بررسی مبحث زنان و اشتغال

بررسی مبحث زنان و اشتغال
بررسی مبحث زنان و اشتغال
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 68 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

چكيده
در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و كار و اينكه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي كه زنان شاغل را در بر مي گيرد و راهكارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و كاربراي  زنان و بررسي علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعيت كاري  و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه شده است .
اميدواریم كه زنان ما بتوانند با كيفيت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگي بهتر براي آنان به اشتغال بپردازند . 

مقدمه 
انسان به طور طبيعي ، گرايش به رشد و تكامل دارد و اصيلترين تفاوت او با ديگر موجودات داشتن تفكر و خلاقيت است . اين انسان متفكر، علي القاعده مي بايد بر اساس تفكر علمي ، روشهاي نوين و شيوه هاي جديد در زنـدگي و محيط مـادي اطراف خويش بيـافريند . در نتيجـه ديناميـك بودن ، آفريدن و خلق كردن و حركت به سوي تكامل جزو ذاتي انسان است . به طور طبيعي از انسان انتظار رشد و تكامل مي رود و اگر سكون و ايستايي بردوره اي از تاريخ بشرحاكميت دارد و يامللي علي رغم تحولات توسعه صنعتي هنوز زندگي دوران معيشتي را سپري مي كنند ، بدون ترديد موانعي در مقابل رشد و ترقي آنها وجود دارد .
با رفع اين موانع و آماده سازي زمينه هاي رشد ، جامعه بايد در يك روند طبيعي به تحولات مادي و توسعه صنعتي نايل آمد . با توجه به اين فرض انسان محور و كليد اصلي توسعه به شمار مي آيد.
يكي از موضوعات اساسي در برنامه ريزيهاي خرد و كلان اقتصادي كشورها توجه به نيروي انساني است چنانچه اين نيروي انساني ماهر و متخصص باشد ، سهم زيـادي را در رشد و توسعـه خواهد داشت .
(زنان حدود نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند ) . نقش آنان عمدتاًدر برنامه هاي ملي و بين المللي ، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ، در مناطق در حال پيشرفت ناديده گرفته شده است . بنابراين مي توانند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي سهيم بوده و با كسب آموزش در جهات مختلف ، از جمله حرفه ، در بالا بـردن سطح توليد و بـهره وري بيشتر از نظر اقتصادي و رشد و توسعه كشور سهم به سزايي را داشته باشند .
مرد و زن هر دو كار مي كنند ، ولي كار آنها از بسيـاري جهات با يكديگر متفاوت است . نظيـر: كـل ساعات كار ، نوع كار ، ميزان پرداخت ، سن ، مشاركت ، خانه داري كه درتمامي اين موارد زنان بطور عمده نقش فعالتري نسبت به مردان دارند.

 

فهرست مطالب :   

بيان مسئله پژوهش 
اهميت و ضرورت موضوع    
اهداف پژوهش   
فرضيه ها  
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش
مقدمه
كار و شغل
تاريخچه ا شتغا ل زنان در ا يران
تاريخچه قا نونگذا ري درباره كا رگران زن در ا يران
تاريخچه ا شتغا ل زنان سطح بين المللي
دوره هاي صنعتي و زنان
نـگا هي به ورود زنان به بخش توليد
زنان و توسعه
روان شنا سي ا جتما عي ا شتغا ل زن
زن و خدمت ا جتما عي
زن و مسائل ا جتما عي معا صر
زنان و توسعه ا قتصادي (نقش ا قتصادي زنان)
ا ستقلال ا قتصادي زنان
دلايلي كه زنان در توسعه ا قتصادي- ا جتما عي نقش ا رزنده تري خوا هند دا شت
زنان و فعا ليت ا تحاديه اي
شرا يط كار زنان
درآمد كار زنان
زنان و كار
كار زنان در داخل خانه
كار زنان در خارج خانه
زيان كار زنان
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و ا شتغا ل
تفاوت در دستمزدها : كار آيي يا تعصب؟
وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدا لتي در كار زنان
لزوم كار براي زن
ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر مي كند
كيفيت زندگي شغلي و رضا يت از كار
موا نع پيش روي زنان
عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني)
راه كار
وضع فعا ليت زنان در كل كشور
منابع و مآخذاهداف پژوهش

1-آيا تحصيلات در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .

2-آيا سن در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .

3-آيا انگيزه مادي كسب ثروت در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

4-آيا انگيزه خدمت به جامعه در گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .

5-آيا كسب موقعيت اجتماعي در تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .

6-آيا انگيزه خانوادگي در رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

7-آيا انگيزه استقلال مالي در ميزان گرايش زنان به اشتغال مؤثر است .

8-آيا وجود فرصتهاي شغلي در ميزان تمايل زنان به اشتغال مؤثر است .

9-آيا كار در خانه در ميزان رويكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

فرضيه ها

1-    هر چه زنان از تحصيلات بالاتري برخوردار باشند به اشتغال بيشتر گرايش دارند .

2- هر چه سن بيشتر شود ميزان تمايل زنان به اشتغال بيشتر است .

3- هر چه كسب ثروت بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر است .

4- هر چه انگيزه خدمت به جامعه بيشتر باشدگرايش زنان به اشتغال كمتر است .

5- هر چه كسب موقعيت اجتماعي بيشتر باشد تمايل به اشتغال در زنان بيشتر مي شود .

6- هر چه انگيزه خانوادگي بيشتر باشد رويكرد زنان به اشتغال بيشتر مي شود .

7- هر چه استقلال مالي بيشتر شود ميزان گرايش زنان به اشتغال بيشتر مي شود .

8- هر چه فرصتهاي شغلي بيشتر باشد تمايل زنان به اشتغال بيشتر است .

9- هر چه كار در خانه بيشتر باشد ميزان رويكرد زنان به اشتغال كمتر است .
 

منابع و مآخذ :

1-    ساروخانی ، باقر 1382 جامعه شناسی خانواده
2-    علویون ، سید محمد رضا ، کار زنان در حقوق بین المللی کار ، 1381
3-    شیخی ، محمد تقی ( جامعه شناسی زنان و خانواده ، 1380
4-    سفیری ، خدیجه ، جامعه شناسی اشتغال زنان 1377
5-    اسلون فیدر ، شرلی مترجم : مینا اعظامی ( بار سنگین زنان شاغل 1377
6-    توسلی ، غلام عباس ( جامعه شناسی کار و شغل 1357
7-    کار ، مهر انگیز ، رفع تبعیض از زنان 1378
8-    نشریه ابرار 27/11/80
9-    سالنامه ی آمار کار
10-    تحقیق دانشجویان ( اشتغال زنان و محدودیتها )
11-    صابر / فیروزه / 1381 راه های توسعه و کار آفرینی در ایران
12-    گزارش ملی جوانان 1381

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه