معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9000

بررسی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9000
بررسی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9000
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 73 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

1-    اطلاعاتي دربارة‌ سازمان بين المللي استاندارد ISO
1/1 – ISO  سازمان حامي  ISO  9000
مجموعه استاندارهاي بين المللي ISO  9000  براي مديريت و تضمين كيفيت ، در بيش از 90 كشور مورد استفاده قرار گرفته است و تا كنون هزاران سازمان توليدي و خدماتي در بخشهاي دولتي و خصوص موفق به استقرار سيستم كيفيت بر اساس اين استاندارها و دريافت گواهينامه ISO  9000  شده اند .
ISO  9000  تنها يك سري استاندارد  از هزارن استاندارد بين المللي است كه سازمان
   ( ISO )    از شروع فعاليتهايش در سال 1946 ميلادي تهيه و منتشر كرده و معروفيت زيادي را نيز براي اين سازمان كسب كرده است به طوري كه نام ( ISO )   را در كنار متخصصيني كه مستقيماً در ارتباط با استاندارهاي فني هستند در سطح وسيعتري از جامعة‌ تجاري مطرح نموده است . با اين حال بسياري از افراد اين جامعه ممكن است شناخت كافي در مورد سازمان پشتيبان ISO  9000   و كار آن داشته باشند .
برخي از زمينه هاي فني كه ISO   براي آنها استاندار تهيه مي كند عبارتند از :
مهندس مكانيك ، مواد شيميايي پايه ، مواد غير فلزي و سنگهاي معدني ، پردازش اطلاعات ( انفورماتيك ) ، گرافيك و عكاسي ، كشاورزي ، ساختمان ، تكنولوژيهاي خاص ، بهداشت و درمان موضوعات پايه ، محيط زيست ، بسته بندي و توزيع كالا .
 
2/1 – وظيفة ISO  :
ISO   در حقيقت توافق نامه هاي فني اي در سطح بين المللي تهيه مي كند كه به صورت استاندارهاي بين المللي منتشر مي شوند . اين كار يك فعاليت عمدة ISO  به حساب مي آيد در طول سال در هر روز كاري بين 12 الي 15 گردهمايي توسط گروههاي فني ISO در سراسر جهان برگزار مي كشود كه در آنها كار اصلي تهية استاندارها صورت مي گيرد . در مجموع بيش از 283 گروه فني وجود دارد كه سالانه 30000 متخصص در آن شركت مي كنند . دبير خانه مركزي ISO   در ژنو كار همانگي فعاليتهاي فني فوق الذكر و چاپ استاندارهاي تكميل شده را بر عهده دارد .
بررسي اينكه آيا استاندارها مطابق شرابط ذكر شده اجرا مي شوند يا نه در حيطة وظايف ISO   نيست . اين فرآيند بررسي كه اصطلاحاً « ارزيابي تطابق » (Conformity  Assenment )   ناميده مي شود ، عملاً به عرضه كنندگان و مشتريان آنان در بخش خصوصي و مراكز قانوني – در مواردي كه استاندارهاي ISO   در قوانين عملي گنجانده شده باشد مربوط مي شود . به علاوه تعداد زيادي آزمايشگاه و مراكز مميزي يا به عبارت ديگر شخص ثالث وجود دارند كه به طور مستقل خدمات ارزيابي تطابق را براي تعيين انطباق فرآوردههاي خدمات يا نظام ها با استاندارهاي ISO   ، عرضه مي كنند . سازمانهاي مذكور ممكن است اين خدمات را به نمايندگي از جانب يك مرجع قانوني ، يا به صورت يك فعاليت تجاري كه هدف آن ايجاد اعتماد بين عرضه كنندگان و مشتريان آنان است ارائه دهند در برخي كشورها ، اعضاء ISO  كار ارزيابي تطابق را به نيابت از دولتهاي متبوع خود يا به صوت يك فعاليت حرفه اي انجام مي دهند . به هر حال خود ISO   هيچگونه اختياري در كنترل اين گونه فعاليتها ندارد .
آنچه ISO  در اين زمينه با مشاركت (International Electrotechnical Commision انجام مي دهد ، عبارت است از : تهيه كتب راهنماي ISO / IEC  كه جنبه هاي مختلف فعاليتهاي مربوط به ارزيابي تطابق و سازمانهاي دست اندكار را شرح مي دهد . ضوابط اختياري كه در اين كتب گنجانده شده حاكي از اتفاق نظر بين المللي دربارة عملكردهاي مورد پذيرش است . استفاده از اين ضوابط به رفع تناقضات و ايحاد انسجام در ارزيابي تطابق در سطح جهاني كمك كرده و داد و ستد  بين المللي را تسهيل مي كند .
3/1 - صدور گواهينامة‌ ISO  9000 
همان گونه كه از مطالب فوق استنباط مي شود ، ISO  هيچ سيستمي براي بررسي رعايت استاندارهاي ISO  9000  در نظامهاي كيفي سازمانها اعمال نمي كند . ISO  خود هيچگونه مميزي ISO  9000 انجام نداده است و هيچگونه گواهينامة ISO  9000 مبني بر رعايت استاندارها اعطاء نمي كند . چيزي به نام گواهينامة‌( ISO Certification ) ISO در رابطه با ISO  9000  يا هيچ استاندارد ISO   ديگري وجود ندارد . گواهينامه هاي ISO  9000   توسط مراكز ثبت يا مراكز صدور گواهينامه كه مستقل از ISO   هستند ، صادر مي شوند اين مطلب حتي در مورد مراكزي كه ممكن است جزو سازمان استاندار ملي يك كشور وجود عضو ISO   نيز باشند صدق مي كند ISO   هيچگونه اختياري در نظارت بر فعاليت مراكز ثبت صدور گواهينامه سيستم هاي كيفيت ندارد . با اين حال كتب راهنماي ISO / IEC   مبنايي براي تعيين عملكرد قابل قبول اين گونه مراكز است كه پيروي يا عدم پيروي از آنها مي تواند به عنوان يكي از شاخصهاي انتخاب مركز ثبت و صدور گواهينامة‌ ISO  9000  از طرف شركتها مورد استفاده قرار گيرد .
در بسياري از كشورها به طور روز افزون مراكز اعتبار دهي ( بعضي مواقع به نمايندگي از طرف دولت )  براي اعمال كنترل بر صدور گواهينامه ISO  9000   در حال تأسيس هستند . مراكز ثبت و صدور گواهينامه كه از ضوابط مراكز اعتباردهي پيروي مي كنند قاعدتاً شناخته شده و در نتيجه جلب اعتماد بيشتر  ، نسبت به گواهينامه هاي ISO  9000  صادر از اين مراكز منجر مي شوند .
ضوابط مندرج در كتب راهنماي ISO / IEC   ( كه بنام مجموعه هاي EN 45000  توسط اتحاديه اروپا اقتباس شده است ) جزو ضوابطي است كه توسط مراكز اعتبار دهي اعمال مي شوند .
بنابراين ضمن اينكه ISO  خود گواهينامه ISO  9000  صادر نمي كند و بر مراكز دست اندركار اينگونه فعاليتها نفوذي ندارد وليكن خطوط راهنماي اختياري اين سازمان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و بهع تضمين عملكرد مقبول مراكز فوق الذكر كمك مي كند .
4/1 – علامت ISO   و استاندارهاي ISO  9000 
علامت ISO   يك علامت تجاري ثبت شده است ISO  استفاده از اين علامت را نه براي مراكز ثبت نظام كيفيت و نه براي شركتهايي كه از اين مراكز گواهينامة ISO  9000  دريافت مي كنند تجويز نمي كند آزاد بودن استفاده از علامت ISO   مي تواند اين فكر غلط را القاء كند كه ISO  در زمينه صدور گواهينامه فعاليت دارد يا سازماني را كه از اين علامت استفاده كرده تأييد مي كند يا اين سازمان نماينده مجاز ISO  است هيچيك از فرضيات صحيح نيست .
خانوادة استاندارهاي ISO  9000  نشانگر اتفاق نظر بين المللي است در مورد آنچه كه عملكرد صحيح مديريتي به حساب مي آيد . هدف اصلي اين استاندارها معرفي خطوط راهنمايي است كه به يك سيستم مديريت كيفيت موثر منجر مي شود و به نوبة خود مي تواند به عنوان چهارچوبي براي بهبود مستمر مورد استفاده قرار گيرد . استاندار ISO  9004-1   ( و ديگر قسمتهاي ISO  9000  ) خطوط راهنمايي را دربارة عناصر مديريت و سيستم كيفيت مشخص مي كنند و اين خانواده همچنين شامل سه الگوي تضمين كيفيت ISO 9003 , ISO 9002 , ISO 9001   كه توسط آن مي توان يك سيستم كيفيت را براي رعايت شرايط ISO  9000  مميزي كرد . هر شركت بايد راساً اين مميزي را به منظور بررسي اين كه آيا فرآيندهايش به طور موثر مديريت مي شود يا نه انجام دهد به علاوه اين شركت مي تواند به منظور اطمينان بخشيدن به مشتريان خود ، نسبت به اينكه شركت قادر است فرآورده ها يا خدمات را مطابق نياز آنها تحويل دهد از مشتريانش براي انجام مميزي سيستم كيفيت دعوت به عمل آورد و بالاخره شركت مي تواند از خدمات يك مركز ثبت و صدور گواهي نظام كيفيت براي اخذ گواهي ISO  9000  استفاده كند . روش اخير به دليل اينكه مميزي توسط يك شخصيت مستقل و بي طرف انجام مي شود از اعتبار خاصي برخوردار است و طرفداران زيادي پيدا كرده است با اتخاذ اين روش مي توان مميزهاي توسط مشتريان سازمان صرفنظر كرد ، يا از تواتر و يا مدت زمان مميزي هاي آنان كاست . اين گواهينامه  همچنين مي تواند به ايجاد اعتبار براي سازمان به عنوان يك شريك تجاري جدي كمك كند خصوصاً هنگامي كه عرضه كننده و مشتريان شناخت كافي نسبت به يكديگر نداشته باشند و يا از نظر جغرافيايي دور از هم قرار گرفته باشند مانند وضعيتي كه در صادرات پيش مي آيد . امروزه در برخي از بخشهاي صنعت ، كمپاني هاي عمده عرضه كنندگان خود را ملزم به داشتن گواهينامه ISO  9000   مي كنند در برخي ممالك نيز بخشهاي دولتي و نهادهاي عمومي در مزايده ها ، كمپاني ها را به داشتن گواهينامه ISO  9000   ملزم مي كنند .

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه