معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات

بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
بررسی موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 145 صفحه _ فرمت pdf _ مطالعه موردی ادارات دولتی استان ایلام _ همراه با پرسشنامه، نمودارها و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک _ قابل کپی و تبدیل به WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي موانع استقرار و به كارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات
دولتي استان ايلام بود. اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش شناسي توصيفي
مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران عالي و مياني و كارشناسان واحد فناوري اطلاعات ادارات
دولتي استان ايلام است، جهت تعيين نمونه آماري ابتدا از ميان تعداد 83 اداره و سازمان دولتي موجود
تعداد 23 اداره بصورت تصادفي انتخاب گرديد، سپس در هر اداره حتي المقدور از كليه مديران عالي و
مسئولان دواير مختلف و كاركنان واحد فناوري اطلاعات به عنوان نمونه آماري استفاده گرديد. نمونه ها
از طريق پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. پايايي مقياس به كار رفته در اين تحقيق با مقدار آلفاي
كرونباخ بالاتر از 70 % و روايي پرسشنامه نيز با توجه به نظر اساتيد و صاحب نظران مورد تاييد قرار
گرفت. داده هاي تحقيق با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، انحراف معيار و
مقايسه ميانگين با عدد t مقايسه ميانگين دو گروه و آزمون t تحليل عاملي اكتشافي و آزمون هاي
ثابت و آزمون كولموگراف و اسميرنف تجزيه و تحليل گرديدند. در اين تحقيق ابتدا با توجه به سوابق
نظري و تجربي مرتبط تعداد 49 مانع شناسايي، سپس با استفاده از يك پرسشنامه پنج ارزشي مبتني
بر طيف ليكرت نظر مخاطبان در مورد ميزان بازدارندگي و اهميت آنها مورد پرسش قرار گرفت. آنگاه با
استفاده از تحليل عاملي اكتشافي موانع دسته بندي گرديدند. درمجموع موانع بازدارنده استقرار و
بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام در نه مانع جمع بندي و آنگاه
نامگذاري گرديدند. مقايسه نظرات مخاطبان زن و مرد در اين مورد نشان داد كه به جز در مورد موانع
فردي و موانع مديريت تغيير كه از نظر مردان به نسبت زنان اهميت بالاتري دارند، در ساير موارد
اختلاف معناداري بين نظرات دو گروه مشاهده نگرديد. نتايج آزمون همبستگي در اين تحقيق نشان
داد كه بين ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت و ميزان توانايي استفاده از سيستم اطلاعات
مديريت با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي مثبت و بين موانع فردي و موانع
مديريت تغيير با ميزان كاربرد سيستم اطلاعات مديريت همبستگي منفي وجود دارد. بين ميزان
كاربرد سيستم اطلاعات مديريت و ساير متغير هاي مورد مطالعه همبستگي مشاهده نگرديد. نتايج
آزمون رگرسيون در اين پژوهش نشان داد كه مهمترين عوامل تاثيرگذار بر ميزان كاربرد سيستم
اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام به ترتيب اهميت عبارتند از 1- ميزان توانايي استفاده از
سيستم اطلاعات مديريت 2- ميزان دسترسي به سيستم اطلاعات مديريت 3- موانع محيطي.
كلمات كليدي: سيستم اطلاعات مديريت، موانع فرهنگي، موانع محيطي، موانع مديريتي، موانع
ساختاري، موانع مديريت تغيير، موانع آموزشي، موانع فردي، موانع فني، موانع اقتصادي.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات پژوهش
-1 مقدمه 2 -1
-1 بيان مسأله4 -2
-1 ضرورت و اهميت انجام تحقيق8 -3
-1 اهداف تحقيق9 -4
-1 قلمرو تحقيق10 -5
-1 تعريف عملياتي واژگان و اصطلاحات كليدي10 -6
10 MIS) -1-6 سيستم اطلاعات مديريت -1
-1-6 تعريف نظري10 -1 -1
-1-6 تعريف عملياتي10 -1 -2
-1-6 مديران وكارشناسان مسئول10 -2
-1-6 ميزان به كار گيري سيستم اطلاعات مديريت11 -3
-1-6 توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت11 -4
-1-6 موانع مديريتي11 -5
-1-6 موانع محيطي11 -6
-1-6 موانع فني12 -7
-1-6 موانع آموزشي 12 -8
-1-6 موانع اقتصادي12 -9
-1 موانع ساختاري13 -6-10
-1 موانع فردي13 -6-11
-1 موانع فرهنگي13 -6-12
-1 موانع مديريت تغيير14 -8-13
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
-2 مقدمه 16 -1
-2 تعاريف و مفاهيم 17 -2
-2 داده 18 -2 -1
-2 اطلاعات18 -2 -2
-2 پايگاه داده ها19 -2 -3
-2 سازمان20 -2 -4
-2 نظام 22 -2 -5
2-2 نظام اطلاعات23 -6
-2-2-6 مؤلف ههاي نظام اطلاعات23 -1
-2 علل بر پا نمودن نظا مهاي اطلاعات در سازما نها24 -3
-2 طبق هبندي نظام هاي اطلاعات25 -4
-2 نظام اطلاعات مديريت27 -5
-2 تعاريف و مفاهيم نظام اطلاعات مديريت28 -6
-2 ويژگ يهاي نظام اطلاعات مديريت30 -7
-2 چرا مديران به سيستم هاي اطلاعات مديريت نياز دارند؟31 -8
-2 تعريف سيستم هاي اطلاعاتي 32 -9
-2-10 انواع سيستم هاي اطلاعاتي34
35 (MIS) -2 سيستم اطلاعات مديريت -10 -1
37 TPS) -2 سيستم هاي اطلاعات پردازش عمليات -10 -2
37 (DSS) -2 سيستم هاي اطلاعات تصميم يار -10 -3
37 (EIS)( -2 سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني مديران عالي (ارشد -10 -4
37 WGSS ) -2 سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني گروه كاري -10 -5
38 ES) -2 سيستم هاي اطلاعاتي خبره -10 -6
-2-11 مشكلات ايجاد سيستم هاي اطلاعات مديريت38
-2-12 فناوري اطلاعات39
-2-13 ضرورت آشنايي كاركنان دستگاه هاي دولتي با فناوري اطلاعات40
-2-14 كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها42
-2 عوامل موفقيت45 -15 -1
-2 عوامل شكست45 -15 -2
-2-16 تحقيقات صورت گرفته در داخل كشور46
-2-17 تحقيقات صورت گرفته در خارج از كشور48
-2-18 مدل مفهومي تحقيق52
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
-3 مقدمه 54 -1
-3 روش تحقيق54 -2
-3 جامعه، نمونه وروش نمونه گيري55 -3
-3 متغير هاي تحقيق56 -4
-3 متغير وابسته56 -4 -1
-3 متغير مستقل56 -4 -2
-3 روش جمع آوري اطلاعات57 -5
-3 روايي پرسشنامه62 -5 -1
-3 پايائي پرسشنامه61 -5 -2
-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات62 -6
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴‐ مقدمه65 ‐۱
-4 بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي66 -2
-4 جنسيت66 -2 -1
-4 سن67 -2 -2
-4 سطح تحصيلات68 -2 -3
-4 سابقه كار 69 -2 -4
-4 سابقه كار در پست مديريت مياني70 -2 -5
-4-2 سابقه كار در پست مديريت عالي71 -6
-4 گذراندن دوره هاي آموزشي72 -2 -7
4 - بررسي شاخصهاي مربوط به متغير هاي تحقيق72 -3
-4 بررسي شاخص هاي موانع مديريتي74 -3 -1
-4 بررسي شاخص هاي موانع محيطي76 -3 -2
-4 بررسي شاخص هاي موانع فني وتكنولوژيكي78 -3 -3
-4 بررسي شاخص هاي موانع آموزشي79 -3 -4
-4 بررسي شاخص هاي موانع اقتصادي80 -3 -5
-4-3 بررسي شاخص هاي موانع ساختاري81 -6
-4 بررسي شاخص هاي موانع فردي82 -3 -7
-4 بررسي شاخص هاي موانع مديريت تغيير 85 -3 -9
-4 اولويت بندي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت بر حسب ميزان اهميت86 -3-10
براي مؤلفه هاي تحقيق87 t -4 نتايج آزمون -4
-4 آزمون همبستگي اسپيرمن بين متغيرها93 -6
95 MIS -4 آزمون تحليل رگرسيون براي متغير وابسته ميزان كاربرد -7
-4 آزمون صحت مدل برازش شده : 100 -7 -1
-4-7 آزمون نرمال بودن باقيمانده ها100 -1 -1
-4-7 آزمون استقلال باقيمانده ها101 -1 -2
-4-7 آزمون هم خطي101 -1 -3
4 – مدل نهايي پژوهش105 -9
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش
-5 مقدمه 107 -1
-5 خلاصه تحقيق107 -2
-5 يافته هاي تحقيق109 -3
-5 بحث ونتيجه گيري114 -4
-5 پيشنهادات115 -5
-5 پيشنهادات كاربردي115 -5 -1
-5 پيشنهادات به محققين آتي117 -5 -2
-5 محدوديت هاي تحقيق118 -5 -3
منابع  119
پيوست ها125

فهرست جداول
عنوان صفحه
1).اطلاعات بخشي از تحقيق هاي انجام گرفته قبلي در زمينه موضوع تحقيق7 - جدول( 1
2). موانع وعوامل موثر بر استقرار سيستم اطلاعات مديريت، استخراج شده از تحقيقات انجام گرفته - جدول ( 1
پيشين 50
3). متغير هاي مستقل تحقيق57 - جدول( 1
3). موانع وعوامل انتخاب شده موثر بر استقرار سيستم اطلاعات مديريت، جهت بررسي از طريق - جدول ( 2
پرسشنامه  60
3). مؤلفه هاي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت62 - جدول( 3
4). توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت66 - جدول( 1
4). توزيع فراواني برحسب گروه هاي سني67 - جدول( 2
4). توزيع فراواني برحسب سطح تحصيلات68 - جدول( 3
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كار70 - جدول( 4
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كاردرپست مديريت مياني70 - جدول( 5
4). توزيع فراواني مربوط به سابقه كاردرپست مديريت عالي71 - جدول( 6
4). توزيع فراواني مربوط به گذراندن دوره آموزشي72 - جدول ( 7
Varimax 4). مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تراكمي عوامل شناسايي شده پس از چرخش - جدول ( 8
73
در ادارات دولتي «MIS موانع مديريتي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 9
استان ايلام 75
در ادارات دولتي «MIS موانع محيطي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 10
استان ايلام 76
در ادارات دولتي استان «MIS موانع فني استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 11
ايلام 78
در ادارات دولتي «MIS موانع آموزشي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 12
استان ايلام 79
در ادارات دولتي «MIS موانع اقتصادي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 13
استان ايلام 80
در ادارات دولتي «MIS موانع ساختاري استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 14
استان ايلام 81
در ادارات دولتي استان «MIS موانع فردي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 15
ايلام 83
در ادارات دولتي «MIS موانع فرهنگي استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 16
استان ايلام 84
در ادارات «MIS موانع مديريت تغيير استقرار » 4).توزيع فراواني نظرات پاسخگويان در زمينه - جدول( 17
دولتي استان ايلام. 85
4).رتبه بندي موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت در ادارات دولتي استان ايلام براساس ميزان - جدول( 18
اهميت 86
براي مؤلفه هاي تحقيق90 t 4). نتايج آزمون - جدول( 19
و آزمون لون براي مقايسه ميزان اهميت موانع استقرار سيستم اطلاعات مديريت t 4). نتايج آزمون - جدول( 20
براساس جنسيت 92
ضريب ) MIS و مؤلفه هاي آن با ميزان كاربرد MIS 4). نتايج آزمون همبستگي بين موانع استقرار - جدول( 21
همبستگي اسپيرمن). 94
ميزان » ومتغير هاي مستقل «MIS ميزان كاربرد » 4).ضريب همبستگي بين مؤلفه هاي متغير وابسته - جدول( 22
براساس تحليل رگرسيون...... 97 « عوامل محيطي »،«MIS ميزان دسترسي به »،«MIS توانايي دراستفاده از
توسط كاركنان ادارات دولتي استان ايلام MIS 4). نتايج آناليز واريانس پيش بيني ميزان كاربرد - جدول( 23
براساس متغيرهاي مورد مطالعه98
توسط كاركنان ادارات دولتي استان ايلام MIS 4). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد - جدول( 24
براساس متغيرهاي مورد مطالعه99
4). نتايج آزمون كولموگروف-اسميرنف100 - جدول( 25

فهرست شكل ها

1): مولفه ها و ويژگي هاي اساسي يك نظام22 - شكل( 2
2): مولفه هاي يك نظام اطلاعات 24 - شكل ( 2
2): طبقه بندي نظام هاي اطلاعاتي26 - شكل ( 3
2): حوزه هاي مسائل سيستم هاي اطلاعاتي39 - شكل ( 4
2): فناوري اطلاعات40 - شكل( 5
2): مدل عوامل موفقيت سيستم هاي اطلاعات "دلون و مك لين" 44 - شكل( 6
2): مدل مفهومي پژوهش52 - شكل ( 7
4): مدل نهايي تحقيق105 - شكل ( 1

فصل اول: كليات پژوهش
-1-1 مقدمه
امروزه اطلاعات عامل اصلي كسب قدرت است و تسلط واقعي، تسلط اطلاعاتي است. جنگ
ميان كشورهاي غني و فقير، در واقع جنگ اطلاعاتي است و كشورهاي سلطه گر كه خواستار
استمرار بهره جويي خود از منابع و ثروت كشورهاي عقب مانده هستند، علاقه اي به ايجاد
زيربناهاي اطلاعاتي در اين كشور ها ندارند. اطلاعات مديريت تنها ابزاري است كه مديران را در
اتخاذ تصميم ياري مي كند. مديران با دريافت اطلاعات و پردازش آن به شناختي دست
مي يابند كه بر اساس آن گزينه هاي ممكن در حل مسا ئل را تشخيص داده و مناسبترين آنها
را انتخاب مي كنند. هنگامي كه مدير به سازماندهي مي پردازد، برنامه ريزي مي كند و يا به
استخدام نيروي انساني اقدام مي نمايد. علم اطلاعات مديريت، با تحولات قرن حاضر تولد و
نضج يافته است و متاسفانه، مديريت در كشورهاي در حال توسعه جز سايه و شمائي كمرنگ و
برداشتي ناقص، بهره اي از علم اطلاعات مديريت نگرفته است، كه ثمره آن ناهنجاري در توسعه
.( اقتصادي و ناهماهنگي در فعاليتهاي آنها است (بهشتيان، 1384 ص 12
ورود از عصر صنعت به عصر اطلاعات و دانش، تمامي جنبه هاي مختلف زندگي بشر را تحت
تاثير خود قرار داده است. سازمان ها به عنوان نهادهايي كه از دستاوردهاي عصر صنعت بود هاند،
با تحولات اخير و ورود به عصر دانش دستخوش تغييرات بسياري گرديده است. سيستم هاي
اطلاعاتي مديريت به عنوان يك پديده جديد و به عنوان يك عامل پيش برنده در انطباق
.( سازمان ها با تحولات امروزين شناخته شده است (جيمز. ا. ابراين، 1389 ص 3
امروزه گسترش روز افزون فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات، حوزه هاي مختلف زندگي بشر را
دگرگون ساخته است. يكي از مهمترين حوزه هايي كه با ورود اين فناوري ها دچار تحولات
بنيادين گرديده، حوزه آموزش و مديريت مي باشد. به طوري كه مديران قرن بيست و يك در
محيطي همواره در حال تغيير و دگر گوني بسر مي برند كه بدون داشتن مهارت هاي شناختي،
علمي و نگرشي، حضور در عرصه رقابت و اثرگذاري در اين محيط ميسر نيست و همين امر
.( برنامه ريزي براي آموزش چنين مهارت هايي را ضروري مي نمايد (شريفي، 1388 ص 11
در جهان امروز، اطلاعات و ارتباطات مكمل توسعه خردمند است. در واقع وجود اطلاعات كافي
و مجموعه هاي آن در طبقه بنديهاي تخصصي موجب شده است تا افراد به طور قابل
ملاحظه اي به دانش و كاربرد آن دسترسي پيدا كنند. نظرياتي از قبيل دهكده جهاني، دولت
الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره دلالت بر رشد محيطي جديد دارد
كه در آن فناوري اطلاعات و آموزش در اطراف ما هستند و دسترسي به اطلاعات خاص باعث
.( مي شود تا افراد در حل مشكلاتشان از آن استفاده نمايند (بدرقه، 1389 ص 3

A study on the barriers to management information
system application in official departments: A case
study Ilam province

Abstract
This study aims at exploring barriers to management information system
application in the official departments in ilam province. The statistical population
of the research is middle and top managers and information technology section
staff in ilam province’s official departments. In order to determine the statistical
sample, at first among 83 available departments 23 of them were selected
randomly. After that in every department, all top managers and supervisors in
various sections, also of staffs in ICT departments, were selected as statistical
sample.the samples have been interviewed through questionnaire. The validity of
instruments verified by a panel of experts and its reliability turn out acceptable by
corenbach alpha. The research data were analyzed by utilizing descriptive
statistical indices including mean, median, standard deviation and barriers were
classified than running an exploratory factorial analysis,at first based on literature
on MIS and ICT application and adaption 102 barriers were identify. Then a panel
of experts classifyed thes barriers into 49 items. Finally running an exploratory
factor analysis 9 factors were identified as the main barriers to MIS application in
Ilam province official departments. The comparison of male and female
participants in this regard showed that except in human and change management
barriers which are more important in the view of males, in other once there wasn’t
observed a meaningful difference between the ideas of two groups. The results of
correlation test showed that the extent of access to management information
system and the extend of ability of utilizing management information system has
a positive correlation with extend of application of management information
system and a negative correlation between human barriers and change
management with the extent of application of management information system. It
wasn’t observed any correlation between the extent of applying management
information system and other studied variables. The results of regression analysis
showed that the most important factors effective on application of MIS in official
departments in Ilam province with regard to their importance are including 1- the
extent of ability of utilizing management information system 2-the extent of
access to management information system 3- environmental barriers.
Keywords: management information system, cultural barriers, environmental
barriers, management barriers, educational barriers, structural barriers, change
management barriers, human barriers, technical barriers, economic barriers.

منابع
120
1. ابراهيمي ن ژاد، مهدي؛ حسين زاده، عبا س ( 1388 ). بررسي موانع و مشكلات استقرار
نظام اطلاعاتي مديري ت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجا . ن دو ماهنامه علمي
. پ ژوهشي دانشگاه شاهد. سال شانزدهم شماره 35
2. بدرقه، علي ( 1389 ). استلزامات و چالش هاي بكارگيري سيستم مديريت
در نظام ترويج و آموزش كشاورزي ايرا . ن رساله دكتري رشته مهندسي (MIS) اطلاعات
كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات.
3. بهشتيان، مهدي؛ ابوالحسني،حسين ( 1384 ). سيستم هاي اطلاعات مديريت نگرشي
جامع بر تئوري، كاربردي و طراح . يتهران: شركت پرديس.
4. جيمز. ا. ابراين ؛جورج ماراكاس ، متر جمين مانيان، امير؛ فتاحي، مهدي؛ وائق،
بهاره( 1389 ). مباني سيستم هاي اطلاعات مديري . ت تهران: نگاه دانش.
5. حافظ نيا، محمدرض ا ( 1380 )، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انسان ي،تهران:سازمان
مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت).
6. خاكي،غلامرضا ( 1389 )،روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي،انتشارات بازتاب.
7. خدمتي،عليرضا ( 1371 )، مطالعه و بررسي سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني
وزارت جهاد سازندگ . ي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
8. سرمد، غلامعلي ( 1382 )، روابط انساني در سازمان هاي آموزش ي، چاپ س  وم، تهران :
انتشارات سمت.
9. دبيلو.اس.جوادكار. ترجمه سرداري، احمد ( 1382 ). سيستم هاي اطلاعاتي
مديريت(مباني نظري، طرح، توسعه و اجر ا). تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت).
10 . رضائي حر،زينب ( 1386 ) ، بررسي تاثير دوره آموزش ضمن خدمت فناوري اطلا عات
و ارتباطات در مهارتهاي شغلي دبيران آموزش ديده مقطع متوسطه شهرستان كرمانشاه سال
85 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه ،دانشكده - تحصيلي 86
تحصيلات تكميلي.
منابع
121
11 . رضائيان، علي ( 1380 ). سيستم اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعا ت). تهران :
سازمان مطا لعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سم ت)، مركز تحقيق و توسعه علوم
انساني.
12 . رضائيان، علي ( 1385 ). سيستم اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعا ت)، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي.
13 . رضائيان، علي ( 1374 ). سيستم هاي اطلاعاتي مديري ت، فصلنامه تحول اداري،شماره
. 10 و 11
14 . ريموند، مك لويد ( 1385 ). سيستم هاي اطلاعات مديري . ت ترجمه دكتر مهدي
جمشيديان و اكبر مهدي پور عطا آبادي، انتشارات دانشگاه اصفهان.
بر كارايي كاركنان اداري و ICT 15 . سبحاني نژاد، مهدي ( 1386 ). بررسي تاثير دوره ها ي
آموزشي آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختيار . ي شوراي تحقيق ا ت سازمان آموزش و
پرورش استان چهارمحال و بختياري.
16 . سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه ( 1389 ). روش هاي تحقيق در علوم
رفتاري، انتشارات آگاه.
17 . شريف زاده، فتاح؛ بودلايي ، حسن ( 1387 ). مديريت دانش در سازمان هاي ادار ي،
توليدي و خدماتي، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبايي.
18 . صرافي زاده، اصغر ( 1389 ). سيستمهاي اطلاعات مديريت (نگرش راهبرد ي). تهران :
انتشارات ترمه.
19 . علي دوستي، سيروس ( 1384 ). طراحي و تبيين مدل عوامل كليدي موثر بر كاربرد فن
آوري اطلاعات (در اداره هاي كل سازمان هاي دولتي استان هاي صنعتي ايرا ن)، مطالعه
موردي استان فارس، پايان نامه دكترا، دانشگاه تهران.
20 . فرهنگي، علي اكبر؛ حسين حسين زاده؛ علي صالحي ( 1389 ). بررسي موانع به كارگيري
كارآمد فناوري اطلاعات وارتباطات درجهت بهبود نظام پاسخگويي به ذي نفعا ن(مطالعه موردي
، :شركت هاي دولتي صنايع معدني ايرا ن)؛نشر يه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 2، شمار ه 4
156- صص 137
منابع
122
21 . قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدي ن ( 1387 ). فناوري اطلاعات و ارتباطات و مباني سيستم
هاي اطلاعاتي. تهرا : ن موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسين(ع).
22 . قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدي ن ( 1388 ). بررسي مسايل و مشكلات ايجاد و بكار گيري
در كشور ( با تمركز بر موانع انساني در سازمانهاي (MIS) سيستم هاي اطلاعات مديريت
دولتي).
23 . قاضي زاده فرد، سيد ضياءالدي ن .( 1375 ). طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع
انساني در استقرار و به كار گيري نظام اطلاعات مديريت (با تمركز بر سازمان هاي دولتي
ايران). پايان نامه دكتري مديريت سيستم ها، دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
بر دانش و مهارت ICDL 24 . كاظمي، سعيد ( 1389 ). بررسي تاثير دوره هاي آموزش
ديجيتالي كاركنان سازمان هاي دولتي شهرستان ايلا . م پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه
آزاد اسلامي سنندج.
25 . كاظمي،مصطفي؛مرجان فياضي؛ مليحه ميرزاده ( 1387 ). بررسي موانع استقرار دولت
الكترونيك در سازمان هاي دولتي ايرا . ن مجله پژوهش هاي مديريت،سال اول،شماره
204- دوم،صص 185
26 . كنث. سي. لاودن؛ جين . پي .لاودن. مترجمين، رودساز،حبيب؛ محمد نبي، سينا؛ بهروز ،
امير حسين( 1389 ). سيستم هاي اطلاعات مديري . ت تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.
27 . كنث. سي. لاودن؛ جين . پي .لاودن( 1384 ). نظام هاي اطلاعات مديريت، سازمان و
فناور . ي ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد،موسسه خدمات فرهنگي رسا.
28 . كيا، علي اصغر ( 1386 ). موانع وراه كارهاي استقرار شهر الكترونيك درايران از ديدگاه
كارشناسان حوزه ارتباطات وفن آوري اطلاعات
29 . محمدي، علي اصغر ( 1379 )، شناسايي موانع مرتبط با استقرارسيستم اطلاعاتي
مديريت در حوزه ستادي وزارت كشاورز . ي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت
دانشگاه تهران.
30 . منصورفر، كريم( 1380 ). روشهاي آماري ، انتشارات دانشگاه تهران.
منابع
123
31 . نادري، عزت الله؛سيف نراقي، مري م ( 1386 )، روشهاي تحقيق وچگونگي ارزشيابي آن
درعلوم انساني. چاپ پنجم ، انتشارات ارسباران.
32 . مستاجريان، علي( 1378 ). سيستم هاي اطلاعات مديريت. تهران: چاپ فقيه.
33- Edvards, Sebastian. (2002). Information technology and economic
challenge in developing countries. Challenge 45 (3 May/ june): 19-43.
34- Dehning, Bruce, and Vernon J. Richardson. (2002). Returson on
investments in information technology: A research synthesis. Journal
of Information systems 16(1): 7-30
35- .Davis, G. B., and and Olson, M.H. 1985. management
Information system: conceptual foundations, structure, and
development; 2nd Edition, New York: Mc graw- Hill.
36- .Murdick, Robert G., and john C. Munson ; MIS Concepts and
Design; 2nd edition, New jersey: Prentice-Hall. Lnc.,1986.
37- .Roos, Joel E., Robert G. Murdick and james R. Claggett;
Information Systems for Modern management; 3rd edition, New
Delhi: Prentice-hall,1991.
38- .Bhatnagar, S c. (ED.) (1991). Information technology manpower:
Key issues in developing countries. New delhi, India: Tata McGrawhill.
39-Montazemi ,A.R (1988). Information Systems in small Business,
Hamilton,Canada , The society of management Accounts of Canada.
40-Khosrowpour, M. (1999), Managing Information technology
resources in the next millennium, Proceeding of the IRMA
International conference, May 17-19, Hershey, MSA(pp.513-518).
منابع
124
41-Murdick. R.G., and Munson, j.c. 1986 MIS concepts & Design.
2nd ed. London: Primtice-Hall.
42- .Swanson, E.B., 1974. Management information systems:
appreciation and involvement. Management Science 21(2) ,178 188.
43- Senn, James E., (1990): information systems In Management.
Fourth Edition.Wadsworth co.
44- Maddison, Richard & Geoffery Darnton, (1996): information
systems In Organizations- Improving Business Processes, Chapman &
Hall.
45- Summers, Edvard Lee, (1991) : Accounting Information Systems,
Second edition , Houghton Mifflin Co.
46- Murdick , Robert & J.C. Munson,(1986): MIS Concepts and
Design. Second Edition , Prentice – Hall.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه