معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

روش تحقیق ارزيابی نقش اطلاعات مالی در تصميم گيری مديران بانک ها

روش تحقیق ارزيابی نقش اطلاعات مالی در تصميم گيری مديران بانک ها
روش تحقیق ارزيابی نقش اطلاعات مالی در تصميم گيری مديران بانک ها
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 19 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی بانک کشاورزی

- مقدمه :
تحولات پياپي در زمينه فناوري و نقش آن در سيستمهاي توليد و تنوع ارائه خدمات به مشتريان، همراه با تشديد رقابت بين واحدهاي اقتصادي به منظور حفظ سهم بازار، مديريت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جديت به ايجاد بستر مناسب براي ارائه اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالي جهت تصميم گيري ها همت گمارند.  سازمان ها دريافته اند كه پيش شرط اساسي براي تصميم‌گيري هاي درست اقتصادي وجود و دسترسي به اطلاعات مالي شفاف و استفاده به موقع از آن مي باشد.  فقدان اطلاعات يا وجود اطلاعات بدون كيفيت منجر به تصميم گيري هاي اقتصادي نامطلوب و در نتيجه اتلاف منابع اقتصادي، تخريب بازارهاي سرمايه، سلب اطمينان از سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و در نهايت عقب ماندگي اقتصادي و كاهش سطح رفاه عمومي مي گردد.  در اين راستا  واحدهاي تجاري تلاش دارند تا با روش هاي مناسب اطلاعات صحيح، قابل اتكاء و قابل اعتمادي را در زمينه هاي مربوط به فعاليتشان جمع آوري و ارائه نمايند.  ارائه اطلاعات مالي با كيفيت مطلوب مي تواند نقش مهمي در ارزيابي عملكرد گذشته، اداره عمليات جاري و آتي واحدها ايفا نمايد.
بنابراين يكي از حوزه هاي مورد توجه مديران، حوزه حسابداري و مديريت مالي است.  گزارش‌هاي حسابداري به عنوان محصول نهايي فرآيند حسابداري در واقع نقش ارائه كننده اطلاعات به استفاده كنندگان مختلف اعم از درون سازماني و برون سازماني را انجام مي دهد.  به عبارت ديگر سيستم حسابداري مورد عمل واحد تجاري از طريق پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات سودمند، پيوند ميان نتايج فعاليت هاي اقتصادي  با افراد ذينفع را برقرار مي سازد.  بنابراين باتوجه به اين كه اطلاعات ابزار تصميم گيري هاي مديريت است و ميزان دقت تصميمات مديريت نيز بستگي به ميزان صحت و دقت اطلاعاتي دارد كه در زمان تصميم گيري در اختيار وي قرار دارد، آگاهي از ميزان برخورداري اطلاعات مالي از ويژگي هاي كيفي حائز اهميت است.  بدين ترتيب تحقيق حاضر تلاش دارد تا با توجه به نظام حسابداري مورد عمل، از طريق آزمون فرض هاي مربوط به ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي به ارزيابي و تحليل چگونگي ارائه اطلاعات مالي و تاثير آن بر تصميم گيري مديران بانك كشاورزي بپردازد.

 

منابع
1-ايران نژاد پاريزي، مهدي و پرويز ساسان گهر، ‌سازمان و مديريت ازتئوري تا عمل تهران:موسسه عالي بانكداري ايران 1371
2-باباجاني، ‌جعفر، ارزيابي مسئوليت پاسخگويي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران، پايان نامه براي اخذ دكتراي حسابداري، ‌دانشگاه علامه طباطبايي، تهران 1378
3-باباجاني، ‌جعفر،‌بررسي تطبيقي مفاهيم حسابداري واحدهاي انتفاعي و دولتي »بررسي هاي حسابداري و حسابرسي 28 سال 1378
4-باتاچاريا، ‌گوري ك و ديگران، مفاهيم و روشهاي آماري ترجمه، دكترشهرآشوب تهران: مركز نشردانشگاهي 1364
5-برچ، جان ج دگري نتيزكي، « سيستمهاي اطلاعاتي درتئوري و عمل »، فصل سوم دركتاب تصميم گيري درمديريت، ابوالقاسم حكيمي پور،‌مشهد :چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 1376
6-حكيمي پور، ‌ابوالقاسم تصميم گيري درمديريت موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي 1376
7-خليفه سلطاني، سيد احمد، ‌بررسي علل عدم استفاده درون سازماني ازاطلاعات حسابداري درصنايع پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1374
8-رهنمودهاي حسابداري كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري سازمان حسابرسي چاپ بانك ملي ايران نشريه 122. 1377
9-سعادت، اسفنديار،‌فرآيند تصميم گيري درسازمان تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1372
10-شباهنگ رضا، حسابداري مديريت سازمان حسابرسي، تهران 1378
11-عباس زادگان،  سيد محمد، كاربرد آماردرمديريت تهران، شركت سهامي انتشار1366
12-فخاريان، ‌ابوالقاسم، « رواج و روايي حسابداري مديريت » ماهنامه حسابدار122، صفحه 23
13-مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي، هيات تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي نشريه 113.  1386
14-ملك آرايي، نظام الدين «نقش و جايگاه سيستمهاي حسابداري »(مجموعه مقالات) حسابرس1373 صفحه 62-42
15-نوفرستي، محمد ؛ آماردراقتصاد و بازرگاني تهران :دفترانتشارات و تامين منابع درسي دانشگاه شهيد بهشتي 1365
16-هورن گرنن، چارلز اصول حسابداري (3) مديريت، ترجمه دكترنوروش تهران نشرترمه 1377


فهرست منابع لاتين
1-BEELEVERO,NEEDLES.financial Accounting ,Houghton Miffling co.,1995
2-BLOMMAERT,A.M.M.and J.M.J BLOMMAERT and R.S.HAYES.Financial Decision Making. Prentic Hell Biik CO.,1991 
3-HEITGER.Hand SERGE MATULICH.Managerial Accounting:Teach Yourself Book.McGraw –Hill BookCO.,1992
4-HORNGREN and FOSTER and DATAR. COst Accounting. Prentic Hall Book CO.,1994
5-MEIGS, WALTER B and ROCERT F. MEIGS.  Acciunting : The Basis for Business Decision. McGraw Hill Book CO.,1987
6-MURPHY.BRIAN. Management Accounting. 3rd ed.UK.,1988
7-WEETMAN,AULINE. Financial & Management Accounting.  Pitman Publishing Book CO.,1996

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه