تاثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

تاثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
تاثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

 فصل اول : طرح تحقيق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مساله 4
1-3. ضرورت و اهميت تحقيق 7
1-4. اهداف تحقيق 10
1-5. متغيرهاي تحقيق 11
1-6. فرضيات تحقيق 11
1-7. محدوديتهاي تحقيق 12
1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق 13

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق 15
2-1. مقدمه 16
2-2. مباني نظري تحقيق 16
   2-2-1. کراتين 16
     2-2-1-1. تاريخچه کراتين 16
     2- 2-1-2. منابع کراتين 17
     2-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين 18
     2-2-1-4. نقش کراتين در بدن 21
     2-2-1-5. عوارض جانبي 23
   2-2-2. آمونیاک  25
25          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32           2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44    2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن
47    2-2-4. وزن
48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50    2-2-5. وزن بدون چربي
52    2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي
53    2-2-7. سرعت
55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن
56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58    2-2-8. چابکي
59      2-2-8-1. آزمون هاي چابکي
60 2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين
60    2-3-1.  تحقيقات داخلي
61    2-3-2. تحقيقات خارجي
61      2-3-2-1.  مکمل سازي کوتاه مدت
63      2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت
66      2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت
69      2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان
74      2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي
76      2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني
80      2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک

84 فصل سوم : روش شناسي تحقيق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقيق
85 3-3. مشخصات آزمودنيها
86 3-4. مکمل سازي آزمودنيها
87 3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها
88 3-6. متغير هاي تحقيق
88 3- 7. ابزار هاي اندازه گيري
89 3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها
89   3-8-1. قد
89    3-8-2. خونگيري
90      3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني
90    3-8-3. ترکيبات بدن
90    3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت
91    3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز
92 3-9. روشهاي آماري تحليل داده ها


93 فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها
95    4-2-1. آمونیاک
96    4-2-2. سرعت
97   4-2-3. چابکي
98    4-2-4. وزن بدن
99    4-2-5. توده بدون چربي
100    4-2-6. مايعات بدن
101    4-2-7. کراتينين
102    4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق
103    4-3-1. فرضيه اول
105   4-3-2. فرضيه دوم
106    4-3-3. فرضيه سوم
107    4-3-4. فرضيه چهارم
108    4-3-5. فرضيه پنجم
109    4-3-6. فرضيه ششم
110    4-3-7. فرضيه هفتم
111    4-3-8. فرضيه هشتم
113    4-3-9. فرضيه نهم
114   4-3-10. فرضيه دهم
118 4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق


121 فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقيق
124 5-3. بحث و بررسي
129 5-4. نتيجه گيري
129 5-5. پيشنهادات
131 منابع
 پيوستها
142 پيوست 1. فرم يادداشت تغذيه و تمرين آزمودنيها
143 پيوست 2. مواردي که در طول تحقيق بايد توسط آزمودنيها رعايت شوند
144 پيوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن

 

فهرست جدولها

جدول2-1 ظرفيت و توان بيشينه سه دستگاه انرژي
جدول2-2. حداقل درصد چربي بدن براي مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........
جدول 3-1  . شاخصهاي آماري سن، قد و وزن و سابقه تمريني آزمودنيها
جدول 4-1. شاخصهاي آماري مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتين و دارونما
جدول 4-2. شاخصهاي آماري مربوط به سرعت گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون
جدول 4-3. شاخصهاي آماري مربوط به چابکي گروه کراتين و دارونما در پيش و پس آزمون
جدول 4-4. شاخصهاي آماري مربوط به وزن گروه کراتين و دارونما
جدول 4-5. شاخصهاي آماري مربوط به توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما
جدول 4-6. شاخصهاي آماري مربوط به کل مايعات بدن گروه کراتين و دارونما
جدول 4-7. شاخصهاي آماري مربوط به کراتينين گروه کراتين و دارونما در پيش آزمون
جدول 4-8. شاخصهاي آماري مربوط به ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول 4-9. مقايسه ميانگين آمونیاک در پيش و پس آزمون گروه کراتين
جدول 4-10. مقايسه ميانگين سرعت در پيش و پس آزمون گروه کراتين
جدول 4-11. مقايسه ميانگين چابکي در پيش و پس آزمون گروه کراتين
جدول 4-12. مقايسه ميانگين وزن در پيش و پس آزمون گروه کراتين
جدول 4-13. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه کراتين
جدول4-14. مقايسه ميانگين آمونیاک در دو گروه کراتين و دارونما
جدول4-15. مقايسه ميانگين سرعت در دو گروه کراتين و دارونما
جدول4-16. مقايسه ميانگين چابکي در دو گروه کراتين و دارونما
جدول4-17. مقايسه ميانگين وزن بر حسب کيلوگرم در دو گروه کراتين و دارونما
جدول4-18. مقايسه ميانگين توده بدون چربي در دو گروه کراتين و دارونما
جدول 4-19. خلاصه اي از تغييرات متغيرهاي تحقيق در گروه کراتين و دارونما
جدول 4-20. خلاصه اي از اختلاف تغييرات متغيرها در دو گروه کراتين و دارونما
جدول 4-21. تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در گروه کراتين و دارونما
جدول 4-22. اختلاف تغييرات متغيرهاي وابسته به تحقيق در دو گروه کراتين و دارونما

 

فهرست شکلها

شکل 2- 1. سنتز کراتين
شکل 3-1. مسير حرکت در تست چابکي ايلينويز
نمودار 4-1. تغييرات آمونیاک خون در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما
نمودار 4-2. تغييرات سرعت در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما
نمودار 4-3. تغييرات توان در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما
نمودار 4-4. تغييرات چابکي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما
نمودار 4-5. تغييرات وزن در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما
نمودار 4-6. تغييرات توده بدون چربي در پيش و پس آزمون گروه هاي کراتين و دارونما

هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه
روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط):
از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.
روش پژوهش (حداکثر دو خط):
در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد.
ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط):
دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خون
طرح پژوهش (حداکثر دو خط):
یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتیجه کلی (حداکثر سه خط):
مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی
می شود.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه