني در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرايط ذيل و عدم ترتيب مسئوليت براي مديران (مگر در موارد استثنايي)
1. انجام معامله با رعايت حدود اختيارات
2. انجام معامله با فرض اهليت مدير
3. انجام معامله با رعايت مصلحت شركاء
بخش سوم: مسئوليت مديران شركتهاي مدني در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرايط ذيل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهليت مدير
2. انجام معامله با فرض عدم رعايت حدود اختيارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعايت مصلحت شركاء
چكيده
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و شركت را رعايت كرده باشند چنين عقدي صحيح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث عليه شركت طرح دعوي خواهد كرد در غير اين صورت ماهيت عقد فضولي خواهد بود و امكان مراجعه به شركت نيست.البته هميشه اينگونه نيست يعني بعضاً قانون براي حمايت حقوق اشخاص ثالث اقدام مي كند و حتي در صورت عدم رعايت موازين قانوني از سوي مديران، شخص ثالث مي‌تواند همچنان به شركت مراجعه نمايد. به هر ترتيب با بررسي ماهيت عقود منعقد شده از سوي مديران با اشخاص ثالث تكليف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص يا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمايند و در صورت فضولي بودن عقد و عدم رعايت موازين از سوي مدير مسئوليت مدير در قبال اشخاص ثالث و همچنين شركت نيز مشخص خواهد گرديد.
 
مقدمه
در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم به اين پرسش پاسخ گوييم كه چنانچه مديران شركتهاي تجاري در معاملاتي كه از سوي شركت انجام مي دهند از حيطه و حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات انجام شده چه صورتي پيدا مي كند و به بررسي ميزان مسئوليت آنها و مقايسه آن با معاملات مديران در شركتهاي مدني در صورتي كه از حدود وكالت تجاوز نمايند بپردازيم.
هدف از انجام اين تحقيق نيز آن است كه معاملاتي كه مديران از سوي شركت و به نمايندگي از آن انجام مي دهند با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
فرضيه هاي ما كه در اين تحقيق به بررسي آنها پرداخته ايم، عبارتند از:
1. به نظر مي رسد در صورتي كه مديران در معاملاتي كه از سوي شركتهاي تجاري انجام مي دهند از حدود اختيارات خود تجاوز كنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضي از شركتها نافذ و بعضي از شركتها غير نافذ است.
فهرست منابع (فارسي و غير فارسي) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير مي باشد:
1. دكتر اسكيني، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شركتهاي تجاري، سمت، جلد اول 
2. دكتر ايكني، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شركتهاي سهامي عام و خاص)، سمت، جلد دوم 
3. دكتر ستوده تهراني، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول
4. دكتر ستوده تهراني، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم
5. راشدي اشرفي، ع.، 1375، حقوق تجارت كاربردي، شركت چاپ و نشر بازرگاني
6. دكتر حسني، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر ميزان
7. دكتر حسني، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر ميزان
8. عبادي، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
9. عرفاني، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر ميزان
10. عرفاني، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر ميزان، جلد دوم
11. كاتبي، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
12.  دكتر كاتوزيان، ن.، 1379، عقود معين 2، نشر گنج دانش
13. دكتر كاتوزيان، ن.، 1381 وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار
14. دكتر كاتوزيان، ن.، 1381 ، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، نشر ميزان
15. دكتر كاتوزيان، ن.، 1382 ، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، انتشارات دانشگاه تهران
16. دكتر كاتوزيان، ن.، 1378، قواعد عمومي قراردادها، نشر ميزان، جلد دوم
17. دكتر امامي، ح.، 1379، حقوق مدني، نشر اسلاميه، جلد اول
18. دكتر جعفري لنگرودي، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشي قانون مدني، نشر گنج دانش
19. اعظمي زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگاني، چاپخانه افست رشديه
20. دكتر صفي نيا، ن.، 1381 ، درآمدي بر قانون شركتهاي تجاري در ايران، انتشارات دانشگاه تهران
21. دمرچيلي، م. و حاتمي، ع. و قرائي م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، موسسه تحقيقات حقوقي ميثاق عدالت
22. ژوردن، پ. ، اديب، م.، 1382 ، اصول مسئوليت مدني، نشر ميزان
23. دكتر صفايي، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدني اشخاص و محجورين، نشر سمت
24. دكتر كاتوزيان، ن.، 1373، مشاركت و صلح و عطايا، نشر گنج دانش
25. دكتر صفري، م.، 1371 ، تعريف و تاريخ و منابع حقوق  تجارت،
26. دكتر تفرشي، م.ع.، 1380 ، مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، جلد اول
27. فروحي، ح.، 1370 ، شركتهاي تعاوني طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم
28. دكتر كاشاني، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدني 7 ، دانشگاه شهيد بهشتي
29. عرفاني، م.، 1367 ، مقاله نقدي بر ماده 118 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نشريه شماره 24
30. كاميار، م.، 1376 ، گزيده آراي دادگاههاي حقوقي، نشر حقوقدان
31. دكتر كاتوزيان، ن.، 1376 ، دوره عقود معين 4 ، شركت سهامي انتشار
32. Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, london
33. martin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyork
34. Kumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America
35. Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London.
36. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press.
37. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well.
38. مقاله هاي اينترنتي برگرفته از سايت google

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه