بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین
بررسی دینداری و پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :110 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ به همراه پرسشنامه

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
طرح مساله    
ضرورت و اهميت مساله    
اهداف تحقيق    
فرضيات تحقيق   
سوالات تحقيق   
فصل دوم : پيشينه تحقيق
بررسي آثار و پژوهشهاي انجام شده    
فصل سوم: ادبيات موضوع
تعاريف مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق   
چهارچوب فكري تحقيق وارائه نظريات مرتبط با موضوع تحقيق    
فصل چهارم : روش تحقيق
تعريف جامعه آماري و حجم نمونه   
روش گردآوري اطلاعات   

فصل پنجم : خلاصه نتايج
تجزيه و تحليل يافته ها    
نتيجه گيري    
پيشنهادات    
محدوديتهاي تحقيق   
پرسشنامه    
فهرست منابع    
 
مقدمه
درادوار مختلف تاريخ بشري يكي از مولفه هاي مهم حيات اجتماعي انسان ها دين بوده است . كمتر جامعه اي را سراغ داريم كه دين با اشكال و تعاريف مختلف در هويت فردي و اجتماعي آن سهم وافري نداشته باشد. دين نه تنها از زندگي انسان امروزي كنار نرفته بلكه همچنان يكي از اركان مهم اجتماعات بشري باقي مانده است. به طوريكه تعميق تداوم حيات ديني از يك سو گرايش فطري و ذاتي انسان عصر كنوني از سوي ديگر موجب شده دين و گرايشات ديني در زمره مهمترين دغدغه هاي عصر كنوني باشد.
بازگشت جهاني انديشه هاي ديني و جنبش هاي اجتماعي يكي از غير منتظره ترين رويدادهايي است كه قرن حاضر با آن مواجه است. امري كه ظهور و بروز ديدگاهها و موانع مختلف در اين حوزه را به دنبال داشته است اين امر براي جوامع ديني همچون جامعه ما اگر چه فاكتور بسيار مثبتي قلمداد مي شود تلاشهاي بسياري را نيز در اين حوزه به ياري مي طلبد چرا كه حفظ و صيانت از روشهاي ديني – اسلامي و دفاع از حقانيت اين شريعت آسماني مسئوليت تك تك آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظايف خطير برنامه ميزان نظام را يادآور ميشود.


بيان مساله
رشد فزاينده هنجارها و ارزشهاي غير ديني وگاها ضدديني در كنار بي تفاوتي رو به گسترش جامعه در خصوص باورهاي مذهبي از جدي ترين مسائلي است كه در حال حاضر جامعه ما را با چالشهاي جدي  مواجه ساخته است. آميختگي انگاره هاي ديني –مذهبي با ارزشها وهنجارهايي كه ماهيتا محتواي ديني نداشته و از عوامگرايي صرف ناشي مي شود ، باعث شده حقيقت دين بر اغلب اعضاء جامعه پوشيده مانده و بستر مساعدي را در جهت دين گريزي ودين ستيزي از سوي  برخي اعضاء جامعه و بويژه تحصيل كردگان فراهم آورد بطوريكه براي پاره اي از افراد جامعه اين تصور قالبي را ايجاد كرده كه دين ودانش در تعامل با هم بوده و قابل تلفيق نمي باشند. اين مسائل درمحيط هاي آموزشي بويژه دانشگاه بيش از هر فضاي ديگري نموديافته است به گونه اي كه با گذرزمان شاهد كمرنگ شدن پايبندي دانشجويان به دين و سستي در اعتقادات مذهبي آنها هستيم . اين امر در كنار اهميت نقش سرنوشت ساز قشر تحصيل كرده جامعه درآينده كشورو چشم داشتها و مطالبات روزافزون جامعه از آنان براي پيشبرد اهداف جامعه در عرصه هاي گوناگون بويژه در بعد فرهنگي – كه مذهب از زير ساختهاي اساسي آن است ، بيشتر نمود مي يابد.
گذشته از آن عدم استفاده بهينه از سرمايه هاي مادي و معنوي موجود در محيط دانشگاه و بي توجهي مسئولين و برنامه ريزان آموزشي نسبت به اين سرمايه ها براي پرورش انديشه هاي ديني و تحكيم زير بناهاي مذهبي دانشجويان از مسائل مسلمي است كه پيشاوري جامعه است بويژه متأسفانه ذهنيت منفي برخي از اعضاء جامعه نسبت به محيط دانشگاه و مشخصاً دانشگاه آزاد در خصوص ضعف و سستي در پايبندي دانشجويان به دين و معارفت ديني در اين قبيل دانشگاهها باعث شده اين امر بيش از پيش مسأله ساز شود در كنار آن شكلگيري و رشد فضاي فكري دانشجويان در محيطي كه آنچنان كه انتظار مي رود عهده دار رسالت آموزش و تحكيم زيربناهاي ديني نيست علاوه بر آنكه پاسخي به كنكاش هاي ذهني دانشجويان در اين زمينه نداده و چالشي را مرتفع نمي سازد هزاران چالش جديد را ايجاد نموده و با انتقال آن به جامعه مسائلي جديدتري در سطح بسيار وسيع فراهم خواهد آورد.
اين مسائل توجه جدي و تدقيق روز افزون به بررسي ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه را به دين آشكار مي سازد چرا كه با اطلاع از ميزان پايبندي دانشجويان دانشگاه به دين و معارف ديني علاوه بر آنكه از مخاطرات آتي جامعه پيش گيري راه حل مناسبي براي مسائل مطرح شده در فوق پيش روي، قرار خواهد داد. اميد اينكه اين تحقيق و تحقيقاتي از اين دست گام مؤثري در اين راستا باشد.
ضرورت تحقيق:
دانشگاه با گسترش وسيع آموزشي و حجم زياد مخاطبانش از عرصه هايي است كه نقش كليدي در انديشه سازي و انديشه پروري در جامعه ها دارد. اهميت غير قابل انكار دانشگاه در تعميق ارزشها و هنجارهاي اجتماعي واقعيتي است كه به يقين از نگاه تيز بين مسئولين و سياست گذاران آموزشي پنهان نمانده  و كوشش هاي گوناگون در اصلاح و بهبود كيفيت فضا و محتواي آموزشي در دانشگاه ها از مصاديق بارز آن است . ليكن تلاشهاي صورت گرفته از سوي مسئولين در مقايسه با اهميت سرمايه هاي مادي و معنوي كه دانشگاه چه در بعد مادي و چه در ابعاد انساني در اختيار سياست گذاران و متوليان امر آموزشي قرار مي دهد، بسيار اندك است لذا مغنتم دانستن اين سرمايه ها و استفاده بهينه از آنها از ضرورت هاي اساسي است كه لزوم تحقيق و پژوهش در ارتباط با ميزان مقيد و پايبندي دانشجويان به دين را آشكار مي سازد.
همچنين محيط دانشگاه از بهترين عرصه هايي است كه بستر لازم جهت ايجاد و ابقاء انديشه هاي ديني را در ذهن دانشجويان فراهم مي آورد و به دليل برخورداري از امكانات گوناگون فرصت آشنايي هر چه بيشتر و عميق تر دانشجويان با معارف ديني را در اختيار آنان قرار مي دهد از ديگر سوي كميت و كيفيت سرمايه انساني كه در اختيار دانشگاه است يعني دانشجو و بويژه شرايط خاص سني و روحي- رواني كه دانشجويان در سنين تحصيل در دانشگاه از آن برخوردارند قابليت انعطاف و تأثير پذيري بيشتري را در آنها ايجاد نموده كه اين مي تواند بعنوان مهمترين امكان توسط مسئوليت مورد استفاده بهينه قرار گرفته و به ارتقاء و رشد فكري دانشجويان در زمينه مسائل ديني كمك كند.

 

فهرست مطالب

الف ـ سيماي پاسخگويان    2
الف ـ 1 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت    2
الف ـ2ـ توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت تاهل    3
الف ـ3ـ توزيع پاسخگويان بر حسب گروه سني    4
الف ـ 4 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي    5
الف ـ 5 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصیلی    6
الف ـ 6 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب سال ورودی به دانشگاه    7
الف ـ 7 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت فعاليت    8
الف ـ 8 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
الف ـ 9 ـ توزيع پاسخگويان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
ب ـ توصیف نظرات پاسخگويان    11
ب ـ 1 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
ب ـ 2 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
ب ـ 3 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری    13
ب ـ4 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید    14
ب ـ5 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
ب ـ6 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
ب ـ7 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
ب ـ8 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
ب ـ9 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
ب ـ 10 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیربرپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
ب ـ11 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
ب ـ 12 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
ب ـ 13 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
ب ـ 14 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق شهری    24
ب ـ1 ـ 14 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
ب ـ2 ـ 14 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
ب ـ3 ـ 14 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
ب ـ 15 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین با توجه به محل سکونت    27
ب ـ1 ـ 15 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
ب ـ 2 ـ 15 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
ب ـ 16 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر درآمد    29
ب ـ 17 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
ب ـ 18 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در دانشگاه    31
ب ـ 19 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
ب ـ 20 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
ج ـ توصیف نتایج    34
ج ـ 1ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو برمیزان پایبندی به دین    34
ج ـ 2ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر پوشش و حجاب برمیزان پایبندی به دین    35
ج ـ 3ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین    36
ج ـ 4ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین    37
ج ـ 5 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
ج ـ6 ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
ج ـ 7ـ توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب میزان تاثیرسختگیری در دانشگاه برمیزان پایبندی به دین    40
د ـ رابطه بین متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل    41
د ـ 1ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر جنسیت    41
د ـ 2ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر وضعیت تاهل    43
د ـ3 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر گروه سنی    44
د ـ 4 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و متغیر رشته تحصیلی    46
د ـ 5 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و وضعیت اشتغال    49
د ـ 6 ـ رابطه بین متغیرهای وابسته تحقیق و میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    49
د ـ 7 ـ رابطه بین میزان تاثیر تحصیلات خانواده و تعداد اعضای خانواده    50


فهرست جداول

جدول شماره‌ 1ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت    2
جدول شماره 2 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعیت تاهل    3
جدول شماره 3 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه‌هاي سني    4
جدول شماره 4 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي    5
جدول شماره 5 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت فعاليت    6
جدول شماره 6 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سال ورودی به دانشگاه    7
جدول شماره 7 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت فعاليت    8
جدول شماره 8 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
جدول شماره 9 ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
جدول شماره‌ 10ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
جدول شماره‌ 11ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
جدول شماره‌ 12ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری    13
جدول شماره‌ 13ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر وضعیت ظاهری اساتید    14
جدول شماره‌ 14ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
جدول شماره‌ 15ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
جدول شماره‌ 16ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
جدول شماره‌ 17ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
جدول شماره‌ 18ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
جدول شماره‌ 19ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
جدول شماره‌ 20ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
جدول شماره‌ 21ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
جدول شماره‌ 22ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
جدول شماره‌ 23ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
جدول شماره‌ 24ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
جدول شماره‌ 25ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
جدول شماره‌ 26 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
جدول شماره‌ 27 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
جدول شماره‌ 28 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر درآمد    29
جدول شماره‌ 29 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
جدول شماره‌ 30 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه    31
جدول شماره‌ 31 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
جدول شماره‌ 32 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
جدول شماره‌ 33ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین    34
جدول شماره‌ 34ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین    35
جدول شماره‌ 35 ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی بر میزان پایبندی به دین    36
جدول شماره‌ 36ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز بر میزان پایبندی به دین    37
جدول شماره‌ 37ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
جدول شماره‌ 38ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
جدول شماره‌ 39ـ  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین    40
جدول شماره‌ 40ـ  نتایج آزمون مقایسه تاثیر جنسیت بر متغیرهای وابسته    41
جدول شماره 41 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر وضعیت ظاهری بر حسب جنسیت    42
جدول شماره‌ 42ـ  نتایج آزمون مقایسه تاثیر وضعیت تاهل بر متغیرهای وابسته    43
جدول شماره 43 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر حجاب بر حسب وضعیت تاهل    44
جدول شماره 44ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و گروه سنی    45
جدول شماره 45ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و رشته تحصیلی    46
جدول شماره 46 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه و بر حسب رشته تحصیلی    47
جدول شماره 47 ـ توزیع فراوانی میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین بر حسب رشته تحصیلی    48
جدول شماره 48ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و وضعیت اشتغال    49
جدول شماره 49 ـ نتایج مقایسه متغیرهای وابسته و متوسط درآمد ماهیانه    50
جدول شماره 50 ـ نتایج مقایسه میزان تاثیر تحصیلات و تعداد اعضای خانواده    50


فهرست نمودار

نمودار شماره 1 ـ  توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب جنسيت    2
نمودار شماره 2 ـ  توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب وضعیت تاهل    3
نمودار شماره 3 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب گروه‌هاي سني    4
نمودار شماره 4 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب رشته تحصیلی    5
نمودار شماره 5 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب مقطع تحصیلی    6
نمودار شماره 6 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب سال ورود به دانشگاه    7
نمودار شماره 7 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب وضعیت فعالیت    8
نمودار شماره 8 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان متوسط درآمد ماهیانه خانواده    9
نمودار شماره 9 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب تعداد اعضای خانواده    10
نمودار شماره 10 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین    11
نمودار شماره 11 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثبر ارتباط با گروه همسالان کم اعتقاد    12
نمودار شماره 12 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری    13
نمودار شماره 13 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثبر وضعیت ظاهری اساتید    14
نمودار شماره 14 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثبر اسلامی کردن متون درسی در دانشگاه    15
نمودار شماره 15 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثبر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه    16
نمودار شماره 16 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن    17
نمودار شماره 17 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش    18
نمودار شماره 18 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز    19
نمودار شماره 19 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه    20
نمودار شماره 20 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین    21
نمودار شماره 21 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر اسلامی شدن فضای دانشگاه    22
نمودار شماره 22 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر تحصیلات خانواده    23
نمودار شماره 23 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق پایین شهر    24
نمودار شماره 24 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق متوسط شهر    25
نمودار شماره 25 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در مناطق بالای شهر    26
نمودار شماره 26 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در شهر    27
نمودار شماره 27 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان پایبندی به دین در روستا    28
نمودار شماره 28 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر درآمد    29
نمودار شماره 29 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی    30
نمودار شماره 30 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در مسائل اسلامی در داتشگاه    31
نمودار شماره 31 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان مطالعه کتب مذهبی در بین دانشجویان    32
نمودار شماره 32 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر مطالعه مذهبی    33
نمودار شماره 33 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر فضای رشد دانشجو بر میزان پایبندی به دین    34
نمودار شماره 34 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر پوشش و حجاب بر میزان پایبندی به دین    35
نمودار شماره 35 ـ توزيع درصدي پاسخگويان برحسب میزان تاثیر برخورداری از رفاه اقتصادی برمیزان پایبندی به دین    36
نمودار شماره 36 ـ توزيع درصدي پاسخگويان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز برمیزان پایبندی به دین    37
نمودار شماره 37 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر محل سکونت بر میزان پایبندی به دین    38
نمودار شماره 38 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر داشتن مطالعه مذهبی بر میزان پایبندی به دین    39
نمودار شماره 39 ـ توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب میزان تاثیر سختگیری در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین    40

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه