معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 111 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته حسابداری گرایش علوم اقتصادی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی کارخانجات صنعتی در استان های ایران _ همراه آزمون های آزمون ریشه واحد برای GY, آزمون ریشه واحد برای SK, آزمون ریشه واحد برای GH1, آزمون ریشه واحد برای GH4, ریشه واحد آزمون برای GH5, آزمون ریشه واحد برای GL, آزمون هاسمن, آزمون والد,

فهرست مطالب

فصل اول-کليات تحقيق
1-1 مقدمه    2
1-2 بيان مساله    2
1-3  فرضيه هاي تحقيق    5
1-4 اهداف تحقيق    5
1-5 سوالات تحقیق    5
1-6 روش تجزيه وتحليل داده‌ها    6
1-7 روش گرد آوري اطلاعات    6
1-8 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح    7
فصل دوم- مباني نظري و شواهد تجربي تحقيق
2-1 مقدمه    9
2-2  تاريخچه‌اي ازتئوري‌هاي جديد رشد    10
2-3  الگوي رشد نئوکلاسيکي    12
2-4  مدل رشد منکيو، رومر و ويل    13
2-5  الگوي رشد درونزا    15
2-5-1 بررسي منشاء رشد درونزا از ديدگاه رومر    15
2-5-1-1 برداشت شماره يك : مشاجره همگرايي    15
2-5-1-2  برداشت شماره دو: گذر از رقابت كامل    19
2-5-2 الگوي رشد درونزا با تاكيد بر انباشت سرمايه انساني    21
2-5-3 ضعف الگوهاي درونزا    23
2-6 سرمايه انساني    25
2-6-1 تعريف سرمايه انساني    25
2-6-2  اهميت اقتصادي و اجتماعي سرمايه انساني    28
2-6-3  چه کسي از سرمايه انساني نفع مي‌برد؟    29
2-6-4  اندازه‌گيري سرمايه انساني    30
2-6-5 اولويت سرمايه‌انساني نسبت به سرمايه فيزيکي    31
2-7 سرمايه گذاري در سرمايه انساني    32
2-7-1 سرمايه‌گذاري در تحقيقات    34
2-7-2  سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و كشف استعدادها    34
2-7-3 سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و قابليت تطبيق نيروي‌كا ر    35
2-7-4 سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش جهت ايجاد كادر آموزشي    35
2-7-5 سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش و آينده‌نگري    35
2-8 توسعة انساني؛ زمينه ساز توسعة سياسي و اقتصادي    36
2- 9  قابليت انساني ، مفهومي فراتر از سرمايه انساني    38
2-10 جنبه انساني  رشد اقتصادي    40
2-11 کميت و کيفيت سرمايه انساني    41
2-12  نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي    41
2-13 نقش آموزش در رشد اقتصادی    43
2-14 سرمايه گذاري درآموزش    44
اهميت بهره وري نيروي انساني در صنايع    45
2-16 شواهد تجربي تحقيق    47
2-16 شواهد تجربي تحقيق    47
2-16-1 مطالعات خارجي    47
2-16-2 مطالعات داخلي    49
فصل سوم: روش تحقيق
3-1 مقدمه    56
3-2 تصريح مدل:    56
3-3 شرحي بر داده‌هاي آماري و روش تخمين    57
3-4 روش تخمين مدل :    58
3-4-1 روش پانل ديتا    58
3-4-2 مزاياي پانل ديتا    59
3-4-3 نحوه قرار گرفتن داده ها در پانل ديتا    61
3-4-3-1 انتخاب ميان داده هاي ادغام شده و داده هاي تابلويي    62
3-4-4 مدل كلي:Panel Data    62
3-4-5 روش هاي تخمين مدل(Panel Data) به روش اقتصادسنجي :    63
3-4-5-1 اثرات ثابت( FEM)    66
3-4-5-2 اثرات تصادفي(ECM )    67
3-4-6 آزمون هاسمن    67
فصل چهارم ـ برآورد مدل
     مقدمه    72
4-2 مدل:    72
4-3 تخمين مدل    72
4-3-1 برآورد مدل با استفاده از شاخص نيروي کار داراي تحصيلات متوسطه براي سرمايه انساني    74
4-3-2 برآورد مدل با استفاده از شاخص نيروي کار داراي تحصيلات کارداني براي سرمايه انساني    79
4-3-3 برآورد مدل با استفاده از شاخص نيروي کار داراي تحصيلات کارشناسي و بالاتر براي سرمايه‌انساني    81
4-4 جمع‌بندي    84
فصل پنجم- نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهاد
5-1 نتيجه‌گيري    86
5-2 ارائه راهکار    88
5-3 پيشنهاداتي براي مطالعات آينده    88
فهرست منابع و مأخذ
الف ـ منابع فارسي    91
ب) منابع انگليسي    94
ضمائم


چکیده:
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء  کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی دارد. سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود سایر نهاده-های تولید را تغییر دهد یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.
در این مقاله با معرفی مفهوم سرمایه انسانی و استفاده از الگوی رشد و داده های آماری مربوط به صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بیشتر در استانهای کشور طی دوره 1385-1374 اثر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای در استانهای ایران مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که تحصلات نیروی کار تاثیر مثبت و معنی داری به رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای در استانهای ایران دارند بطوریکه تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده حداقل برابر سرمایه فیزیکی است.
«شاخص سرمایه انسانی سطح تحصیلات نیروی کار در نظر گرفته شده است.»
واژه های کلیدی:
سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، داده های تلفیقی، ازش افزوده، رشد درون زا.


مقدمه
‌افزايش سهم سرمايه انساني از توليد ناخالص داخلي در کشورهاي توسعه يافته موجب پيدايش مفهوم اقتصاد دانشي شده است.سرمايه انساني تنها نهاده‌اي است که مي‌تواند ضمن تغيير خود، ساير نهاده‌هاي توليد را تغيير دهد يا تعديل کند، مبنايي براي نوآوري فراهم سازد و در سطح وسيع به رشد اقتصادي بينجامد. در نتيجه در سطح کلان منافع اجتماعي حاصل از انباشت سرمايه انساني در دراز مدت بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود مي‌بخشد.

 

فهرست منابع و مأخذ
الف ـ منابع فارسي
1-اميني، عليرضا و حجازي آزاد، زهره، 1381 " تحليل و ارزيابي نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وري نيروي کار در اقتصاد ايران" فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،1386، شماره30 ،صص 163-137
2- پورفرج، عليرضا،1384"مخارج دولت براي سرمايه انساني و نقش آن در رشد اقتصادي ايران" مجله تحقيقات اقتصادي، 1384، شماره 69، صص 86-57
3- تاري، فتح ا... و ارضرومچيلر، نسرين ،1381"بررسي نقش و تأثير هزينه‌هاي آ-موزش رسمي بر رشد اقتصادي ايران طي سالهاي (1377 ـ 1342) " فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، 1381 ، شماره 11، صص114-95
4- تقوي،مهدي و محمدي، حسين1384 " تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي" پژوهشهاي اقتصادي،1384، شماره 25، صص 43-16
5-درگاهي،حسن و قديري،امراله،1382"تجزيه و تحليل عوامل تعيين كننده رشد اقتصادي ايران(با مروري بر الگوهاي رشد درونزا)" فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني،1382،شماره 26،صص33-1
 6-ستاري فر، محمد، 1374 "درآمدي بر سرمايه و توسعه" ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،.
7-سبحاني، حسن،1371 " بازدهي سرمايه‌گذاري آموزشي" مجله تحقيقات اقتصادي،1371، شماره 45
8-شيخ بهايي، آزيتا،  1385 "تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي" پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان
9-صادقي، مسعود و مصطفي عمادزاده  1382" برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي طي سال هاي1380 – 1345"  ، فصلنامه پژوهشهاي اقتصاي ايران،1382، شماره 17، 98-79
10-صالحي، محمدجواد.1381 "اثرات سرمايه انساني بررشد اقتصادي ايران" ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش‌عالي ، 1381, شماره : 23-24 ، صص. 43 - 73
11-عمادزاده، مصطفي و ديگران،1379 " نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي" ، مجله برنامه و توسعه سال پنجم، شماره2-1
12- قره باغيان، مرتضي، 1371  "اقتصاد رشد و توسعه" ، جلد دوم، نشرني.
13- نيلي، مسعود و نفيسي، شهاب،1382 "رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادي با تأكيد برنقش توزيع تحصيلات نيروي كار، مورد ايران سالهاي 1345-1379"،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، 1382، شماره 17، صص 30-1.
14-محمدي گيگلو، اسلام، 1383، " بررسي رابطه بين استفاده از تکنولوژي اطلاعات(IT) و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه ( با تاکيد بر مورد ايران )" ، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران
15-مردوخي. بايزيد، 1368 " نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي" ، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي،1368، شماره 3
16- مرکز آمار ايران، آمار صنايع کارخانه‌اي ايران 
17-مهدي پور تملي، 1380، " فاطمه تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران(1375-1345)" ، پايان نامه‌كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي
18-همت‌جو، علي و ياوري، كاظم،1382 «تخمين سطح و توزيع سرمايه انساني خانوارها» مطالعه موردي استان آذبايجان شرقي»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، شماره 7 و 8، بهار و تابستان، 1382.صص 48-25
19 – اصغر مبارک ، 1386" بررسی اثر D R بر بهره وری صنایع ایران " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه همدان.
20- رضا دانایی، 1387" بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از داده های تلفیقی" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تبریز.
21- حمید رضا علیپور، شیرسوار1373 " بررسی جایگاه واقعی آموزشهای و حرفه ای در توسعه اقتصادی  آذربایجان نشرقی" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تبریز.
22- علی عبادی،1383 " بررسی عوامل موثر بر روی  بهره وری نیروی انسانی در شرکت چرخشگر برای سالهای(81-72) " پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
23- سعید کاشانی، 1376 "بررسی تاثیر آموزش در رشد اقتصادی (با معرفی مدل رشد کوکاس) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.


ب) منابع انگليسي
     
1-Benhabib, J. and Spiegel, M.M. "The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data". Journal of Monetary Economics, 1994,N 34, PP143-173.
2-Benjamin S. Cheng; Robert C. Hsu,1997 “Human capital and economic growth in Japan: an application of time series analysis”, Applied Economics Letters, 1997 , Volume 4, PP 393 - 395
3-Gavin Murphy and Iulia Traistaru – Siedschlag ,2007 “The Effects of Human Capital on Output Growth in ICT Industries: Evidence from OECD Countries” ,2007, Working Paper No. 184
4-Gujarati,damur” Basic Econometrics” The macGrraw-hill companies 4 edation, 2004
5-Gundlach, E , 1997 “ The Economic growth Of nation in the Twentieth century” Economics, 1999,60. PP.7-30
6-Islam, N. (1997)”Growth Empirics: A Panel Data Approach”, 1Quarterly Journal of Economics, 1995, NO 110(4),PP 1127- 1170.
7-Krueger, Alan B. and Lindahl, Mikael. “Education for Growth: Why and for Whom?” Journal of Economic Literature, December, 2001, NO.39(4), PP.1101-36.
8-Lucas, R. E. (). “On the mechanics of economic development’, Journal of Monetary Economics, 1988,NO.22,PP 3-42.
9-Mankiw G., Romer D., Weil D. ,1992 “A Contribution to the Economic Growth”, Quarterly journal of Economic, 1992, NO. 107, PP.407-437
10-Miles , William, “Human Capital and economic Growth: A Quantile Regression Approach” ,  Applied Econometrics and International Development, 2004, Vol. 4, No. 2.
11-Romer, Paul. ,”The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, 1994, NO. 8(1) Pp3-22
12-Rastogi, P.N. , "Sustaining enterprise competitiveness – is human capital the answer?", Human Systems Management, 2000, No.3, pp.193-203.
13-Strulic, Holger, 2001“The Role Of Human Capital & Population Growth in R&D Based Models Of Economic Growth”, Working paper, 2001, Humburg University
14-Stiles, P. and Kulvisaechana, S. , “Human Capital and Performance: A literature review. Cambridge” ,University of Cambridge, 2003, Background Paper for Task Force on HCM, accounting for people. Accessed online:
http://www.accountingforpeople.gov.uk/task.htm
15-Tallman, E., Piang Wang, 1994” Human Capital and Endogenous Growth: Evidence from Taiwan”, Journal of Monetary Economics, 1994, NO.34.
16-Teles, Vladimir Kuhl, 2004  “ The  Role Of Human Capital in Economic Growth”, Social Science Research Network Electronic Library ,2004
17-Wright, P.M., Dunford, B.B., & Snell, S.A, “Human resources and the resource-based view of the firm”, Journal of Management, 2001, NO.27, PP. 701-721.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه