معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

روش تحقیق ارزيابی كارايی بانک ها با رويكرد تحليل پوششی داده های فازی

روش تحقیق ارزيابی كارايی بانک ها با رويكرد تحليل پوششی داده های فازی
روش تحقیق ارزيابی كارايی بانک ها با رويكرد تحليل پوششی داده های فازی
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 44 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ مطالعه موردی شعب بانک كشاورزی استان اصفهان

1-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت فعاليتهاي زير مجموعه  هاي خود ، به يك نظام ارزشيابي ، جهت سنجش اين مطلوبيت احتياج دارد. بانك كشاورزي نيز به عنوان يك سازمان،  از اين قاعده مستثني نيست . اما بررسي روشهاي موجود ارزيابي عملكرد بانكي بيانگر آن است كه اين روشها نوعاً تجربي و حاوي يكسري نسبتهاي مالي است كه به دليل عدم استاندارد و ناهمگوني فعاليتهاي بانكها، نتايج آنها در شعب مختلف قابل مقايسه نيست . از اين رو امروزه فنون جديدي جهت ارزيابي عملكرد بانكها استفاده مي شود كه يكي از كاربردي ترين آنها تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA ) است . اين تكنيك مبتني بررويكرد برنامه ريزي خطي است كه هدف اصلي آن ، مقايسه و ارزيابي تعدادي از واحدهاي تصميم گيرنده مشابه است كه مقدار وروديهاي مصرفي و خروجيهاي توليدي متفاوتي دارند . اما استفاده از اين تكنيك معمولاً موجب تعداد شعب كارا مي شود كه عملاً نياز به  روشهاي ديگري را در جهت رتبه بندي اين شعب كارا الزامي مي نمايد . مسأله تعداد شعب كار ا زماني رخ مي دهد كه تعداد وروديها و خروجيهاي مدل نسبت به تعداد واحدهاي مورد ارزيابي از رابطه معني داري برخوردار باشد . براي رفع اين نقیصه ، سعي مي شود با تركيب وروديها يا خروجي ها ي مشابه ، تعداد آنها را كاهش داد. همچنين استفاده از اين تكنيك ممكن است سبب توزيع غير واقعي وزن به وروديها و خروجيهاي مدل شود . به عبارت ديگر اين تكنيك مجاز است به يك داده كم اهميت ، وزن زيادي دهد ( وبالعكس )، به گونه اي كه ميزان كارايي محاسبه شده براي واحد تحت بررسي حداكثر گردد. به علاوه ممكن است وزنهاي نهايي بدست آمده براي وروديها و خروجيها مورد قبول مديريت نباشد . لذا در اين تحقيق، براي رفع اين مشكل ، پس از شناسايي شاخصهاي ورودي و خروجي مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهميت نسبي شاخصهاي ورودي و خروجي ، در تكنيك تحليل پوششي دادها ملحوظ مي گردد. اما از آنجا كه نظر كارشناسان بصورت دقيق و قطعي نمي باشد،  لذا از مفاهيم و اوزان فازي در سنجش اندازه كارايي و محدود كردن اوزان و خروجيها استفاده شده است .
در اين تحقيق از يكي از مدلهاي پايه اي تكنيك تحليل پوششي داده ها مدل ( CCR ورودي محور) به سه صورت زير استفاده شده و در نهايت نتايج حاصل از اجراي اين سه مدل با مقايسه شده است :
1-مدل متعارف CCR ورودي محور ، با تركيب داده هاي همجنس برمبناي يك معيار ارزشي مشترك .
3-مدل متعارفCCR ورودي محور، با تركيب داده هاي همجنس برمبناي اوزان فازي گروهي .
4-مدل غير متعارف  CDR ورودي محور ، با تركيب داده هاي همجنس برمبناي اوزان فازي گروهي واعمال اوزان فازي تقريبي براي وروديها و خروجيها .
همچنين در اين تحقيق كارايي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جي محور محاسبه شده و پس از شناسايي شعب ناكارا ، راهكارهايي در خصوص بهبود كارايي اين شعب ، با درنظر گرفتن ماهيت خروجي محور مدل ارائه گرديده است .

2- ادبيات تحقيق
در اجراي اين تحقيق 5 مرحله اساسي به صورت زير انجام پذيرفته است :
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهاي موثر برارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي .
لازمه هر پژوهش كاربردي،  مطالعه و شناخت پارامترهاي مؤثر در حوزه كاري پژوهش مي باشد . به همين دليل جهت ارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي نياز به اين امر شد كه پارامترهاي ارزيابي كارايي با توجه به مدلهاي تحليل پوششي داده ها شناخته شود . به همين منظور سوابق مطالعاتي و پژوهشي كه قبلاً در بانكها و مؤسسات مالي اعتباري انجام شده بود،  بررسي شده و در پارامترهاي جهت ارزيابي، جمع آوري گرديد . سپس از طريق مصاحبه و بررسي مدارك موجود در بانك كشاورزي،  پارامترهاي شناسايي شده را محك زده و پارامترهايي كه در سوابق مطالعاتي نبوده و نياز به آنها بوده است نيز به پرسشنامه اضافه گرديد تا مقادير آنها از شعب بانك كشاورزي و همچنين ميزان اهميت آنها توسط خبرگان بانك تعيين گردد.
ب) استخراج پارامترهاي نهايي
بعد از بدست آوردن ليست پارامترهاي ورودي و خروجي وحذف پارامترهاي كم اهميت ، ساير پارامترهاي ورودي و خروجي ديگر نيز با دو روش متفاوت ( كه در ادامه به آنها اشاره مي شود ) با هم تركيب شده و نهايتاً 4 ورودي و 4 خروجي زيردر مدل استفاده شدند :
وروديها : انواع هزينه (1x) ، ورودي پرسنلي(2x) ، سرمايه (3x) ، تجهيزات شعبه (4x)
خروجيها : انواع درآمدها (1y) ، انواع سپرده ها(2y) ، انواع تسهيلات (3y) و تعداد خدمات اصلي بانك(4y)
همانطور كه گفته شد برخي از وروديها و خروجيها فوق ، خود از تركيب ورودي و خروجيهاي ديگر بدست آمده اند كه در زير به آنها اشاره مي شود :
انواع هزينه (1x) : اين ورودي از تركيب سه هزينه زير بدست مي آيد : هزينه مطالبات مشكوك الوصول ، هز ينه هاي بهره اي ، هزينه هاي غير بهره اي .
ورودي پرسنلي (2x): اين ورودي براي مدل تحليل پوششي داده هاي قطعي به صورت تعداد افراد وارد مدل مي شو د . اما در مدل تحليل پوششي داده هاي فازي به صورت جمع امتيازهاي تحصيلات و تجربيات پرسنل شعبه وارد مدل مي شود .
سرمايه(3x): در اينجا منظور از سرمايه ، تغيير در ماندة حساب شعبه نزد مركز است كه هر چه كمتر باشد بهتر است .
تجهيزات شعبه (4x): با توجه به اينكه بسياري از شعب بانك كشاورزي فاقد انواع تجهيزات بانكي بودند ، لذا فقط دو نوع از تجهيزات دراين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند كه عبارتنداز كامپيوتر و دستگاه خود پرداز ATM .
انواع درآمدها (1y): اين خروجي از تركيب سه عامل بدست مي آيد : سپرده سرمايه گذاري،  سپرده پس انداز ، سپرده جاري اشخاص ودولت و شركتها ،
انواع تسهيلات(3y) : اين خروجي نيز از تركيب 4 عامل زير بدست مي آيد : تسهيلات تبصره اي جاري و سرمايه اي و تسهيلات غير تبصره اي جاري و سرمايه اي .
تعداد خدمات بانكي (4y): با توجه به اينكه تعداد انواع خدمات بانكي بسيار زياد است ، در اين تحقيق،  اين خروجي از جمع خدمات اصلي و مهم بانك بدست آمده است ، خدماتي همچون تعداد تسهيلات پرداختي ، تعداد غرامات پرداختي و تعداد ضمانت نامه هاي صادره . خدماتي كه ارزش بسيار كمي دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختي آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق
در اين تحقيق ، شعب اصلي بانك كشاورزي اصفهان كه مشتمل بر 34 شعبه بودند ، مورد ارزيابي قرار گرفتند . براي جمع آوري مقادير شاخصهاي ورودي و خروجي اين شعب ، جداولي تنظيم وبه آنها ارسال گرديد . همچنين براي بدست آوردن اوزان تقريبي وروديها ، خروجيها ، و عناصر زير مجموعه هر ورودي يا خروجي ، تعدادي جداول مقايسات زوجي تنظيم ، و سپس اين جداول بين 10 نفر از خبرگان بانك كشاورزي توزيع شد.
د) اجراي مدل تحليل پوششي داده ها با رويكرد متفاوت
در مرحله اول اين تحقيق ، مدل CCR ورودي محور ، با سه رويكرد قطعي ، قطعي با تركيب فازي پارامترهاي همجنس و فازي با اعمال محدوديت اوزان وروديها و خروجيها،  اجراء و پس از مشخص شدن شعب غير كارا، راهكارهايي در خصوص بهبود كارايي اين شعب ارائه گرديد.
ه‍( تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات بدست آمده
تجزيه و تحليلهاي صورت گرفته در اين تحقيق به دو برهة زماني تقسيم مي شوند. برخي از اين تجزيه و تحليلها ، قبل از اجراي انواع مدلهاي DEA بر روي داده ها صورت گرفتند .
همچنين بعد ازاجراي انواع مدلهاي DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجراي اين مدلها،  تجزيه وتحليلهايي بر روي اين اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : ميزان همبستگي بين اندازه كارايي شعب و همچنين ميزان همبستگي بين رتبه بندي آنها در سه رويكرد متفاوت ، با استفاده  از دو روش آماري ضريب همبستگي پير سون و ضريب همبستگي اسپيرمن سنجيده شد .

-بكار گيري مدلهاي تحليل پوششي دادها در بانك كشاورزي
دراين تحقيق ،ارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان با مدل CCR ورودي محور ، با سه رويكرد متفاوت انجام شد كه در هر رويكرد ، اطلاعات و نحوة تركيب پارامترهاي خاص همان روش استفاده گرديد و سپس نتايج حاصل از اين رويكرد ها با هم  مقايسه شد . همچنين در اين تحقيق از مدل CCR خروجي محور نيز براي تعيين شعب غير كارا و ارائه راهكارهايي در خصوص بهبود كارايي اين شعب استفاده شد. در ادامه به بررسي هر يك از اين روشها پرداخته مي شود .

 

فهرست منابع :
1-آذر ، عادل و حجت ا… فرجي ، (1381) ، “علم مديريت فازي ” ، مركز مطالعات و مديريت ايران .
2-اصغر پور ، محمد جواد ، (1377) ، “ تصميم گيري هاي چند معياره ” دانشگاه تهران ، صص 378-298
3-امامي ميبدي ، سيد امير (1378) ، “ اندازه گيري كارايي و بهره وري ” موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
4-اميري بشلي ، محمد جواد ، (1381) “ ارزيابي كارايي شعب بانك كشاورزي ايران در استان مازندران با استفاده از تكنيك DEA“ دانشگاه تهران ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد .
5-تركماني ، ج . و ع . شيروانيان ، “ مقايسه توابع مرزي آماري قطعي و تصادفي و تعيين كارايي فني
بهره برداران كشاورزي ” ،  اقتصاد در كشاورزي و توسعه ،  شماره 19 ، صص 45-31
6-خاكي ، غلامرضا ، “ آشنايي با مديريت بهره وري ” ، كانون فرهنگي انتشاراتي سايه نما ، بهار 76، صص 72-69
7-دانشيان ، بهروز و سعيد محرابيان ، (1378) ، “ يك الگوريتم كارا به منظور تعيين بازه اطمينان براي اپسيلن غير ارشميدسي در مدل هاي تحليل پوششي داده ها ” ، سال نهم ، شماره 32 ، صص 2370-361
8-زارع پور ، جواد ، (1382) ، “ طراحي مدل سنجش كارايي با استفاده از مدل تركيبي تحليل پوششي داده‌ها و برنامه ريزي آرماني ” دانشگاه علامه طباطبايي ، پايان نامه كارشناسي ارشد .
9-سينك ، اسكات ، (1371)،“براي اندازه گيري بهره‌وري شركت شما بهترين روش چيست ؟”، ترجمه رمضانعلي رويايي ، مجموعه مقالات بهره وري دانشگاه آزاد اسلامي ، مركز بررسي و ترجمه متون مديريت تهران ، صص 19-17
10-هدايت طباطبايي ، سيد امير ، (1378) ، “ اندازه گيري بهره وري با رويكرد فني و مهندسي” ، موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي .
11-قدرتي ، حسن ، (1378) ، “ تحليل رياضي مدل هاي DEA ، رگرسيون و شاخص عملكرد در ارزيابي كارايي مدارس كاشان ” ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ، پايان نامه دكتري .
12-مهرگان ، محمدرضا ، (1383) ، “ مدل هاي كمي در ارزيابي عملكرد سازمانها ” ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه