بررسی ميزان شيوع اختلالات روانی در مديران دبيرستان ها

بررسی ميزان شيوع اختلالات روانی در مديران دبيرستان ها
بررسی ميزان شيوع اختلالات روانی در مديران دبيرستان ها
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 110 صفحه _ فرمت word به همراه پرسشنامه _ مطالعه موردی مديران دبيرستان های دخترانه شهر تهران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه
اختلالات رواني مشكلات جدي و شايعي هستند كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود. 14 درصد از تمامي ناتوانايي ها به علت اختلالات رواني، اجتماعي و عصبي بوده است و اين موارد 20 درصد از كل مراجعين به مراكز بهداشتي عمومي را تشكيل مي دهند.
     افزون بر آنها بر پايه برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت (1993) در دنيا حدود 500 ميليون نفر از اختلالات رواني رنج مي برند كه از اين عده حدود 25 ميليون نفر مبتلا به اسكيزوفرني نزديك به 150 ميليون نفر مبتلا به اختلالات نوروتيك مي باشند. و بيشتر اين موارد در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود. از طرفي همين سازمان معتقد است حجم مسائل رفتاري و رواني در اين كشورها رو به فزوني است و اين افزايش تا حدود زيادي وابسته به رشد جمعيت و تغييرات سريع اجتماعي مانند شهرنشيني و فروپاشي خانواده هاي گسترده و تغيير در شيوه هاي زندگي مردم و مشكلات اقتصادي مي باشد. (منبع 15 ، ص19)
     مروري بر مطالعات همه گيرشناسي كه طي 3 دهه گذشته انجام شد نشان مي دهد كه ميزان شيوع اختلالات رواني در كشورها و فرهنگهاي مختلف به علت تفاوت در روشهاي نمونه گيري، متنوع بودن ابزارهاي مورد استفاده، تكنيكهاي مختلف مصاحبه و نوع نظامهاي طبقه بندي، متفاوت گزارش گرديده است.
     اختلالات رواني نه تنها در جامعه ما بلكه در همه جوامع بشري از متمدن و غيرمتمدن به صورت آشكار و نهان وجود دارد و نمونه هايي از آن در بين مردان- زنان- جوانان- بزرگسالان و حتي سالمندان به صورتهاي مختلف مشاهده مي شود ولي برخي از اختلالات رواني در بين گروههاي مختلف سني و جنسي بيشتر است اينگونه افراد كه مبتلا به اختلال رواني هستند بيشتر از همه مبتلا به اضطراب و تشويش هستند. اختلالات رواني آرامش و تعادل رواني و رفتاري را از بيمار سلب كرده و فرد را در سازگاري با محيط دچار اشكال مي سازد كه در بعضي از اين اختلالات عدم تعادلها داراي صورتي آشكار هستند. (منبع30 ، ص18)
بيان مسئله
 شكي نيست آموزش و پرورش يكي از حساس ترين و مهمترين سازمانهاي موجود در كشور است از طرفي اهداف اين سازمان مهم و حساس از طريق عملكرد مديران، قابل دسترسي و ارزشيابي است. و طبيعي است عوامل متعددي در عملكرد مديران نقش دارد از آن جمله: رضايت شغلي، انگيزش، شرايط اجتماعي، سياسي و سلامت روان.
     توجه به خصيصه سلامت روان در مديريت آموزش بسيار مهم است. زيرا مديري كه مي خواهد در سازمان آموزشي او، اصول بهداشت رواني رعايت گردد، خود بايد اختلالات رواني نداشته باشد. دلسردي وافسردگي، زود رنجي و اضطراب زياد و رفتارهاي تهاجمي داشتن مي تواند نشانه هايي از نابساماني روان مديران باشد. يك مدير نابهنجار مي تواند رفتار افراد يك مدرسه اعم از معلمان، دانش آموزان، اولياء و كاركنان را به رفتار نابهنجار تبديل كند. مديري كه به علت عقده هاي رواني احساس حقارت يا حس خود بزرگ بيني، عدم اعتماد به ديگران و بدبيني نسبت به همه چيز، شخصيت افراد را تخريب وجلوي رشد آنها را مي گيرد نمي تواند مدير موفقي باشد. (منبع18، ص40)
     بدين منظور تحقيق حاضر به بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي پردازد.
اهميت و ضرورت پژوهش
  شكي نيست، نهادي كه در تربيت انسان نقش دارد پس از خانواده، نهاد عظيم و وسيع آموزش و پرورش است. حتي به تعبيري مي توان خانواده را حذف نموده و به آموزش و پرورش اولويت داد. چرا كه اگر فرض بر اين باشد كه همه افراد جامعه تحت پوشش آموزش و پرورش همگاني قرار گيرند مي توان اذعان داشت كه، پدران و مادران نيز حاصل اين نهاد عظيم و برجسته در جامعه اند. پس اثر آن در كودكان قبل از دبستان نتيجه تربيتي است كه خود از آموزش و پرورش اخذ كرده اند.       
     بطور كلي آموزش و پرورش يكي از حساس ترين سازمانهاي كشور به حساب مي آيد و از طرفي با توجه به اهداف مهم سازمان شايد بتوان ادعا نمود كه مهمترين رسالت هر كشور را نهاد آموزش و پرورش به عهده دارد. و نيز در هر سازمان نقش مدير، يك نقش اساسي و بنيادي است. بطور مثال به وسيله مدير اجزاء هماهنگ شده و به طرف هدف مشترك هدايت مي شوند، بدين لحاظ در سازمان آموزش و پرورش نيز بيشترين نقش به عهده مدير مدرسه است. مدير مدرسه مهمترين رسالت را در تبديل منابع انساني به سرمايه هاي انساني دارد و اين نقش و رسالت در عملكرد او مشخص مي شود يعني از عملكرد مديران مي توان متوجه شد كه مدير مدرسه به رسالت حياتي خود عمل كرده است يا نه؟ (منبع17، ص79)
     طبيعي است عوامل متعددي در عملكرد مديران نقش دارد، از آن جمله: رصايت شغلي ، انگيزش، شرايط اجتماعي سياسي و سلامت روان لذا با توجه به اهميت عملكرد مديران در تحقق رسالت مدرسه اين موضوع پژوهشي انتخاب شده و هدف از انجام اين تحقيق آن است كه بتوان ميزان شيوع و نوع اختلالات رواني را در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران تعيين و با انجام چنين تحقيقي بتوان اطلاعات موثر و مفيدي در اختيار مسئولان آموزش و پرورش قرارداد.

اهداف پژوهش
هدف كلي: بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران
اهداف ويژه
تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سابقه كار.
تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سن.
تعيين ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب ميزان تحصيلات.
تعيين ميزان فراواني انواع اختلالات رواني.

فصل اول
طرح تحقي
فصل دوم
پيشينه تحقيق
فصل سوم
روش تحقيق
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
نتيجه گيري
پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران» مي باشد كه توسط اينجانب اعظم السادات جليلي در سال تحصيلي 85-1384 جهت اخذ مدرك كارشناسي در رشته روانشناسي با گرايش عمومي در سطح ........... و با نمره ..................... در تاريخ ..................... به پايان رسيده است. 
چكيده:
 هدف تحقيق حاضر، بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 با توجه به موضوع پژوهش سوالاتي در اين پژوهش تدوين گرديده است كه به بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران بر حسب سه فاكتور (سن، ميزان تحصيلات و سابقه كاري) مي پردازد.
 روش اين تحقيق، روش توصيفي است كه با روش زمينه يابي به اجرا در مي آيد و بهترين شيوه براي سنجش، آزمون MMPI بوده كه هشت مقياس (هيپوكندري، خودبيمار انگاري، هيستري، پسيكوپاتي، پارانويا، پسيكاستني، اسكيزوفرنيا و هيپوماني) را مورد سنجش قرار مي دهد.
 جامعه آماري، شامل كليه مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 نمونه آماري، شامل 50 نفر از مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران مي باشد.
 در مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بالاترين ميزان شيوع اختلالات مشاهده شده مربوط به اختلال هيپوكندري با 6 درصد، اختلال هيستري با 18 درصد و اختلال پارانويا با 2 درصد مي باشد و بيشترين ميزان شيوع مربوط به مديراني است كه در دامنه سني 49-45 سال قرار دارند و داراي تحصيلات ليسانس مي باشند و سابقه خدمت 24-20 سال دارند
فهرست منابع
1-    ال، ديويد روزنهان و همكاران. آسيب شناسي رواني. سيد محمدي، يحيي. انتشارات ارسباران.1380
2-    آزاد، حسين. آسيب شناسي رواني جلد 1. انتشارات دانشگاه پيام نور. 1381
3-    آزاد، حسين. آسيب شناسي رواني جلد 2. انتشارات دانشگاه پيام نور. 1382
4-    اكبري، مهدي. بررسي ميزان سلامت روان معلمان زن مقطع ابتدايي شهر تهران (با بيش از 10 سال سابقه كار). دانشگاه پيام نور. 1384
5-    آناستازي، ا. روان آزمايي. براهني، محمد تقي. انتشارات دانشگاه تهران. 1379
6-    بهرامي، هادي. آزمون هاي رواني (مباني نظري و فنون كاربردي). انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي. 1377
7-    تي بك، آرون. شناخت درماني و مشكلات رواني. قراچه داغي، مهدي. انتشارات نشر و پخش وس. 1370
8-    حسيني، ابوالقاسم. اصول بهداشت رواني در مكتب اسلام. انتشارات آستان قدس رضوي. 1374
9-    حاج بابائي، مرتضوي. درخشان پور، فيروزه. نقابيان، محمد رضا و همكاران. شناخت بيماري ها و توصيه هاي پزشكي. انتشارات ما و شما. 1384
10-     دادستان، پريرخ. روانشناسي مرضي تحولي (از كودكي تا بزرگسالي). انتشارات سمت. 1384
11-     ديويسون، نيل. آسيب شناسي رواني. دهستاني، مهدي. انتشارات ويرايش. 1384
12- راسل، ديرك. ديويس. درآمدي به آسيب شناسي رواني. پورافكاري، نصرت ا... . انتشارات سينا. 1370
13-     شاملو، سعيد. آسيب شناسي رواني. انتشارات رشد، 1375
14-     شريفي، پاشا. اصول روان سنجي و روان آزمايي. انتشارات رشد. 1381
15-     شاه محمدي، داوود. ادغام بهداشت رواني در مراقبتهاي بهداشتي اوليه روستاهاي شهر كرد. 1379
16-     صادقي، مجيد. عظيمي كيا، عباس. رئيسي، فيروزه. درمان قدم به قدم اختلالات روان پزشكي. انتشارات براي فردا. 1378
17-     صافي، احمد. سازمان و مديريت در آموزش و پرورش. انتشارات رشد. 1379
18-     صافي، احمد. سازمان و اداره امور مدارس. انتشارات رشد. 1380
19-    عليزاده، مصطفي. اضطراب، افسردگي، وسواس. انتشارات هيرمند. 1379
20-     علاقه بند، علي. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. انتشارات روان. 1378
21-     علاقه بند، علي. مقدمات مديريت آموزشي. اتتشارات روان. 1378
22- فرجاد، محمد حسين. مشكلات و اختلالهاي رواني. انتشارات بدر. 1377
23- كردستاني، رهنما. چكيده اسكيزوفرني. دانشگاه شاهد. 1373
24-گنجي، حمزه. آزمونهاي رواني. انتشارات بنياد فرهنگي رضوي. 1370
25- گنجي، حمزه. روانشناسي عمومي. انتشارات دانشگاه پيام نور. 1381
26- لطف آبادي، حسين. سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و روانشناسي. انتشارات حكيم فردوسي. 1374
27- لادون، لوين. سوني. چكيده اسكيزوفرني. رهنما،اكبر. كردستاني، داوود. انتشارات دانشگاه شاهد. 1373
28-محمدي رودسري، كتايون. مقايسه و بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دختر تك فرزند و غير تك فرزند دبيرستانهاي شهر تهران. دانشگاه پيام نور. 1381
29- ميلاني فر، بهروز. بهداشت رواني. انتشارات قومس. 1382
30-     مليون، راجاديويس. اختلالات رواين در زندگي مدرن. مهرابي، مهناز. قربان زاده، محمد. حمزه لو، علي. انتشارات رشد. 1370
31-     مارنز، جوديت س. بان، آنتياك. اصول اپيدميولوژي. ملك افضلي، حسين. ناصري، كيومرث. 1363
32- مرادي، شهرام. بررسي سلامت رواني معلمان و كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرتهران. وزارت آموزش و پرورش. 1384
33- نيكخو، محمدرضا. آواديس يانس، هاماياك. متن تجديد نظر شده راهنماي تشخيص و آماري اختلالهاي رواني. انتشارات سخن. 1381

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه


چكيده

فصل اول:  
     مقدمه                                                                                                                         1    
      بيان مسئله                                                                                                                2    
     اهميت و ضرورت پژوهش                                                                                           3    
     اهداف پژوهش                                                                                                            4         
    تعاريف نظري                                                                                                               4 
    تعاريف عملياتي                                                                                                           5    
     سوالات پژوهش                                                                                                          6     
فصل دوم:
     نظام آموزش و پرورش                                                                                                9
     تاريخچه مديريت                                                                                                       10
     انواع مديريت                                                                                                             11         
     ويژگيهاي مديريت آموزشي                                                                                       12   
     بهداشت رواني                                                                                                           15  
     پيشگيري از بيماريهاي رواني                                                                                     16
     اختلال رواني                                                                                                             18
     توصيف و طبقه بندي اختلالات رواني                                                                        19
     نوروز                                                                                                                         20
     روان پريشي (پسيكوز)                                                                                              20
     اختلال شخصيت                                                                                                       22
     معلوليت رواني                                                                                                          23   
     اختلالات عاطفي                                                                                                       23

تعاريف نظري اختلالات رواني
        پارانوئيد                                                                                                                 24
        اسكيزوفرني                                                                                                          25
        افسردگي                                                                                                               26
        هيپوماني                                                                                                               27
        هيستري                                                                                                               28
        هيپوكندري                                                                                                           28
        پسيكوپات                                                                                                             29  
        پسيكاستني                                                                                                           30
     پيشينه تحقيق               31
     تاريخچه آزمونها                                                                                                       34
     آزمونهاي رواني                                                                                                         35                                                                                                                      
     پرسشنامه هاي شخصيتي                                                                                         36
     پرسشنامه شخصيت سنج چند وجهي مينه سوتا (MMPI)                                    37  
     استاندارد جديد MMPI                                                                                           41
     فرم كوتاه شده MMPI                                                                                            41
     فرم كوتاه شده MMPI در ايران                                                                             43
فصل سوم:
     جامعه و نمونه آماري                                                                                                 44
     روش نمونه گيري                                                                                                      44
     ابزار اندازه گيري                                                                                                       44
     اعتبار و روايي                                                                                                           47
     روش گرد آوري داده ها                                                                                            48 
     روش تجزيه و تحليل داده ها                                                                                    48    
فصل چهارم:
     داده هاي توصيفي                                                                                                     49
فصل پنجم:
     نتيجه گيري                                                                                                              89
     مقايسه داده هاي پژوهش حاضر با تحقيقات گذشته                                                  90
     پيشنهادات                                                                                                                91
     محدوديتها                                                                                                                91
                                               فهرست جداول
      عنوان                                                                                                                                                              صفحه
جدول 1- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندي سني                  49
جدول 2- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تحصيلات                  51
جدول 3- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس تاهل                                  53
جدول 4- فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاري                        55
جدول 5- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوكندري                                  57
جدول 6- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير افسردگي                                      58 
جدول 7- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيستري                                       59
جدول 8- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكوپاتي                                    60
جدول 9- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پارانويا                                           61
جدول 10- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكاستني                                 62  جدول 11- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير اسكيزوفرنيا                                 63    جدول 12- نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوماني                                     64   جدول 13- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب سن                            65 جدول 14- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب سن                               66                                جدول 15- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب سن                                67 جدول 16- بررسي ميزان شيوع پسيكوپات درمديران بر حسب سن                             68 جدول 17- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب سن                                   69 جدول 18- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب سن                           70
جدول 19- بررسي ميزان شيوع اسكيزوفرنيا درمديران بر حسب سن                           71
جدول 20- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب سن                               72
جدول 21- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب ميزان تحصيلات        73
جدول 22- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب ميزان تحصيلات           74
جدول 23- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب ميزان تحصيلات            75
جدول 24- بررسي ميزان شيوع پسيكوپاتي درمديران بر حسب ميزان تحصيلات        76
جدول 25- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب ميزان تحصيلات               77
جدول 26- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب ميزان تحصيلات      78                               
جدول 27- بررسي ميزان شيوع اسكزوفرنيا درمديران بر حسب ميزان تحصيلات         79
جدول 28- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب ميزان تحصيلات            80
جدول 29- بررسي ميزان شيوع هيپوكندري درمديران بر حسب سابقه كار                   81
جدول 30- بررسي ميزان شيوع افسردگي درمديران بر حسب سابقه كار                      82
جدول 31- بررسي ميزان شيوع هيستري درمديران بر حسب سابقه كار                       83
جدول 32- بررسي ميزان شيوع پسيكوپاتي درمديران بر حسب سابقه كار                  84
جدول 33- بررسي ميزان شيوع پارانويا درمديران بر حسب سابقه كار                         85
جدول 34- بررسي ميزان شيوع پسيكاستني درمديران بر حسب سابقه كار                 86
جدول 35- بررسي ميزان شيوع اسكيزوفرنيا درمديران بر حسب سابقه كار                87
جدول 36- بررسي ميزان شيوع هيپوماني درمديران بر حسب سابقه كار                     88
                                           فهرست نمودارها
      عنوان                                                                                                                                                              صفحه
نمودار 1 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس گروه بندي سني                 50
نمودار 2 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تحصيلات                52
نمودار 3 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس ميزان تاهل                       54
نمودار 4 – فراواني مديران شركت كننده در آزمون براساس سابقه كاري                       56     
نمودار 5 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوكندري                                 57
نمودار 6 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير افسردگي                                     58
نمودار 7 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيستري                                      59
نمودار 8 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكوپاتي                                   60
نمودار 9 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پارانويا                                          61
نمودار 10 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير پسيكاستني                                62
نمودار 11 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير اسكيزوفرنيا                                63
نمودار 12 – نمرات اخذ شده توسط مديران در متغيير هيپوماني                                    64
پرسشنامه MMPI
اين پرسشنامه شامل 71 جمله است. خواهشمند است هر يك از جملات را بدقت بخوانيد و درستي و يا نادرستي آنرا در مورد خودتان با درج بله يا خير در جلو هر سوال مشخص كنيد.

سئوالات 

1-    اشتهاي خوبي دارم.
2-    بيشتر صبح ها خوش و سر حال از خواب بر مي خيزم.
3-    زندگي روزانه من پر از چيزهائي است كه برايم جالبند.
4-    موقع كار فشار و ناراحتي زيادي احساس ميكنم.
5-    گاهي فكرهاي بدي ميكنم كه نميشود درباره آن صحبت كرد.
6-    بندرت دچار يبوست ميشوم.
7-    بعضي&

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه