آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی

آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی
آئين باده گساری در قصايد و غزليات خاقانی و هفت پيكر و اسكندرنامه نظامی
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 111 صفحه _ فرمت pdf _ قابل کپی کردن و تبدیل به فایل WORDمی باشد. _ همراه با منابع فارسی _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد M.A در رشته ادبیات فارسی _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده :
كه به روش « آئين باده گساري در قصايد و غزليات خاقاني و هفت پيكر و اسكندر نامه ي نظامي » اين پايان نامه، پژوهشي است در مورد
تحقيقي و تحليلي، رسوم باده گساري در آثار مذكور را مطرح و بررسي كرده است.
در اين تحقيق از شيوه ي كتابخانه اي استفاده و ابزار تحقيقاتي، فيش بوده است.
علّت انتخاب موضوع، كميت و تعداد پايان نامه ها و كُتبي است كه در اين باره نوشته شده اند كه بسيار اندك و شايد بتوان گفت
انگشت شمارند.
اين پايان نامه، علاوه بر پيشگفتار و مقدمه، شامل پنج فصل است:
فصل اول شامل: كلّيات تحقيق است و در آن چهار چوب كلّي پژوهش ارائه شده است.
فصل دوم حاوي چهار گفتار است كه به بررسي تاريخ و چيستي شراب م يپردازد.
فصل س  وم: در گفتارهاي بيست و شش گانه به تبيين آئين باده گساري و طرح شاهد مثا ل هايي از اشعار خاقاني و نظامي
مي پردازد كه اين فصل، اصل موضوع پايان نامه محسوب مي شود.
اگر چه به طور مستقيم به آئين باده گساري مربوط نمي شود؛ اما مباحث مربوط به ،« حواشي باده » فصل چهارم: تحت عنوان
باده و شراب را بيان م يكند كه كاملاً بدان مرتبط است و گاهي ريشه ي برخي از رسوم باده گساري در گفتارهاي آن يافت مي شود.
سرانجام فصل پنجم: نتيجه گيري كار پايان نامه است.
كليد واژه: خاقاني، نظامي، باده، شراب، ساقي

 

فهرست مطالب

پيشگفتار 1
مقدمه 2
فصل اول: كلّيات تحقيق
بيان مسئله 6
سؤال هاي اصلي تحقيق: (مسأله تحقيق) 6
فرضيات تحقيق: 7
اهداف تحقيق: 7
پيشينه ي تحقيق: 7
فصل دوم: شراب
شراب چيست ؟ 10
شراب از ديدگاه هاي مختلف 11
شراب و اديان 12
شراب؛ اسطوره و تاريخ 15
فصل سوم: آئين باد هگساري
باده گساري جمعي 21
استقبال از ميهمان با بساط باده 25
باده در پاي كسي ريختن 26
جام بر زمين كوفتن و شكستن 27
جرعه ريزي 27
ايام باده گساري 29
باده نوشي پس از غذا خوردن و در هنگامه ي سيري 32
باده گساري در هنگامه ي فراغت از دشمن و ديگر مشكلات 34
باده گساري پس از نماز و مناجات 36
غبوق (باده گساري شبانه) 37
صبوحي 40
باده گساري هاي دراز م  دت 42
جام غم 44
نشاط و شادي و سرخوشي 45
شادي خواري 47
تحسين و تشويق در باده گساري 49
حضور مطرب و نواختن آهنگ 52
نقل مستان 53
هم آغوشي با زنان 55
زلف در جام 57
جامجام و پياپي نوشيدن 58
پهلوانان را اندك باده گيرا نباشد 60
چاشنيگيري61
پوشش باده گسار 63
بساط و زير انداز 63
آميختن باده با نوشيدني هاي ديگر 64
فصل چهارم: حواشي باده
عرفان و باده 68
هفت خطّ جام 74
ابزار باده گساري77
و جامهاي گاوآسا: 77
و پياله هاي صدف گون: 78
ارزش باده به جام آن است 79
خام يا پخته، صاف يا دردي 80
مستي و پرحرفي 82
مستي و تحرّك 84
مستي و خوي كردن و سرخ شدن 84
مستي و خواب 85
مستي و بذل 85
مستي و بخشودن 86
باده گساري و صيد 86
مراعات مست 87
باده نوشي كار جوانان است؟ 88
باده نوشي در بلاد بيگانه 89
مجلس مستان (مكانهاي باده گساري) 89
انواع باده 91
باده ي حلال 93
رنگ باده 94
مراتب و مشاغل مجلس باده گساري 96
نتيجه گيري 98
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
پيشنهادها: 100
خذ 101 Ĥ منابع و م

101
خذ Ĥ منابع و م
-1 اسميت، ژوئل. فرهنگ اساطير يونان و رم، ترجمه ي شهلا برادران خسروشاهي، نشر فرهنگ
. معاصر، 1383
-1 بلخي، جلال الدين محمد. غزليات شمس، گزينش و تفسير محمد رضا شفيعي كدكني، انتشارات
. سخن، 1388
. -2 بندر ريگي، محمد. فرهنگ بندر ريگي، انتشارات علمي، 1378
. -3 بهار، محمد تقي. سبك شناسي، انتشارات امير كبير 1386
. -4 بيهقي، ابوالفضل. تاريخ بيهقي، تصحيح خليل خطيب رهبر، نشر مهتاب، 1386
. -5 پور جوادي، نصرالله. باده ي عشق، نشر كارنامه، 1387
. -6 تبريزي، محمد حسين. برهان قاطع، انتشارات امير كبير، 1376
. -7 جان بي، ناس. تاريخ جامع اديان، ترجمه ي علي اصغر حكمت، انتشارات علمي و فرهنگي، 1375
. -8 حافظ ، ديوان غزليات، محشي خليل خطيب رهبر، انتشارات صفي عليشاه، 1385
. -9 خاقاني. ديوان اشعار، تصحيح مير جلال الدين كزازي، نشر مركز، 1387
. -10 خرّمشاهي، بها الدين. حافظ نامه، انتشارات علمي و فرهنگي، 1385
. -11 دهخدا. فرهنگ لغات، دانشگاه تهران، 1346
. -12 راوندي، مرتضي. تاريخ اجتماعي ايران، انتشارات نگاه، 1387
. -13 رضايي، عبدالعظيم. تاريخ اديان جهان، نشر علمي، 1385
. -14 سجادي، سيد جعفر. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، نشر طهوري، 1383
. -15 شميسا، سيروس. فرهنگ اشارات، انتشارات فردوسي، 1377
. -16 شميسا، سيروس. فرهنگ تلميحات، انتشارات فردوسي، 1366
. -17 طوسي، خواجه نصيرالدين. اخلاق ناصري، تصحيح عبدالهادي قضايي، انتشارات بهزاد، 1387
. -18 عميد، حسن. فرهنگ عميد، انتشارات امير كبير، 1386
102
-19 عنصرالمعالي، كيكاوس بن اسكندر. گزيده ي قابوس نامه ، توضيح دكتر غلامحسين يوسف ي ،
. انتشارات علمي، 1383
. -20 كاونديش، ريچارد. اسطوره شناسي، ترجمه ي رقيه بهزادي، نشر علم، 1387
. -21 كريتيس، ويتاسر. اسطوره هاي ايراني، ترجمه ي عباس مخبر، نشر مركز، 1386
. -22 كزازي، ميرجلال الدين. گزارش دشواري هاي خاقاني، نشر مركز، 1386
. -23 گنجه اي، نظامي. شرفنامه، تصحيح بهروز ثروتيان، انتشارات اميركبير، 1386
-24 گنجه اي، نظامي. اقبالنامه، تصحيح بهروز ثروتيان، انتشارات اميركبير، 1387
. -25 گنجه اي، نظامي. هفت پيكر، تصحيح بهروز ثروتيان، انتشارات توس، 1377
-26 لاهيجي، شمس الدين محمد. شرح گلشن راز، تصحيح برزگر خالقي و عفت كرباسي ، نشر زوار،
.1387
. -27 مخلص، عبدالرّوف. انوار قرآن، نشر شيخ الاسلام احمد جام، 1385
. -28 مستر هاكس. قاموس كتاب مقدس، انتشارات اساطير، 1377

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه