معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهينه‌ سازی فرايند موجود

بررسی وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهينه‌ سازی فرايند موجود
بررسی وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهينه‌ سازی فرايند موجود
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

 

مقدمه

اختلالات رواني مشكلات جدي و شايعي هستند كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود. 14 درصد از تمامي ناتوانايي ها به علت اختلالات رواني، اجتماعي و عصبي بوده است و اين موارد 20 درصد از كل مراجعين به مراكز بهداشتي عمومي را تشكيل مي دهند. 

     افزون بر آنها بر پايه برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت (1993) در دنيا حدود 500 ميليون نفر از اختلالات رواني رنج مي برند كه از اين عده حدود 25 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرني نزديك به 150 ميليون نفر مبتلا به اختلالات نوروتيك مي باشند. و بيشتر اين موارد در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود. از طرفي همين سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاري و رواني در اين كشورها رو به فزوني است و اين افزايش تا حدود زيادي وابسته به رشد جمعيت و تغييرات سريع اجتماعي مانند شهرنشيني و فروپاشي خانواده هاي گسترده و تغيير در شيوه هاي زندگي مردم و مشكلات اقتصادي مي باشد. (منبع 15 ، ص19)

     مروري بر مطالعات همه گيرشناسي كه طي 3 دهه گذشته انجام شد نشان مي دهد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورها و فرهنگهاي مختلف به علت تفاوت در روشهاي نمونه گيري، متنوع بودن ابزارهاي مورد استفاده، تكنيكهاي مختلف مصاحبه و نوع نظامهاي طبقه بندي، متفاوت گزارش گرديده است.

     اختلالات رواني نه تنها در جامعه ما بلكه در همه جوامع بشري از متمدن و غيرمتمدن به صورت آشكار و نهان وجود دارد و نمونه هايي از آن در بين مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتي سالمندان به صورتهاي مختلف مشاهده مي شود ولي برخي از اختلالات رواني در بين گروههاي مختلف سني و جنسي بيشتر است اينگونه افراد كه مبتلا به اختلال رواني هستند بيشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشويش هستند. اختلالات رواني آرامش و تعادل رواني و رفتاري را از بيمار سلب كرده و فرد را در سازگاري با محيط دچار اشكال مي سازد كه در بعضي از اين اختلالات عدم تعادلها داراي صورتي آشكار هستند. (منبع30 ، ص18)

بيان مسئله

 شكي نيست آموزش و پرورش يكي از حساس ترين و مهمترين سازمانهاي موجود در كشور است از طرفي اهداف اين سازمان مهم و حساس از طريق عملكرد مديران، قابل دسترسي و ارزشيابي است. و طبيعي است عوامل متعددي در عملكرد مديران نقش دارد از آن جمله: رضايت شغلي، انگيزش، شرايط اجتماعي، سياسي و سلامت روان.

     توجه به خصيصه سلامت روان در مديريت آموزش بسيار مهم است. زيرا مديري كه مي خواهد در سازمان آموزشي او، اصول بهداشت رواني رعايت گردد، خود بايد اختلالات رواني نداشته باشد. دلسردي وافسردگي، زود رنجي و اضطراب زياد و رفتارهاي تهاجمي داشتن مي تواند نشانه هايي از نابساماني روان مديران باشد. يك مدير نابهنجار مي تواند رفتار افراد يك مدرسه اعم از معلمان، دانش آموزان، اولياء و كاركنان را به رفتار نابهنجار تبديل كند. مديري كه به علت عقده هاي رواني احساس حقارت يا حس خود بزرگ بيني، عدم اعتماد به ديگران و بدبيني نسبت به همه چيز، شخصيت افراد را تخريب وجلوي رشد آنها را مي گيرد نمي تواند مدير موفقي باشد. (منبع18، ص40)

     بدين منظور تحقيق حاضر به بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي پردازد.

 

 

اهميت و ضرورت پژوهش

  شكي نيست، نهادي كه در تربيت انسان نقش دارد پس از خانواده، نهاد عظيم و وسيع آموزش و پرورش است. حتي به تعبيري مي توان خانواده را حذف نموده و به آموزش و پرورش اولويت داد. چرا كه اگر فرض بر اين باشد كه همه افراد جامعه تحت پوشش آموزش و پرورش همگاني قرار گيرند مي توان اذعان داشت كه، پدران و مادران نيز حاصل اين نهاد عظيم و برجسته در جامعه اند. پس اثر آن در كودكان قبل از دبستان نتيجه تربيتي است كه خود از آموزش و پرورش اخذ كرده اند.        

     بطور كلي آموزش و پرورش يكي از حساس ترين سازمانهاي كشور به حساب مي آيد و از طرفي با توجه به اهداف مهم سازمان شايد بتوان ادعا نمود كه مهمترين رسالت هر كشور را نهاد آموزش و پرورش به عهده دارد. و نيز در هر سازمان نقش مدير، يك نقش اساسي و بنيادي است. بطور مثال به وسيله مدير اجزاء هماهنگ شده و به طرف هدف مشترك هدايت مي شوند، بدين لحاظ در سازمان آموزش و پرورش نيز بيشترين نقش به عهده مدير مدرسه است. مدير مدرسه مهمترين رسالت را در تبديل منابع انساني به سرمايه هاي انساني دارد و اين نقش و رسالت در عملكرد او مشخص مي شود يعني از عملكرد مديران مي توان متوجه شد كه مدير مدرسه به رسالت حياتي خود عمل كرده است يا نه؟ (منبع17، ص79)

     طبيعي است عوامل متعددي در عملكرد مديران نقش دارد، از آن جمله: رصايت شغلي ، انگيزش، شرايط اجتماعي سياسي و سلامت روان لذا با توجه به اهميت عملكرد مديران در تحقق رسالت مدرسه اين موضوع پژوهشي انتخاب شده و هدف از انجام اين تحقيق آن است كه بتوان ميزان شيوع و نوع اختلالات رواني را در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران تعيين و با انجام چنين تحقيقي بتوان اطلاعات موثر و مفيدي در اختيار مسئولان آموزش و پرورش قرارداد.

 

اهداف پژوهش

هدف كلي: بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران 

اهداف ويژه

تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سابقه كار.

تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سن.

تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب ميزان تحصيلات. 

تعيين ميزان فراواني انواع اختلالات رواني.

متغييرهاي پژوهش

نظر به اينكه در اين پژوهش رابطه متغييرها مورد سنجش قرار نمي گيرد لذا از ذكر متغيرهاي مختلف (مستقل- وابسته و غيره) خودداري مي شود.

تعاريف نظري مفاهيم

شيوع: عبارت است از تعداد موارد يك بيماري در جامعه اي معين و در زماني خاص كه اغلب به عنوان ميزان شيوع نيز به كار مي رود.

ميزان شيوع: مجموع همه افراد مبتلا به يك بيماري در زمان خاص تقسيم بر جمعيت در معرض خطر ابتلا به آن بيماري درهمان مقطع زماني مي باشد. (منبع31، ص159)

اختلال رواني: طبق تعريفR Ш DSM  اختلال رواني به سندرم رفتاري يا روان شناختي مهم باليني كه در شخص روي مي دهد و با ناراحتي يا ناتواني همراه بوده و فقط واكنش مورد انتظار در مقابل رويدادي خاص نباشد اطلاق مي گردد. (منبع11، ص65)

 

 

مديريت آموزشي: منظور اصلي مديريت در هر سازماني عبارت است از هماهنگ سازي كوششهاي افراد انسان و استفاده موثر از منابع ديگر براي تحقق هدفهاي سازمان در موسسات آموزشي، اين هدفها مربوط به امر آموزش و پرورش و يادگيري است. پس منظور از مديريت در سازمانهاي آموزشي تحقق هدفهاي آموزشي وپيشبرد موثر آموزش و يادگيري است. مديرت آموزشي،گاهي مترادف با مديريت به معناي اعم تعريف مي شود در اين صورت مديريت آموزشي عبارت است از برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل كليه امور و فعاليتهاي مربوط به آموزش و پرورش، معهذا مديريت آموزشي غالباً به معني اخص مورد نياز است يعني مديريت آن بخش از فعاليتهاي سازمانهاي آموزشي كه مستقيماً با امر آموزش و پرورش و يادگيري مرتبط است. از جمله فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي آموزشي، مواد و محتواي دروس، روشها و وسايل آموزشي، مشاوره و راهنمايي تحصيلي، اقدامات آموزش و پرورش مكمل برنامه امور معلمان و دانش آموزان و در واقع در معناي اخير فعاليتهاي سازمانهاي آموزشي مد نظر قرار مي گيرد. اگر از مفهوم تصميم گيري مدد بگيريم مديريت آموزشي عبارت است از تصميم گيري و اجراي تصميمات درباره آموزش و پرورش. (منبع21، ص71)

 

تعاريف عملياتي مفاهيم

اختلال رواني در اين پژوهش عبارت است از نمره اي كه شخص در آيتمهاي پرسشنامه شخصيتي MMPI بدست مي آورد.

منظور از مدير، در اين پژوهش فردي است كه مديريت يكي از دبيرستانهاي دخترانه واقع در شهر تهران را به عهده دارد.

ميزان شيوع، در اين پژوهش سطح موارد اختلال است كه در جامعه مورد مطالعه توسط پرسشنامه MMPI مشخص شده است.

 

سوالات پژوهش

نظر به اينكه در اين پژوهش علل و عوامل مختلف اختلالات مورد بررسي قرار نگرفته است از طرح فرضيه خود داري و سوالات زير مطرح مي شود:

1- آيا ميزان شيوع هيپوكندري(HS) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سن متفاوت است؟

2- آيا ميزان شيوع افسردگي(D) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

3- آيا ميزان شيوع هيستري(HY) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟

4- آيا ميزان شيوع پسيكوپاتي(PD) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

5- آيا ميزان شيوع پارانويا(PA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

6- آيا ميزان شيوع پسيكاستني(PT) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

7- آيا ميزان شيوع اسكيزوفرنيا(SC) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

8- آيا ميزان شيوع هيپوماني(MA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سن متفاوت است؟ 

9- آيا ميزان شيوع افسردگي(D) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

10- آيا ميزان شيوع خود بيمارانگاري(HS) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟

11- آيا ميزان شيوع هيستري(HY) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

12- آيا ميزان شيوع انحراف جامعه ستيز(PD) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

13- آيا ميزان شيوع پارانويا(PA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟

14- آيا ميزان شيوع پسيكاستني(PT) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

15- آيا ميزان شيوع اسكيزوفرنيا(SC) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

16- آيا ميزان شيوع هيپوماني(MA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب ميزان تحصيلات متفاوت است؟ 

17- آيا ميزان شيوع افسردگي(D) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟

18- آيا ميزان شيوع خود بيمارانگاري(HS) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟

19- آيا ميزان شيوع هيستري(HY) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

20- آيا ميزان شيوع انحراف جامعه ستيز(PD) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

21- آيا ميزان شيوع پارانويا(PA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

22- آيا ميزان شيوع پسيكاستني(PT) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

23- آيا ميزان شيوع اسكيزوفرنيا(SC) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

24- آيا ميزان شيوع هيپوماني(MA) در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه كار متفاوت است؟ 

 

 

نظام آموزش و پرورش  

 الگوي كلي نهادها، موسسات و سازمانهاي رسمي جامعه كه وظايف انتقال فرهنگ و شكوفا سازي آن، پرورش همه جانبه فرد و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص را بر عهده دارند، اصطلاحا نظام آموزش و پرورش ناميده مي شود. امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك پديده عام اجتماعي، جزء لاينفك زندگي اجتماعي به شمار مي رود. هرچند، ساختار عملكرد و ويژگيهاي آن در جوامع مختلف تفاوت دارند، ولي وجوه مشترك بسياري نيز ميان نظامهاي آموزشي يافت مي شود پيدايي و گسترش اين نظامها، حاكي از ضرورت و اهميت روز افزون امر آموزش و پرورش در جهان كنوني است. در حال حاضر، در اغلب كشورها، نظام آموزش و پرورش يكي از سازمانهاي بزرگ و پيچيده محسوب مي شود كه بزرگي و پيچيدگي آن با ميزان پيشرفت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فني بستگي تام دارد. هر چه جامعه پيشرفته تر باشد، به همان اندازه آموزش و پرورش رسمي در آن، نقش مهمتر، پيچيده تر و دشوارتر بر عهده داشته سازمانهاي آن گسترده تر و متنوعتر و تعداد كاركنان و دانش آموزان آن افزونتر است. (منبع 20، ص8 )

 

 

تاريخچه مديريت 

  مديريت به معني و مفهوم اعم آن كه اداره كردن يك گروه، يك سازمان، يك قوم و ... است فكري جديد نيست و از زمان هاي بسيار قديم و از زماني كه آدمي زندگي اجتماعي خود را آغاز كرده است مطرح و مورد توجه بوده است. 

      اهميت مديريت در سير تاريخ مدون بشري به گونه اي است كه اكثر صاحب نظران عقيده دارند كه اجتماع بدون رهبري و مديريت نمي تواند وجود خارجي داشته باشد و بشر در طول تاريخ، جهت ادامه زندگي خود و بهتر زيستن به نحوي از انحاء از مديريت استمداد جسته است. 

      حكومت هاي گذشته، براي اداره امور جامعه به تدريج تشكيلات خاصي را بنياد نهاده و براي اداره قلمرو خود، از سازمان هاي متعددي براي امور مذهبي، اداري، نظامي، قضايي، مالي و مالياتي و به تناسب زمان و موقعيت هر دوره استفاده كرده اند كتيبه هاي موجود از تمدن سومري ها در 5000 سال قبل از ميلاد گواه بر اين است كه آنان بران اداره معابر گسترده سومري و اداره امور داد و ستد و معاملات خود نظمي خاص برقرار كرده بودند. (منبع18، ص30)

     آثار ناشي از تمدن مصر، چين، هند، يونان و ايران باستان نشانگر توجه به هنر مديريت و استفاده از تجارب مديران در اين مناطق بوده است. قديمي ترين كتب و منابعي كه از گذشته به يادگار مانده است نظير نوشته هاي افلاطون در يونان، كليله و دمنه در ايران و... اهميت دادن به مديريت را تاييد مي كند. آثار گران بهاي متعدد اسلامي مانند نهج البلاغه حضرت علي (ع) كه حاوي خطابه ها، فرمان ها و نا مه ها و كلمات قصار آن حضرت است بهترين، كامل ترين و بليغ ترين پيام ها را در مورد مديريت، خصايص مديران و ارتباط مديران با مردم در برداشته و نشانگر توجه مكتب اسلام به امر مهم رهبري و مديريت است. 

     در متون نظم و نثر فارسي و آثار به جا مانده از علماي مسلمان ايراني در صده هاي بعد ازگسترش اسلام در ايران، جلوه هاي متعددي از اهميت دادن به مديريت و خصايص مديران را مي يابيم. 

     در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به دلايل متعدد، نظير گسترش دانش بشري، توسعه صنايع و تكنولوژي، تغيير روش توليد، گسترش ارتباطات جهاني، و... سازمان هاي متعددي به وجود آمد و مديريت به عنوان يك علم با شيوه هاي علمي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. 

     هم اكنون توجه به مديريت و هنر اداره كردن گروههاي كوچك و بزرگ انساني تا آن حد مورد توجه قرار گرفته است كه به صورت يكي از خصايص عمده تمدن معاصر تلقي شده و در پنجاه سال اخير در رديف يكي از مهمترين رشته هاي تخصصي علوم انساني در آمده است و موسسات آموزشي زيادي براي تربيت مديران مختلف در درجات گوناگون تحصيلي تأسيس و گسترش يافته است. (همان منبع، ص30 )

 

انواع مديريت 

امروزه مديريت را به شاخه هاي زير تقسيم مي كنند. 

     الف- مديريت دولتي: مديريت دولتي بيشتر مورد استفاده مديران سازمان ها و دستگاههاي اجرايي است. 

     ب- مديريت صنعتي: اين مديريت بيشتر در جستجوي حل مشكلات و تنگناهاي كارگاههاي توليدي و كارخانجات است. 

     ج- مديريت بازرگاني: اين نوع مديريت، اطلاعات و مهارت هاي مختلف نظير روش هاي خريد و سفارش اجناس، نظام دادن به امور مالي و ارزي، هدايت كاركنان واحدهاي بازرگاني را مدنظر دارد.

     د- مديريت آموزشي: اين رشته از مديريت كه بيشتر در جستجوي حل مشكلات و تنگناهاي سازمان هاي آموزشي و استفاده از اصول و تكنيكهاي مديريت در اداره واحدهاي آموزشي است كه امروزه به صورت رشته اي تخصصي مورد توجه قرار گرفته است. ( همان منبع، ص32) 

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه