بررسی و مقايسه عناصر سبكی شعر حميد مصدق و حسين منزوی

بررسی و مقايسه عناصر سبكی شعر حميد مصدق و حسين منزوی
بررسی و مقايسه عناصر سبكی شعر حميد مصدق و حسين منزوی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 149 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و عربی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول
كليات
بخش اول : مقدمه 3
بخش دوم : تعریف سبک شناسی 4
بخش سوم : ضرورت تحقیق 5
بخش چهارم : پیشینه تحقیق 5
بخش پنجم : سوال ها 6
بخش ششم : فرضیه 6
بخش هفتم : روش تحقیق 7
فصل دوم
منزوي
2-1 - زندگی نامه 10
2-2 - زبان منزوی 14 
2-3- حركت به سمت سلامتي زبان و پرهيز از كهنگي ها 15
2-4 - هنجارگريزي يا انحراف از نرم 16
2-5 - پرهيز از مفردات و تركيبات تكراري و خلق تركيبهاي تازه 17
2-6 - نزديك شدن به زبان محاوره 18
2-7 - نمادينه شدن زبان 18
2-8 - زبان حماسي 19
2-9 - جلوه عشق در آثار منزوي  20
2-9-1 - عشق راهگشا 20
2-9-2 - عشق يعني تمام زندگي 21
2-9-3 - عشق آموزگار 21
2-9-4 - عشق جانسوز22
2-9-5 - عشق پر جاذبه 22
2-9-6 - زبان عشق 23
2-9-7 - عشق زميني 23
2-90-8 - عشق جاودان 24
2-9-9 - عشق ازلي 24
2-9-10 - مقام و منزلت عشق 25
2-9-11 - عشق قديمي  25
2-9-12 - عشق به وطن  26
2-9-13 - عشق حقيقي 26
2-9-14 - عشق رمز پريشان 27
2-9-15 - عشق امانت الهي  27
2-9-16 - عشق خالص 28
2-9-17 - رمز عشق 28
2-10- اسطوره در شعر منزوي 30
2-11 - وزن در غزل منزوی 35
2-12- تاثير و تاثّر منزوي از ديگر شاعران 36
2-13 - صور خيال منزوي 42
2-13-1 - ضرب المثل و كنايات46
2-13-2 - مرگ انديشي49
2-13-3 – تلميحات51
2-13-4 – تشبيه54
2-13-5 - حس آميزي56
2-13-6- استعاره 56
2-13-7 – تناسب57
2-13-8 - واج آرايي58
2-13-9 - تضاد58
2-13-10 - تشخیص58
2-13-11 - نماد و سمبل 59

فصل سوم
مصدق
3-1- زندگی نامه 62
3-2- عشق در آثار مصدق 65
3-2-1-عشق قدیمی66
3-2-2- عشق جاودانه 67
3-2-3- عشق به وطن 68
3-2-4-عشق به معشوق زمینی68
3-2-5- عشق پاک و معصوم 69
3-2-6- تمنای عشق 70
3-3 - زبان حميد مصدق 73 
3-4 - حميد مصدق و استفاده از اسطوره 78
3-5- موسيقي كلام 89
3-5-1- بحر مضارع 91
3-5-2- مجتث مخبون 93
3-5-3- رمل مخبون 94
3-5-4- هزج 95
3-5-5- رمل 95
3-5-6- متقارب 96
3-5-7- خفيف96
 3-5-8- رجز 96
3-5-9- وافر ـ بسيط 97
3-6-  قافيه  درشعرمصدق 98
3-7- نگاهي به گرايش هاي حماسي و اجتماعي شعرحميد مصدق 101
3-8- بررسی سه مجموعه درفش کاویان ، آبی خاکستری سیاه ، در رهگذر باد 111 
3-9- تاثّر وتطبيق مصدق از دیگران 117
3-10- صورخیال در شعر مصدق 141
3-10-1-استعاره 141
3-10-2-نماد 142
3-10-3- پارادوکس142
3-10-4-تشبیه 143 
3-10-5- تشخیص 145
3-10-6- تلمیح 146
3-10-7- ضرب المثل 147


فصل چهارم
باستان گرایی در شعر مصدق و منزوی

4-1- باستانگرايي در شعر مصدق و منزوي 149 
4-2- ساختار فعل 151
4-2-1- فعل هاي پيشوندي 151
4-2-2- فعل هاي ساده قديمي 152
4-2-3- فعل مركب 152
4-2-4- افعال گروهي  153
4-2-5 ساختار فعل دعايي 154 
4-2-6- جمله هايي دعايي بدون فعل دعا 154
4-3- ساختار اسم 155
4-3-1- كاربرد اسم هاي قديمي 155
4-3-2-كاربرد تلفظ كهن واژگان 156 
4-4- ساختار صفت  156
4-4-1- صفات ساده قديمي 156 
4-4-2- صفات مشتق قديمي 157 
4-4-3- صفات مركب قديمي 157 
4-4-4- ساختار قيد 158 
4-5- ساختار حروف  159 
4-6- تكرار فعل 160
4-7- نتيجه گيري این فصل 161
4-8- باستان گرایی واژگانی 162
4-9-باستان گرایی نحوی163
4-10-باستان گرایی فعلهای مستقبل163

فصل پنجم
مقایسه شعر دو شاعر
مقایسه 166
وجوه اشتراک 166
5-1 ادبی 166
5-1-1-تشخیص166
5-1-2-تلمیح167
5-1-3-تشبیه 168
5-1-4-ضرب المثل 169
5-1-5-استعاره 170
5-1-6-تضاد171
5-2 فکری171
5-2-1- عشق 172
5-2-2- اسطوره 173
5-2-3-باستان گرایی 174
5-2-4-مرگ اندیشی175
5-3 زبانی176
5-3-1- واج آرایی176
وجوه افتراق176
5-4- زبانی176
5-5 –فکری177
5-6- ادبی178
5-7-منزوی180
5-8-مصدق 182
فصل ششم
نتیجه گیری
نتیجه گیری186
منابع ومآخذ 190 

بخش اول : مقدمه
مصدق ومنزوي دو شاعر برجسته كشورهستند اما بنا به دلايلي نزد اكثر مردم ناشناخته مانده اندتا جايي كه گاهي پيش آمده وقتي از كسي مي پرسي كه آيا آنها را مي شناسيد باتعجب مي پرسند مگر آنها هم شاعرند ؟
وقتي سخن ازشاعران معاصربه ميان مي آيد ناخودآگاه ذهن ما معطوف به نيما وسهراب و شهريار و فروغ و ... مي شود اين در حالي است كه حسين منزوي سلطان غزل معاصر است ومصدق نيز با آن اشعار زيبا دست كمي از منزوي ندارد . در اين پايان نامه سعي بر اين شده است كه به معرفي اين دو شاعر پرداخته شود و از ويژگي هاي ادبي ، كلامي ، شعر و سبك آنها و قسمتي از اشعار زيباي آنها نوشته شود . باشد كه اين دو شاعر بزرگوار قدري براي مردم شعر دوست و شاعر پرور شناخته شود . به علت قلت منبع براي بررسي شعر اين دو شاعر عزيز ، اميدوارم كه پايان نامه اين جانب نيز بتواند به عنوان  بخشي كوچك از منابع مورد استفاده دانشجويان ادبيات و يا علاقمند به شعر پارسي  قرار گيرد .
بخش دوم : تعریف سبک شناسی :
برای شناختن یک شاعر ونوع سرودن شعر وی نیاز است که ابتدا بدانیم  سبک وسبک شناسی چیست به همین دلیل تعریفی ازسبک را می آوریم
« سبک شناسی علمی است که درنتیجه ترقی زبان فارسی وتوجه دولت ومردم به نشر وترویج این زبان در این چند سال آخر موجب گردید و نمونه های کوچکی از آن در حواشی و مقدمه کتب مطبوعه که به وسیله فضلای متبحره به طرز جدید با تحقیقات علمی تصحیح شده است ، گاه به گاه دیده می شود .
سبک در اصطلاع ادبیات عبارت از روش خاص ادراک و بیان افلاک به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب و طرز تعبیر.سبک ،به یک اثر ادبی وجهه خاص خود را از لحاظ صورت ومعنی القا می کندو آن نیز به نوبه خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یانویسنده درباره حقیقت می باشد .
بنابراین سبک به معنی عام خود عبارت است ازتحقق یک نوع ادراک درجهان که خصایص اصلی محصول خویش رامشخص می سازد . »
( محمد تقی بهار ، 1381 ، ص 25 )
« سبک روش مشخص بیان مطلب است .یعنی گوینده به چه نحو خاص ومشخصی مطالب خود را ایراد کرده است وبه جهت درک این نحوه خاص بیان باید درانتخاب لغات ،شکل جملات واصطلاحات ، صنایع ادبی ،عروض وقافیه گوینده دقت شود . »
( سیروس شمیسا ، 1378 )
بخش سوم : ضرورت تحقیق :
برای فهم وشناختن دانشجویان ادبیات یامردم عادی با مسائل فکری وسبکی شاعران هم عصربهترین راه ، استفاده از تطبیق است که به وسیله آن اشتراکات وافتراقات سبکی و ادبی بین دو شاعر معلوم می شود . در این پایان نامه نیزسعی بر این است که این مسائل بازگوشود تا مورد استفاده همگان قرار بگیرد
بخش چهارم : پیشینه تحقیق :
با بررسی های موجود ازسایت های اینترنتی ومراجعه به چند کتابخانه ،متوجه شدم که درمورد این دو شاعر تحقیقات چندانی صورت نگرفته وتقریباً می توان گفت که ناشناخته مانده اند واکثراً در مورد شاعرانی مطرح ومشهور همانند نیما ،فروغ و نادر پور و ... کتابها ومقالاتی چاپ شده است . لذا به این فکر افتادم که من هم درمورد این دو شاعر معاصر
( مصدق و منزوی ) و نحوه سبک و شعر آنان تحقیقی هر چند ناچیز شروع کنم . باشد که مورد قبول عزیزان ادب دوست و شاعر پرور قرار بگیرد .
دراین پایان نامه عمدتاً از کتابهای « در های و هوی باد »(نقد شعر مصدق) نوشته احمدابو محبوب و «سیب نقره ای ماه »(نقد غزلهای منزوی) نوشته روح الله کاظمی ودیوان هر دو شاعر و چند کتاب و مقاله دیگراستفاده شده است .
بخش پنجم :سوال ها
1- مختصات فکری و ادبی مصدق چگونه است ؟
2- مختصات فکری و ادبی منزوی چگونه است ؟
3-آیا در شعر مصدق ومنزوی اشتراکات سبکی می توان یافت؟
بخش ششم : فرضیه
در این پایان نامه فرضیه ای که مطرح می شود این است که مصدق با عنوان شاعری که اشعار نیمایی می سراید و منزوی رو به غزل دارد ، در سروده هایشان  ، اشتراکاتی وجود دارد که ما آن ها را برای دانشجویان و دوستداران شعر معاصر فارسی معرفی می کنیم و ابداعات منزوی به عنوان شاعر غزل سرا در غزل نو بررسی و معرفی می کنیم . مصدق به عنوان شاعری که مسائل مربوط به سیاست و اجتماع را در شعرش منعکس کرده ،در ترسیم مسائل اجتماعی موفق بوده است .

 

منابع و مآخذ :
1- قرآن مجید
2- ابومحبوب احمد ، 1374 ، کالبد شناسی نثر ، نشر زیتون ، تهران ، چاپ اول
3- ابومحبوب احمد، 1380 ، در های و هوی باد ، نشر ثالث، تهران، چاپ اول .
4- بهار محمد تقی،1381، سبک شناسی ،نشر زوار ،تهران،جلد اول .
5-  بهبهانی سیمین ، 1378 ، یاد بعضی نفرات،نشر البرز ، تهران .
 6- دوستخواره جلیل، 1364 ، اوستا( یشت ها ) ،  تهران ، چاپ پنجم .
7- روزبه محمد رضا،1380، سیر تحول در غزل فارسی ،نشر روزبه،تهران ،چاپ اول
8- زرین کوب عبدالحسین ، 1356 ، شعر بی دروغ شعر بی نقاب ، نشر جاویدان ، تهران ، چاپ سوم .
9- زرقانی مهدی ، 1384 ، چشم انداز شعر معاصر ایران ، نشر ثالث ، چاپ دوم ، تهران.
10- شفیعی کدکنی محمد رضا، 1358 ، صور خیال در شعر فارسی ، نشر آگاه ، تهران ، چاپ 11- شفیعی کدکنی محمد رضا، موسیقی شعر ،
12- شمس لنگرودی،تقی، 1377،  تاریخ تحلیلی شعر نو ، نشر مرکز ، ج 2 و 3
13- شمیسا سیروس،1378، سبک شناسی ،چاپ رامین ،تهران ،چاپ چهارم.
14- صفوی کوروش ، 1373 ، از زبان شناسی به ادبیات ، نشر چشمه ، تهران ،
15- علی پور مصطفی ، 1378 ، ساختار زبان امروز ، نشر فردوس ، تهران .
16-کاظمی روح الله ،  1387 ، سیب نقره ای ماه ، نشر مروارید ، تهران .
17- مختاری محمد ، 1377 ، هفتاد سال عاشقانه ها ، نشر تیراژه ، تهران .
18- میر فطروس علی ، 1349 ، صمیمت در شعر ، چاپ سهند ، دفتر اول .
19- مصدق حمید ، 1389 ،دیوان ،نشر نگاه ، تهران ، چاپ یازدهم   
20- منزوی حسین ، 1388، دیوان ، نشر آفرینش و نگاه ، تهران ، چاپ اول
21-موسوی سید مهدی ،کتاب الکترونیکی جستاری در غزل امروز
22- ناتل خانلری پرویز ، 1382 ، تاریخ زبان فارسی ، نشر نو ، تهران ، چاپ هفتم .
23- وحیدیان کامیار ، تقی / غلامرضا عمرانی، 1379 ، دستور زبان فارسی ، نشر سمت ، تهران .
24- یاسینی امید ، 1386 ، باستان گرایی در شعر مصدق، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه یزد ، سال هشتم ، شماره 14 .
25- یوشیج نیما ،  1357 ، حرفهای همسایه ، نشر دنیا ، تهران ، چاپ پنجم
26-www.seemorgh.com
27-سایت ناظم سرا
28- سایت سارا شعر
29-www.irannaz.com
30-www.tebyan.net
31- روان شناسی تربیتی ،

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه