بررسی و شناخت بهره وری

بررسی و شناخت بهره وری
بررسی و شناخت بهره وری
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 150 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
فصل اول
ادبيات موضوعي
فصل دوم
مباني تئوريك
فصل سوم
پيشينة تحقيق
فصل چهارم
روش نمونهگيري و برآورد موجودي سرمايه
فصل پنجم
برآورد مدلها و نتيجهگيري وپيشگفتار
نيازهاي بشر چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمياب و نيازهاي نامحدودي كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمياب و بر طرف كردن نيازهاي نامحدود امري واجب و ضروري به شمار مي رود وهمچنين با توجه به جهاني شدن اقتصاد و شكستن مرزهاي جغرافيايي چه از لحاظ اقتصادي و چه از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي و . . . . و افزايش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا براي از دست ندادن بازارهاي داخلي و خارجي و خارج نشدن از گوي رقابت داخلي وجهاني ، كالاهايي با كيفيت بهتر و كميت بيشتر و قيمت پائين تر به بازارهاي داخلي و خارجي شان عرضه نمايند كه اين مي تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گيرد. بنابراين ، اين چيزي جزء بهره وري و كارايي بيشتر عوامل توليد نمي تواند باشد .
بهره وري باعث صرفه جويي در استفاده ازمنابع كمياب و افزايش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزاياي بهره وري همچنين به صورت دستمزدهاي بالا و كيفيت بهتر زندگي شغلي ظاهر مي شود.
بهره وري به عنوان يك ضرورت ، جهت ارتقاء سطح زندگي ، رفاه بيشتر و آرامش و آسايش انسانها مي باشد ، كه هدف اساسي براي همه كشورهاي جهان محسوب ميشود.
وقتي كه ، مسئله بهره وري و بحث استفاه بهينه از منابع به ميان مي آيد ، نميتوان از مهمترين بخش آن يعني بهره وري نيروي انساني به سادگي گذشت. استفادة منطقي از منابع فكري و فيزيكي نيروي انساني كمك  شاياني به بهره وري كرده و خواهد كرد و بكارگيري افراد ماهر و متخصص و داراي مهارت هاي مختلف در زمينه هاي متعدد ، مي توان به كيفيت بهتر و كميت بيشتر توليدات بيانجامد . بدون اغراق مي توان گفت كه اين ذهن و فكر و قدرت بدني نيروي انساني بوده است كه چنين تحولات عظيمي در بكارگيري ماشين آلات ، مواد ، انرژي و...  ايجاد كرده است .
بشر براي افزايش بهره وري از تمام  توان خود استفاده كرده است ، به طوريكه جميع اختراعات و ابداعات بشري از ابتدائي ترين ابزار كار دراعصار گذشته گرفته تا پيچيده ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي در زمان حاضر ، متأثر از همين تمايل و اشتياق به بهره وري افزون تر بوده است و خواهد بود. مي توان گفت يكي از مهمترين دستاوردهاي انساني امروز ، دستيابي به  تكنولوژي الكترونيك و به دنبال آن دستيابي به ابزارهاي محاسباتي قوي مانند كامپيوتر و وسائل ارتباطاتي كه از مهمترين آنها اينترنت مي باشد، بوده است كه اين هم خود در سايه استفادة صحيح و منطقي ازمنابع و امكانات موجود وجود محدوديتها تحقق يافته است .
امروزه استفاده از كامپيوتر و اينترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از اين دو ابزار و فناوري استفاده مي شود . كه در كشور ما نيز استفاده از كامپيوتر به طور گسترده و استفاده از اينترنت به طور محدودتر در زندگي افراد راه پيدا كرده است .
بديهي است كه تغييرات تكنولوژيكي علاوه بر اينكه روي بهره وري تأثير مي گذارد، باعث تغيير نوع شغلها ، مهارتها ، مسئوليتها و وظايف كارگران مي شود و نيروي كار در بازار كار داراي مزيت خواهد بود . بنابراين ، جذب  نيروي  كار ماهر و متخصص در فعاليتهاي مبتني بر فنآوري اطلاعات ضروري است كه اين خود روي دستمزد نيروي كار تأثير مي گذارد.
منابع فارسي
1)    اسلوين، جيمز؛ اينترنت و جامعه، ترجمة عباس گيلوري و علي رادباوره، تهران: نشر كتابدار، 1380
2)    كلانتري، باقر و عرب مازار، عباس؛ برآورد موجودي سرماية كشور (1338ـ1367)، مجلة اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي، سال اول، شمارة يك، تابستان 1371
3)    بالازاده، مسعود؛ بررسي و برآورد تابع توليد صنايع نساجي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، بهمن 1369
4)    برانسون، ويليام، اچ؛ تئوري و سياستهاي اقتصاد كلان، ترجمة عباس شاكري، تهران: نشر ني، چاپ چهارم، 1378
5)    تفضلي، فريدون؛ تاريخ عقايد اقتصادي،تهران: نشر ني، چاپ دوم، 1375
6)    توكلي، اكبر؛ آذربايجاني، كريم و شهريار، علي؛ اندازهگيري و تجزيه و تحليل بهرهوري عوامل توليد در گروههاي صنايع ايران (1351ـ1372)، مجلة برنامه و بودجه ـ سال پنجم، شمارة 52 و 52، مرداد و شهريور 1379
7)    عبادي، جعفر؛ مباحثي در اقتصاد خرد (بازارها، تعامل عمومي و اقتصاد رفاه)، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تابستان 1381
8)    حسين زاده، علي؛ اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري و تعيين عوامل موثر بر بهرهوري در شركت بافت آزادي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1380
9)    حسن خوانساري، زهرا؛ برآورد موجودي سرمايه در اقتصاد كشور در سالهاي 60ـ1338 و تفكيك آن بين سالهاي 60ـ1338 و تفكيك آن بين بخشهاي مختلف اقتصادي طي سالهاي 60ـ1343، سازمان برنامه و بودجه، 1362
10)    داودي، پرويز؛ اقتصادخرد، نشر مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، 1374
11)    رضائيان، علي؛ سيستم اطلاعات مديريت (مدلسازي اطلاعات)، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381
12)    سيلاودن، كنت و پي لاودن، جين؛ فناوري اطلاعات، ترجمة حميد محسني، تهران: نشر كتابدار، چاپ اول، زمستان 1380
13)    شهشهاني، احمد؛ الگوي اقتصاد سنجي ايران و كاربرد آن، دانشگاه تهران، 1357
14)    شيراني، پرويز؛ نظرية نمونهگيري، تهران: مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1364
15)    عابدين در كوش، سعيد؛ جزوه اقتصاد كلان پشرفتة كارشناسي ارشد، دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي
16)    عبدالعزيز، آبتين؛ بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر ارتباطات بين سازماني (استانداري و فرمانداريهاي استان سيستان و بلوچستان)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اداري، دانشگاه شهيد بهشتي، 1381
17)    قارون، معصومه؛ برآورد ذخيره موجودي سرمايه بخشهاي اقتصادي ايران (1370 ـ 1352)، مجلة روند، 1372
18)    كيت بهان و ناهولز؛ آشنايي با تكنولوژي اطلاعات، ترجمة مجيد آذرخش و ديگران، تهران: انتشارات سمت، 1377
19)    لوين يانگ، مارگارت؛ راهنماي جامع اينترنت، ترجمة محمدحسين، مهدوري، تهران: خانه نشرهزاره، 1380
20)    ليارد، پي.آر.جي و والتر، ا.ا؛ تئوري اقتصادخرد، ترجمة عباس شاكري، نشر ني، چاپ اول، 1377
21)    مهدوي ، محمدنقي؛ تكنولوژي اطلاعات و فناوري اطلاعات، تهران: نشر چاپار، چاپ اول، تابستان 1379
22)    وحيد، پريدخت؛ تأثير علم و فناوري بر مزدهاي واقعي ايران، مجلة برنامه و بودجه، شماره 52 و 53، 1378
23)    هژبر كياني، كامبيز، بغزيان، آلبرت؛ روشي براي برآورد موجودي سرمايه بخشهاي عمدة اقتصاد ايران، مجلة اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة 6، بهار 1376
24)    هژبر كياني، كامبيز؛ اقتصاد سنجي و كاربرد آن، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ دوم 1377

منابع انگليسي
1)    Atrostic, B.K and Nguyen, Sang, Computer Networks and U.S. Manufacturing Plant Productivity: New Evidence from the CNUS Data, Center For Economic Studies U.S. Census Bureau, January 2002
2)    Barro, Robert.J and Sala.i.Martin, Xavier, Economic Growth, New York: Mc Graw – Hill, Inc, 1995
3)    Cristea, Nicola, An Econometrics Analysis of the Effects of Internet Use at work on Hourly wages, April, 2000
4)    Greenan, Nathalic and Mairesse, Jacques, Computers and Productivity In France: Some Evidence, Working paper, 5836, November, 1996
5)    Krueger, Alan.B, How Computers Have Change The Wage Structure: Evidence From Micro Data (1984-89), NBER, Working paper, No, 3858
6)    Lee, Sang. Hyop and Kim, Jangh yuk, Have Internet Changed The Wage Structure too?, Department of Economics, June 2002
7)    Poon, S.k, Econometrics and Exploratory Approaches to Analysis The Information Technology Productivity Paradox, International conference on Information System, Seattle, December, 2002
8)    Stirob, Keving.J, Reassesing The impact of IT in The Production Function: A Meta-Analysis, Federal Reserve Bank of New York, November, 19, 2002
 پيشنهادها

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه