معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها

بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها
بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداری ها
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 90 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست
چکیده:    1
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله تحقیق    6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق    9
1-3 اهداف تحقیق    10
1-4 فرضیات تحقیق    11
1-5 نوع روش تحقیق    13
1-6 محدودیت های تحقیق    14
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور    16
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور    19
2-3 تعاونی و گذشته آن    23
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:    23
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی    24
2-3-3 نظریه های  تعاونی و اصول مرتبط به آن    25
2-3-4 تعاون در اسلام    26
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان    26
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران    28
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین    32
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران    34
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران     37
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان     39
2-3-9-2 ارکان سازمان    39
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان    42
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان    43
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی    46
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی    46
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان    47
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی    49
2-3-14-1 مجمع عمومی    49
2-3-14-2 هیأت مدیره    50
2-3-14-3 بازرسان    51
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی    51
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران    52
3-1 روش تحقیق    55
3-2 روش گردآوری اطلاعات    56
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات    57
3-4 قلمرو تحقیق    58
3-5 جامعه آماری:    59
3-6 نحوه نمونه گیری    60
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه    61
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)    63
3-9روایی و پایایی پرسشنامه    70
3-9-1 روایی    70
3-9-2 پایایی    71
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها    73
3-10-1 روش توصیفی    74
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی    74
4-1 توصیف یافته ها    77
4-1-1 سن اعضاء:    77
4-1-2 تحصیلات نمونه ها    79
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید    81
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه    83
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»    85
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها    87
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء    89
4-2 تحلیل فرضيات    93
4-2-1 تحلیل فرضیه اول    93
4-2-2 تحلیل فرضيه دوم    97
4-2-3 تحلیل فرضيه سوم    101
4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم    105
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم    109
4-2-6 تحلیل فرضيه ششم    113
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم    116
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری    133
5-2 ارائه پیشنهادات    142
منابع و مآخذ    148

 
چکیده:
- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها

مقدمه
تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین    می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)
رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)
امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)
شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)
درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

 

منابع و مآخذ
1-    اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، معاونت بازرگانی و برنامه ریزی، دفتر توسعه و آموزش تعاون.
2-   
3-    اسکندری، م.ر.، 1385، پیام وزیر محترم جهاد کشاورزی، ویژه نامه معاونت امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 2و3.
4-    آقاجانی ورزنه، م.، 1380، بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
5-    آقایی،م.، 1378، نقش تعاونی ها در توسعه کشاورزی، نشریه اطلاعات، شماره 29: صفحه 14.
6-    انصاری،ح.، 1380، پژوهشی در تعاونی های روستایی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه 8.
7-    انصاری،ن.، 1380، مسائل و تگناهای دامداری عشایر زاگرس، نشریه برزگر، سال بیست و دوم، شماره 818: صفحه 36.
8-    انگورانی،ا.، 1377، کشورهای کم رشد و تلاش برای جبران عقب ماندگی با استفاده از     شیوه های تعاونی، نشریه تعاون، شماره 89: صفحه 41.
9-    اوپنهام، ا.ان.، 1375، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش ها، ترجمه کریم نیا، م.، انتشارات قدس رضوی، چاپ دوم، تهران.
10-    اولیایی، ا.، 1364، تعاونی تولید و نقش آن در تولید اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
11-    بازرگان، ع.، سرمد، ز.، و. حجازی،ا.، 1376، روش های تحقیق در علوم و فنآوری، انتشارات آگاه تهران، چاپ اول، صفحه 74.
12-    بست،ج.، 1376، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه پاشا شریفی، ح.، و. طالقانی، ن.، انتشارات رشد تهران، چاپ هفتم، صفحه 57.
13-    بقایی، م.ع.، 1377، لزوم حمایت دولت از کاهش هزینه های تولید و افزایش قیمت شیر و گوشت، نشریه دامدار، شماره 95: صفحه 67.
14-    حافظ نیا، م.ر.، 1377، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه 44.
15-    حجّتی، م.، 1385، چکیده ای از عملکرد و فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه ششمین نمایشگاه بین المللی دام، چاپ ششم، صفحه 7تا9.
16-    حسنی، ح.، 1374، حقوق تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد اول، صفحه 5و6.
17-    حسین مهر، ک.، 1368، اتحادیه های تعاونی در ایران، مجله تعاون، شماره 9: صفحه 14.
18-    خسرو شاهین، م.، 1368، روش های پژوهش در مدیریت کشاورزی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، صفحه 308.
19-    خسروی، ر.، و. حسنی، ز.، 1385، شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال چهارم، شماره 13: صفحه25تا32.
20-    خسروی، ش.، 1360، تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران، وزارت کشاورزی، مجله زیتون، شماره 8: صفحه 13و20.
21-    خطیب، ع.ا.، 1377، دامداری های ایران با گرفتاری در دام بی سیاستی و چند سیاستی، نشریه دام، کشت و صنعت، سال اول، شماره اول: صفحه40و41.
22-    دبیرخانه شورای کشاورزی ورامین. 1369، گزارشی کوتاه از کشاورزی ورامین، شورای کشاورزی ورامین.
23-    درویش نیا، ا.، 1379، ارزیابی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی روستایی در استان مازندران، پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه20.
24-    دلاور، ع.، 1377، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، نشریه ویرایش تهران، چاپ چهارم، صفحه82.
25-    دلاور، ع.، 1378، مبانی نظری علمی پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات سمت تهران، صفحه34.
26-    رفیعی، ا.، 1353، اصول و انواع تعاون، انتشارات سمت تهران، چاپ اول، صفحه37.
27-    سجادی، ن.، 1385، عملکرد فعالیت های زیر بخش دام و طیور کشور، ویژه نامه امور دام، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل، چاپ ششم، صفحه 5و6.
28-    سرسختی عراقی، م.، 1374، عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمانهای تعاونی در استان بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
29-    سکاران، او.، 1380، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه صائبی و شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، صفحه74.
30-    صادقی، م.، 1386، پیش بینی عرضه و تقاضای انواع گوشت در ایران، فصلنامه توسعه و بهره وری، سال دوم، شماره 3: صفحه13.
31-    صدرالاشرفی، م.، 1368، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه16.
32-    صدرالاشرفی، م.، 1373، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، صفحه63.
33-    صفری شالی، ر.، 1380، بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مرغدارن استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
34-    طالب، م.، 1376، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، صفحه3.
35-    طالب، م.، 1379، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه18.
36-    طالب، م.، 1384، اصول و اندیشه های تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحه2.
37-    طالبی، ح.، 1368، مقررات حقوقی بازرگانی مالی شرکت های تعاونی روستایی، انتشارات سازمان تعاون روستایی استان تهران، چاپ اول.
38-    طالب بیکی، ف.، 1350، اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه و ایران، انتشارات مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران، فصل اول.
39-    عبداللهی، م.، 1377، نظام های بهره برداری، وزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره برداری، چاپ اول، دفتر طراحی نظام بهره برداری تهران، چاپ اول، صفحه34.
40-    عسگری ، ع.، و. اشراف زاده، ح.، 1369، بررسی جایگاه تعاون در بازرگانی خارجی کشور، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم، صفحه13.
41-    عمادی، م.ح.، و. آقاعلی نژاد، ع.، 1377، تحلیلی بر تحول نظام های دامداری و راهبردهای مداخله دولت در ایران طی نیم قرن اخیر، کتابنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، شماره اول.
42-    عمیدی، ع.، 1378، نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن، مرکز نشر دانشگاهی تهران، جلد اول، چاپ اول، صفحه12.
43-    غلامی، م.، 1376، آخرین وضعیت شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، دفتر امور تعاونی های تولیدی و خدمات تولیدکنندگان، نشریه تعاون، شماره 78: صفحه18.
44-    فریدونی، ا.، 1384، مشکلات دامپروری و دغدغه های تولیدکنندگان شیر و گوشت، نشریه اطلاعات، شماره 42: صفحه18.
45-    گروه تحقیقات روستایی. 1347، گزارش شرکت های تعاونی روستای منطقه ورامین، مؤسسه تحقیقات تعاونی، انتشارات دانشگاه تهران.
46-    موسی نژاد، م.ق.، 1369، بازاریابی تعاونی های ورامین، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صفحه6و7.
47-    میر حیدری،ح.، 1364، دانش تغذیه، انتشارات وحید تهران، چاپ اول، صفحه4.
48-    میر محمدی،م.، 1362، تعاون و شکوفایی شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی، انتشارات اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران، صفحه59.
49-    میرمحمد میبدی، ع.م.، 1384، روش تحقیق در علوم زیستی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ سوم، صفحه118.
50-    نادری، ع.، و. سیف نراقی،م.، 1377، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر تهران، چاپ چهاردهم، صفحه63.
51-    نامغ، پ.، 1377، مدیریت تعاونی ها،انتشارت آروین تهران، چاپ اول، صفحه23.
52-    نامغ، پ.، 1386، مدیریت تعاونی ها، انتشارت هستان تهران، چاپ چهارم، صفحه13.
53-    نبوی،ب.، 1358، مقدمه ای روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات فروردین تهران، چاپ پنجم، صفحه222.
54-    نظام شهیدی، م.، 1380، اصول مدیریت تعاونی ها، انتشارات روشنگران نصر تهران، صفحه28.
55-    نوذریان، ر.، 1376، تخصص بهینه منابع برای خودکفایی گوشت قرمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، صفحه92و84.
56-    والکو، ا.ک.سا.، 1380، مدیریت در تعاونی های کشاورزی، ترجمه عنبری، م.، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، چاپ اول، صفحه23.
57-    ودیعی، ک.، 1355، نهضت تعاونی در ایران، انتشارات امیرکبیر تهران، صفحه28.
58-    ونوس، د.، و. صفائیان، م.، 1381، بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات نشر نگاه دانش تهران، صفحه14.
59-    هاشمی تروجنی، م.، 1386، عملکرد تعاونی های روستایی و نقش آن در توسعه روستاها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران، صفحه38و39.60-    Ary, D., Jacobs, l.c. and. Razarieh, A., 1990, Introduction to Researeh in Education, ed.4th, Orlando. Florida: Holt, Rinhortand Winston, inc.

61-    Australian Agricultural Council., 7988, Working party on Agricultural cooperative, Agriultural Cooperative in Australia, SCA Technical Report  Seriies, Canberra.


62-    Bhuyan. S., and. Olson, f., 1998, potential role non agricultural cooperatives in ryral North Dakota, Ag. Econ, Research Report No.383, Dept. of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, nD, January.

63-    Bhuyan, s., 2000, Grower and manger issues in fruit and vegetable cooperatives. Anmual Meeting, Available at Internet: www.ageon.kus.edu/ accc/ ncr194.


64-    Carlo Russoa, D., Weatherspoonb, C., petersonb, M., Sabbatinia, 2000, Effects of managers power on capital structure: a study of Italian agricultural cooperatives, international Food and Agribusiness Management Reviw, 3:27-39.

65-    Cobia, D.w., and Novarro, L.A., 1972, How members fell about cooperatives, Ag Ecom Research Report 86, Department of Agricultural Economics, North Dakota State University, Fargo, ND.


66-    Gripsrud, G., Lenvik, G.H., and. Olsen, n.V., 2001, Influence activities in Agricultural cooperatives: the impact af heterogeneity the food sector intransition Nordic Research- proceedings of NF seminar, No, 313, Norwegian Agricultural Economics Reserch Institute.
67-    John, L., Adrian, J., and. Wade Green, T., 2001, Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness, Agricultural Economics Association of Georagia. 19 1: 17-33.

68-    Ozdemir, G., 2005, cooperative- shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey, journal of Asian Economics, no 16, 315-325.

69-    Rajendran, k., 2004, Dairy cooperatives and milk marketing in India, Journal of food distribution Research. No 35, pp34-40.
70-    USDA. 1998, Member participation in Agricultural Cooperatives: A Regression and Scal Analysis, Rural Business cooperative Service, RBS Research Reporth. No. 165.
71-    www.core.ir, Visited, 2008/05/20.

72-    www.daneshname.roshd.ir, Visited, 2008/01/05.
 
Abstract:

The main focus of this research is on studying the role of the rural cooperative companies about removing and solving the problems of husbandries. This paper has been done particularly on the cooperatives in Varamin.
According to the method of random sampling and cook-run formula, fifty three cases out of 121 cases of husbandries, have been chosen for testing. Then, the questionnaires, which have been prepared in the likert spectrum scale, and accepted by authorities who proved their correctness, presented to those samples.
After wards, the collected data has been analyzed by the statistical methods (T-student method) and its results showed that the rural cooperative of Varamin couldn't reach the goals of constitution and they were not successful in providing the needs and removing the husbandries' problems. The findings of this analysis were as following:
-Elimination of the problems which animal husbandries face with.
-To get the reliance of the members for any cooperation.
-To provide the credential needs.
-To prepare the food and stores for their domestic animals.
-To initiate training – promotion nets.
-To inform the farmers and animal husbandries.
-To gather and collect milk as well as its shipping.
-To produce the establishment, marketing and transaction.
In all, these results could clearly indicate the weak operation and dissatisfaction of the members.
Therefore, there are some parameters, namely initiation of the methods of cooperative, providing credit and stores, transition of knowledge, marketing and transaction of husbandry products, that should be taken into account for the improvement of the cooperative companies' operation in a way of removing the problems of husbandries.

Keywords: rural cooperative companies, operation, removing the problems of animal husbandries animal husbandry cooperative companies in Varamin.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه