معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی و مقايسه رابطه همبستگی بين نسبت های فعاليت و ارزش افزوده اقتصادی در شركت های صنعت خودرو و دارويی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی و مقايسه رابطه همبستگی بين نسبت های فعاليت و ارزش افزوده اقتصادی در شركت های صنعت خودرو و دارويی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی و مقايسه رابطه همبستگی بين نسبت های فعاليت و ارزش افزوده اقتصادی در شركت های صنعت خودرو و دارويی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
230,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 144 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده :
ظهور شرکتهای سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، طرح ضرورت مدلهای ارزیابی عملکرد را ایجاب نمود. در راستای طراحی مدلهای مذکور مبانی حسابداری و اقتصادی نقش بسزایی را در حوزه حسابداری و امور مالی به عهده دارند، اما انتخاب معیاری مناسب از بین آنها موضوعی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات امور مالی موجب شده است. به همین دلیل این تحقیق درصدد است تا رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای فعالیت را به عنوان دو معیار ارزیابی عملکرد بررسی کند.صنعت خودرو سازی و داروسازی به عنوان صنایع فعال در سازمان بورس اوراق بهادار جهت تحقیق حاضر انتخاب شده روش تحقیق توصیفی همبستگی است که اطلاعات مورد استفاده از صورتهای مالی 5 سال متوالی 1387ـ 1383 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است.فرضیه ان تحقیق به صوت زیر می باشد:بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نسبتهای فعالیت رابطه معنی داری وجود دارد.جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون نرمالیتی کلموگروف ـ اسمینوف و جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهاي فعاليت از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای رد یا قبول فرضیه ها از آزمون –P مقدار استفاده شده است. به منظور برازش دادن یک مدل رگرسیون خطی برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از نسبتهای فعالیت یا کارآیی از روش رگرسیونی Back ward استفاده شده است.با توجه به مطالب فوق نتایج زير حاصل گردیده است:بین نسبتهای  فعاليت برارزش افزوده اقتصادی در صنعت دارویی رابطه معناداری وجود دارد و در صنعت خودرو بین نسبت گردش موجودی کالا و نسبت گردش دارائیهای ثات و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد ولی بين نسبت گردش کل دارائیهای و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی:
نسبتهای فعالیت,سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات,نرخ بازده سرمایه,سرمایه,نرخ هزینه سرمایهفهرست مطالب

فصل اول: كليات     1
1-1 مقدمه    2
1-2 بيان مساله     5
1-3 دلايل اهميت موضوع    9
1-4 اهداف تحقيق     9
1-5 فرضيه هاي تحقيق    10
1-6 قلمرو تحقيق    11
1-6-1 قلمرو موضوعي    11
1-6-2 قلمرو مكاني    11
1-6-3 قلمرو زماني    11
1-7 واژه هاي اساسي    11
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق     13
2-1 مقدمه    14
2-2- مفهوم ارزيابي عملكرد و ضرورت انجام آن    16
2-3 ويژگيهاي نظام ارزيابي عملكرد اثربخش    19
2-4 انواع مباني و روشهاي ارزيابي عملكرد     20
2-4-1 ارزيابي عملكرد با استفاده از تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي     21
2-4-1-1 نسبتهاي نقدينگي    22
2-4-1-2 نسبتهاي فعاليت (پوششي)    22
2-4-1-3 نسبتهاي اهرمي (بدهي)    23
2-4-1-4 نسبتهاي سودآوري    23
2-4-1-5 نسبتهاي ارزش بازار    23
2-4-2 ارزيابي عملكرد با تركيبي از اطلاعات حسابداري و بازار    24
2-4-2-1  نسبتP/E        Price/ Earnings Ratio    24
2-4-2-2  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام:  Market- to- Book Ratio    24
2-4-2-3 نسبت q توبين:        Tobin’s  q- Ratio     25
2-4-3  ارزيابي عملكرد با استفاده از داده هاي مديريت مالي    25
2-4-3-1  بازده سهم    25
2-4-3-2 بازده اضافي سهم     27 
2-4-4-1  ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    29
2-4-4-2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شه یا REVA    30
2-4-4-3 ارزش افزده بازار یا    Market value added:MVA     31
2-5 دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA)       34
2-6 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    38
2-7 اهميت ارزش افزوده اقتصادي    40
2-8 محاسبه EVA    41
2-9 انحرافات حسابداری    42
2-10سرمایه (capital)    43
2-11 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT)     43
2-12 نرخ بازده سرمایه    44
2-13 حذف اثرات سایر انحرافات مالی    45
2-14 حذف انحرفات حسابداری    46
2-16 ذخيره هاي معادل سرمايه    52
2-17 تجزيه و تحليل نرخ بازده     53
2-18 مزاياي ارزش افزوده اقتصادي(EVA)     54
2-19 معايب ارزش افزوده اقتصادي (EVA)     55
2-20 هزينه سرمايه     56   
2-20-1 تعريف نرخ هزينه سرمايه (c)    56
2-20-2 اهميت نرخ هزينه سرمايه     56
2-20-3 روشهاي محاسبه نرخ هزينه سرمايه    57
فصل سوم: روش تحقيق    88
3-1 مقدمه    89
3-2 فرضيه هاي تحقيق    89
3-3 متغيرهاي مورد مطالعه    91
3-4 روش تحقيق    91
3-5 اعتبار تحقيق    92
3-6 روا يي آزمون    92
3-7  جامعه آماري    93
3-8 نمونه اماري    94
3-9 روش گردآوري داده ها و اطلاعات     95
3-10 روشهاي آزمون فرضيات     96
3-10-1  روش همبتسگي گشتاوري پيرسون     98
3-10-2 آزمون t استيودنت    99
3-5-3- آزمون نرمالیتی کولموگروف اسمیرنوف    99
3-5-4-  P- مقدار(P-value)    100
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها    102
1-4 : مقدمه     103
2-4 آمار توصيفي    104
3-4 آزمون فرضيه و تحقيق    105
1-3-4 بررسي نرمال بودن داده ها    105
2-3-4 ضريب همبستگي     108
1-2-3-4 صنعت خودرو      108     
2-2-3-4 شرکتهای دارویی    111
3-3-4 رگرسيون     114
1-3-3-4 رگرسيون شرکتهای خودرویی    115
2-3-3-4 رگرسيون شرکتهای دارویی    119
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها    122
1ـ5 مقدمه    123
2-5 خلاصه تحقیق     123
3ـ5 نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    123
1ـ3ـ5 فرضیه اول    123
2ـ3ـ5 فرضیه دوم    124
3ـ3ـ5 فرضیه سوم    124
4-5 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون    125
5-5 پيشنهادهاي كاربردي    126
6-5 – پیشنهادهای ارائه شده جهت پژوهشهای آتی     126
5-6- محدودیتهای تحقیق     127
منابع و مأخذ    138
پيوستها     141


فهرست جداول
جدول1: آماره هاي خلاصه مربوط به متغيرهاي تحقيق براي شرکتهاي خودرویی   
جدول2: آماره هاي خلاصه مربوط به متغيرهاي تحقيق براي شرکتهاي دارو   
جدول 3:  آزمون نرماليتي کولمرگروف اسميرنوف متغيرهاي تحقيق براي صنعت خودرو   
جدول4:  آزمون نرماليتي کولمرگروف اسميرنوف متغيرهاي تحقيق براي شرکتهای دارویی    
جدول 5: ضريب همبستگي براي داده هاي مربوط به فرضیه اصلی اول شرکتهای خودرویی   
جدول 6: ضريب همبستگي براي داده هاي مربوط به فرضیه اصلی شرکتهای دارویی   
جدول 7: مقادیر ضریب تعیین برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی   
جدول 8: جدول تحلیل واریانس رگرسيون خطي فرضيه اول براي صنعت خودرو برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی   
جدول 9: ضرايب رگرسيون خطي فرضيه اول براي صنعت خودرو برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی   
جدول 10: مقادیر ضریب تعیین برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای دارویی   
جدول 11: جدول تحلیل واریانس رگرسيون خطي فرضيه اول براي شرکتهای دارویی برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی   
جدول 12: ضرايب رگرسيون خطي فرضيه اول براي شرکتهای دارویی برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی


فهرست نمودارها
نمودار1: نمودار پراکنش نسبت گردش موجودی کالا در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای خودرویی
نمودار3: نمودار پراکنش نسبت گردش کل داراییها در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای خودرویی
نمودار2: نمودار پراکنش نسبت گردش داراییهای ثابت در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای خودرویی
نمودار4: نمودار پراکنش نسبت گردش موجودی کالا در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دارویی
نمودار5: نمودار پراکنش نسبت گردش داراییهای ثابت در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دارویی
نمودار6: نمودار پراکنش نسبت گردش کل داراییها در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دارویی
نمودار 7: نمودار احتمال نرمال متغیر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای خودرویی
نمودار4: نمودار پراکنش نسبت گردش موجودی کالا در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دارویی
نمودار6: نمودار پراکنش نسبت گردش کل داراییها در مقابل ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای دارویی


فصل اول
كليات

1-1 مقدمه
با توجه به تغييرات تكنولوژي و تغيير و تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي و تجاري بين ملتها ، سرمايه گذاران در واحدهاي تجاري به دنبال كسب منافع بيشتر و كسب بازدهي از سرمايه هاي خود مي باشند لذا معيار اساسي از ديدگاه سرمايه گذاران جهت اينكه سرمايه هاي خود را به جاي ديگر انتقال ندهند معيار ايجاد ارزش افزوده و به عبارتي ثروت آفريني است . لذا مديران اجرايي در شركتها نمي توانند نسبت به بازار سرمايه بي تفاوت باشند در غير اينصورت مديران نه تنها سرمايه هاي جديد را نمي توانند جذب كنند بلكه سرمايه هاي موجود را از دست خواهند داد . با توجه به پيشرفت روز افزون  و موضوع رقابت جهاني ، مديران بايستي سازمان را شناخته وتغييرات محيطي را بررسي نمايند تا اينكه سرمايه هاي موجود سازمان را به مسيري در جهت ثروت آفريني سوق دهند كه تداوم فعاليت خود را در بازار سرمايه حفظ نمايند .
حتي در سازمان ها و موسسات غير انتفاعي كه هدف ارائه خدمت به افراد ذينفع مي باشد نيز اين موضوع مطرح مي باشد . يعني مديريت آن سازمان بايستي به نفع عمليات خدمات بهينه خود را به مشتريان گسترش دهد كه مورد رضايت آ‌نها واقع شود  (مديريت كيفيت).
لذا سارمانها جهت حفظ حيات و تداوم فعاليت شان نه تنها فقط از نظر بازار تجاري بايستي قابليت رقابت داشته باشند بلكه از نظر بازار سرمايه هم بايستي با رقباي خود رقابت كنند كه در اين ارتباط حفظ هزينه هاي سرمايه مورد بكار گيري در امر تداوم فعاليت از ضرورت موجود در بازار سرمايه است .
مديريت بايستي با توجه به شرايط كنوني در رقابتهاي جهاني كه در سنوات آتي نيز فشرده تر خواهد شد تغييرات محيطي را كنترل و برنامه ريزي نمايد تا از منابع سرمايه موجود ، بهترين استفاده را بنمايد تا حداكثر ثروت آفريني براي سرمايه گذاران و سهامداران به ارمغان آورد.
معيار و مقياسي كه مي تواند عملكرد مديران واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار دهد مقياس ارزش افزوده اقتصادي (EVA) است1 . در صورت عدم استفاده از معيار صحيح جهت ارزيابي عملكرد مديريت اتخاذ تصميم در امر سرمايه گذاري ممكن است باعث شود كه ارزيابي صحيح از عملكرد مديران واحد تجاري به عمل نيايد و همچنين قيمت هاي سهام در بازار سرمايه ارزش هاي واقعي خود را نشان ندهند و تفاوتي بين ارزش واقعي سهم و قيمت موجود سهام به وجود مي آيد (جهانخاني و ظريف فرد ، 1374).
از اين رو در اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع هستيم كه آيا مي توانيم از نسبت هاي فعاليت به جاي ارزش افزوده اقتصادي(EVA) ( البته نه جايگزين آن شود بلكه تقريب يا بر آوردي از آن صورت گيرد) جهت ارزيابي عملكرد شركت و يا تعيين و پيش بيني رشد قيمت سهام در آينده استفاده نماييم يا خير؟ چنانچه رابطه اي بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نسبتهاي فعاليت وجود داشت از اين نسبتها استفاده نماييم چرا كه برخي از معيارهاي سنتي از قبيل سود حسابداري بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در حال حاضر معيار اساسي و شايسته اي براي ارزيابي عملكرد مديريت نمي باشد.
چنانچه در ارزيابي عملكرد مديريت ، از شاخص و معيار صحيح استفاده نشود به طور كلي در فعاليتهاي شركتها و موسسات انتفاعي امكان تطبيق نتيجه كسب شده با معيار شاخص وجود نخواهد داشت.
البته در موسسات غير انتفاعي كه اهداف همچون رضايتمندي مشتريان و پاسخگويي اجتماعي در قبال افراد ذينفع ( جامع – دولت ) مطرح است ، اين اهداف نيز در كنار هدف سود و انتفاع مطرح است ولي در شركتهاي انتفاعي با توجه به موضوع مالكيت و حقوق آنها ارزيابي عملكرد ، بيشتر مورد اهميت قرار مي گيرد، لذا انتخاب روش نامناسب در ارزيابي عملكرد مديران و سرمايه گذاران و كليه افراد ذينفع را به سوي اشتباه مي كشاند به همين دليل مديران، شركت و مالكان به افراد ذينفع بايستي يك معيار صحيح ارزيابي عملكرد خود را انتخاب نمايند ( زيمرن و مورس، 1997)   
در اين تحقيق ، رابطه ارزش افزوده اقتصادي (EVA ) با نسبتهاي فعاليت سنجيده ميشود . ارزش افزوده اقتصادي (EVA) به طور كلي معياري است كه ميزان استفاده صحيح مديريت از منابع مالي در دست شركت را بيان مي كند
ارزش افزوده اقتصادي مثبت بيانگر اين است كه مديريت براي سهامداران و ساير افراد ذينفع ايجاد ثروت نموده است و عكس آن (EVA منفي ) بيانگر اين است كه مديريت شركت و يا واحد تجاري ثروت سهامداران را ضايع كرده است در محاسبه (EVA ) هزينه تمام سرمايه بكار گرفته شده در نظر گرفته ميشود . يعني نه تنها هزينه بهره به عنوان هزينه تامين مالي محاسبه ميشود بلكه اين هزينه بهره فقط بخشي از هزينه تامين سرمايه تلقي ميشود و هزينه مربوط به تك تك اقلام حقوق صاحبان سهام نيز مورد محاسبه قرار مي گيرد ، حتي هزينه فرصت از دست رفته مربوط به قلم سود انباشته كه به جهت عدم استفاده از اين سود انباشته ، فرصت ها و منافع براي شركت از دست داده است را نيز محاسبه مي نمايد.
طرفداران (EVA ) بر اين ادعا هستند كه شركت بدون احتساب هزينه حقوق صاحبان سهام        نمي تواند ارزيابي واقعي خود را از بابت ارزش واقعي ايجاد شده محاسبه نمايد.
ارزش افزوده اقتصادي در حقيقت بر مبناي ديدگاه اقتصادي مطرح مي گردد به اين مفهوم كه شركت يا واحد تجاري علاوه بر پوشش هزينه هاي عملياتي خود ، هزينه هاي سرمايه را نيز پوشش داده و ارزش بيشتري نسبت به آن براي سهامداران بيافريند.
از آنجايي كه ارزشيابي بهادار بر اساس (EVA ) نياز به فرايند محاسباتي طولاني و پيچيده ميباشد يكي از اهداف اين پژوهش اين است كه چنانچه بتوانيم رابطة بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA ) و نسبت هاي مالي براي ارزيابي ، جايگزين تقريبي براي (EVA ) و در نهايت عملكرد مديريت را مورد آزمون و بررسي قرار دهيم.

 

منابع و مأخذ
الف) منابع فارسي
1ـ آذر ؛ ع.؛ مومني.؛ م.؛ 1380؛ آمار و كاربرد آن در مديريت؛ جلد دوم؛ چاپ دوم.
2ـ رضائي؛ غ.؛ 1380؛ تاثير وجود رابطه همبستگي بينEVA،ROE در ارزيابي عملكرد شركتهاي صنعت وسايط نقليه بورس اوراق بهادار تهران پايان نامه كارشناسي ارشد؛ «حسابداري» دانشگاه علامه طباطبايي
3ـ بست؛ جان؛ 1376؛ روشهاي تحقيق در علوم رفتاري؛ ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني؛ تهران؛ انتشارات رشد
4ـ جهانخاني؛ ع؛ پارسائيان؛ ع.؛ 1377؛ مديريت مالي؛ جلد اول؛ انتشارات سمت.
5ـ خاكي؛ غ.؛ 1384؛ روش تحقيق با رويكرد پايان نامه نويسي؛ انتشارات بازياب؛ چاپ دوم.
6ـ سيف نراقي ؛ م.؛ 1376؛ روشهاي تحقيق در علوم رفتاري؛ انتشارات آگاه.
7ـ نظريه؛ز.؛ 1379؛ ارزش افزوده اقتصادي و رابطه آن با سود هر سهم در شركتهاي محصولات كاني غير فلزي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 72 تا 77 پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبايي.
8ـ خليل شوريني؛ س.؛ 1376؛ روشهاي تحقيق در علوم انساني؛ انتشارات رشد.
9ـ دلاور؛ ع.؛ 1380؛ مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي؛ انتشارات رشد.
10ـ جهانخاني؛ ع.؛ و سجادي؛ ا.؛ 1373 و 1374 كاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادي در تصميمات مالي فصلنامه تحقيقات مالي دانشگاه تهران
11ـ انواري رستمي؛ ع ا؛ تهراني؛ س؛ سراجي؛ ح؛ 1383 بررسي ارتباط مين ارزش افزوده اقتصادي؛ سود قبل از بهره و ماليات؛ جريانهاي نقدي فعاليتهاي عملياتي با ارزش بازار سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
12ـ نوروش؛ ا؛ مشايخي؛ ب؛ 1382؛ محتواي فرايند اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده ندي در مقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات؛ فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
13ـ جهانخاني؛ ع؛ و ظريف فرد؛ ا؛ 1374؛ آيا مديران و سهامداران از معاير مناسبي براي اندازه گيري ارزش شركت استفاده مي كنند؟ فصلنامه تحقيقات مالي
14- قنبري ، ع؛ 1382،  بررسي رابطه EVA و نسبتهاي مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
15- ايزدي، ن؛ 1382، «ارزشيابي واحدهاي تجاري با استفاده از مدلهاي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و جريانهاي نقدي آزاد (FCF)، پايان نامه دكتري حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي
16- شباهنگ، ر؛ 1382، «تئوري حسابداري 2» انتشارات سازمان حسابرسي، فصل 17، ص 130 .
17- همتي، ح؛ 1380« حسابداري پيشرفته»، انتشارات بشارت، فصل 1، صفحه 70-71


1.Biddle G.C., Bowen R. M and J.S. Wallace (1997). "Does EVA Beat Earnings? Evidence on Association With Stock Returns and Firm Value", Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 3, pp. 301-336.
2.Machuga S. M., Peeiffer P. J and K. Verma (2002). "Economic Value Added, Future Accounting Earnings, and Financial Analysts' Earnings Per Share Forecasts", Review of Quantitative Finance and Accouting, Vol. 1 8, pp. 59-73 .
3. Stewart G.B (1991). The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, New York, Harper Business Publisher.
4. Worthington A and T. West (2004). "Australian Evidence Concerning the Information Content of Economic Value Added", Australian Journal of Management, Vol. 29, No. 2, December, pp. 201-242.
5- Maximizing S.H value:" understanding economic value added", www. Sternstewart. Com.
6- Breely- Myers, Marcus, "Fundamental of corporate Financ" Mc Grow Hill, 2001p 503.
7- G. Bennet Stewart, The quest for value", Harper. Collins publisher, inc, 1997, p 118.
8- Kieso, weygant, Warfield" Intermediate accounting" Valuation of Inventoris: A Cost Basis Approach (chapter 8), 2002, edition 11, p 393.
9-  Financial Accounting Standards Board.
10-Roztocki, M & Needy, K,L "An Intergrated Activity Based Costuing and Economic Value Added.


Abstract
Appearing big stock companies in the 18th centry and segre gation of ownership from management necessitate the necessity of planning per formance appraisal models.
According to the planning of this models, economical and accounting bases have important role in the area of accounting and financial, but selecting suitable criterions among them is a subject which are caused great researches in the financial literature, so this research is searching for the relation ship between Econamic value Added (EVA) and activity ratios as two per formance appraisal criteria.
Inthis research automobile and medicine industries as active industries in exchange securities of Tehran are selected. The method of research is rescriptive correlation.
The information which are used in this research are colleted from finwncial statement of the years of 1383-1387 from accepted companies in the exchang securitirs.
The throry of this research is as the following:
There is a meaningful relation ship between Econamic Vale Added (EVA) and activity ratios.
We use normalize tes ting of kolmogrov- Smirnoff and inorder to review the correlation coefficient relation ship between economic vawe added and we use the (p) testing inorder to reject or accept the theory.
We use the Back ward regression method inorder to fit liner regression method and speci fication of economic value added according to activity retios.
According to the mentioned subjects we can conclude the ollowing subjects:
There is a meaning full relation ship between economic value added (EVA) and activity ratios in medicine industry, and also there is a meaning full relation ship among economic vawe added, inventory utilization ratio and fixed assets utilization ratio.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه