بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها

بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها
بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 181 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب
عناوین
1- مقدمه                                                                                                                                                        
1-1- اوپیوئیدها-کلیات                                                                                                                          
1-1-2- مکانیسم های پیام رسانی اوپیوئیدها و پیام برهای ثانویه                                                                        
1-1-2-1- مهار آدنیلیل سیکلاز                                                                                                               
1-1-2-2-فعال سازی هدایت پتاسیم و مهار هدایت کلسیم                                                                              
1-1-2-3- مهار رهایش ترانسمیترها                                                                                                          
1-1-2-4- فعال کردن پروتئین کیناز  C(PKC)                                                                                          
1-1-2-5- آزاد سازی کلسیم از ذخایر داخل سلولی                                                                                        
1-1-2-6- نشانه پردازی هسته ای                                                                                                            
1-1-3- تغییرات تطابقی سلولی حاصل از مصرف مزمن مرفین                                                                           
1-1-3-1- حساسیت زدایی (desensitization) حاد                                                                                   
1-1-3-2- اینترنالیزاسیون                                                                                                                    
1-1-3-3- حساسیت زدایی طولانی مدت و Down-Regulation                                                                 
1-1-3-4- تغییرات تطابقی جبرانی                                                                                                         
1-1-3-4-1- آدنیلیل سیکلاز                                                                                                               
1-1-3-4-2- کانال پتاسیمی ، کلسیمی و کاتیونی                                                                                       
1-1-3-4-3- انتقال سیناپسی                                                                                                                
1-1-3-4-4- آدنوزین                                                                                                                          
1-2- نوروبیولوژی اعتیاد                                                                                                                       
1-2-1- منطقه VTA                                                                                                                        
1-2-1-1- تنظیم پیش سیناپسی رهایش گابا                                                                                           
1-2-1-2- تنظیم پیش سیناپسی رهایش گلوتامات                                                                                    
1-2-1-3- تجویز مزمن مرفین و تنظیم تحریک پذیری                                                                               
1-2-1-4- تجویز مزمن مرفین و تغییرات جبرانی پس سیناپسی در سلول های دوپامینی                                      
1-2-2- هسته اکومبنس                                                                                                                     
1-2-2-1- تاثیرات حاد مرفین در هسته اکومبنس                                                                                     
1-2-2-2- محرومیت از مصرف مزمن مرفین                                                                                            
1-2-3- سیستم های درگیر در جنبه های منفی اعتیاد به اوپیوئیدها                                                               
1-2-3-1- سیستم های نورآدرنرژیک                                                                                                     
1-2-3-2- سیستم های نزولی درگیر در سندرم محرومیت از اوپیوئیدها                                                           
1-2-3-3- سیستم های حسی صعودی در محرومیت از اوپیوئیدها                                                                 
1-3- اوپیوئیدها و سیستم ایمنی                                                                                                          
1-3-1- شناسایی فارماکولوژیکی گیرنده های لوکوسیت ها                                                                          
1-3-2- آثار اوپیوئیدها بر عملکرد سلول های فاگوسیتوز کننده                                                                    
1-3-3- آثار اوپیوئیدها بر عملکرد سلول لنفوئیدی                                                                                    
1-3-4- آثار اوپیوئیدها بر تولید سایتوکاین                                                                                             
1-3-5- آثار اوپیوئیدها بر تیموس و طحال                                                                                             
1-3-6- اوپیوئیدها و مقاومت به بیماری های عفونی                                                                                 
1-4- فرضیه مارکر محیطی                                                                                                               
1-5- متادون تراپی                                                                                                                         
1-6- گیرنده µ اوپیوئیدی و اسپلایس واریانت های آن                                                                             
1-6-1- تعدد گیرنده های µ اوپیوئیدی - شواهد بالینی                                                                           
1-6-2- تعدد گیرنده های µ - شواهد فارماکولوژیکی                                                                               
1-6-3- تعدد گیرنده های µ اوپیوئیدی - بیولوژی ملکولی                                                                         
1-6-4-Alternative Splicing
1-6-5- اسپلایس واریانت -MOR-1
2- مواد و روش ها                                                                                                                    
2-1- جامعه مورد مطالعه                                                                                                                  
2-2- تهیه نمونه خون                                                                                                                      
2-2-1- مواد و وسايل مورد نياز                                                                                                          
2-2-2- آماده سازی محلول EDTA ( M 5/0 ، 8 = PH )                                                                      
2-2-3- روش تهیه نمونه خون                                                                                                           
2-3- انجام آزمون های هپاتیت B ، هپاتیت C و ایدز                                                                               
2-3-1- تشخیص هپاتیت C                                                                                                             
2-3-2 تشخیص هپاتیت B                                                                                                              
2-3-3- تشخیص ایدز                                                                                                                    
2-4- آزمایش ادرار جهت شناسایی وجود داروهای مخدر در آن                                                                  
2-5- جدا کردن لنفوسیت ها از خون محیطی                                                                                       
2-5-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                        
2-5-2- آماده سازی محلول PBS 10X                                                                                            
2-5-3- روش جداسازی لنفوسیت ها                                                                                                 
2-6- استخراج RNA                                                                                                                   
2-6-1- اجزای تشکیل دهنده کیت استخراج RNA و عملکرد آن ها                                                          
2-6-2- مراحل عملی استخراج                                                                                                         
2-6-3- اندازه گیری غلظت RNA با استفاده از اسپکتروفتومتری                                                              
2-6-4- الکتروفورز نمونه های RNA                                                                                                
2-6-4-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                    
2-6-4-2- آماده سازی بافر TBE 5X                                                                                              
2-6-4-3- روش عملی کار                                                                                                             
2-6-4-4- آشکارسازی ژل الکتروفورز                                                                                                
2-6-4-5- سنجش کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از الکتروفورز                                                     
2-7- واکنش reverse transcription و سنتز cDNA – کلیات                                                           
2-7-1- اجزای کیت سنتز cDNA                                                                                                  
2-7-2- روش عملی سنتز cDNA                                                                                                  
2-8- Polymerase Chain Reaction (PCR) – کلیات                                                                  
2-8-1- سیکل PCR
2-8-1-1- مرحله واسرشت (Denaturation)                                                                                   
2-8-1-2- اتصال (Annealing)                                                                                                   
2-8-1-3- ساخت (Extension)                                                                                                  
2-8-2- تعداد سیکل ها                                                                                                               
2-8-3- طراحی پرایمر- کلیات                                                                                                        
2-8-3-1- طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار                                                                                    
2-8-4-PCR  اختصاصی برای ژن بتا اکتین                                                                                       
2-8-4-1- روش عملی کار                                                                                                             
2-9- Real-time PCR – کلیات                                                                                                  
2-9-1- استفاده از رنگ های متصل شونده به DNA یا Intercalating Dyes                                          
2-9-2- پروب های هیدرولیز شونده                                                                                                 
2-9-2-1- روش TaqMan 5´ Exonuclease Assay
2-9-2-2-Molecular Beacons
2-9-2-3- پروب‌های عقربی (Scorpion)                                                                                         
2-9-3- پروب های هیبرید شونده (سیستم Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET))    
2-9-4- تعاریف مهم در Real-Time PCR                                                                                    
2-9-5- بهینه سازی واکنش  Real-time PCRبا استفاده از رنگ Sybr Green                                     
2-9-6- آناليز داده‌های Real-time PCR                                                                                      
2-9-6-1- منحنی استاندارد                                                                                                         
2-9-6-2- روش ارزيابی مطلق                                                                                                      
2-9-6-3- روش ارزيابی نسبی                                                                                                      
2-9-6-3-1- ارزيابی نسبی با استفاده از دو منحنی استاندارد                                                                 
2-9-6-3-2- روش مقايسه‌ای ΔΔCT                                                                                            
2-9-6-3-3- آناليز سنجش کمی به روش پافل                                                                                  
2-9-7- مراحل عملي واکنش Real-time PCR                                                                              
2-9-8- تعیین توالی محصولات Real-time PCR                                                                           
2-10-کشت سلول                                                                                                                    
2-10-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                  
2-10-2- روش عملی کار                                                                                                           
2-11- آنالیز داده ها                                                                                                                 
3- نتایج                                                                                                               
3-1- استخراج RNA از لنفوسیت های جدا شده از خون

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه