معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی

ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی
ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمان پروژه های راهسازی با رویکرد فازی
90,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 191 صفحه _ فرمت pdf _ همراه با پرسشنامه های ,پرسشنامه جمعیت شناختی, پرسشنامه تعیین درجه رخداد شکست, پرسشنامه تعیین درجه شدت شکست _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین پرسشنامه تعیین درجه قابلیت کشف شکست, پرسشنامه تعیین میزان اهمیت فاکتورهای ریسک و جداول آماری و منابع فارسی و لاتین _ جهت دریافت دانش نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش EMBA

منابع لاتین
Alaghbari.w, Kabir. M.R.A, Ernawati. A.S , 2007 , "The significant factors
causing delay of building construction projects in Malaysia", engineering
construction and architectural management , vol.14, NO. 2, PP. 192-206 .
Almomani .A.H ,2000, "Construction delay :a quantitative analysis" ,
international journal of project management ,vol.18 , pp. 51-59.
Chan.D ,Kumaraswamy.M, 2002, "Compressing consruction
durations:lessons from Hong kong building projects", international
journal of project management ,vol. 20 , pp.23-35.
Chin.k.s , Wang.Y, Poon.G.K.K, Yang.J.B, 2003, " Failure mode and effects
analysis by data envelopment analysis",Decision Support Systems , vol.48 , pp.
246-256
Frimpong.Y,Oluwoye.J, Crawford.L,2003, "Causes of delay and cost
overruns in construction of groundwater projects in a developing countries
:Ghana as a case study", international journal of project management ,vol.
21 , pp.321-326.
.
Iyer.k.c , chaphalkar.N.B , Joshi.G.A , 2007, "Understanding time
delay disputes in construction contracts ", international journal of project
management , vol .26 , pp.174-184
kaliba.C,Muya.M, Mumba.k,2009, " Cost escalation and schedule delays
in road construction projects in Zambia", international journal of project
management ,vol.27 , pp.522-531.
Long.N,Ogunlana.S, Quang.T, Lam.K, 2003, "Large construction projects
in developing contries :A case study from Vietnam", international journal
of project management ,vol. 22 , pp.553-561.
Odeh.A,Battineh.H,2002, "Causes of construction delay: traditional
contracts", international journal of project management ,vol. 20, pp.67-73.
Othman .A.A , Torrance. J.V , Abhamid . M.A ,2006 ," Factors
influencing the construction time of civil engineering projects in
Malaysia" , engineering construction and architectural management,
vol.13, NO. 5, PP. 481-501
Sambasivan. M, Soon. Y.W ,2007, "Causes and effects of delays in
Malaysian onstruction industry", international journal of project
management , vol .25 , PP.517-526
Sweis.G , Sweis . R , Abuhammed.A , Soboul .A, 2008 , "Delays in
construction projects: The case of Jordan ", international journal of
project management ,vol.26 , pp.665-674
Tumi. S,Omran.A, Pakir.A ,2009, "Cases of delay in construction
industry in Libia", The international conference on Administration and
business.
ICEA – FAA Bucharest, 2009, The International Conference on
Economics and Administration, Faculty of Administration and Business,
University of Bucharest, Romania, 14-15th November.
Wang.Y, Chin.K.S, Poon.G.K.K, Yang.Y, 2009, " Risk evaluation in
failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean ",
Expert Systems with Applications, vol.36 , pp.1195–1207
Yang.J,Yang.C, Kao.C,2009, "Evaluating scheduale delay causes for
private participating public construction works under the build – operate –
transfer model", international journal of project management ,vol. 28 ,
pp569-579.
presenting a model for identification and management the factors
affecting
delays in the road construction projects with fuzzy methods.
Abstract:
This study represents a model to identify and manage the influencing factors
on road construction delays with Fuzzy method. Therefore, in this study,
while identifying 30 risks of the general risks in road construction delays, a
questionnaire has been prepared and distributed among road construction
experts in order to categorize so-called risks. Data gathering has been done in
2010. Moreover, this study introduces the lack of sufficient budget for the
project in the due time and the delay in paying the constructors as the most
important factors in road construction delays. Lack of financial capability of
constructors along with economic inflation and increase in prices are
respectively recognized as the other causes of road construction delays. The
Failure mode and effect analysis (FMEA)approach with Fuzzy method has
been applied to categorize the risks via two procedures: Fuzzy weighted
geometric average and Fuzzy weighted arithmetic average. In the end,
solutions are represented considering priorities and causes of delays, in order
to prevent future construction delays.
Key words: risk management, road construction delays, fuzzy method,
Failure mode and effect analysis

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه