بررسی مسائل و مشكلات اجتماعی و روانی نوجوانان تحت سرپرستی خانواده در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستی بهزيستی

بررسی مسائل و مشكلات اجتماعی و روانی نوجوانان تحت سرپرستی خانواده در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستی بهزيستی
بررسی مسائل و مشكلات اجتماعی و روانی نوجوانان تحت سرپرستی خانواده در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستی بهزيستی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 115 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه    الف

چكيده تحقيق    د

-شروع موضوع تحقيق    2

-اهميت و ضرورت تحقيق    15

-اهداف تحقيق    41    

-طرح سوال پژوهشي    44

-فرضيه هاي تحقيق    46

-تعريف اصطلاحات عملي و نظري    47

شرح موضوع تحقيق    49

اهميت و ضرورت تحقيق    52

خصوصيات عاطفي در دورة نوجواني و جواني    53

رشد اجتماعي در دورة نوجواني    54

رشد رواني در دورة نوجواني    55

عوامل مؤثر در ايجاد مسائل و مشكلات دورة نوجواني    56

چگونگي رفتار بانوجوانان و جوانان    57

اهداف طرح تحقيق    58

طرح سؤال پژوهشي    59

فرضيه هاي تحقيق    60

تعريف اصطلاحات و مفاهيم    64

نوجواني    66

بهزيستي    67

خانواده    68

رواني – اجتماعي    69

خودپنداري    70

-ادبيات پژوهش    71

-تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران    72

-مجموع بررسي ها و برداشت هاي اوليه و كلي    73

ادبيات پژوهش    73

تاريخچه اي كوتاه از بهزيستي در ايران    74

مجموع بررسي ها و برداشتهاي اوليه و كلي و دستورالعمل اجرايي    75

-توصيف نوع و روش تحقيق    76

-توصيف جامعه آماري    77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري    78

-روش آماري    79

توصيف نوع و روش تحقيق    80

توصيف جامعه آماري    81    

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گيري    82

روش جمع آوري اطلاعات    83

روش آماري    84

-مقدمه    85

-تحليل مجذور نمرات T/student    86

-تجزيه و تحليل آماري داده ها    87

مقدمه    87

-اثبات فرضيه ها    87

-نتيجه گيري كلي    88

-محدوديت هاي تحقيق    89

-پيشنهادات    89

-اثبات فرضيه ها    89

-فرضيه    89

-اثبات فرضيه    89

-فرضيه    90

-اثبات فرضيه    90

-فرضيه    90

-اثبات فرضيه    90

-فرضيه    90

-اثبات فرضيه    90

نتيجه گيري كلي    91

توصيف نوع روش تحقيق    91

جامعه آماري    91

روش آماري    91    

متغيرهاي حاضر در اين پروژه    91

محدوديتهاي تحقيق    93

پيشنهادات    95

ضمائم    97

مقياس خودپنداري راجرز    99

مقياس عزت نفس رونبرگ    101

منابع و مأخذ    103

اين پايان نامه با موضوع بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده توسط شكوفه بنائي جهت گذراندن 4 واحد پژوهشهاي علمي انفرادي و دوره كارشناسي و رشته روان شناسي باليني زير نظر اينجانب انجام گرفته در تاريخ ............................ مورد بررسي و با درجه ............................ مورد تأييد قرار گرفت.

مقدمه

دوران پرتلاطم نوجواني و مرحله گذر از اين دوران گذرگاهي است براي هر چه زودتر رسيدن به دنيال جذاب جواني، كه از دور هاي ظريف و حساس زندگي آدمي و شايد هم حساسترين اين دوران است. در اين دوره نوجوان كه به تازگي از دنياي شيرين و شاد پر از امنيت كودكي گذر كرده است ، گام در دنياي پرنشيب و فرازي مي گذراد كه ديگر به اندازه عالم كودكي طلايي و دريايي نيست.

واقعيتهاي زندگي اندك، اندك چهره نشان مي دهند و نوجوان اغلب نخستين سختيهاي دوران بزرگسالي را تجربه ميكند. اين دنيا واقعي تر است؛ دنيايي نزديكتر به دنياي بزرگترها ، پر كشش ، پر ماجرا و سرشار از تجربه هاي نو و بيشتر و مهمتر از همه دنيايي آكنده از رشد تحول نوجوان در اين مرحله از زندگي با شتابي كه گاه مهار نشدني به نظر مي آيد، دگرگون مي شود و رشد مي كند. رشدي پر دامنه و گسترده كه جسم و جان او را شامل مي شود، اين رشد و تحولات مثل رشد عضلاني، پديدار شدن سائقه توليد مثل، ظهور عواطف و عادت به جنس مقابل، گستردگي هوش نظري، شكل گرفتن انديشه هاي آرماني، استقلال طلبي، تحولات عقلي و عاطفي و بالاتر از همه ميل به سبك هويت، آن چنان سريع و يكباره اتفاق مي افتد كه گويي فردي با او دوباره به دنيا آمده است و در برابر جامعه والدين خود اعلام وجود مي كند. اين تولد دوباره، براي اطرافيانش بيگانه و ناشناخته نيست ، اما شتاب و دامنه گسترده اين دگرگونيها و تغييرات به حدي است كه نوجوان ديگر «خود» را نمي شناسد و براي كنار آمدن با اين تازه وارد بيگانه «خود» و خواسته هايش ندارد و هنوز با خود آشنا نيست.

در اين دگرگوني همه جانبه، نوجوان به تنهايي توان و ياري رويارويي و توافق با اين همه تفسير و رشد و تحول را ندارد. اگر شرايط مطلوب اجتماعي ياريش نكند، اگر مادر و پدر به راستي مسائل و مشكلات او را نفهمند، گر جامعه براي آشتي دادن او با تضادهايش و گذر از اين رويدادها همراهيش نكند، و اگر وي خود را تنها و بي ياور بيابد و احساس امنيت و همراهي نكند، نوجوان در برابر كوهي از تغييرات و مشكلات دچار اختلالات رفتاري مي شود ، استغدادها و توانمندهايش هرز مي رود يا دست كم بخش مهمي از آن صرف ناموفق حل مشكلاتش مي شوند، نتايج اختلالات رفتاري نوجوانان عيناً به جامعه منتقل مي شود و در واقع جامعه را بيمار مي كند و اين در حالي است كه پيشگيري يا معالجه موارد بسياري از اين اختلالات هم دشوار نيست.

...«هر كس در زندگي تصويري از خويشتن «خود» ارائه مي دهد . هر چند مطابق با واقع نباشد، در افراد بهنجار اين تصوير براساس ارزيابي واقعي از تواناييها و قابليت ها، اهداف و روابط ديگران است.

اين تصوير حس وحدت و يگانگي را در شخصيت آدمي بوجود مي‌آورد و مبناي داوري رفتارهاي آدمي مي شود. تصوير واقعي از «خود» همواره انعطاف پذير است و به سوي هدف حركت مي كند.»

 

چكيده تحقيق

تحقيق حاضر تحقيقي است مقايسه اي – نيمه تجربي كه به بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده پرداخته است.

براي بررسي موضوع فوق، از پرسش نامه  استاندارد كه روايي شده و به تأييد استاد راهنما، رسيده است ، به عنوان ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.

نتايج اين بررسي بر اثر اطلاعاتي به دست آمده كه از طريق پرسش نامه مقياس خود پنداري راجرز و مقياس عزت نفس روزنبرگ تهيه و بين 40 نفر از نوجوانان پسر كه 20 نفر آن نوجوانان عادي به طريق نمونه گيري تصادفي توزيع شد.

اطلاعات حاصله از اين پرسش نامه با استخراج جدول نمره و مجذور نمرات و با استفاده از تحليل مجذور نمرات t/student جهت اثبات فرضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل پرسش نامه هاي پاسخگويان، تأثير بررسي مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان بررسي شد و نتيجه گرفته شد كه بين ميزان خودپنداري و عزت نفس نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تقاوتي وجود ندارد و تنها اختلاف درصد پرخاشگري ميان دو گروه است. يعني پرخاشگري نوجوانان پسر تحت سرپرستي بهزيستي بيشتر از نوجوانان پسر تحت سرپرستي خانواده است.

 

منابع و مآخذ

1. استيوارت جونز، مگن مايلر زبلر، ترجمه: شاپوريان ، رضا، روان شناسي نوجواني براي مربيان، انتشارات سپهر 8 تهران 1353

2. انتحي ، سيمين، بررسي سيستم حمايتي دولت از محرومان و مشاهدات كيفي درباره شرايط زندگي در شبانه روزيهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي ، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي 1370

3. سرشكي، مرضيه، نگرش اجمالي به سازمان بهزيستي، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 70-1369

4. سنجر، منصور، رفتار معلم و مشكلات رواني كودكان و نوجوانان ، ماهنامه آموزش و پرورش، آبان 1351.

5. حيدري، اكرم (گيتي)، بلوغ و مشكلات رواني جوانان و نوجوانان، نشر سعيد محبي، تابستان 1374.

6. خداياري فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، واحد انتشارات انجمن اولياء و مربيان، بهار 1371.

7. گروس فرشي، ميرتقي ، هدايت در دوره نوجواني ، دانشگاه تبريز، مجله معلم ، اسفند 71-1370.

8. گيتو، ح – ترجمه : وهابزاده ، هايده، نوجوانان و خانواده (بررسي مشكلات روابط والدين با نوجوانان ) انتشارات معين، تهران 1370.

9. مرتضوي، شهرناز، بررسي وضعيت رواني – رفتاري، فرزندان شبانه روزيهاي سازمان بهزيستي استان، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي، 1373.

10. واتيزمن، اليس ، ترجمه: ع، نظيري، سيما، رشد اجتماعي براي جوانان و خانواده ها ، انتشارات اتحاديه انجمن هاي تحقيقات علمي.

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه