معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات

بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 145 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی ادارات دولتی استان ایلام _ همراه با پرسشنامه، نمودارها و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک _ قابل کپی و تبدیل به WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي موانع استقرار و به كارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
دولتي استان ايلام بود. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش شناسي توصيفي
مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران عالي و مياني و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات ادارات
دولتي استان ايلام است، جهت تعيين نمونه آماري ابتدا از ميان تعداد 83 اداره و سازمان دولتي موجود
تعداد 23 اداره بصورت تصادفي انتخاب گرديد، سپس در هر اداره حتي المقدور از كليه مديران عالي و
مسئولان دواير مختلف و كاركنان واحد فناوري اطلاعات به عنوان نمونه آماري استفاده گرديد. نمونه ها
از طريق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پايايي مقياس به كار رفته در اين تحقيق با مقدار آلفاي
كرونباخ بالاتر از 70 % و روايي پرسشنامه نيز با توجه به نظر اساتيد و صاحب نظران مورد تاييد قرار
گرفت. داده هاي تحقيق با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار و
مقايسه ميانگين با عدد t مقايسه ميانگين دو گروه و آزمون t تحليل عاملي اكتشافي و آزمون هاي
ثابت و آزمون كولموگراف و اسميرنف تجزيه و تحليل گرديدند. در اين تحقيق ابتدا با توجه به سوابق
نظري و تجربي مرتبط تعداد 49 مانع شناسايي، سپس با استفاده از يك پرسشنامه پنج ارزشي مبتني
بر طيف ليكرت نظر مخاطبان در مورد ميزان بازدارندگي و اهميت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با
استفاده از تحليل عاملي اكتشافي موانع دسته بندي گرديدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و
بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام در نه مانع جمع بندي و آنگاه
نامگذاري گرديدند. مقايسه نظرات مخاطبان زن و مرد در اين مورد نشان داد كه به جز در مورد موانع
فردي و موانع مديريت تغيير كه از نظر مردان به نسبت زنان اهميت بالاتري دارند، در ساير موارد
اختلاف معناداري بين نظرات دو گروه مشاهده نگرديد. نتايج آزمون همبستگي در اين تحقيق نشان
داد كه بين ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت و ميزان توانايي استفاده از سيستم اطلاعات
مديريت با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي مثبت و بين موانع فردي و موانع
مديريت تغيير با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي منفي وجود دارد. بين ميزان
كاربرد سيستم اطلاعات مديريت و ساير متغير هاي مورد مطالعه همبستگي مشاهده نگرديد. نتايج
آزمون رگرسيون در اين پژوهش نشان داد كه مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان كاربرد سيستم
اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام به ترتيب اهميت عبارتند از 1- ميزان توانايي استفاده از
سيستم اطلاعات مديريت 2- ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت 3- موانع محيطي.
كلمات كليدي: سيستم اطلاعات مديريت، موانع فرهنگي، موانع محيطي، موانع مديريتي، موانع
ساختاري، موانع مديريت تغيير، موانع آموزشي، موانع فردي، موانع فني، موانع اقتصادي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
-1 مقدمه 2 -1
-1 بيان مسأله4 -2
-1 ضرورت و اهميت انجام تحقيق8 -3
-1 اهداف تحقيق9 -4
-1 قلمرو تحقيق10 -5
-1 تعريف عملياتي واژگان و اصطلاحات كليدي10 -6
10 MIS) -1-6 سيستم اطلاعات مديريت -1
-1-6 تعريف نظري10 -1 -1
-1-6 تعريف عملياتي10 -1 -2
-1-6 مديران وكارشناسان مسئول10 -2
-1-6 ميزان به كار گيري سيستم اطلاعات مديريت11 -3
-1-6 توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت11 -4
-1-6 موانع مديريتي11 -5
-1-6 موانع محيطي11 -6
-1-6 موانع فني12 -7
-1-6 موانع آموزشي 12 -8
-1-6 موانع اقتصادي12 -9
-1 موانع ساختاري13 -6-10
-1 موانع فردي13 -6-11
-1 موانع فرهنگي13 -6-12
-1 موانع مديريت تغيير14 -8-13
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
-2 مقدمه 16 -1
-2 تعاريف و مفاهيم 17 -2
-2 داده 18 -2 -1
-2 اطلاعات18 -2 -2
-2 پايگاه داده ها19 -2 -3
-2 سازمان20 -2 -4
-2 نظام 22 -2 -5
2-2 نظام اطلاعات23 -6
-2-2-6 مؤلف ههاي نظام اطلاعات23 -1
-2 علل بر پا نمودن نظا مهاي اطلاعات در سازما نها24 -3
-2 طبق هبندي نظام هاي اطلاعات25 -4
-2 نظام اطلاعات مديريت27 -5
-2 تعاريف و مفاهيم نظام اطلاعات مديريت28 -6
-2 ويژگ يهاي نظام اطلاعات مديريت30 -7
-2 چرا مديران به سيستم هاي اطلاعات مديريت نياز دارند؟31 -8
-2 تعريف سيستم هاي اطلاعاتي 32 -9
-2-10 انواع سيستم هاي اطلاعاتي34
35 (MIS) -2 سيستم اطلاعات مديريت -10 -1
37 TPS) -2 سيستم هاي اطلاعات پردازش عمليات -10 -2
37 (DSS) -2 سيستم هاي اطلاعات تصميم يار -10 -3
37 (EIS)( -2 سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني مديران عالي (ارشد -10 -4
37 WGSS ) -2 سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني گروه كاري -10 -5
38 ES) -2 سيستم هاي اطلاعاتي خبره -10 -6
-2-11 مشكلات ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت38
-2-12 فناوري اطلاعات39
-2-13 ضرورت آشنايي كاركنان دستگاه هاي دولتي با فناوري اطلاعات40
-2-14 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها42
-2 عوامل موفقيت45 -15 -1
-2 عوامل شكست45 -15 -2
-2-16 تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور46
-2-17 تحقيقات صورت گرفته در خارج از كشور48
-2-18 مدل مفهومي تحقيق52
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
-3 مقدمه 54 -1
-3 روش تحقيق54 -2
-3 جامعه، نمونه وروش نمونه گيري55 -3
-3 متغير هاي تحقيق56 -4
-3 متغير وابسته56 -4 -1
-3 متغير مستقل56 -4 -2
-3 روش جمع آوري اطلاعات57 -5
-3 روايي پرسشنامه62 -5 -1
-3 پايائي پرسشنامه61 -5 -2
-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات62 -6
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴‐ مقدمه65 ‐۱
-4 بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي66 -2
-4 جنسيت66 -2 -1
-4 سن67 -2 -2
-4 سطح تحصيلات68 -2 -3
-4 سابقه كار 69 -2 -4
-4 سابقه كار در پست مديريت مياني70 -2 -5
-4-2 سابقه كار در پست مديريت عالي71 -6
-4 گذراندن دوره هاي آموزشي72 -2 -7
4 - بررسي شاخصهاي مربوط به متغير هاي تحقيق72 -3
-4 بررسي شاخص هاي موانع مديريتي74 -3 -1
-4 بررسي شاخص هاي موانع محيطي76 -3 -2
-4 بررسي شاخص هاي موانع فني وتكنولوژيكي78 -3 -3
-4 بررسي شاخص هاي موانع آموزشي79 -3 -4
-4 بررسي شاخص هاي موانع اقتصادي80 -3 -5
-4-3 بررسي شاخص هاي موانع ساختاري81 -6
-4 بررسي شاخص هاي موانع فردي82 -3 -7
-4 بررسي شاخص هاي موانع مديريت تغيير 85 -3 -9
-4 اولويت بندي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت بر حسب ميزان اهميت86 -3-10
براي مؤلفه هاي تحقيق87 t -4 نتايج آزمون -4
-4 آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها93 -6
95 MIS -4 آزمون تحليل رگرسيون براي متغير وابسته ميزان كاربرد -7
-4 آزمون صحت مدل برازش شده : 100 -7 -1
-4-7 آزمون نرمال بودن باقيمانده ها100 -1 -1
-4-7 آزمون استقلال باقيمانده ها101 -1 -2
-4-7 آزمون هم خطي101 -1 -3
4 – مدل نهايي پژوهش105 -9
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
-5 مقدمه 107 -1
-5 خلاصه تحقيق107 -2
-5 يافته هاي تحقيق109 -3
-5 بحث ونتيجه گيري114 -4
-5 پيشنهادات115 -5
-5 پيشنهادات كاربردي115 -5 -1
-5 پيشنهادات به محققين آتي117 -5 -2
-5 محدوديت هاي تحقيق118 -5 -3
منابع  119
پيوست ها125

فهرست جداول
عنوان صفحه
1).اطلاعات بخشي از تحقيق هاي انجام گرفته قبلي در زمينه موضوع تحقيق7 - جدول( 1
2). موانع وعوامل موثر بر استقرار سيستم اطلاعات مديريت، استخراج شده از تحقيقات انجام گرفته - جدول ( 1
پيشين 50
3). متغير هاي مستقل تحقيق57 - جدول( 1
3). موانع وعوامل انتخاب شده موثر بر استقرار سيستم اطلاعات مديريت، جهت بررسي از طريق - جدول ( 2
پرسشنامه  60
3). مؤلفه هاي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت62 - جدول( 3
4). توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت66 - جدول( 1
4). توزيع فراواني برحسب گروه هاي سني67 - جدول( 2
4). توزيع فراواني برحسب سطح تحصيلات68 - جدول( 3
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كار70 - جدول( 4
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كاردرپست مديريت مياني70 - جدول( 5
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كاردرپست مديريت عالي71 - جدول( 6
4). توزيع فراواني مربوط به گذراندن دوره آموزشي72 - جدول ( 7
Varimax 4). مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تراكمي عوامل شناسايي شده پس از چرخش - جدول ( 8
73
در ادارات دولتي «MIS موانع مديريتي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 9
استان ايلام 75
در ادارات دولتي «MIS موانع محيطي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 10
استان ايلام 76
در ادارات دولتي استان «MIS موانع فني استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 11
ايلام 78
در ادارات دولتي «MIS موانع آموزشي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 12
استان ايلام 79
در ادارات دولتي «MIS موانع اقتصادي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 13
استان ايلام 80
در ادارات دولتي «MIS موانع ساختاري استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 14
استان ايلام 81
در ادارات دولتي استان «MIS موانع فردي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 15
ايلام 83
در ادارات دولتي «MIS موانع فرهنگي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 16
استان ايلام 84
در ادارات «MIS موانع مديريت تغيير استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 17
دولتي استان ايلام. 85
4).رتبه بندي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام براساس ميزان - جدول( 18
اهميت 86
براي مؤلفه هاي تحقيق90 t 4). نتايج آزمون - جدول( 19
و آزمون لون براي مقايسه ميزان اهميت موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت t 4). نتايج آزمون - جدول( 20
براساس جنسيت 92
ضريب ) MIS و مؤلفه هاي آن با ميزان كاربرد MIS 4). نتايج آزمون همبستگي بين موانع استقرار - جدول( 21
همبستگي اسپيرمن). 94
ميزان » ومتغير هاي مستقل «MIS ميزان كاربرد » 4).ضريب همبستگي بين مؤلفه هاي متغير وابسته - جدول( 22
براساس تحليل رگرسيون...... 97 « عوامل محيطي »،«MIS ميزان دسترسي به »،«MIS توانايي دراستفاده از
توسط كاركنان ادارات دولتي استان ايلام MIS 4). نتايج آناليز واريانس پيش بيني ميزان كاربرد - جدول( 23
براساس متغيرهاي مورد مطالعه98
توسط كاركنان ادارات دولتي استان ايلام MIS 4). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد - جدول( 24
براساس متغيرهاي مورد مطالعه99
4). نتايج آزمون كولموگروف-اسميرنف100 - جدول( 25

فهرست شكل ها

1): مولفه ها و ويژگي هاي اساسي يك نظام22 - شكل( 2
2): مولفه هاي يك نظام اطلاعات 24 - شكل ( 2
2): طبقه بندي نظام هاي اطلاعاتي26 - شكل ( 3
2): حوزه هاي مسائل سيستم هاي اطلاعاتي39 - شكل ( 4
2): فناوري اطلاعات40 - شكل( 5
2): مدل عوامل موفقيت سيستم هاي اطلاعات "دلون و مك لين" 44 - شكل( 6
2): مدل مفهومي پژوهش52 - شكل ( 7
4): مدل نهايي تحقيق105 - شكل ( 1

فصل اول: كليات پژوهش
-1-1 مقدمه
امروزه اطلاعات عامل اصلي كسب قدرت است و تسلط واقعي، تسلط اطلاعاتي است. جنگ
ميان كشورهاي غني و فقير، در واقع جنگ اطلاعاتي است و كشورهاي سلطه گر كه خواستار
استمرار بهره جويي خود از منابع و ثروت كشورهاي عقب مانده هستند، علاقه اي به ايجاد
زيربناهاي اطلاعاتي در اين كشور ها ندارند. اطلاعات مديريت تنها ابزاري است كه مديران را در
اتخاذ تصميم ياري مي كند. مديران با دريافت اطلاعات و پردازش آن به شناختي دست
مي يابند كه بر اساس آن گزينه هاي ممكن در حل مسا ئل را تشخيص داده و مناسبترين آنها
را انتخاب مي كنند. هنگامي كه مدير به سازماندهي مي پردازد، برنامه ريزي مي كند و يا به
استخدام نيروي انساني اقدام مي نمايد. علم اطلاعات مديريت، با تحولات قرن حاضر تولد و
نضج يافته است و متاسفانه، مديريت در كشورهاي در حال توسعه جز سايه و شمائي كمرنگ و
برداشتي ناقص، بهره اي از علم اطلاعات مديريت نگرفته است، كه ثمره آن ناهنجاري در توسعه
.( اقتصادي و ناهماهنگي در فعاليتهاي آنها است (بهشتيان، 1384 ص 12
ورود از عصر صنعت به عصر اطلاعات و دانش، تمامي جنبه هاي مختلف زندگي بشر را تحت
تاثير خود قرار داده است. سازمان ها به عنوان نهادهايي كه از دستاوردهاي عصر صنعت بود هاند،
با تحولات اخير و ورود به عصر دانش دستخوش تغييرات بسياري گرديده است. سيستم هاي
اطلاعاتي مديريت به عنوان يك پديده جديد و به عنوان يك عامل پيش برنده در انطباق
.( سازمان ها با تحولات امروزين شناخته شده است (جيمز. ا. ابراين، 1389 ص 3
امروزه گسترش روز افزون فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات، حوزه هاي مختلف زندگي بشر را
دگرگون ساخته است. يكي از مهمترين حوزه هايي كه با ورود اين فناوري ها دچار تحولات
بنيادين گرديده، حوزه آموزش و مديريت مي باشد. به طوري كه مديران قرن بيست و يك در
محيطي همواره در حال تغيير و دگر گوني بسر مي برند كه بدون داشتن مهارت هاي شناختي،
علمي و نگرشي، حضور در عرصه رقابت و اثرگذاري در اين محيط ميسر نيست و همين امر
.( برنامه ريزي براي آموزش چنين مهارت هايي را ضروري مي نمايد (شريفي، 1388 ص 11
در جهان امروز، اطلاعات و ارتباطات مكمل توسعه خردم