بررسی مدل يابی قابليت اعتماد

بررسی مدل يابی قابليت اعتماد
بررسی مدل يابی قابليت اعتماد
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 71 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول مفاهيم پايه
      1-1-تابع قابليت اعتماد    2
      1-2-تابع مخاطره    6
      1-3-اميد رياضي    9
فصل دوم: مدلهاي طول عمر رايج
      2-1-فرآيند پواسن    13
      2-2- توزيع وايبل    14
      2-3-توزيع گامبل    17
      2-4-توزيع هاي نرمال و لوگ نرمال     19
      2-5-توزيع هاي لجستيك و لوگ لجستيك    22
      2-6-توزيع پاراتو    23
فصل سوم: انتخاب مدل
      3-1-برآوردهاي ناپارامتري R(t)  و h(t)    26
      2-3-سانسور كردن    29
      3-3- برآوردگر كاپلان – مير    30
      3-4-روشهاي نموداري    33
      3-5-برازش خط مستقيم    34
      3-6-نمودار وايبل    34
      3-7-نمودار نرمال     37
      3-8-نمودار خانواده ديگر مدل ها     39
      3-9-مقايسه توزيع ها     42
فصل چهارم: برازش مدل
      4-1-برآورد پارامتري     45
      4-2-واريانس برآورد كننده    45
      4-3-فاصله اطمينان برآوردها    46
      4-4-روش ماكزيمم درستنمايي    48
      4-5-برآورد چندكها    53
      4-6-روشهاي برآورد با استفاده از زمان هاي نمونه    55
      4-7-نمودارهاي احتمالاتي معمولي    57
      4-8-نيكوئي برازش     60
      4-9-آزمون كاي دوپيرسن    61
      4-10-آزمون كولموگروف – اسميرنوف    64
      4-11-آزمونهاي نرماليتي     66
      4-12-آزمونهاي A2 و W2    68
فصل پنجم: پيوست
منابع    71


مقدمه
بحث قابليت اعتماد از جالبترين مباحث آمار است كه براي هر نوع سليقه و ضرورتهاي علمي مطلبي ارزنده دارد از لحاظ كاربرد علوم در صنعت، تكنولوژي و ساير علوم نقش اساسي و انكارناپذير دارد. مجموعه اي كه ملاحظه مي‌كنيد بحثي از مدليابي قابليت اعتماد است در فصل اول مفاهيم پايه‌اي كه ضرورت دارد مثل تابع قابليت اعتماد و تابع مخاطره آمده است در فصل دوم توزيع هايي كه در قابليت اعتماد كاربرد دارند ملاحظه مي‌شود فصل سوم مبحثي از انتخاب مدلها در قابليت اعتماد دارد كه شامل بخش هايي ويژه است در فصل 4 مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمونهايي رايج در علم آمار داريم. در اين مجموعه سعي شده است از مثالهايي زياد و پركابرد و نمودارهاي متناسب با آن استفاده شود.
در تهيه اين پروژه از 3 منبع:
1- تئوري قابليت اعتماد         گرتس باخ
2 – مدل بندي قابليت اعتماد        لينراس، ولستنهلم
استفاده شده است.

قابليت اعتماد علم پيش گويي، برآورد يا بهينه سازي توزيع طول عمر سيستم ها است قابليت اعتماد يك توليد قسمتي حياتي از كيفيتي است كه توسط مصرف كننده مشاهده مي‌شود. بنابراين براي توليد كنندگان اهميت توليد و بعدا در مرحله اجرا موضوعاتي مثل ايمني، قابليت اعتماد توليد وضمانت ها شديدا وابسته به قابليت اعتماد هستند تئوري آماري در طراحي و آناليز آزمونهاي طول عمر و در مجموعه ها و آناليز داده‌ها قابل استفاده هستند.
سيستم ها به دلايل گوناگوني ممكن است شكست بخورند مثلا اشتباه در طراحي سيستم، اداره كردن غلط و نگهداري ضعيف كه اساسا تحت كنترل شوند اما شكست ديگر ممكن است كمتر تصادفي باشند و غيرقابل پيش بيني باشند بسياري از سيستم‌ها ممكن است به چند بخش تقسيم شوند و هر بخش چندين حالت ممكن داشته باشد.
قابليت اعتماد يك سيستم توسط قابليت اعتماد بخش هاي منحصربه فرد توصيف مي‌شود. و بوسيله كمك‌هايي كه بخش‌هاي منحصر به فرد براي قابليت اعتماد سيستم انجام مي‌دهند. براي بهبود بخشيدن قابليت اعتماد سيستم قابليت هاي بخش هاي منحصر به فرد بهبود بخشيده مي‌شود يا سيستم دوباره طراحي مي‌شود تا همكاري هاي بخش‌هاي منحصر به فرد را كمتر بحراني سازد.
قابليت اعتماد همچنين برحسب احتمال شكست يا برحسب فقدان كه از نتايج شكست است اندازه گيري مي‌شود فقدان ممكن است كاملا از لحاظ مالي باشد اما ديگر عاملها را هم شامل شود مانند امنيت انسان.
ما به مسئله برآورد قابليت اعتمادو پيشگويي قابليت اعتماد براساس اين مشاهدات اهميت مي‌دهيم هدف آناليز قابليت اعتماد آماري تبديل داده‌هاي قابليت اعتماد به اطلاعاتي درباره جمعيت واحدهاست كه اين اساس كار عمل تغيير دادن جمعيت است.
فرآيند پواسن
شكست هايي كه در زمانهاي متوسط متوالي اتفاق مي‌افتد فرايند پوآسن ناميده مي‌شوند اگر احتمال رخ دادن شكست در زمانهاي ديگر ثابت باشد و شكست ها مستقل باشند. شكست به صورت تصادفي اتفاقي مي‌افتد و نرخ مخاطره ثابت توزيع نمايي دارد.
كه داراي تابع چگالي احتمال   و تابع قابليت اعتماد   مي‌باشد. اگر تعداد شكست ها در فاصله زماني مشخصي كه مورد علاقه است در نظر باشد توزيع احتمال به شكل زير تعريف مي‌شود:
 
كه x متغيري تصادفي است كه تعداد شكست ها در زمان t0 و   تعداد مورد انتظار شكست ها در زمان t‌ كه   اين توزيع، توزيع پواسن ناميده مي‌شود. براي نشان دادن ثبات اين مدل با مدل نمايي براي زمان بين اتفاقات ملاحظه مي‌شود كه:
  (هيچ شكستي در زمان t ‌ اتفاق نيفتد) R(t)=p‌

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه