بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :251 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين


طبقات اجتماعی و دیالکتیک مارکس
شناخت ایستایی مارکس دقیقاً به فرآیند کار در جامعه برمی گردد به همین دلیل هم بایستی فرآیند کار در ارتباط با لایه بندی و قشربندی بررسی کرد . طبق بحثهای گذشته ، جامعه طبقاتی حاصل جدل دو نیرو است : یکی نیروهای کار و یا نیروهای تولیدی و دیگری ارتباط روابط تولیدی . به عبارت بهتر ، تضاد اساسی که مبنای تئوری تفکرهای مارکس را تشکیل می دهد نه در میان طبقات ، بلکه میان دو قسمت از عناصر فرآیند کار یعنی نیروهای تولیدی و روابط تولیدی رخ می دهد که جامعه نیز بر اساس این تضاد قشربندی می شود . پس برخلاف ظاهر تضاد اساسی در جامعه شناسی مارکس تضاد طبقاتی نیست بلکه تضاد بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی است که مهمترین تضادرکن اصلی سنن نظام اجتماعی را تشکیل می دهد . تضاد طبقاتی امری قانونی است که از برخورد جدل قطبی و تضاد میان نیروها و روابط تولیدی حاصل می شود . بنابراین وقتی مارکس می گوید تاریخ جوامع جهان تاریخ جنگ میان طبقات است این بدان معنی نیست که جنگ طبقات اصلی ترین نوع تضاد است بلکه طبقات استثمار شده و استثمارگر سمبولهایی از وجوه تقابل و همان در محور اصلی نیروها و روابط تولیدی هستند .
این ساده اندیشی است که در مورد عقاید مارکس ، تضاد را به جنگ طبقاتی محکوم نمائیم . نتیجه اینگونه ساده اندیشی این است که وجود دو جامعه اشتراکی اولیه و

 کمونیسم نهایی را از نظر دور بداریم زیرا در این دوران تاریخی دست کم از نظر مارکس هیچ طبقه ای موجود نیست . پس هر گاه در جامعه طبقاتی موجود نباشد تضاد هم به مراتب موجود نخواهد بود ، و لذا جدل تاریخ فرو می ماند . روشن است که مارکس در اندیشه خود به تضاد عمیق تر نیروها و روابط تولیدی اشاره داردکه در حقیقت مبین تضاد میان دو طبقه آرمانی است . معمولاً فرآیند ایجاد رشد و انحلال طبقات از قانون اصلی دیالکتیک مبتنی بر تضاد واقعی تری است استفاده می کند ؛ یعنی نمی توانیم قانون دیالکتیک مارکی را توضیح دهندة اصلی پویش و فرآیندهای تاریخ است را رها کرده است و تنها سمبلی از آن یعنی تشکیل طبقات را در نظر بگیرید . در اینصورت بسیاری از تحلیلهای اساسی مارکس با مشکل مواجه می شود . در واقع خطایی را که در مورد تبیین تضاد طبقاتی مارکس مرتکب شده از این است که نظام او را در خارج از قالب دیالکتیک اش بررسی کرده است . مارکس در پاسخ به این سئوالی که تضاد در جامعه نهایی چه خواهد شد ظاهراً نفی و اثباتی نمی کنند بلکه بحث را در اینجا راها کرده این کارها بر عهده جامعه شناسان آینده می گذارد و در مورد آینده کمونیسم نظری آشکار نمی دهد .
در چرایی این مسئله می توان گفت که خود مارکس شعور و حضور ذهن به این قضیه داشت که کار جامعه شناسان را به طور کلی کار علم فلسفه پیش بینی های این چنین دوره


را برنمی گیرد . به این دلیل که در یک جمله زیبا می گوید .« تازه در جامعه کمونیستی تراژدی آزادی انسان شروع می شود .»

 

فهرست مطالب

فصل اول   
زندگینامه    2
انسان شناسی    8
انسان و کار    14
انسان و آگاهی    17
روبنا و زیربنا    20
تقابل زیربنا و روبنا    27
فصل دوم   
طبقات و دیالکتیک مارکس    32
نظریه مارکس درباره طبقات    34
طبقه کارگر یا پرولتاریا    45
طبقه متوسط    51
طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم    52
طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه    54
تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود    59
مارکس و تضاد طبقاتی    62
مارکس و نقد طبقه متوسط    66
مفاهیم جایگزین    69
فصل سوم   
مفهوم از خود بیگانگی    79
کار و از خود بیگانگی    86
غفلت مارکس از کنش آگاهانه    91
طلوع مالکیت و قشربندی    96
انواع مالکیت از نظر مارکس    97
مراحل تکامل    97
مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس    102
فصل چهارم   
پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات    104
تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب    105
ابعاد تحول انقلاب    118
تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب    157
فصل پنجم   
جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی    165
جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر    166
عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب    167
فقر و انقلاب    168
تاریخ و مبارزه طبقاتی    169
تئوریهای مارکسیستی انقلاب    206
فصل ششم   
مدل تئوری مارکس در باب انقلاب    222
تئوری انقلاب مارکس    226
از خود بیگانگی    234
آگاهی طبقاتی    237
فرجام انقلاب    241
منابع و مآخذ    251

 

«فهرست منابع و مآخذ»

- آلکس کالینوکس، اندیشه انقلابی مارکس ترجمه پرویز بابایی نشر قطره چاپ دوم پ 383
- مرتضی محیط، کارل مارکس، زندگی و دیدگاه او، ناشر اختران، چاپ دوم 1383
- ریمون آرون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول: 1364
- لوئیس کوزر زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی چاپ پنجم
- حسن ابوالحسن تنهایی، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی، انتشارات نی نگار، چاپ چهارم
- پیتر سینگر، مارکس ترجمه محمد اسکندری، انتشارات طرح نو، چاپ اول
- بروس کوئن درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، چاپ نهم، سال 1379
- پیتر کیوستیو، اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ اول سال 1378
- استفن. پ. دون. سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه: عباس مخبر، نشر مرکز چاپ اول سال 1368
- غلامعباس توسلی، نظریه های جامعه شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها چاپ هفتم، سال 1379
- کارل مارکس، مبانی نقد اقتصاد سیاسی، مترجمان، باقر پرهام، و احمد تدین، انتشارات آگاه چاپ سوم 1378
- لئوپانچ، کالین لیز، یا نهضت پس از 50 سال، ترجمه محمد مرتضوی، انتشارات آگاه، چا÷ دوم سال 1380
- پایان نامه محمد علی جهانبخش، بررسی انتقادی جایگاه و مفهوم طبقه متوسط در آراء جامعه شناسان و پیگیری مفهوم جایگزین زمستان 1379
- مندارس، هانری و ژرژ گورویچ، مبانی جامعه شناسی، باقر پرهام، تهران، امیرکبیر، 1369: 274
- ادیبی، حسین، طبقه متوسط جدید در ایران
- متروپولسکی، ذ-ک و دیگران، زمینه های تکامل اجتماعی، پرویز بابایی، 1359
- موراستفن، دیباچه ای بر جامعه شناسی
- کوهن، استانفورد، تئوریهای انقلاب، مترجم علیرضا طیب، تهران، قومس، 1380
- دکتر بشیریه، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، 1381
- بختیاری، محمد عزیز، درآمدی بر نظرهای اجتماعی دین، 1380
- آرون، ریمون، حقیقت و آزادی، مترجم مهرداد نورائی، 1380
- گلشن فومنی، محمد رسول، جامعه شناسی و سازمانها و توانسازمانی 1382
- پلنیتنکا، آلوین، عقلانیت باور دینی، محمد علی مبینی، 1378
- پالس، دانیل، هفت نظریه در باب دین، ترجمه محمد عزیز بختیاری، 1381
- صبوری، منوچهر، جامعه شناسی سازمانها، 1379
- ابوالحسن تنهایی، حسین، جامعه شناسی نظری مبانی و اصول مفاهیم، 1380
- ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی جلد اول، کیهان، 1375
- ادیبی، حسین، نظریه های جامعه شناسی، دانژه، 1383
- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، 1379
- لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی مترجم عبدالکریم سروش
- فروم، اریک، بحران روانکاوی نشر فیروزه، 1373
- موقن، یداله، عقلانیت و آزادی، هرمس 1377
- رافائل، ماکس، سه پژوهش در جامعه شناسی نشر آگاه 1379
- کریب ایان، نظریه اجتماعی کلاسیک نشر آگاه 1382
- شیخی، محمد تقی، جامعه شناسی صنعتی، حریر 1382
- هریسون، دیوید، جامعه شناسی نوسازی و توسعه 1376
- اشتیون، میساروش، نظریه بیگانگی مارکس، نشر مرکز 1380
- کرمان، علی، از بردگی روح قدیم تا مارکسیسم 1379
- توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل نشر آگاه 1379
- ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه 1381
- رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد 1380
- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی ترجمه منوچهر صبوری 1379
- روشه گی، تغییرات اجتماعی مترجم منصور وثوقی 1368
- ریترز جورج، جامعه شناسی در دوران معاصر مترجم محسن ثلاثی 1374
- توکل محمد، جامعه شناسی معرفت 1383
- مطهری مرتضی، نقدی بر مارکسیسم صدرا 1380

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه