معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ارزیابی تنوع ژنتیکی بولاغ اوتی Nasturtium officinale.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی

ارزیابی تنوع ژنتیکی بولاغ اوتی Nasturtium officinale.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی
ارزیابی تنوع ژنتیکی بولاغ اوتی Nasturtium officinale.L با استفاده از صفات مورفولوژیکی
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 53 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته علوم باغبانی - گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی


فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: مقدمه و کلیات    2
1-1- مقدمه    3
1-2 گیاهشناسی    5
1-3 تاریخچه    6
1-4 روش کاشت    6
1-4-1 کاشت از طریق بذر    7
1-4-2-تکثیر از طریق کاشتن قلمه ساقه ریشه دار    8
1-5-تغذیه    8
1-6- داشت    9
1-7- برداشت    9
1-8- ترکیبات شیمیایی    10
1-9- خواص درمانی و کاربرد    10
1-10- ناسازگاری و مضار آن    11
1-11- اهداف به نژادی    12
1-12- ذخایر توارثی    12
فصل دوم: بررسی منابع    13
2- بررسی منابع    14
فصل سوم: مواد و روشها    16
3- مواد و روشها    17
3-1-  محل انجام آزمایش    17
3-2 تهیه و آماده سازی نمونه ها    18
3-3- صفات مورد ارزیابی     18
3-3-1- ارزیابی صفات رویشی    18
3-3-1-1- اندازه گیری ارتفاع گیاه     18
3-3-1-2- شمارش تعداد برگ در بوته    18
3-3-1-3- اندازه گیری طول و عرض برگ    19
3-3-1-4- شمارش تعداد ساقه فرعی    19
3-3-1-5- شمارش تعداد میانگره    19
3-3-1-6- اندازه گیری طول ساقه فرعی    19
3-3-1-7- اندازه گیری قطر ساقه اصلی و فرعی    19
3-3-1-8- اندازه گیری وزن تک بوته (وزن تر اندام هوایی)    19
3-3-2 ارزیابی صفات زایشی    19
3-3-2-1- شمارش تعداد گل آذین در روی یک بوته    19
3-3-2-2- شمارش تعداد گل در ساقه اصلی     20
3-3-2-3- شمارش تعداد گل در ساقه فرعی     20
3-4 اندازه گیری عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف    20
 3-5- تجزیه داده ها    23
فصل چهارم: نتایج بحث    24
4- نتایج و بحث    25
4-1- عناصر معدنی پر مصرف و کم مصرف استخراج شده از اندام¬های هوایی گیاه بولاغ¬اوتی    25
4-2- محاسبه ، تحلیل و تفسیر میانگین و انحراف از میانگین کل، دامنه تغییرات و ضریب تغییرات
(CV) صفات مورفولوژیکی توده های مورد مطالعه    29
4-3-  ضرایب همبستگی ساده صفات    31
4-3-1- ارزیابی همبستگی صفات مختلف    32
4-4- تجزیه به عامل ها بر  اساس صفات مورفولوژیک     33
4-5- تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورفولوژیک     35
4-6- تجزیه تری پلات    41
4-7- تجزیه بای پلات (دی پلات)    41
4-8- نتیجه گیری کلی     43
پیشنهادها    44
منابع     45


فهرست جداول
عنوان                                             
جدول 3-1- مشخصات و موقعیت جغرافیایی مناطق جمع آوری نمونه ها    17
جدول شماره 3-3-1- اندازه گیری برخی صفات رویشی توده های بولاغ اوتی در استان آذربایـــجان
شرقی    21
جدول 3-3-2- اندازه گیری برخی صفات زایشی توده های بولاغ اوتی در استان آذربایجان شرقی    22
جدول 4-1-1 عناصر غذایی پرمصرف اندامهای گیاه بولاغ اوتی در مناطق مختلف استان آ.ش    27
جدول 4-1-2 - عناصر غذایی کم مصرف اندامهای گیاه بولاغ اوتی در مناطق مختلف استان آ.ش    28
جدول 4-1-3- میانگین کل عناصر معدنی توده های بولاغ اوتی مورد مطالعه    28
جدول 4-2-1- میانگین و انحراف از میانگین کل صفات مورفولوژیکی توده های مورد مطالعه بولاغ    30
جدول 4-2-2- میانگین کل صفات مورفولوژیکی اندازه گیری شده ، علامت اختصاری و دامنه تغییرات کل    31
جدول 4-3- ضرایب همبستگی بین صفات مورفولوژیکی ارزیابی شده در توده های بولاغ اوتی مورد مطالعه    33
جدول 4-4-1- مقادیر ویژه ، درصد واریانس نسبی و درصد واریانس تجمعی برای سه عامل اصلی به دست آمده از ارزیابی صفات مورفولوژیکی در گیاه بولاغ اوتی مورد مطالعه    34
جدول 4-4-2- ضرایب عاملی صفات مختلف موفولوژیکی برای 3 عـامل اصلی به دست آمده در گیاه بولاغ اوتـی مورد مطالعه    34
جدول 4-5-1میانگین ، انحراف از میانگین کل در چهار خوشه حاصل از تجزیه خوشه¬ای برای صفات مورد ارزیابی بولاغ اوتی    37


فهرست اشکال

شکل 4-5-1 تجزیه خوشه ای براساس صفات مورفولوژیک    40
شکل 4-6-2 تجزیه تری پلات توده های بولاغ اوتی مورد مطالعه بر اساس صفات  موفولوژیکی    42     
شکل 4-7-3 تجزیه بای پلات (دی پلات)    42

 
چکیده
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، 24 توده بولاغ¬اوتی از استان آذربایجانشرقی جمع¬ آوری و 13 صفت مورفولوژیکی آنها بررسی شد. مقایسه عناصر غذایی استخراج شده از این گیاه با سایر سبزیها نشان داد که این گیاه سرشار از املاح معدنی بخصوص کلسیم (33000 میلیگرم در کیلوگرم)، پتاسیم (37600 میلیگرم در کیلوگرم)، نیتروژن (37400 میلیگرم در کیلوگرم) و آهن (75/1193 میلیگرم در کیلوگرم) وزن خشک     می باشد.
توده اهر (روستای افیل) دارای بیشترین ارتفاع بوته (4/39 سانتیمتر)، طول برگ (67/4 سانتیمتر)، تعداد ساقه فرعی (3/13 عدد)، طول ساقه فرعی ( 39/19 سانتیمتر)، وزن تر اندام هوایی ( 2/20 گرم) و قطر ساقه اصلی (551/0 میلیمتر) و توده مرند ( روستای بهرام و روستای محبوب آباد یالقوز بابا) دارای حداکثر عرض برگ (77/2 سانتیمتر)، تعداد میانگره (2/21 عدد)، قطر ساقه فرعی ( 302/0 میلیمتر)، تعداد گل آذین در بوته (4/10 عدد) و توده زنوز (هفته چشمه) دارای بیشترین تعداد برگ در بوته (1/60 عدد) و توده هشترود ( روستای سلوک) دارای بیشترین گل در ساقه اصلی (1/45 عدد) و فرعی (2/27 عدد) و دارای انحراف از میانگین کل بالاتری بودند. نتایج همبستگی ساده صفات نشان داد که بین تعداد برگ در بوته با تعداد ساقه فرعی، طول ساقه فرعی، قطر ساقه فرعی، تعداد گل آذین در بوته، عرض برگ، تعداد میانگره، قطر ساقه اصلی، تعداد گل در ساقه اصلی و فرعی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. وزن تر اندم هوایی با طول برگ، عرض برگ، تعداد میانگره و طول برگ با عرض برگ، قطر ساقه اصلی و همچنین عرضی برگ با تعداد میانگره، قطر ساقه اصلی و فرعی همبستگی مثبت  و معنی داری داشتند. در تجزیة عامل، سه عامل اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بزرگتر از یک در مجموع 074/73 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. تجزیه خوشه¬ای توده ها را در چهار گروه قرار داد. نتایج حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بالا در میان صفات مورد ارزیابی بود، همچنین گروه¬بندی حاصل با الگوی تنوع جغرافیایی توده¬ها مطابقت نداشت. این توده ها و صفات بارز آنها جزو ذخایر ژنتیکی غنی برای برنامه های بهنژادی محسوب می شوند.
واژه های کلیدی: بولاغ اوتی، تنوع ژنتیکی، صفات مورفولوژیکی، همبستگی صفات، تجزیه عامل، تجزیه کلاستر.


فصل اول
مقدمه و کلیات


1-1- مقدمه
رشد و پراکنش گیاهان قویاً تحت تأثیر عوامل محیطی از قبیل دما، مواد غذایی قابل دسترس و نور است (باردمن، 1977، استوفر و هوبر، 1998). تنوع ژنتیکی در بحث اصلاح گیاهان حائز اهمیت است و لازمه بروز هر نوع تغییر در ساختار ژنتیکی گیاهان، وجود تنوع و اطلاع داشتن از سطح و نوع تنوع موجود در ژرم پلاسم است، تا بتوان از این تنوع، با توجه به اهداف اصلاحی مورد نظر بهره برد (وجدانی، 1993). در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی، نشانگرهای مورفولوژیکی از این نظر که هزینه کمتری دارند و نیاز به تکنیکهای مولکولی یا بیوشیمیایی خاصی ندارند، مورد توجه هستند و کمک شایانی به تحقیقات بهنژادی  می¬کنند (فارسی و زولالی، 2003). بولاغ اوتی (علف چشمه) یک گونه جهانی است، منشا آن از اروپا که اهلی شده است و پراکندگی این گیاه در اغلب نواحی اروپا و آسیا می باشد و چون از سبزیهای مفید می باشد، در فرانسه و انگلستان آن را پرورش می دهند (کوینگ، سیمپون و ایوان، 2008، صمصام شریعت، 1383). این گیاه آبزی بوده و بعنوان سبزی تازخوری و گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از گیاهان آبزی غوطه¬ور در آب در ساختار پوشش گیاهی و سطح برگ تغییرات مورفولوژیکی ایجاد می کنند تا گرفتن نور و راندمان فتوسنتز از برگها را در شرایط محدود نور، به حداکثر برسانند. (گلدسبورگ و کمپ، 1988، بلانچ و همکاران، 1998، سنزاتو و گانف، 2001، پیلون و سانتاماریا، 2002). این تغییرات مورفولوژیکی شامل تشکیل یک پوشش گیاهی پراکنده و همچنین ایجاد برگهای بزرگتر و نازکتر در شرایط نور کم و برعکس یک پوشش گیاهی متراکم تر با برگهای کوچکتر و ضخیم تر در شرایط نور زیاد را دربر داشت (باردمن، 1977، بارکو و اسمارت، 1981).
تغییرات رشدی مطلوب گیاه بولاغ اوتی در شرایط محیطی متفاوت است (میلچی و پزینسکا، 2005).همچنین بیان شده است که این گیاه تحمل زیادی به گستردگی شرایط آب و هوایی داشته است (گوئینگ و همکاران، 2008). بولاغ اوتی ( علف چشمه) در پاسخ به شیبی از سطوح نور زیاد سازگاری از خود نشان می دهد که این کار را زمانی که میزان نور افزایش می یابد توسط کاهش سطح پوشش گیاهی کل و سطح ویژه برگ انجام می دهد. (گوینگ و همکاران، 2008).
بسیاری از گیاهان آبزی با استفاده از بذرها و قطعات رویشی که از گیاه والدی جدا شده اند در محیط های جدید، پراکنده شده و در آنجا محصور می شوند. (گراس، 1993، بارات- سگرتاین، 1996، سانتاماریا، 2002). این گیاهان از لحاظ اقتصادی محصولات سالادی مهمی به شمار می روند که از بین آنها می توان به علف باغ و علف چشمه( بولاغ اوتی) و همچنین بسیاری از سبزیهای تیره شب بو مثل کلم بروکلی اشاره کرد (دیوید و همکاران، 2009). با توجه به اینکه منطقه آذربایجانشرقی از نظر فلور گیاهان دارویی و سبزیجات خودرو جزو مناطق مهم در ایران به شمار می آید. این تحقیق به عنوان یک فرآیند شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی و ظاهری توده های مختلف بولاغ اوتی استان آذربایجانشرقی با استفاده از صفات مورفولوژیکی، گامی در جهت معرفی و توسعة این گیاه بعنوان سبزی و تشویق و ترغیب به استفاده از این سبزی مفید و افزایش سرانة مصرف آن در جامعه خواهد بود. لذا با توجه به اینکه این گیاه دارای خواص بسیار مفید از جمله مواد معدنی و ویتامینها بوده و همچنین از لحاظ دارویی که دارای خواص درمانی ارزشمند می باشد و از طرف دیگر با توجه به خلاءهای تحقیقاتی که در رابطه با این گیاه در ایران و به تبع آن در منطقه آذربایجان وجود دارد، بطوری که هیچ گونه مطالعه¬ای در رابطه با این موضوع در داخل کشور صورت نگرفته است، و در کشورهای دیگر نیز خیلی کم و گذرا نسبت به این گیاه پرداخته شده است، بنابراین انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.
 هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بولاغ اوتی با استفاده از صفات مورفولوژیکی و شناسایی و معرفی بولاغ اوتی به عنوان سبزی و تشویق و ترغیب به استفاده از این سبزی مفید و همچنین بررسی ارزش غذایی این گیاه به عنوان یک سبزی با ارزش خواهد بود.

 

منابع
1.    اسدی، ح؛ حسندخت؛ م، 1385، ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های اسفناج ایران، مجله علوم کشاورزی، دوره 38، شماره 2، ص 265-257.
2.    افتخاری، س ع؛ حسندخت، م؛ فتاحی مقدم، م؛ کاشی، ع؛ 1389، تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیک، مجله علوم باغبانی، دوره 41، شماره 1، ص 93-83 .
3.    امید بیگی، ر، 1384، تولید فرآوری گیاهان دارویی، ج 2،  انتشارات آستان قدس رضوی، ص 117.
4.    بولاغ اوتی (علف چشمه) ، (www.saffronburse.ir, 2009).
5.    پارسا، ا،  فلور ایران، جلد اول، صفحه 593.
6.    پژمان مهر، م؛ حسنی، م؛ فخری، س؛ طباطبایی، م؛ هادیان، ج؛ 1388، ارزیابی تنوع ژنتیکی و تمایز برخی از توده های زیره با استفاده از نشانگرهای RAPD، مجله علوم محیط زیست، دوره 7، شماره 2، ص 76-63.
7.    پیوست ، غ ، 1384، سبزیکاری ، انتشارات دانش پذیر، ص 193-171.
8.    تصدیقی، م ، 1364، سبزیکاری از باغچه منزل تا کشاورزی صنعتی، انتشارات پیشگام، ص 32-29.
9.    حطری، ز؛ زمانی، ذ؛ ناظری، و؛ تبریزی، ل؛ 1391، بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی کاکوتی در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD، مجله علوم باغبانی، دوره 43، شماره 3، ص 344-337.
10.    رشینگر، ک، فلورا ایرانیکا، کروسیفر، نمره 57، صفحه 214.
11.    زرگری، ع، 1376، گیاهان دارویی ، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، ص 204 -199.
12.    زمان، س، 1370، گیاهان دارویی انتشارات ققنوس، ص235.
13.    صمصمام شریعت، ه، 1382، پرورش و تکثیر گیاهان دارویی، انتشارات مانی، ص 193-191.
14.    صمصمام شریعت، ه، 1383، گزیده گیاهان دارویی، انتشارات مانی، ص 71.
15.    عرشی، ی، 1379، اصلاح ژنتیکی سبزیهای زراعی ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص 491-488.
16.    عماد، م، 1378، شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی جنگلی و مرتعی و موارد مصرف آنها، جلد 1، انتشارات توسعه روستایی، ص47-46.
17.    فارسی، م؛ زولالی، ج؛ 1381، اصول تکنولوژی زیست گیاهی، انتشارات دانشگاه مشهد.
18.    قهرمان، ا ، فلور رنگی ایران، شماره انتشارات 958، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بخش گیاهشناسی، کد 001/011/044.
19.    مظفریان، و، 1379، رده بندی ( کتاب دوم: دولپه ای ها)، انتشارات امیر کبیر تهران، ص 152-151. 
20.    میرحیدر، ح؛ 1373 ، معارف گیاهی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
21.    وجدانی، پ؛ 1370، نقش بانک ژن و مواد ژنتیک گیاهی در افزایش محصول، خلاصه مذاکرات در اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، مجموعه مقالات.

22.    Agusti, S., S. Enriqez, H. Frost- Christensen, K. Sand- Jensen, C. M. Duarte, 1994. Light harvesting among photosynthetic organisms. Functional Ecology 8: 273- 279.
23.    Barko, J. W. and R. M. Smart, 1981. Comparative influences of light and temperature on the growth and metabolism of selected submersed freshwater macrophytes. Ecological Monographs 51: 219-235.
24.    Barrat- Segretain, M. H., 1996. Strategies of reproduction dispersal, and competition in river plants: a review. Vegetatio 123: 13- 37.
25.    Blanche, S. J., G. G. Ganf and K. F. Walker, 1998. Growth and recruitment in vallisneria americana as relate to average irradiance in the water column. Aquatic Botany 61: 181- 205.
26.    Boardman, N. K., 1977. Comparative photosynthesis of sun and shade plants. Annnual Review of plant physiology 28: 355- 377.
27.    Cenzatio, D. and G. G. Ganf, 2001. A comparison of growth responses between two species of potamogeton with contrasting canopy architecture. Aquatic Botany 70: 53- 66.
28.    Chograni, H. and M. Boussaid. 2010. Genetic diversity of Lavandula multifidal. (Lamiaceae) in Tunisia: Implication for conservation. African Journal of Ecology, 1, 1-11.
29.    Cruz . R.M.S., M. C, Vieira., C.L.M, Silva, 2008. Effect of heat and thermosonication treatments on watercress (Nasturtium officinale)Vitamin C degradation kinetics, Innovative Food Science and Emerging Technologies 9: 483-488. 
30.    DeMasi, L., P, Siviero., C, Esposito., D, castaldo., F, siano and B, Laratta. 2006. Assessment of agronomic. Chemical and genetic Veriability in common basil (Ocimum basilicum) . Eur. Food Res . Technol. 223:273-281.
31.    Furini, A. and J, Wunder., 2004. Analysis of eggplant (solanum melongena) – related germplasm: morphological and AFLP data contribute to phylogenetic inter predation and germplasm utilization. Theoretical and Applied Genetics, 108, 197- 208.
32.    Geleta, L. F., M. T. Labuschagne and C. D. Viljoen, 2005. Genetic variability in paper (Capsicum annum L.) Estimated by morphological data and amplified fragment length polymorphism markers. Biodiversity and Conservation Vol 14. Abstract.
33.    Going .B., J, Simpson., Th, Even. 2008. The influence of light on the growth of water cress (Nasturtium officinale). Hydrobiologia 607: 75-85.
34.    Goldesborough, W. J. and W. M. Kemp. 1988. Light responses of a submerged macrophyte: implications for survival in turbid tidal waters. Ecology 69: 1775- 1786.
35.    Grace, J. B., 1993. The adaptive significance of clonal reproduction in angiosperms: an aquatic perspective. Aquatic Botany 44: 159- 180.
36.    Grayer, R. J., R. F, Vieira., A. M, Price., G. C, Kite., J. E.  Simon and  A. J. Paton. 2004. Characterization of cultivars within species of Ocimum by exudate flavonoid profiles. Biochem. Sys and Ecol. 32: 901- 913.
37.    Grevsen, K. and K. Kaak. 1996. Quality attributes and morphological characteristics of spinach (Spinacia oleracea) cultivars for industrial processing. Journal of Vegetable Crop, 2 (2), 15- 29.
38.    Hair, J.R., R.E, Anderson, R.L. Tstham and W.E. Black, 1995. Multivariate data analysis with reading. 4th edition , Prentice- Hall, Englewood cliffs, NJ.
39.    Javanmardi, J., A, Khalighi., A, Kashi., H. P. Bais and J. M. Viranio. 2002. Chemical characterization of basil (Ocimum basilicum L.) found in local accessions and used in traditional medicines in Iran. J. Agric. and food chem. 50: 5818- 5883.
40.    Kiani, M., Z, Zamani, A, Khalighi R, Fattahi and D. H. Byrne. 2008. Wide genetic diversity of Rosa damascena Mill. germphlasm in Iran as revealed by RAPD analysis. Scientia Horticulturae. 115 (4), 386- 392.
41.    Labra, M., M, Miele., B, Ledda., F, Grassi., M, Mazzei and  F. Sala. 2004. Morphological characterization, essential oil composition and DNA genotyping of Ocimum basilicum. Cultivars. Plant Sci.167:725-731.
42.    Le Thierry D., M, Enneguni., O, panaud., T, Robert and A, Ricroch. 1997. Asessment of genetic relationships amony sexual and asexual forms of Allium cepa using morphological traits and RAPD markers. Heredity 78:403- 409.
43.    Liu, J., L, Wang., Y, Geng., Q, Wang., L, Luo and Y, Zhong. 2006. Genetic diversity and population structure  of Lamiophlomis rotata (Lamiaceae), an endemic species of Qinghai- Tibet Plateau. Genetica, 128, 385- 394.
44.    Lou. P., Z, jianjun., J, Kim., S, Shen and D, Earpio. 2007. Quantitive triat loci for flowering time and morphological traits in  multiple  populations of Brassica rapa. Journal of Experimental Botany. 10: 1093.
45.    Maab, H. I and M, Klaas.1995. Intraspecific differentiation of garlic (Allium sativum L.) by isozyme and RAPD markers. Theorical and Applied Genetics 91, 89- 97.
46.    Matus, I., M. I. Gonzalez and  A. Del Poso.1999. Evaluation of phenotypic variation in a chlean collection of garlic (Allium sativum. L) using multivariate analysis. Inernational plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Newsleter, 117, 31-36.
47.    Mielecki, M. and E. Pieczynska, 2005. Influence of fragmentation on the growth of Elodea Canadensis Michx. in different light conditions. Polish Journal of Ecologhy 53: 155-164.
48.    Pilon, J. and L. Santamaria, 2002. Clonal variation in morphologial and physiological responses to irradiance and photoperiod for the aquatic angiosperm potamogeton pectinatus. Journal of Ecology 90: 859- 870.
49.    Romesburg, H.C.1990. cluster analysis for researchers. Lifetime Learning Publ., Belmont, CA.
50.    Rouamba, A., T, Robert., A, Sarr and A, Ricrooch. 1996. A Preliminary germplasm evaluation of onion landraces from west Africa. Genome 39:1126-1132.
51.    Santamaria, L., 2002. Why are most aquatic plants widely distributed? Dispersal, clonal growth and small- scale heterogeneity in a stressful environment. Acta Oecologia 23: 137- 154.
52.    Stuefer, J.F and H. Huber, 1998. Differential effects of light quantity and spectral light quality on growth, morphology and development of two Stoloniferous potentilla species. Oecologia 177: 1- 8.
53.    Williams. D.J., C, Critchley., Sh, Pun., M, chaliha and T, Hare. 2009. Differing mechanisms of simple nitrile formation on glucosinolate degradation in Lepidum sativum and Nasturtium officinalis seed. Phytochemistry 70: 1401-1409.


Abstract

24 populations of  watercress was collected from Eastern Azarbayjan province of Iran, In order to assess the genetic diversity and 13 morphological characters were investigated.  Nutrients derived from this plant, compared with other  vegetables show that it is rich in minerals, especially calcium (33000 ppm), potassium (37,600 ppm), nitrogen (37400 ppm) and Fe (1193/75 ppm) in dry weight.
Mass of Ahar (Ofil village ) has the highest plant (39/4 cm), leaf length (4/67 cm), number of lateral branches (13/3), length of lateral branches (19/39 cm), above ground organs fresh weight (20/2 g) and main stem diameter (0/551mm) and also mass if Marand (Bahram village and Mahboubabad Yalghouzbaba village ) has the maximum leaf width (2/77 cm), number of inter-nodes (21/2), diameter of lateral branches (0/302 mm), the number of inflorescences per plant (10/4) and mass of Zenouz (Hafte Cheshme) has the highest number of leaves per plant (60/1) and mass of Hashtroud (Solook village) has the top most flower in main stem (45/1) and in minor stem (27/2) and has a higher deviation from the average. The results of the simple correlation  showed that there were positive and significant correlation among the number of leaves per plant, number of lateral branches, Length of lateral branches, Diameter of lateral branches, The number of inflorescence’s per plant, Leaf width, Number of inter-nodes, Main stem diameter and the number of flowers on the main stem and lateral stems. There were positive and significant correlation among fresh weight of above ground organ with leaves length and Leaf width and also there were such circumstance among number of inter-nodes, leaf length and leaf width and main stem diameter and also among leaf width, and number of intern-nodes. In the analysis of factors, there were three main and independent with eigenvalues value larger than a total of 73/074%  was explained the total ariance. Cluster analysis classified  masses into four groups. The results suggest that there are large genetic variation among investigated traits. Also, the grouped masses did not match the pattern of geographic variation.  These masses and their characteristics are included among the rich genetic resources for breeding programs

Keywords: watercress, genetic diversity, morphological characteristics, traits correlation, factor analysis, cluster analysis.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه