A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی

A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی
A و B بررسی ميزان اضطراب در تيپ های شخصيتی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 88 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران

چكيدة تحقيق:
در اين پژوهش به منظور مطالعه ميزان اضطراب در تيپ شخصيتي ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه تربيت معلم تهران (10 نفر تيپ شخصيتي ‎A و 10 نفر تيپ شخصيتي ‎B) را با كمك مقياس تيپ‎شناسي شخصيت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه داراي 25 سؤال به صورت بلي‎- خير ‎- نمي‎دانم) و نيز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسي قرار گرفتند.
مطابق اغلب يافته‎هاي مطالعاتي پيشين، يافته‎هاي پژوهش حاضر نشان مي‎دهند كه در كل آزمودنيهاي تيپ شخصيتي ‎A اضطراب بالاتري را از افراد تيپ شخصيتي ‎B تجربه مي‎كنند (با اختلاف ميانگين = 8/2)
همچنين برحسب نتايج آزمون تحليل آماري ‎t استودنت در درجه آزادي 18 = d.f و در سطح ‎05/0 =   در جهت بررسي فرضيه 2 سوية تحقيق «كه بين ميزان اضطراب تيپ شخصيتي ‎A و ‎B تفاوت معني‎داري وجود دارد»، يافته‎ها بيانگر تفاوت معني‎داري بين ميزان اضطراب در 2 تيپ شخصيتي ‎A و ‎B مي‎باشند كه اين يافته‎ها در اين پژوهش با يافته‎ها و نتايج تحقيقات مشابه (نظير تحقيقات فريدمن و روزنمن  (1974) يا تحقيقات پرايس (1983)) هماهنگي قابل ملاحظه‎اي را نشان مي‎دهند.
 

فصــل اول

- مقدمه
- بيان مسأله
- ضرورت و اهميت تحقيق
- فرضيات يا سؤالات تحقيق
- روش تحقيق
- جامعه پژوهش و حجم نمونه
- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات: تعريف نظري و تعريف عملياتي
 
مقدمه:
با توجه به ويژگي‎ها و تفاوتهايي كه قرون و اعصار با يكديگر دارند، قرن 17 قرن تنوير افكار و قرن 18 عصر منطق، قرن 19، قرن ترقي و پيشرفت، قرن 20 عصر اضطراب ناميده مي‎شود. با غلبه بر بيماريهاي جسمي كه سالها سرنوشت بشر را در اختيار داشته و بشر هر روز بيش از پيش به تأثير عوامل رواني در سعادت خوا واقف مي‎گردد.
استان متمدن ديگر قرباني قطعي بيماريهاي همه‎گير نمي‎شود طاعون جاي خود را به گروهي از بيماريهاي رواني از قبيل: تشويش، احساس ناامني، فريبكاري و ترديد داده است.
در اطراف نامردم محنت زده و ناخشنود و مضطربي كه نيروي فكري خود را از دست داده و قادر به حل مسائل زندگي خود نيستند، بسيارند. شگفت‎اند كه ناراحتي‎هاي رواني بي شاز جميع اختلالات جسمي ديگر سلامت بشر را تهديد مي‎كند. گاهي اين اضطراب به طور نا گهاني و زماني به طور تدريجي ظاهر مي‎شود و زماني در حد چند ساعت است، اما صرفنظر از چگونگي بروز شدت و حدت آن اضطراب آن اساس و بنيادي است كه كمتر كسي با آن بيگانه است. فرد، بي‎پناه و درمانده است و نمي‎تواند معني‎اي براي اين حالت عاطفي بيابد اما وقتي اين وهله‎ها و مرا حل اضطراب ظاهرو تكرار مي‎شوند پابرجا مي‎ماند (دادستان، پريرخ، 1379).
با آنكه اضطراب و ناسازگاري در تمدن  و فرهنگ كنوني كه بسيار توسعه يافته، معهذا مواردي در روزنامه‎ها و نمايشنامه‎ها به چشم مي‎خورد، مانند آنهايي كه در تاريخ يا ادبيات ديده مي‎شود، نمونه‎هاي افراطي هستند و نمونه ناسازگاريهايي كه اطراف ما را رگفته‎اند، بسيار ملايم‎تر از نمونه‎هاي فوق هستند و بيشتر به صورت ناتواني در حل و مقاله با مشكلات و مسائل اجتماعي است، تا اختلالات جدي و سخت رواني (بيرجندي، پروين، 1378).
اضطراب مسأله‎اي است كه با ويژگي‎هاي شخصيتي افراد ارتباط  نزديكي دارد. اين مسأله نشان مي‎دهد كه عواملي وجود دارند كه ارتباط بين استرس و بيماري را تحليل يا تشديد مي‎كند. در شرايط استرس‎زا، برخي عوامل در نقش متغيرهاي مداخله‎گر ظاهر مي‎شوند، اين عوامل عبارتند از:
- شخصيت افراد
- مهارتهاي زندگي در مقابله با مسائل و بحرانها
- انگيزه در تجارب گذشته
ثابت شده است كه هيجانهاي مثبت، مانند خوش‎بيني، خوش‎طبعي، خلق شاد مي‎تواند باعث حفظ سلامتي و افزايش طول عمر شوند  (هافمن) .
البته در هزاران سال پيش، يعني در دوران باستان، بقراط بررسي تأثير شخصيت افراد در بيماريها را مورد بررسي قرار داده بود. و پايه‎هاي شخصيت را به 4 گروه سوداوي، صفراوي،         بلغي، دموي تقسيم كرده بود و تصوير بر اين بود كه غلبه يكي از اين عوامل در شخص باعث بوجود آمدن خلق و خوي خاصي مي‎شود. و افراط و فزوني در يكي از آنها باعث بروز بيماري، مثلاً فزوني رد سودا باعي بروز شخصيت ماليخوليايي مي‎شود كه در نتيجة آن افسردگي و بيماري جسمي وابسته به آن حادث مي‎شوند. (پايان‎نامه، تربيت مقطع تهران، 1379).
همانطور كه ذكر شد، يكي از مؤلفه‎هاي مؤثر ديگر بر واكنش افراد در برابر هيجانها و از جمله فشارهاي زندگي و اضطراب، مسئله ويژگي تعصبهاي شخصيتي و الگوهاي رفتاري خاص‎اند كه براي اولين بار فريدمن و روزنمن به سال 1974 پس از سالها تحقيق و مطالعه بر روي بيماران قلبي به اين نتيجه رسيدند كه بسياري از افراد به عنوان تيپهاي شخصيتي ‎A،‌ نامگذاري شدند كه داراي ويژگي‎هاي خاصي مي‎باشند كه آنها را از افرادي كه اين ويژگي‎ها را ندا رند و از لحاظ سازگاري و مقابله با اضطراب و فشارهاي زندگي، متمايز مي‎كند در اين پژوهش به بررسي ميزان اضطراب اين افراد و مقايسة آن با افرادي كه داراي اين ويژگي‎ها مي‎باشند پرداخته شده است و در پايان بايد اذعان داشت كه اين تحقيق و تحقيقات مشابه اين پروژه مي‎تواند در صحت و سقم نظريات متعدد و مرتبط، به دانشمندان اين حوزه مساعدت نموده و افرادي را كه داراي اين ويژگي هستند، بخصوص افراد با تيپ شخصيتي A، كه ميزان اضطراب بالاتري را تجربه مي‎كنند،‌در جهت شناخت تيپ شخصيتي خود و نيز كوششي در راستاي كاهش ميزان اضطراب خود مساعدت نمايد.
در اين پژوهش تلاش شد تا رابطه ميزان اضطراب در تيپهاي شخصيتي ‎A و ‎B بررسي كند و سپس در پايان پيشنهاداتي جهت سلامت روان اين افراد ارائه مي‎گردد.
بيان مسأله:
آيدون ، عصر حاضر را دوران اضطراب ناميده است و پيچيدگي‎هاي جاري تمدن، سرعت تغييرات و بي‎‎توجهي به مذهب و ارزشهاي خانوادگي براي افراد و اجتماع، تعارضها و اضطراب‎هاي تازه‎اي را بوجود آورده‎اند (پورافكاري، ‌نصرت‎ا‎…، 1371)
اضطراب‎ يك هيجان طبيعي است كه درجه متوسط آن مي‎تواند بسبب افزايش دادن ميزان گوش بزنگي نيروي مفيدي به شمار آيد. ولي درجات زياد آن كارايي را كاهش مي‎دهد و مانعي در عملكرد سالم به حساب مي‎آيد. از طرفي رابطه بين استرس و شخصيت افراد هم تاريخ مدون و كوتاهي دارد. اما در واقع داراي قدمتي بسيار طولاني است. يعني تجربة‌ميزان اضطراب تا حدود زيادي به شخصيت افراد بستگي دارد. امروزه هيچ شكي وجود ندارد كه استرس روانشناختي شديداً با برخي بيماريها مرتبط است و شواهد گوناگوني نشان داده‎اند كه احتمال بيماري و فرسودگي با با لا رفتن  استرس زندگي بالا مي‏رود. (فريدمن،  بوت و كولي 1987)  (پايان‎نامه، تربيت معلم تهران،  1379)
پيشينه تحقيق

بخش  اول:
- تعريف اضطراب و انواع آن
- شدت اضطراب
- علل و انگيزه‎هاي اضطراب
- شيوع اضطراب
- اضطراب از ديدگاه مكاتب روانشناسي
- تعريف تيپهاي شخصيتي (مفهوم الگوي رفتاري‎A و ‎B و توسعة آن)
- رابطه الگوي رفتاري ‎A و ‎B با رفتارهاو متغيرهاي ديگر
بخش دوم:
- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
- تحقيقات انجام شده در ايران
 
فهرست مطالب
- چكيده تحقيق    
فصل اول    
- مقدمه    
- بيان مسأله    
- ضرورت و اهميت تحقيق    
- فرضيات يا سؤالات  تحقيق    
- روش تحقيق    
- جامعه پژوهش    
- حجم نمونه    
- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات    
الف: تعريف نظري    
ب: تعريف عملياتي    
فصل دوم    
 
«پيشينة تحقيق»   
بخش اول:   
- تعريف اضطراب و انواع آن   
- شدت اضطراب    
- علل و انگيزه‎هاي اضطراب    
- شيوع اضطراب    
- اضطراب از ديدگاه مكاتب روانشناسي    
بخش دوم:    
- تعريف تيپهاي شخصيتي (مفهوم الگوهاي رفتاري ‎A و ‎B و توسعة آن)   
- تيپ شخصيتي ‎A و بيماريهاي جسمي    
- رابطه الگوي رفتاري ‎A و ‎B با رفتارها و متغيرهاي ديگر    
بخش سوم:   
- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور    
- تحقيقات انجام شده در ايران    
 
فصل سوم:   
- روش تحقيق    
- جامعه پژوهش    
- نمونه پژوهش    
- روش نمونه‎گيري    
- ابزار اندازه‎گيري    
- روايي و پايايي ابزار اندازه‎گيري    
- روش آماري    
فصل چهارم   
- تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‎ها    
- جداول آماري    
- آزمون فرضيه   
فصل پنجم    
بحث و نتيجه‎گيري    
 
بررسي نتايج    
ميزان تعميم‎پذيري يافته‎هاي پژوهش به جامعه آماري    
- محدوديتهاي تحقيق    
- پيشنهادات    
- ضمائم    
- منابع

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه