بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب

بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب
بررسی موانع بکارگیری سیستم حسابداری بهای تمام شده در محصولات کشاورزی و ارائه راهکار مناسب
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 250 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و پرسشنامه _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته حسابداری _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی شرکت های کشت و صنعت

فهرست مطالب

چكيده                                                 1
فصل اول : طرح تحقيق                                         2
1-1 مقدمه                                            3
1-2 بيان مسأله                                             5
1-3 ضرورت انجام تحقيق                                     14
1-4 پيشينة تحقيق                                        15
1-5 فرضيات تحقيق                                        17
1-6 اهداف تحقيق                                        18
1-7 متدلوژي و روش تحقيق                                    19
1-8 روش ها و ابزارهاي گرد آوري اطلاعات                            19
1-9 قلمرو تحقيق                                        20
1-10 محدوديت هاي تحقيق                                    21
1-11 تعريف عمليات متغيرها و واژه هاي كليدي                            21
فصل دوم: مباني نظري تحقيق                                    26
2-1 مقدمه                                            27
2-2 حسابداري بهاي تمام شده                                       31
2-3 تحولات حسابداری بهای تمام شده                                36
2-4 توليد كنندگان محصولات كشاورزي                                37
2-5 نظام هاي بهره برداري و انواع آن                                38
2-6 شركت هاي كشت و صنعت                                    38
2-7 شركت كشت و صنعت مغان                                    38
2-8 مراحل توليد در عمليات كشاورزي                                39
2-8-1 مرحله كاشت                                        39
2-8-2 مرحله داشت                                        40
2-8-3 مرحله برداشت                                        40
2-9 طبقه بندي هزينه هاي كشاورزي                                41
2-9-1 طبقه بندي هزينه ها مطابق عمليات                             41
2-9-2 طبقه بندي هزينه ها از طريق گرايش به تغيير در اثر تغيير حجم فعاليت            42
2-9-2-1 اقلام ثابت بهاي تمام شده                                42
2-9-2-2 اقلام متغيير بهاي تمام شده                                43
2-9-2-3 اقلام  مختلط بهاي تمام شده                                43
2-9-2-4 اقلام نيمه متغيير بهاي تمام شده                                43
2-9-2-5 اقلام نيمه ثابت بهاي تمام شده                                43
2-9-3 طبقه بندي هزينه ها بر اساس ارتباط با دوره حسابداري                    44
2-9-3-1 هزينه هاي سرمايه اي                                     44
2-9-3-2 هزينه هاي غير سرمايه اي (جاري)                            45
2-9-4 طبقه بندي هزينه ها بر اساس نحوه اندازه گيري و تخصيص                    46
2-9-4-1 هزينه هاي مستقيم                                    46
2-9-4-2 هزينه هاي غير مستقيم                                    46
2-9-5 طبقه بندي هزينه ها بر اساس عوامل و عناصر تشكيل دهنده محصول                47
2-9-5-1 هزينه مواد مستقيم                                    47
2-9-5-2 هزينه دستمزد مستقيم                                    47
2-9-5-3 هزينه هاي غير مستقيم( سربار ساخت)                            47
2-10 سيستم و روش هاي هزينه هاي مناسب محصولات كشاورزي                    48
2-10-1 سيستم ثبت ادواري موجودي ها                                48
2-10-2 سيستم ثبت دائمي موجودي ها                                48
2-10-2-1 سيستم هزينه يابي سفارش كار                            49
2-10-2-2 سيستم هزينه يابي مرحله اي                                49
2-11 روش هاي هزينه يابي واقعي- نرمال- استادارد                        50
2-11-1 هزينه يابي واقعي                                    50
2-11-2 هزينه يابي نرمال                                    50
2-11-3 هزينه يابي استاندارد                                    52
2-12 هزينه يابي محصولات فرعي و محصولات مشترك                        53
2-13 هزينه هاي توليد محصولات زراعي                                53
2-13-1 هزينه هاي مواد مستقيم توليد                                53
2-13-1-1 هزينه آب مصرفي
2-13-1-2    هزينه بذر مصرفي                               53
2-13-1-3    هزينه كود مصرفي                                54
2-13-2- دستمزد مستقيم توليدي                                55
2-13-3 سربار جذب شده                                    55
2-14 حسابداري موجودي محصولات كشاورزي توسط توليد كنندگان                56
2-15 اصول خاص حسابداري محصولات كشاورزي                        62
2-15-1- محصولات دشتی (دیمی) و ردیف کاشت (آبی)                        62
2-15-2- گیاهان نیمه پایدار                                     63
درختان میوه و تاکستانها                                         64 
2-16 اصول حسابداري مرتبط با هزينه هاي آماده سازي و بهسازي زمين، پرورش اشجار،درختان داربست و گياهان نيمه پايدار                                         67
2-17 هزينه هاي قبل از كاشت و بعذ از برداشت محصول و روش ثبت آن                71
2-18 بهاي تمام شده محصولات در جريان رشد                            71
2-19 كاشت مجدد كامل و كاشت مجدد ترميمي                            72
2-20 افت يا ركود توليد                                        72
2-12 هزينه هاي ضايعات عادي و غير عادي                            73
2-22 شناسائي هزينه هاي جذب نشده در توليد                            74
2-23 هزبنه هاي فعاليت هاي تحقيق و توسعه                            75
2-24 مراكز هزينه توليد                                        75
2-24-1 مراكز هزينه توليدي                                    76
2-24-1-1 مراكز هزينه توليد آب                                    76
2-24-1-2 مراكز هزينه توليد زراعي                                77
2-24-1-3 مراكز هزينه عمومي توليد                                77
2-24-2 مراكز هزينه خدماتي توليد                                77
2-25 روش هاي تسهيم هزينه هاي توليد                                78
2-26 سياست تضمين خريد و تضمين قيمت                            79
2-27سامانه فعلي محاسبه بهاي تمام شده محصولات زراعي در ايران                81
فصل سوم: روش تحقيق                                        83
3-1 مقدمه                                             84
3-2 انواع تحقيق                                            85
3-3 فرآيند تحقيقات كاربردي و بنيادي                                87
3-3-1 بيان مسأله                                        88
3-3-2 تدوين وتنظيم فرضيه                                    88
3-3-3 روش هاي و ابزارهاي گرد آوري اطلاعات                            91
3-3-4 جامعه آماري و نمونه آماري                                93
3-3-5 آزمون هاي آماري مورد استفاده در تحقيق                            94
3-3-5-1 روايي                                            94
3-3-5-2 پايايي                                            95
3-3-5-3 تكنيك هاي آماري Z و فريدمن                            97
فصل چهارم                                              99                  
4-1- مقدمه                                              100         
4-2- روشهای توصیفی و تحلیل های آن                                 101
4-3- روش های استنباطی و تحلیل های آن                                110
4-4 - آزمونهای فرضیات تحقیق                                    112
4-4-1- آزمون فرضیه اول                                    112
4-4-2- آزمون فرضیه دوم                                     113
4-4-3- آزمون فرضیه سوم                                          115
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم                                     117
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم                                     119
4-4-6- آزمون فرضیه ششم                                     120
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم                                     122
4-4-8-آزمون فرضیه هشتم                                    123
4-4-9- آزمون فرضیه اصلی                                               124
4-5- آزمونهای آماری مربوط به ویژگیهای دموگرافیک پاسخ دهندگان                126
4-5-1- میزان تحصیلات                                    126
4-5-2- رشته تحصیلی                                              128
4-5-3- سابقه خدمت                                        130
4-6- سیستم حسابداری قیمت تمام شده محصولات کشاورزی مورد استفاده در شرکتهای کشت  و صنعت 133  
4-6-1- مواد اولیه                                        133
4-6-1-1 – آب                                            133
4-6-1-2- بذر مصرفی                                                 135
4-6-1-3- کود مصرفی                                        135
4-6-1-4- سم مصرفی                                         135
4-6-2- کار                                            136
4-6-3-  سربار                                            138
4-6-3-1- مبانی مورد استفاده در تسهیم هزینه های سربار                    138
4-6-3-1-1- مبناهای مورد استفاده در تسهیم هزینه ماشین آلات و ادوات کشاورزی            138
4-6-3-1-2 مبنای مورد استفاده در تسهیم هزینه تأمین برق                    140
4-6-3-1-3- مبنای مورد استفاده در تسهیم هزینه انبارداری                    140
4-6-3-1-4-  مبنای مورد استفاده درتسهیم هزینه نگهبانی                         141
4-6-3-1-5 - مبنای مورد استفاده برای تسهیم هزینه استهلاک                         141
4-6-4- نکاتی در مورد مرکز هزینه خدمات حسابداری صنعتی                    141
4-7-  نحوه شناسائی موجودی محصول نیمه ساخته پا یاندوره در شرکتهای تحت بررسی        142
4-8- بررسی نحوه شناسائی سهم سایر هزینه ها در بهای تولید                    143
4-8-1-  هزینه های آیش                                    143
4-8-2-  هزینه استهلاک درختان                                        143
4-9-  نحوه شناسائی وارائه هزینه عدم رویش کشتهای زارعی                    143
4-10-  نحوه شناسائی وارائه هزینه رکود یا افت غیر عادی تولید                    144
4-11- نحوه شناسائي بهاي تمام شده محصولات جانبي( باز يافتها)                 144
4-12- خلاصه بررسی سیستم های حسابداری بهای تمام شده شرکتهای کشت و صنعت موجود در
قلمرو تحقیق                                             145
فصل پنجم                                             147
5-1- مقدمه                                            148
5-2- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه                            148
5-3- راهکارها و پیشنهادات                                    152
5-4    پيشنهادات براي تحقيقات آتي                                161
5-5    محدوديتهاي تحقيق                                          162                                       
                               
فهرست جداول

جدول (2-1-) حاشيه فروش                                                                                  78
جدول( 3-1  ) نتايج حاصل از اعتبار يابي كل پرسشنامه                    96
جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان              101
جدول( 4-2 )فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصيلي پاسخ دهندگان             103
جدول( 4-30) فراوانی و درصد فراواني سابقه كار پاسخ دهندگان                  104
جدول( 4-4) فراوان و درصد فراواني سمت پاسخ دهندگان                  105
جدول (4-5 )توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های هر یک از سوالات پرسشنامه)    107
جدول( 4-6) میانگین نمرات فرضیات                                109
جدول( 4-)7 شاخصهای آماری مربوط به هریک از فرضیات پژوهش                110
جدول (4-8) نتایج آزمون t در خصوص فرضیات پژوهش                    110
جدول (4-9 ) شاخص ها و نتایج آماری مربوطه به فرضیه اول                 113
(جدول 4-10 ) نتایج آزمون فرید من در خصوص فرضیه اول                 113
جدول (4-11) شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه دوم                 114
جدول (4-12) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه دوم                 115
جدول (4-13) شاخص ها و نتایج آماری مربوط به فرضیه سوم                 116
جدول (4-14) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه سوم                116
جدول (4-15) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه چهارم                     118
جدول( 4-16 ) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه چهارم                 118
جدول (4-17) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه پنجم                     119
جدول( 4-18) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه پنجم                120
جدول (4-19) شاخص ها و نتایج آماری فرضه ششم                     121
جدول (4-20) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه ششم                 121
جدول (4-21) شاخص ها و نتايج آماري مربوط به فرضيه هفتم                 122
جدول (4-22)نتايج آزمون فريدمن در خصوص فرضيه هفتم                 123
جدول (4-23) شاخص ها و نتایج آماری فرضیه هشتم                    124
جدول (4-24) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه هشتم                 124
جدول (4-25) نتایج آزمون فریدمن در خصوص فرضیه اصلی پژوهش                125
جدول (4-26) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها 127
جدول ( 4-27) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها   128
جدول (4-28) نتایج آماری مربوط به ارتباط رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها     129
جدول (4-29) نتایج آماری مربوط به ارتباط رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها    130
جدول (4-30) نتایج آماری مربوط به ارتباط سابقه خدمت پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها      131
جدول (4-31) نتایج آماری مربوط به ارتباط سابقه خدمت پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها      132


فهرست نمودارها

نمودار( 4-1) فراواني و درصد فراواني ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان             102
نمودار( 4-2) فراواني و درصد فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان             102
نمودار( 4-3) فراواني و درصد فراواني رشته تحصيلي پاسخ دهندگان             103
نمودار( 4-4) فراواني و درصد فراواني ميزان سابقه كار پاسخ دهندگان             103
نمودار0 4-5) فراوانی و توزیع فراوانی ميزان سابقه كار پاسخ دهندگان             104
نمودار( 4-6) فراوانی و توزیع فراوانی ميزان سابقه كار پاسخ دهندگان             105       
نمودار (4-7) فراوانی و توزیع فراوانی ميزان سمت پاسخ دهندگان                 106       
نمودار( 4-8) فراوانی و توزیع فراوانی ميزان سمت پاسخ دهندگان                 106   
نمودار( 4-9) توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ هاي هر يك از سوالات پرسشنامه     108     
نمودار (4-10) نتایج آزمون فریدمن در خصوص اولویت هر یک از فرضیات تحقیق      126
نمودار (4-11) نتایج آماری مربوط به ارتباط میزان تحصیلات پاسخ دهندگان با پاسخ های آنها 128
نمودار(4-12) میانگین نمرات پاسخ دهندگان با میزان تحصیلات متفاوت                130
نمودار (4-13) میانگین نمرات پاسخ دهندگان با سابقه خدمت متفاوت                   132


چکیده
پیشرفت سریع و شگرف در فن آوری همواره با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی و پیوستن به موافقت نامه های تجاری مطرح شده در دنیا نظیر سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) مديران واحدهاي انتفاعي را ناگزير از افزايش بهره وري و بهبود مستمر عمليات كرده است. چنين شرايطي بسياري از واحدهاي انتفاعي را وادار كرده كه از ديدگاه حسابداري بهاي تمام شده سنتي فاصله گرفته و به ايجاد مديريت هزينه تمايل نشان دهند. در كشور ما به نظر مي رسد عواملي چون فزوني تقاضاي محصولات كشاورزي نسبت به عرضه آن و وجود سيستم تضمين قيمت محصولات كشاورزي و هزينه يابي پيچيده در بخش كشاورزي به دليل ويژگي هاي خاص اين صنعت، مانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در محصولات كشاورزي مي شود. لذا در تحقيق حاضر سعي گرديده در مرحله اوليه سيستم حسابداري قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در شركتهاي كشت و صنعت موجود در قلمرو تحقيق بررسي و نقاط ضعف سيستمهاي مزبور و موانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي كشت و صنعت شناسايي و در نهايت سعي در ارئه پيشنهاد و راهكار مناسب مي شود. براي اين كار موانع مطرح شده، در قالب فرضيات تحقيق با استفاده از ابزارهايي چون پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده و با بهره گيري از نظرات مديران و كارشناسان مالي و حسابداري شركتهاي مذكور با استفاده از آزمونهاي آماري T-test و فريدمن مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آنست كه عدم اجراي يكنواخت استانداردهاي حسابداري به دليل عدم همسان سازي روشهاي مختلف حسابداري با شرايط بخش كشاورزي، وجود سيستم تضمين قيمت و بي توجهي به محاسبه شاخصهاي عملكرد (مالي و فني) و عدم هزينه يابي صحيح محصولات بدليل عدم وجود مراكز هزينه متناسب با شرايط بخش كشاورزي و تخصيص نامتناسب مخارج انجام شده به هزينه دوره يا هزينه محصول همچنين عدم محاسبه و گزارش صحيح ضايعات عادي و غيرعادي از جمله موانع بكارگيري سيستم حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي مذكور مي باشند.1-1 مقدمه
     واژه كشاورزي در زبان عموم مردم بيشتر تداعي كنندة كاشت،داشت و برداشت است، اما در طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي، بخش كشاورزي بسيار  گسترده تر از زراعت و حوزه هاي دامپروري ، ماهيگيري و شكار را هم در برمي گيرد. فرآورده هاي خدادادي و گوناگون كشاورزي منبع اصلي تأمين نيازهاي زيستي انسان است .
  مزامير داودي اهميت كشاورزي را بدينسان بيان كرده است .
        (( دنيا به مردم آبادان است،مردم به قوت زنده اند و قوت از كشاورزي حاصل آيد.))
وسعت كشورما حدود 164ميليون هكتار شامل 55%  مراتع و21% كوير و مناطق لم يزرع 4/7% جنگلهاي طبيعي ،4/14%اراضي كشاورزي و 2/2% مناطق شهري و مسكوني راهها و درياچه هاست.در حال حاضر 6/23 ميليون هكتار از اراضي كشور براي زراعت و باغداري استفاده مي شود امكانات بالقوه ما براي خاك زراعتي 5/51ميليون هكتار است كه 5/18 ميليون هكتار آن در حال حاضر مورد استفاده قرار گيرد و 23ميليون هكتار آن بلا استفاده مانده است. از نظر آب مجموع نزولات آسماني در ايران در حدود 400ميليارد مترمكعب آن قابل دسترسي است از اين مقدار 59 ميليارد متر مكعب در بخش كشاورزي مصرف مي شود .
     بخش كشاورزي يكي از منابع اصلي تأمين رشد اقتصادي كشور است وبنا به دلائلي كه ذكر خواهد شد نقش و اهميت آن در توسعه اقتصادي ،اجتماعي كشور به مراتب مهمتر از صنعت مي باشد.اصولاًكشاورزي دركشورهاي درحال توسعه ازجمله ايران نقش عمده اي درشاخصهاي كلان اقتصادي نظير توليد نا خالص داخلي ،اشتغال و صادرات ايفاء مي كند.  
يكي از بديهيات كشاورزي ايران اين است كه واحدهاي بهره برداري كشاورزي ايران ، واحدهاي كوچك اند و از اين نظر مساعد براي توليدكارا نيستند يكي از نتايج اين تصور اين است كه در غالب نوشته هاي مربوط به كشاورزي ،بزرگتر كردن اين واحدها به عنوان يكي از راه حلهاي اساسي براي افزايش توليد و رفع فقر در روستاهاي ايران پيشنهاد مي شود.
 با اتخاذ سياست هاي توسعه بخش كشاورزي توسط دولت در سالهاي اخير تا حدودي بنگاههاي نسبتاً بزرگ در زمينه فعاليتهاي كشاورزي فعال شده اند. فعاليت بخش تعاوني مرتبط با كشاورزي تقويت شده است.
   واحدهاي بزرگ كشاورزي را نمي توان با شيوه هاي سنتي دهقانان قديم اداره كرد و چرخاندن امور آنها  به نرم افزارهاي جديدي از جمله در زمينه تهيه اطلاعات نياز دارد. مديران اين بنگاهها براي اداره روزمره واحدهاي، قيمت گذاري محصولات و كنترل هزينه ها و در يك كلام تخصيص بهينه منابع،به اطلاعات مالي نياز دارند كه بخش اساسي اين اطلاعات محصول سيستمهاي حسابداري است .
   هم اكنون در ايران روند سياستهاي اقتصادي ،شركتها را بطرف روشهاي مدرن مديريت،رقابت در بازارهاي جهاني و امثال آن سوق داده و مطمئناً بطور روز افزون سوق خواهد داد در اين شرايط جديد بايد سيستمهاي را به كار بگيريم كه جوابگوي نيازهاي مديران يعني سرعت عمل در تصميم گيري و داراي ارتباطات قوي مورد نياز با اين سرعت عمل باشد.
  با در نظر گرفتن نياز اطلاعاتي مديران براي انجام وظايف خود طرح و تنظيم سيستمهاي حسابداري مالي و قيمت تمام شده و يا تجديد نظر در سيستمهاي موجود اجتناب ناپذير مي باشد. بطور كلي سيستم حسابداري بهاي تمام شده از جمله سيستمهاي اصلي و اساسي سيستم اطلاعات مديريت محسوب مي شود كه اطلاعات و آمار مورد نياز كليه سطوح مديريت را پيرامون هزينه هاي توليد، عمليات و يا وظايف و برنامه هاي مختلف فراهم مي آورد. اطلاعاتي كه اين سيستم قادر به تهيه آن است اكثر عمليات وفعاليتهاي مؤسسات و شركتها را پوشش مي دهد لذا هرگونه عدم كارآيي در سيستم حسابداري بهاي تمام شده مشكلات عديده اي را در امر برنامه ريزي و كنترل،براي مديران سازمان بدنبال خواهد آورد.
 با در نظر گرفتن نقش كشاورزي در توسعه كشور و وجود كليه فعاليتهاي اقتصادي لازم است نسبت به بكارگيري پيشرفته ترين سيستمها اعم از مالي و صنعتي با اين امر بصورت صحيح برخورد شود تا زمينه پيشرفت و ترقي در اين بخش از اقتصاد كشور فراهم گردد.

 

فهرست منابع فارسي
1-    سرخاني ، محمد ،ً حسابداري صنعتي 1، انتشارات آيدين، چاپ سوم، 1384
2-     عاليور، عزيز، حسابداري صنعتي جلد اول،‌نشريه 158سازمان حسابرسي، چاپ ششم. 1385
3-     قوامي، محمد علي ، حسابرسي حسابداري واحد هاي توليد كننده محصولات كشاورزي، نشريه 133 سازمان حسابرسي چاپ سوم 1386
4-    كميته تدوين استاندارد هاي حسابداري، استانداردهاي حسابداري شماره 26ً، نشريه 172 سازمان حسابرسي ، چاپ اول 1383
5-    جلال اردكاني، عباس، موانع رشد بهره وري در كشاورزي، مجموعه مقالات و سخنرانيها اراضي كنگره هاي بهره وري ايران
6-    پايان نامه كارشناسي ارشد، حسابداري، دانگشاه تربيت مدس، احمد پنجه، بررسي موانع و نازسائيها سيستم حسابداري بهاي تمام شده، 1381
7-    صدر الاشرافي، دكتر مهريار،ً اصول مديريت و مديريت كشاورزي، انتشارات دانشگاه تهران چاپ چهارم
8-    خاكي، غلامرضا،ً روش تحقيق در مديريت، چاپ سوم 1382
9-    دلاور، علي ، روش تحقيق در علوم تربيتي و روانشناسي سمت، چاپ چهاردهم 1383
10-    آدولف آنتون،ً نقش حسابداري در توسعه اقتصادي، انتشارات فرودين، چاپ دوم
11-    ملك آرايي، فرزين،ً حسابداري براي مديريت موفق مرزعه- كشت غلات و نشريه 173 سازمان حسابرسي چاپ اول 1383

 

فهرست منابع لاتين
management And cost Accunting , by Char les T.Horngren G. Foster Bhimani & Srikant m. Datar, prenticehall, 10 th Edition .1999. Brown, Ben . practical According for farm and Rual 13vsiness. Enited king dom, Ip swich farming 19991

Abstract :
Study of cast accounting system in agriculture products and providing suitable
strategies (specializing industry and cultivation companies)

Technology progress with compition improvement in global markets and attachment to main and important trade agreements such as word trade organization made profit managers to inerease productivity and operation improvement. These condition is caused to many profit units deviate from traditional  cast accounting and they are interested in making cast manay ement It is appeared that there are factors in our country that they make a barrier to cast accounting system application in agriculture products. These factors are including agriculture products demand ratio to their supply, guarantee system of agnculture products and complex casting agriculture because of special particularity of this industry so, in this paper At first stage we  tried to study agriculture products cast accounting system and then we studied these systems weakness and cast accounting system application impediments in industry and cultivation companies.
Finally we tried to provid  su itable strategies to it in this paper dicussed impediments are considered in frame of study hypothesis. These impediments are analyzed by many tools such as questionnaire, intruiew , observation and by using of financial and accountingthese companies managers and experts we are also useal T- test statistical tests and freadman test to analyze.
Study conclusions show that accounting standards uniform non performance because of non consistency of  different methos with agriculture conditions and cost guarantee system  and non- attention to performance criterions accounting( technical and financial) and lack of products correct casting because of non existence of cast center ration to agriculture sector conditions and unoptimum allocation of filling casts to period costs or product casts and also non accounting and uncorrect report about ordinary and unordinary wastage are examples of cast accounting system impediments in considered companies.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه