معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشرفت تحصیلی

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشرفت تحصیلی
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر پیشرفت تحصیلی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 106 صفحه _ فرمت WORD _همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی در رشته روانشناسی گرایش عمومی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ مطالعه موردی دانشجویان رشته حسابداری ورودی 90 دانشگاه پیام نور شهرستان مرند _ همراه با پرسشنامه

چكيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مرند (دوره كارشناسي) اجرا شد. سؤال پژوهشي در اين تحقيق اين است كه آيا آموزش مهارتهاي زندگي تأثيري در پيشرفت تحصيلي دارد؟
به همين منظور فرضيه مطرح شده اين است كه آموزش مهارتهاي زندگي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان مؤثر است. روش پژوهش شبه تجربي كه جامعه آماري آن، كليه¬ي دانشجويان رشته حسابداری ، ورودی 90 دانشگاه پيام نور مرند بوده و حجم نمونه 28 نفر كه يك گروه آزمايشي را تشكيل مي دهند كه با اجراي دو آزمون بر روي گروه آزمايش (پيش آزمون ـ پس آزمون) داده هاي آماري بدست آمده روش نمونه گيري در اين تحقيق تصادفي بوده است. ابزار اين پژوهش معدل پايان ترم قبل از آموزش مهارتهاي زندگي و بعد از آموزش مهارتهاي زندگي مي باشد. آموزش مهارتهاي زندگي در اين تحقيق به عنوان متغير مستقل و پيشرفت تحصيلي دانشجويان به عنوان متغير وابسته تنظيم شده است.
نتايج در اين تحقيق نشان داد كه سطح پيشرفت تحصيلي دانشجويان پس از گذراندن دروس آموزش مهارتهاي زندگي نسبت به قبل از آموزش مهارتهاي زندگي، از افزايش معنا داري برخوردار است.

 
فهرست مطالب

چکیده     ت
فصل اول : کلیات
(1ـ1) مقدمه    2
(1ـ2) بيان مسئله    5
(1-3) اهمیت و ضرورت مسئله    7
(1ـ4) تأثير مثبت مهارتهاي زندگي    8
(1ـ5) حدود مهارتهاي زندگي    9
(1ـ6) قدرت مهارتهاي زندگي    9
(1ـ7) ضرورت آموزش مهارتهاي زندگي    10
(1ـ8) اهميت آموزش مهارتهاي زندگي    10
(1ـ9) اهداف تحقيق    11
(1ـ10) سوالات پژوهشي    11
(1ـ11) فرضيه تحقيق    11
(1ـ12) تعريف نظري و تعاریف عملیاتی     12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق   
( 2-1) مقدمه     14
(2ـ2) آموزش مهارتهاي زندگي    14
(2ـ3) اهداف آموزش مهارتهاي زندگي    15
(2ـ4) مهارتهاي ده گانه زندگي و اجزای آن    16
(2ـ5) مهارتهاي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي و يادگيري    20
(2ـ5ـ1) مهارتهاي مديريت زمان    20
(2ـ5ـ2) مهارتهاي استفاده از انواع حافظه ها    24
(2ـ5ـ3) مهارت تصميم گيري    30
(2ـ5ـ4) مهارت حل مسأله    33
(2ـ5ـ5) مهارت تفكر خلاق    34
(2ـ5ـ6) مهارت تفكر انتقادي    37   
(2ـ5ـ7) مهارت خودشناسي    38
(2ـ5ـ8) مهارت هاي ارتباطي    42
(2-5-9) مهارتهای بین فردی    48
(2ـ5ـ10) مهارت همدلي    56
(2ـ5ـ11) مهارت انعطاف پذيري    57
(2ـ5ـ12) مهارت كنار آمدن با هيجانها و فشارهاي رواني    58
(2ـ4ـ14) مهارتهاي مقابله با شكست و اتفاقات    71
(2ـ5ـ15) مهارتهاي مقابله با اضطراب    73
(2-5-16 ) مهارتهای زندگی در دوران تحصیل     77
(2ـ6) پيشينه تحقيق دربارة آموزش مهارتهاي زندگي    79
فصل سوم : (روش تحقيق)   
(3ـ1) مقدمه    85
(3ـ2) جامعه آماري مورد مطالعه    85
(3ـ3) نمونه گيري و نحوة گزينش آن    85
(3ـ4) نمونه تحقيق    85
(3ـ5) روشها و ابزار جمع آوري اطلاعات    86
(3ـ6) متغير پژوهش    86
(3ـ7) روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها    86

فصل چهارم: (تجزيه و تحليل داده ها)   
(4ـ1)مقدمه    88
(4-2) تجزيه و تحليل داده ها    88
(4-3)یافته های پژوهش    89
فصل پنجم:  نتیجه گیری
(5ـ1) مقدمه    98
(5ـ2) بحث و نتيجه گيري    98
(5ـ3) پيشنهادات كاربردي    99
ـ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي    100
(5ـ4) محدوديتهاي تحقيق    100
 (6) منابع    101
7) ضمائم    105


فصل اول :
کلیات

 (1ـ1) مقدمه:
زندگي همانند يك رودخانه، جرياني از فعاليتهاست كه از مبدأ سرچشمه مي گيرد و در مسير رسيدن به مقصد فراز و نشيبهايي را طي مي كند. هر يك از ما طي روز دربارة نحوة سپري كردن آن روز و چگونگي گذراندن آن، فكر و برنامه ريزي و تصميم گيري مي كنيم و كار و فعاليتهايمان را در آن مسير متمركز مي كنيم.(آموزش مهارتهای زندگی،بانک مقالات فارسی)
جريان فعاليتهاي زندگي مسيرهاي متفاوت و پيش بيني ناپذير دارد و هر روز دستخوش تغيير و تحول مي شود. اما قوانين حاكم بر دنياي ما چندان تغيير نكرده اند. لذا داشتن آنها و احاطه به مهارتهايي، كه ما را در دستيابي به آنها كمك كند، الزامات زندگي كنوني به حساب مي آيد. نحوة سالم زيستن، ارتباط مطلوب با ديگران، انعطاف پذيري، استفادة مطلوب و كنترل زمان، اطلاع داشتن از حقوق قانوني و مشروع خود، توانايي كنترل استرس و اضطراب و چگونگي دوري و اجتناب ار اعتيادهاي گوناگون در شرايط كنوني از جمله مسائلي اند كه با آن سر و كار داريم و احتراز از آن امكانپذير نيست. (سایت انجمن روانشناسی ایران)
(توجه به واقعيتها و اينكه در مرتبة اول اين خود ماييم كه سرنوشت مان را مي سازيم نه ديگران.)
ما را در به دست آوردن راهبرد مناسبي براي زندگيمان ياري مي كند. در واقع يافتن چگونه زندگي كردن و در نهايت آموختن مهارتهاي زندگي همان فرمول مناسب براي دستيابي به زندگي مطلوبتر است. (سایت انجمن روانشناسی ایران)
امروزه، علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و شيوة تغيير زندگي، بسياري از انسانها در برخورد با مسائل مختلف زندگي، فاقد تواناييهاي لازم و اساسي و اصطلاحاً مهارتهاي لازم براي آن هستند و به همين سبب در مواجهه با مسائل و مشكلات زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير ظاهر مي¬شوند و چه بسا در برخي موارد در تخريب خويش تسليم مي شوند.
مهارتهاي زندگي براي بهتر زيستن به ما كمك مي كند كه با مشكلات زندگي به شيوه مثبت برخورد نموده، تا به موفقيت هاي بيشتر نايل آييم چرا كه به قول نيچه انسان چرايي است كه مي¬تواند با هر چگونه اي بسازد. ( آموزش مهارتهای زندگی، بانک مقالات فارسی)
با آموزش مهارتهاي زندگي افراد جامعه مي آموزند كه در دنياي پيشرفته و پيچيده كنوني، چگونه زندگي نمايند كه از آسيب پذيري كمتري برخوردار باشند و در رقابتهاي اجتماعي هميشه بازنده نباشند؛ چگونه خطرات را از خود دور سازند و در مورد توانمنديهاي خود به باورهاي پايدار برسند. (سایت رشد)
مهارتهاي زندگي به انسانها مي آموزند كه چگونه شكنندگي را از خودشان دور ساخته و به مسائل زندگي به عنوان معماهای قابل حل نگاه كنند. به عنوان مثال، هنر ارتباط برقرار كردن و هنر گفتگو با ديگران، از مهارتهاي اوليه اي هستند كه چنانچه فرد به آنها مجهز باشد، مي تواند بسياري از هيجانهاي مخرب را از خود دور ساخته و از سلامت رواني بيشتري برخوردار باشد.
بسياري از اضطرابها، ترسها و اعتراضات، با محبت و ارتباط برقرار نمودن تخفيف مي يابد. توانايي اجتماعي شدن انسانها با كسب مهارت گفتگو افزايش يافته و آنها در جامعه بيشتر پذيرفته خواهند شد و طبعاً تأييدات اجتماعي بيشتري را دريافت مي نمايند. با داشتن ارتباطات سالم مي توان رشد بهتري داشت و از منابع حمايتي عاطفي بيشتري برخوردار گرديد. حساسيت، زودرنجي و خودناباروري از بين مي رود و بدين وسيله ارزش و اعتبار بيشتري براي افراد حاصل مي گردد. ( خنیفر، 1382)
وقتي افراد قادر باشند فكر كنند و نظرهاي نويني ارائه نمايند، از تفكر خلاق برخوردار مي شوند؛ تشويق آنها به تفكر، به جاي پاسخهاي سريع و خالي از هر گونه پختگي و نوآوري، سلامت فكري بيشتري را براي آنها به ارمغان مي آورد؛ در واقع تفكر خلاق از مهارتهاي زندگي انسانها محسوب مي شود. . ( خنیفر، 1382)
قدرت بررسي و تحليل مسائل و توجه به جوانب مثبت و منفي آنها نيز مهارت ديگري است كه بايستي افراد به آن مجهز گردند. اين مهارت انسان را از نگرش تك بعدي به مسأله دور مي سازد و به او اين قدرت را مي دهد كه از ابعاد مختلف به مسائل نظر داشته باشد و يك جانبه قضاوت نكند. ( خنیفر، 1382)
قدرت حل مسأله، يعني اين كه افراد فكر كنند و راههايي را تجربه نمايند كه به آنها كمك مي كند تا به حل مشكلات خود بپردازند و خود عملاً با كوشش و آزمون و خطا به هدف برسند، اين مهم از توانمنديهاي بارز و ممتاز محسوب مي گردد. ( آموزش مهارتهای زندگی، بانک مقالات فارسی)
يادگيري اين نكته كه انسانها بايستي با يكديگر همدردي و همدلي نمايند و از يكديگر حمايت كنند و با هم سازگاري و سازواري داشته باشند كمك بزرگي در جهت كاهش نگرانيها، اضطرابها و تنشهاي زندگي محسوب مي شود. ( آموزش مهارتهای زندگی، بانک مقالات فارسی)
(امروزه تعداد مهارتهاي زندگي نيز رو به فزوني است، مهارتهايي كه انسانهاي قويتر، مقاومتر و داراي اعتماد به نفس بالاتر مي سازد و قدرت مقاومت و موفقيت را افزايش   مي دهد.) ( تقی پور، 1383)
قرآن كتاب آسماني ما مسلمانان و نيز پيامبر بزرگوار اسلام مكرراً بر تحصيل علم و دانش تأكيد كرده اند. رسول اكرم (ص) بارها مسلمانان را به فراگيري علوم تشويق كرده اند و فرموده اند: «به دنبال علم و دانش برويد حتي اگر در چين باشد.» ( دهستانی، 1387)
مسلمانان نيز به پيروي از دستورات قرآن و پيامبر از صدر اسلام براي آموختن علوم مختلف سعي و كوشش فراوان داشته اند. ( دهستانی، 1387)
از اين جهت لازم است براي بهبود تعليم و تربيت و همچنين راهنمايي و كمك به دانشجويان در امر تحصيل كه همواره مورد نظر دانشمندان و بزرگان دين بوده است سعي و كوشش بعمل آيد. ( دهستانی، 1387)
براي تمام افراد جامعه بخصوص آنان كه به نوعي با آموزش و پرورش در ارتباطند، لازم است به هر نحو كه مي توانند راهي را براي بهتر كردن وضع تعليم و تربيت و آموزش و پرورش و رفع كمبودها و اشكالات آموزشي پيدا نموده و علل و عواملي كه در پيشرفت تحصيلي نسلهاي آينده و حال مؤثرند را بررسي و كشف نمايند.( احدی، 1386)
لازم است در اين باره كمبود و نقايص مهارتهاي تحصيلي و روشهاي مطالعه و مهارتهاي زندگي دانشجويان پيگيري شود و در جهت پيشرفت تحصيلي دانشجويان بكار گرفته شود و آموزشهاي لازم و ضروري با تشكيل كلاسهاي آموزش مهارتهاي زندگي و روشهاي مطالعه و برنامه زماني از طريق مربيان و استادان ماهر و حاذق داده شود. .( احدی، 1386)
آموزش مهارتهاي زندگي اقدامات و راهكار مؤثر در جهت جلوگيري از افت تحصيلي دانشجويان در ترمهاي اول ورود به دانشگاه و از دست رفتن فرصتها و سالهاي عمر گرانبهاي دانشجويان و به  منظور كاهش بخشي از اثرات روانشناسي مشكلات تحصيلي در دانشجويان از قبيل ایجاد افسردگي، اضطراب امتحان، اغتشاش در نقش و هويت تحصيلي و اجتماعي، كاهش اعتماد به نفس و انگيزه ادامه تحصيل و كاهش احساس سرماخوردگي، خشم نسبت به جامعه و پيامدهاي ديگر مي باشد. ( ادیب، 1385)
در اين تحقيق تأثير آموزش مهارتهاي زندگي را بر پيشرفت تحصيلي بررسي مي شود.

 

منابع:
1.    آموزش مهارتهاي زندگي. بانك مقالات فارسي (در تاريخ November 12, 2006)
2.    آقاجانی، رضا، (1381) آموزش مهارتهای زندگی، انتشارات نشر فیض)
3.    احدي، سمین.،1386، بررسي نگرشها و ميزان آگاهي دانشجويان دوره تحصيلات تكميلي از مفهوم مهارتهاي ده گانه زندگي( در دانشگاههاي دولتي شهرستان تهران وابسته به وزارت علوم تحقيقات وفناوري)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي تهران.
4.    اديب، يحیی.، (1385)، بررسي ميزان دستيابي نوجوانان ايراني به مهارتهاي زندگي . فصلنامه علمي- پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز، سال اول شماره 4، زمستان 1385.
5.    اكبري ابوالقاسم، (1382)  روشهاي مطالعه و تحقيق و يادگيري و امتحان؛ تهران: نشر فيض كاشاني، 1382.
6.    اهواز، دوره سوم، سال هشتم، شماره هاي 1و2، ص98- 73.
7.    علی پور، رضا، ( 1387)، مهارتهای زندگی در هزاره سوم، تهران ( 1387)
8.    پارسا، محمدرضا .، (1375)،  روانشناسي رشد كودك ونوجوان. چاپ دهم. تهران : انتشارات  بعثت.
9.    تقي پور ظهير، علی.،( 1383) ، مقدمه اي بر برنامه ريزي آموزشي و درسي. تهران: انتشارات آگاه.
10.    حقیقی، رضا، (1371) مهارتهای زندگی و نقش آن در عملکرد تحصیلی .
11.    خنيفر حسين، مهارتهاي برنامه ريزي در زندگي، تهران: فراشناختي انديشه، 1382.
12.    خنیفر، حسین .و پورحسینی، م؛ 1385،  مهارتهاي زندگي،  قم:  مركز نشر هاجر.
13.    خورند، محمد.، (1383)، مقايسه عزت نفس دانشجويان دختر ورزشكار وغير ورزشكار،  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. فصلنامه حركت، شماره 21،ص ص:174-161.
14.    خيرا، شقایق.، (1386)، شما هم مي توانيد موفق شويد، ترجمه سيد داوود حسيني نسب وهمكاران، تهران: انتشارات وراي دانش.
15.    دكتر خنيفر حسين ؛ پورحسيني مژده (1385)، مهارتهاي زندگي؛ قم: مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران، مركز نشر هاجر،.
16.    دلاور، علي (1369) ـ روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي / مؤلف: علي دلاور تهران: دانشگاه پيام نور،.
17.    دلاور، علي (1385) ـ روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي: رشته روانشناسي / تأليف: علي دلاور ـ تهران: دانشگاه پيام نور.
18.    دلجو شريعت، شيوه هاي يادگيري و مطالعه؛ تهران: مؤسسه تكوك زرين، 1381.
19.    دهستاني، مریم .،( 1387)،  مهارتهاي زندگي(1)، تهران : انتشارات جيحون.
20.    رامشت، مريم.  و فرشاد، سيامك.، (1383)، بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي در پيشگيري از سوء مصرف مواد دانشجويان، دومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان.
21.    رضوي، سینا.، 1384، گامي به سوي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي(در دوره هاي تحصيلي
22.    سازمان بهداشت جهاني .، 1377، برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، ترجمه خوری ربابه  قاسم آبادي و محمد خاني پروانه. تهران، معاونت فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور.
23.    سايتهاي رشد و انجمن روانشناسي ايران.
24.    سيف، علي اكبر؛ (1380)روانشناسي پرورشي (روانشناسي يادگيري و آموزش)، تهران: آگاه،.
25.    شريعتمداري، ع .، (1385)، روانشناسي تربيتي، چاپ هجدهم، تهران: انتشارات اميركبير.
26.    شعاري نژاد،علی اکبر، (1368)، مباني روانشناختي تربيت، تهران: انتشارات موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي.
27.    شعباني، حمید . و مهر محمدي، مهدی .، (1379)، پرورش تفكر انتقادي با استفاده از شيوه آموزش مسئله محور، فصلنامه مدرس، دوره 4، شماره 1.
28.    شعباني، حمید .، (1383)، مهارتهاي آموزشي و پرورشي(روشها وفنون تدريس)،. تهران: انتشارات سمت.
29.    شكر كن، حمید ( 1380).  و همكاران.، بررسي ومقايسه انواع هويت در ابعاد اعتقادي و روابط فردي در دانشجويان دختر وپسر دانشگاه شهيد چمران اهواز، مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران
30.    صداقت محمد عارف؛ (1382) مهارتهاي زندگي؛ قم: مهر اميرالمؤمنين.
31.    طارميان فرهاد ـ ماهجويي ماهيار ـ فتحي طاهر؛ (1383) مهارتهاي زندگي؛ تهران: انتشارات اسپندهنر.
32.    طارميان، فرهاد ،(1379) مهارتهاي زندگي، تهران: مؤسسه فرهنگي منادي تربيت، چاپ سوم، 1379.
33.    علی پور، علیرضا، 1371، آموزش مهارتهای زندگی.
34.    عبادی، غلام حسین (1384) یافته های پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان خوزستان، انتشارات کودکان
35.    عبدالمجيد سروش، مديريت زمان.
36.    فاتحي زاده،م.، (1380) ، بررسي عملكرد مدارس در پرورش مهارتهاي اجتماعي، طرح پژوهشي، شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان.
37.    فر مهيني فراهاني،میلاد .، (1380)، فرهنگ توصيفي علوم تربيتي، تهران: انتشارات اسرار دانش.
38.    فراهاني، محمد، (1380)، روانشناسي، چاپ اول، تهران: انتشارات كتابهاي درسي ايران.
39.    فرزام نيا، میلاد .، (1381) ، بررسي وشناسايي نقش عوامل درون سازماني در كسب مهارتهاي زندگي، شوراي تحقيقات استان گلستان.
40.    قاسمي زرگر، فرهاد.، (1385) ، تحليل محتواي كتابهاي درسي دوره متوسطه بر اساس  مولفه هاي  مهارتهاي زندگي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.
41.    مختلف) با تاكيد بر راهكارهاي اجرايي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر برنامه ريزي وتاليف كتب درسي، وزارت آموزش وپرورش.
42.    مهارتهاي زندگي (1) در رشته علوم تربيتي / مؤلف: گروه مؤلفان (1385) ـ تهران: دانشگاه پيام نور.
43.    مهارتهاي زندگي؛ مؤلف: كريس.ال.كلينكه؛ مترجم: شهرام محمدخاني ـ تهران: اسپندهنر، 1383.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه