اشعار نیمایوشیج و بررسی و شرح نمادهای طبیعی در آن

اشعار نیمایوشیج و بررسی و شرح نمادهای طبیعی در آن
اشعار نیمایوشیج و بررسی و شرح نمادهای طبیعی در آن
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 114 صفحه _ فرمت pdf _ همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته زبان و ادبیات فارسی _ قابل کپی و تبدیل به word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چکیده
در آن به « بررسی و شرح نمادهاي طبیعی در شعر نیما یوشیج » این پایان نامه پژوهشی است با عنوان
صورت تحلیلی، نمادهاي طبیعی شعر نیما استخراج شده و آنها را مورد بررسی و کشف معانی قرار داده است.
این پایان نامه علاوه بر پیشگفتار و مقدمه، شامل پنج فصل به شرح زیر است:
فصل اول شامل کلیات تحقیق است که چهارچوبی کلّی از پژوهش در آن ذکر شده است.
فصل دوم حاوي هشت بخش است؛ که در آن به بررسی معانی لغوي و اصطلاحی نماد، دسته بندي آن و
ارتباط نماد با کنایه، استعاره و تمثیل و نیز پیشینه ي نماد در بلاغت فارسی، مکتب سمبولیسم و اصول آن
می پردازد.
در فصل سوم مطالبی در خصوص نمادگرایی در اشعار نیما و شیوه ي نمادپردازي و نیز طبیعت گرایی نیما
ارائه شده است.
فصل چهارم پایان نامه به بررسی نمادهاي طبیعی شعري نیما می پردازد. در این بخش نمادهاي طبیعی
استخراج شده و پس از بیان ارتباط آنها با یکدیگر و با بافت کلّی شعرهاي نیما و تفکّرات او و همچنین ارتباط
نمادها با شرایط زمانی و مکانی خاص، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.
در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیري و پیشنهاد اختصاص یافته است که در آن نتایج کلّی این پژوهش بیان
شده است.
کلید واژه ها : نیما، نماد، سمبولیسم، طبیعت، جامعه، انسان.

أ
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار  1
مقدمه . 2
فصل اول :کلیات تحقی ق . 4
1بیان مسأل ه  . 5
2سؤالهاي اصلی تحقیق . 5
3فرضیات تحقی ق  . 6
4اهداف تحقی ق  . 6
5پیشینه ي تحقی ق  6
6جنبه ي جدید بودن و نوآوري طر ح . 7
7روش کار  . 7
8 مشخص نمودن جامعه ي آماري و حجم گستره ي نمون ه . 7
9روش گردآوري اطلاعات . 7
فصل دوم: نماد و سمبولیسم . 8
1معناي لغوي سمبل (نماد) . 9
2معانی اصطلاحی نما د . 10
3 دسته بندي نماده ا . 13
4 ارتباط نماد با استعاره و کنایه . 15
5 نماد و تمثی ل  16
6 نماد در بلاغت و ادبیات کلاسیک ایرانی 16
7 مکتب سمبولیسم  . 20
8 اصول مکتب سمبولیس م . 22
فصل سوم: نمادگرایی در اشعار نیما . 23
1 نیما و سمبولیس م  . 24
2 رویکرد نیما در بهره مندي از نما د . 30
3طبیعت گرایی در اشعار نیما یوشیج . 34
4 نگاهی گذرا به زندگی نیما یوشی ج . 37
فصل چهارم: بررسی و شرح نمادها . 41
آت ش  . 42
آفتا ب  . 44
آیی ش  . 44
ابر  . 45
امرو د  46
با د  . 47
بارا  . 49
برف  . 50
جغ د  . 51
جنگ ل  . 51
جوجه ي ققنوس  . 52
جو ي  . 53
خا ر  . 53
خا ك  . 54
خروس  . 54
دریا  56
دش ت  . 57
روز . 58
ساح ل  . 59
سحر 60
سریوی ل  60
سیب شیرین 62
سیولیشه 62
ش ب  63
شب تاب  65
شب پر ه  .. 66
شب کو ر  67
شغا ل  67
شمع کرجی  68
شهر خامو ش  69
صبح . 70
غرا ب  . 71
قای ق  . 73
ققنو س  . 74
ق و  . 77
کاج  . 77
کاکلی  . 78
کراد  . 79
کشتگاه  . 80
کک کی  . 82
کوم ه  . 83
گل  . 83
گل سفید  . 84
لاشخور  . 84
ماخ او لا  . 85
مرداب  86
مرد دهات ی  . 87
مرغ آمی ن  . 88
مو ج  . 90
مهتا ب  . 92
نارون . 93
ناقوس . 94
نی زن . 95
یاسم ن  96
فصل پنجم: نتیجه گیري و پیشنها د. 99
نتیجه گیر ي  . 99
پیشنهاده ا  . 101
مناب ع  . 102
چکیده انگلیس ی  . 105

پیشگفتار
از جمله افتخارات بنده در زندگی، افتخار شاگردي استادان عزیزگروه ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد
سنندج است. ایشان نه تنها ادبیات فارسی بلکه آیین بهتر زیستن را به من آموختند. از تمامی آن ها کمال
تشکّر دارم. امیدوارم با تلاشی که در زمینه ي این پژوهش انجام شده است؛ توانسته باشم قدردان زحمات
آن ها باشم.
با توجه به پژوهش هاي وسیع و تحقیقات فراوانی که در زمینه ي کتاب ها و آثار ادبی ادبیات کلاسیک
انجام شده و نیز گستردگی معانی و مفاهیمی که در ادبیات معاصر ایران وجود دارد؛ از همان اوایل قبولی در
مقطع کارشناسی ارشد، تصمیم گرفتم که پایان نامه ام را در زمینه ي ادبیات معاصر انجام دهم .
هرگاه سخن از ادبیات معاصر به میان می آید، بدون شک اولین کسی که به ذهن تداعی می شود شاعر
بزرگ خطّه ي شمال ، علی اسفندیاري (نیما یوشیج) است.
آن چه انسان را به تفکّر و کنکاش وا می دارد؛ همان پرسش درونی و دغدغه ي فکري است که او را به
سوي پژوهش و تحلیل می کشاند. سؤال همیشگی من در مورد اشعار نیما این بود که باتوجه به بهره گیري
فراوان نیما از عناصر طبیعت، آن هم به صورت نمادین، به چه مفاهیمی نظر داشته است؟
پس از مطالعه ي فراوان شعرهاي نیما و بهره گیري ازمنابع مربوطه هر چند بسیار محدود و متناقض،
کم کم به علل روي آوري نیما به نماد پی بردم. بسیار دوست داشتم که آن چه را من به آن دست یافته ام در
خدمت دیگر پژوهشگران قرار دهم. با توجه به این که نیما پدر شعر فارسی معاصر است و بسیاري از شاعران و
نویسندگان بعد از نیما از مفاهیم و مضامین شعري او استفاده کرده اند لذا درك معانی نمادهاي نیما در
درجه ي اول مهم ترین راه شناخت و پی بردن به عمق شعري اوست و در مرتبه ي بعدي کمک بسزایی در
زمینه ي درك کلّ شعر معاصر است.
اهمیت این پایان نامه بیشتر به پژوهش و تحلیلی بودن آن است و در بررسی و تفسیر نمادها راه نوین را
در پیش گرفته است. در پایان از تلاش هاي بی شائبه ي همه ي استادان ارجمند به ویژه استاد عزیز راهنما
خانم دکتر شراره الهامی و استاد بزرگوار مشاورم جناب آقاي دکتر برزویی و استاد صبورم جناب آقاي دکتر
احمدي به خاطر روشن گري در زمینه ي تحقیق و پژوهش، و نیز استاد بزرگوارخانم دکتر قوامی که رنج داوري
این پایان نامه را برعهده گرفتند؛ نهایت ارج و سپاسگزاري را دارم.

فهرست منابع
١. آل احمد، جلال، نیما چشم جلال بود، تهران، انتشارات کتاب سیامک با همکاري نشر میترا،
. چاپ اول، 1386
. ٢. احمدي، بابک، حقیقت و زیبایی، تهران، نشر مرکز، چاپ پنجم، 1380
. ٣. احمدي، بابک، ساختار تأویل متن، تهران، نشر مرکز، 1380
۴. اسداللّهی، الله شکر، نیما و ادبیات غرب، مجموعه مقالات نخستین همایش نیما شناسی،
. دانشکده ي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندارن، انتشارات شفلین، دو جلدي، 1381
۵. اسماعیل پور، ابوالقاسم، طبیعت در شعر نیما، مجموعه مقالات نخستین همایش نیما شناسی،
. دانشکده ي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندارن، انتشارات شفلین، دو جلدي، 1381
۶. انوشه، حسن، فرهنگنامه ي ادبی فارسی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد
. دوم، 1381
٧. براهنی، رضا، طلا در مس(درباره ي شعر و شاعري)، تهران، انتشارات نویسنده، چاپ اول، دو
. جلدي، 1372
٨. بیزار گیتی، مسعود، نیما پاسخی به ضرورتی تاریخی، یادنامه ي نیما، (مجموعه مقالات کنگره ي
بزرگداشت یکصدمین سالگرد نیما یوشیج، تهران، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دو
( جلدي، 1378
. ٩. پارسی نژاد، ایرج، نیما یوشیج و نقد ادبی، تهران، انتشارات سخن، 1388
. ١٠ . پور نامداریان، تقی، خانه ام ابري است، تهران، انتشارات سروش، 1377
١١ . پور نامداریان، تقی، رمز و داستآن هاي رمزي، تهران، انتشارت علمی و فرهنگی، چاپ چهارم،
.1375
. ١٢ . تسلیمی، علی، گزاره اي در ادبیات معاصر (شعر)، تهران، انتشارات اختران، چاپ اول، 1382
. ١٣ . چارلز، چدویک، سمبولیسم، ترجمه ي مهدي سحابی، تهران، نشر مرکز، 1375
١۴ . حافظ، شمس الدین محمد، مقدمه و نمونه خوانی شهلا صالحی، تهران، انتشارات مرز فکر، جلد
. دوم، 1387
. ١۵ . حسن لی، کاووس، گونه هاي نوآوري در شعر معاصر فارسی، تهران، نشر ثالث، 13
. حسینی، محمد حسن، نیما، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1387
. ١٧ . حقوقی، محمد، شعر زمان ما، تهران، نشر نگاه، چاپ ششم، 1384
. ١٨ . حمیدیان، سعید، داستان دگردیسی، تهران، انتشارات نیلوفر، 1382
. ١٩ . داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ اول، 1382
. ٢٠ . دانشور، علیرضا، بن مایه هاي تصویري شعر نیما، یادنامه ي نیما، 1387
٢١ . دفتر تحقیق و پژوهش آدینه ي سبز، زندگی نامه ي شاعران ایران و جهان، تهران، چاپ اول،
.1386
. ٢٢ . ستّاري، جلال، اسطوره و رمز، تهران، انتشارات سروش، 1374
٢٣ . سجادي، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، انتشارات طهمورث، چاپ
. هفتم، 1383
. ٢۴ . سید حسینی، رضا، مکتب هاي ادبی، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دهم دو جلدي، 1376
. ٢۵ . شمیسا، سیروس، بیان، تهران، نشر فردوس، 1370
. ٢۶ . شمیسا، سیروس، راهنماي ادبیات معاصر، تهران، نشر میترا، 1383
. ٢٧ . شهرستانی، محمد علی، عمارتی دیگر(معنی شعرنیما)، تهران، نشر قطره، 1382
٢٨ . طاهري، حمید، گذري بر مرغان در شعر نیما، مجموعه مقالات نخستین همایش نیما شناسی،
.1381
. ٢٩ . فرّخی، فرشید، سایت رسمی نیما یوشیج، 1389
٣٠ . قبادیانی، ناصرخسرو، دیوان اشعار، به اهتمام و تصحیح مجتبی مینویی، تهران، دنیاي کتاب،
. چاپ سوم، 1372
. ٣١ . کسیخان، حمیدرضا، خاستگاه سمبولیسم، کیهان فرهنگی شماره 204 ، مهر 1382
٣٢ . گوستاویونگ، کارل، انسان و سمبولهایش، ترجمه ي محمود سلطانی، تهران، انتشارات جامی،
.1377
. ٣٣ . لنگرودي، شمس، تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران، نشر مرکز، چهارجلدي، 1381
. مختاري، محمد، انسان در شعر معاصر، تهران، انتشارت توس، چاپ دوم، 1378
. ٣۵ . معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، شش جلدي، 1371
. ٣۶ . مولوي، جلال الدین محمد، کلیات شمس تبریزي، انتشارات امیر کبیر، چاپ نهم، 1362
. ٣٧ . مهاجرانی، عطاء الله، افسانه ي نیما، تهران، انتشارات اطلاعات، 1375
. ٣٨ . واحددوست، مهوش، مجموعه مقالات نخستین همایش نیما شناسی، 1381
. ٣٩ . یان، ریچاردز، تأملی چند در مورد شعر نیما و شعر فرانسه، یادنامه ي نیما، جلد یک، 1378
۴٠ . یوشیج، نیما، درباه ي هنر شعر و شاعري، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، انتشارات نگاه،
.1385
. ۴١ . یوشیج، نیما، مجموعه ي کامل اشعار، به کوشش سیروس طاهباز، تهران، انتشارات نگاه، 1371
. ۴٢ . یوشیج، نیما، حرف هاي همسایه، تهران، انتشارت دنیا، چاپ چهارم، 1357

 

Survey and explanation natural symbols in poems of
Nima Yoshij

This thesis Research titled "Evaluation and natural emblems of the poet Nima Yooshij" in the
analysis, symbolic poetry, Nima natural extracts and their meanings have been explored and
discovered.
This thesis In addition to the foreword and introduction to this thesis, consists of five chapters as
follows:
The first chapter includes a general survey of the general framework of research is mentioned.
The second chapter contains eight sections, in which the lexical meanings of symbols and
terminology, classification and symbols associated with allegory, metaphor and allegory and
symbol of the history of Persian rhetoric, symbolism and the school deals with its principles.
In the third season in poems and stories about the symbolism and the symbolism of the way
Tbytgrayy Nima is presented.
The fourth chapter deals with Nima poetic thesis of natural symbols.
The fifth chapter is devoted to conclusions and suggest that the overall results of this research is
expressed.
Key words: Nima, symbol, symbolism, nature, society, man.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه