بررسی و تست كارايی بويلر

بررسی و تست كارايی بويلر
بررسی و تست كارايی بويلر
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 225 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین


استاندارد PTC 4.1
تست كارآيي بويلر

فصل اول: استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر
فهرست مطالب

مقدمه    4
هدف و حوزه ديد    8
علائم و تعاريف آنها    19
اصول راهنما    27
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي    43
محاسبه راندمان به كمك روش تلفات حرارتي    59
تلفات خاكستر و تشعشعات    77
اطلاعات متفرقه    81
راندمان با روش ورودي – خروجي    90
فصل دوم: چگونه مي توان راندمان بويلر را افزايش داد
1-3- مقدمه:    156
2-3- احتراق:    157
3-3- روش هاي افزايش راندمان بدون صرف هزينه    160
اثر هواي اضافي روي راندمان در ارتباط با متغيرهاي ديگر:    173
تاثير هواي اضافي بر روي خوردگي سطوح:    174
2-3-3- كاهش دماي دود خروجي    180
4-3- افزايش راندمان با صرف هزينه و سرمايه گذاري مجدد:    192
شاخصهاي ديگر كاركرد    208
ضميمه    213
1. 5- بدست آوردن وزن هواي خشك:    213

بخش (0)
مقدمه
1-0- كد PTC شامل دستورالعملهايي به منظور تست واحدهاي مولد بخاري مي‌باشد اين واحد تركيبي از وسايلي هستند كه براي آزاد سازي و بازيابي حرارت به همراه وسايل انتقال حرارت به يك سيال عامل استفاده گرديده تا بدينوسيله بتوان از حرارت آزاد شده استفاده نمود واحد مورد نظر اين كد ممكن است شامل تجهيزات بويلر، كوره، سوپر هيتر، ري هيتر، اكونومايزر، گرمكن هوا (ايرهيتر) و مشعل سوخت باشد. در صورتيكه حرارت جذب شده توسط اكونومايزر و گرمكن هوا به واحد برگردانده نشود نمي توان آنها را به عنوان بخشي از واحد در نظر گرفت. هدف از روشهاي اين تست دستيابي اطلاعاتي به منظور ايجاد معيارهاي طراحي قسمت هاي مختلف يك مولد بخاري نمي باشد. كدهاي تكميلي PTC 4.2 و PTC 4.3 به ترتيب شامل تستهاي تجهيزات پودر كننده و گرمكن هوا مي باشند.
2-0- ما قصد داريم براي استفاده از اين كد، آزمايش جامعي از كد مربوط را با دستورالعمل PTC 1 و ساير كدهاي اشاره شده قبل از آغاز مراحل مقدماتي تستها، انجام دهيم. اين بررسي به منظور اطمينان از يك روش تست كامل و مرتب مي باشد زيرا اين بررسي يك درك كلي از نيازمنديهاي كدهاي تست قدرت ASME را به كاربر مي دهد و او مي تواند به سرعت روابط بين كدهاي مختلف را درك نمايد. براي دستيابي به آخرين اصلاحات مربوط به اين كدها و استفاده از آنها بايد دقت كافي را مبذول داشت.
3-0- اگرچه بخش دوم اين كد در ارتباط با نشانه ها و تعاريف مربوط به آنها در اجراي تست واحدهاي مولد بخاري مي باشند، كاربر بايستي به منظور بحث كاملتر براي مواردي كه در پيش رو دارد به كد مربوط به تعاريف و مقادير PTC 2 مراجعه نمايد.
4-0- ضمائم مربوط به ابزار دقيق و وسايل PTC 19 كه در اينجا به آنها اشاره شده بايستي بطور كامل مورد مطالعه قرار گيرند زيرا ارزش و اعتبار نتايج اين تست به انتخاب ابزار و طريقه استفاده، كاليبراسيون و دقت قرائت آنها بستگي دارد.
1-4-0- ساير موارد بسيار مهم براي ارزش و اعتبار اين تست عبارتند از تعيين دقيق مقدار ارزش حرارتي بالا و ديگر خواص سوخت مصرفي كد مناسب براي نوع سوخت و روش استاندارد ASTM مربوط به گرماي احتراق بايستي به دقت پيگيري گردد.
5-0- اين كد بعنوان يك راهنما براي انجام كليه تستهاي مولد بخاري مورد نظر مي‌باشد اما احتمالاً قادر نيست كاربر يك آزمايش را با اشكال گوناگون در طراحي‌هاي مختلف مولدهاي بخاري به تفصيل شرح دهد. در هر صورت يك مهندس ذيصلاح بايستي واحد خاصي را كه مرود نظر مي باشد مطالعه نموده و رابطه آن را با بقيه سيكل سنجيده و دستورالعملهاي تست را كه از نظر كلي درست بوده و با مفاهيم اين كد مطابقت دارد بهبود بخشد. مثالهاي مربوط به طراحي هاي گوناگون در هنگام آماده سازي اين كد، واحدهاي مولد بخاري مادون بحراني و مافوق بحراني تك گذر و سيكل مضاعف مي باشد.
چنين واحدهايي نيز در هنگام آماده سازي اين كد در نظر گرفته شده و عقيده بر اين است كه قوانين مربوطه در تست اين واحدهاي بخاري نيز اقبل اجرا مي باشد.
6-0- دستورالعملهاي كلي كه در اين كد بيان شده است همچنين در تست گرمكن‌هاي آب تغذيه فشار قوي قابل اجرا هستند با اين تفاوت كه تعيين راندمان فقط توسط روش تلفات حرارتي كه در بخش 5 توضيح داده شده است، بدست مي آيد. روش ورودي – خروجي در تعيين راندمان قابل قبول نمي باشد زيرا عدم دقت زيادي به علت وجود مقادير غير قابل تعيين بخار در خروجي و خطاهاي كوچك اندازه گيري درجه حرارت ميزان دبي حجمي زياد وجود دارد. ظرفيت تست يا خروجي توسط راندمان و گرماي ورودي و يا توسط اندازه گيري مستقيم گرماي خروجي در صورتيكه دقت بالا لازم نباشد، قابل تعيين خواهد بود.
7-0- تست واحدهاي اتمي و مولدهاي بخاري سيكل تركيبي در اين كدها نمي باشد زيرا گسترش توسعه مولدها در زمان اصلاح اين كدها انجام مي گرفته در نتيجه توصيه هاي ويژه اضافه نگرديده است.
8-0- سيستمهاي ابزار دقيق پيشرفته مانند ادوات الكترونيكي يا تكنيكهاي اندازه‌گيري دبي جرمي، ممكن است با يك توافق دو جانبه به عنوان يك انتخاب براي ملزومات كد ابزار دقيق اجباري استفاده گردند چون كاربردهاي اين ابزارها دقت لازم براي اين كد را نشان داده است.
 
بخش (1)
هدف و حوزه ديد
01-1- هدف از اين كد ايجاد روشهايي به منظور انجام تستهاي عملكرد براي تعيين كميات زير مي باشد:
1-01-1- راندمان
2-01-1- ظرفيت
3-01-1- مشخصات عملكرد ديگري نظير دماي بخار، محدوده كنترل، دماي گاز خروجي، تلفات DRAFT، كاهش فشار بخار آب، هوا، وجود ناخالصي (ذرات) در بخار و نشتي هوا.
02-1- تعيين همه يا بخشي از خواص عملكردي فوق الذكر ممكن است به منظورهاي ديگري نظير آنچه كه در زير مي آيد ضروري باشد:
1-02-1- تطبيق دادن عملكرد واقعي با عملكرد ضمانت شده.
2-02-1- مقايسه موارد فوق الذكر با استاندارد عمليات (كاركرد)
3-02-1- مقايسه شرايط يا روشهاي علمي مختلف
4-02-1- تعيين نحوه عملكرد بخشهاي مختلف واحد مولد بخاري
5-02-1- مقايسه عملكرد واحد با انواع سوخت 
6-02-1- تعيين تاثير تغييرات تجهيزات بر روي دستگاهها
03-1- دستورالعملها و قوانين موجود در اين كد در مورد دستگاه توصيف شده در بخش، بكار برده مي شوند. تست وسايل كمكي توسط كدهاي تست قدرت كه مخصوص وسايل كمكي تعريف شده اند قابل اجرا مي باشد.
04-1- دستورالعملهاي ارائه شده دو روش در تست مولدهاي بخاري را براي تعيين راندمان قابل قبول مي داند. روش اول اندازه گيري مستقيم گرماي ورودي و خروجي است كه از اين به بعد روش ورودي – خروجي ناميده مي شود و روش دوم اندازه‌گيري مستقيم تلفات حرارتي است كه از اين پس تلفات حرارتي گفته مي شود در گزارشات هر تست روش بكار برده شده بايستي صريحاً ذكر گردد.
1-04-1- روش ورودي – خروجي نياز به اندازه گيري دقيق مقدار و ارزش حرارتي بالاي سوخت، فرضه هاي حرارتي و حرارت جذب شده توسط سيال يا سيالهاي عامل دارد.
2-04-1- روش تلفات حرارتي نياز به تعيين تلفات، قرضه هاي حرارتي و تجزيه و تحليل نهايي و مقدار ارزش حرارتي بالاي سوخت دارد.
به مقدار ايجاد ظرفيتي (خروجي) ك تلفات در آن رخ مي دهد لازم است كه ورودي يا خروجي اندازه گيري شوند.
3-04-1- در اين كد هميشه ورودي به توسط گرماي شيميايي سوخت (ارزش حرارتي بالاي سوخت كه در تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي تعيين شده است) به همراه قرضه هاي حرارتي اضافه شده به سيال يا سيالهاي عامل، هوا، گاز و ديگر مدارات سيال كه در محدوده مرزي نشان داده شده در شكل 1 را قطع مي كند، گفته مي‌شود.
محدوده مرزي شكل 1 شامل دستگاهي مي باشد كه در طراحي واحد مولد بخاري در نظر گرفته مي شود. حرارت ورودي و خروجي به اين محدوده مرزي در محاسبات راندمان مهم مي باشند. وسايل خارج از اين محدوده هنگامي در محاسبات وارد مي‌گردند كه يك منبع خارجي گرما استفاده گردد يا وقتيكه حرارت تغيير يافته به واحد مولد بخاري برگردانده نمي شود.
4-04-1- خروجي گرماي جذب شده توسط سيال يا سيالهاي عامل تعريف شده است.
5-04-1- قرضه هاي حرارتي بعنوان مقدار حرارت اضافه شده به واحد مولد بخاري علاوه بر حرارت شيميايي سوخت محترق شده تعريف گرديده است اين قرضه هاي حرارتي شامل كمياتي از قبيل گرماي محسوس سوخت (تابعي از گرماي ويژه و درجه حرارت اندازه گيري شده)، در هواي ورودي و در بخار اتمايزينگ شده، و همچنين گرماي حاصل از تغيير قدرت در پودر كننده، پمپ چرخش و فن اوليه هوا و فن چرخش مجدد (ري سيركوليت).
6-04-1- براي درك بهتر از روابط بين ورودي، خروجي، قرضه هاي حرارتي و تلفات به شكل 2 مراجعه شود.
05-1- ظرفيت مولدهاي بخاري بصورت تبخير واقعي وزن بخار تحويلي بر حسب پوند در ساعت يا مقدار BTU بر ساعت جذب شده توسط سيال يا سيالهاي عامل تعريف مي گردد. ظرفيت گرمكن هاي آب داغ بصورت حرارت جذب شده توسط آب و گرماي بخاري كه ممكن است توليد شود بر حسب BTU بر ساعت تعريف گرديده‌اند.
06-1- در اين كد راندمان واحد مولد بخاري براساس راندمان ناخالص تعيين مي‌گردد و اين راندمان عبارت از نسبت گرماي جذب شده توسط سيال يا سيالهاي عامل به گرماي ورودي تعريف شده در بخش 3-04-1 مي باشد. اين تعريف گرماي معادل در قدرت لازم دستگاه هاي كمكي خارج از محدوده شكل 1 را در بر نمي گيرد.
1-06-1- راندمان بر طبق دو روش گفته شده توسط معادلات زير بيان گرديده است:
 
- روش ورودي – خروجي:
= (درصد) راندمان

 100 ×                                                                         =

07-1- به منظور انجام تست راندمان ساده شده فقط حرارت شيميايي سوخت در ورودي را به عنوان ورودي و تلفات بزرگ را در نظر مي گيرند. اطلاعات و روشهاي محاسبات در گزارش تست ASME براي تست راندمان ساده شده نيز استفاده مي‌گردند. (توجه: اين فرمهاي گزارش از طريق تست سفارشات ASME در فرم PAD قابل دستيابي مي باشند.) اگرچه استفاده از روشهاي تست ساده شده توصيه نمي گردد اما در روشهاي تست اندازه گيري مختلف واحدهاي بخاري و همچنين براساس تستهاي مولدهاي بخاري صنعتي و حرارتي كوچك به اين نتيجه رسيده اند كه تست ساده شده تنها تقريب عملي خواهد بود. اگرچه روشهاي تست ساده شده از تلفات كوچك قرضه هاي حرارتي صرف نظر مي نمايد اما اين روشها براي بدست آوردن اقلام اصلي همانند روش ذكر شده در كد تست PTC 4.1 براي واحدهاي مولد بخاري خواهد بود. بنابراين محتويات اين كد بايستي قبل از اجراي تست قرائت و بخوبي درك گردد.
اگر تلفات حرارتي به منظور جبران تغييرات در سوخت يا درجه حرارت هواي ورودي تنظيم گردد، اين مسئله مي تواند در رسيدن به ضمانت راندمان كمك نمايد در اين مورد روش لازم در بخش 7 ارائه شده است، اصلاحات در مورد شرايط استاندارد يا ضمانت كد بايد مورد دقت قرار گرفته و دنبال شود.
08-1- تنظيم نتايج تست كه شامل تاثير حرارت معادل در قدرت وسايل كمكي براي تعيين راندمان خالص مي باشد مورد نظر اين كد نبوده است. روش بدست آوردن راندمان خالص در بخش 2-6 داده شده است.
09-1- هر دو روش ورودي – خروجي و تلفات حرارتي در مولدهاي بخاري با هر نوع سوخت جامد يا مايع يا گاز قابل اجرا مي باشند.
1-09-1- اين كد در صورتيكه هنگام انجام تست فقط يك نوع سوخت استفاده مي‌گردد قابل اجرا خواهد بود.
2-09-1- در صورتيكه تست در زمان استفاده از تركيب سوختها در مولد بخاري انجام مي گردد ضروري است كه روشهاي تست و محاسبات براساس اصول راهنما مفاد كلي اين كد انجام پذيرد. براي كمك به حل اين مشكل پيشنهاد مي گردد كه كتاب (محاسبات احتراق براي سوختهاي چندگانه جلد
AVG.SB ASME TRANSACTIONS 78
«COMBUSTION CALCUIATIONS FOR MULTIPLE FUELS» مراجعه نمائيد.
10-1- تعيين اطلاعات يك تحقيق يا بررسي خاص و يا اطلاعات ويژه ديگري در اين كد وجود ندارد.
11-1- توصيه مي گردد كه گزارش آماده شده براي هر تست يا تست خلاصه شده و يا تست كامل در بر گيرنده تمامي جزئيات شرايطي است كه تست تحت آنها ايجاد گرديده از قبيل ضبط روشهاي تست و همه اطلاعات، تا بدينوسيله منظور از تست انجام شده مشخص گردد.

بخش (2)
علائم و تعاريف آنها
1-2- زيرنويسهاي عددي، دياگرام يك واحد بخاري (شكل 1) به منظور راهنمايي براي زيرنويسهاي عددي بكار برده شده است از اين راهنما به منظور تعيين محل اشاره شده استفاده مي گردد. واحدهاي بزرگ شامل همه تجهيزات نشان داده شده در شكل 1 مي باشند. واحدهاي صنعتي و تجاري كوچك جزئيات كمتري دارند. اگرچه تجهيزات گفته شده ممكن است دقيقاً در موقعيت نمايش داده شده در شكل قرار نگرفته باشند اما توضيحات عددي كه در دياگرام خطي داده شده با ارزش و سودمند مي باشند.
1-1-2- در علائم شيميايي زير نويسهاي عددي مربوط به تعداد اتم ها بوده و راهنماي دياگرام نمي باشند. استانداردهاي شيميايي در اين كد استفاده گرديده و همگي شناخته شده بوده و نيازي توضيح ندارد.
2-1-2- در هنگام محاسبه راندمان خالص كه در بخش 2-6 عنوان شده تعيين بعضي از مقادير كه در شكل 1 نشان داده نشده ضروري خواهد بود. اين مقادير زيرنويسهاي بالاتري نسبت به زيرنويسهاي شكل 1 خواهد داشت.
2-2- علائم: يك ليست از علائم براي استفاده در محاسبات در پايان اين بخش ضميمه شده است. علائم شيميايي دربعضي مواردبعنوان زيرنويس بكاربرده شده‌اند.
1-2-2- چون مقادير و نقاط استفاده شده در محاسبات و كد بسيار زياد مي باشند استفاده از يك زيرنويس به تنهايي غير عملي مي باشد، بنابراين هم حروف هم اعداد بعنوان زيرنويس استفاده مي گردد. اعداد بعد از حروف قرار مي گيرند براي مثال Wse32 اين علامت به معناي وزن (W) بر حسب پوند S به معناي بخار (STEAM) و E زمان سپري شده (ELAPSED TIME) مي باشد پس Wse32 يعني وزن بخار در هر ساعت در محل 32 شكل 1 (خروجي سوپر هيتر)
 
3-2- تست و اجراء: در طي اين كد دقت «تست» فقط به بررسي كامل و لغت «اجراء» به بخش فرعي از آن گفته مي شود. يك اجرا شامل يك مجموعه كامل از مشاهدات در يك دوره زماني با ثابت نگه داشتن يك يا چند متغير مستقل مي باشند.
 
بخش (3)
اصول راهنما
01-3- اقلامي كه در مورد آنها بايستي به توافق رسيد. به منظور دستيابي به اهداف تست گروههاي علاقمند بايد بر روي اقلام مربوطه زير توافق داشته باشند.
01-01-3- تعيين راندمان نا خالص – در بخش 06-1 عنوان شده است.
1-01-01-3- روش كلي – تلفات حرارتي يا ورودي – خروجي .
2-01-01-3- قرضه هاي حرارتي مورد نظر اندازه گيري .
3-01-01-3- قرضه هاي حرارتي كه نبايد اندازه گيري شوند تعيين شوند.
4-01-01-3- تلفات حرارتي مورد نظر اندازه گيري.
5-01-01-3- تلفات حرارتي كه نبايد اندازه گيري شوند ومشخص شوند.
6-01-01-3- انحراف مجاز در راندمان بين دو اندازه گيري .
02-01-3- ظرفيت يا خروجي – در بخش 05 – 1 تعريف شده است .
03-01-3- مشخصات عملي مربوطه ديگر – به بخش 8 مراجعه شده است .
04-01-3- تعيين ميزان تاثير همه گونه شرايط عملي و عملكردي بر روي تست .
05-01-3- انتخاب افرادي كه مسئول اجراي تست مي باشند.
06-01-3- ايجاد نمودن شرايط عملي قابل قبول ، تعداد نقاط بار، دوره زماني اجرا، معيارهاي رد(عدم قبول) اجراي تست و روشها كه بايستي در طي تست دنبال شود.
07-01-3- پاكيزگي واحد در ابتداي تست و چگونگي حفظ واحد در طي تست، به بخش 2-04-3 مراجعه نمائيد.
08-01-3- نشتي واقعي هوا كه در ابتداي تست يا در طي تست بايد دنبال گردد.
09-01-3- مراجع مربوط به خواص ترمودينامكي استفاده شده مراجعي مانند كتاب  (THERMODYNAMIC PROPERTIES OF STEAM)
(خواص ترمودينامكي بخار) نوشته KEENAN KEYES و كتاب
ASME SUPPLEMENT THERETO    (VAPOR CHARTS) نمودارهاي بخار نوشته ELLENWOOD AND MACKEY قابل قبول مي باشند.
10-01-3- سوخت مورد استفاده روش بدست آوردن نمونه سوخت اي كه بايستي محترق گردد و آزمايشگاهي كه تجزيه و تحليل در آن انجام مي گيرد .
11-01-3- مشاهدات و قرائتها بايد در راستاي هدف يا اهداف تست باشند.
12-01-3- ابزار دقيق استفاده شده كاليبراسيون آنها روشهاي اندازه گيري و دستگاهي كه در طي تست واحد بايد استفاده گردد و در اين مورد بايد ضمائم كد تست قدرت PTC در مورد ابزار و وسايل استفاده شود.
13-01-3- تلرانس و حدود خطا در اندازه گيري و نمونه برداري.
14-01-3- بخش پخش مقادير پس مانده سوخت بين نقاط جمع آوري مختلف و روشهاي نمونه برداري از آن .
15-01-3- تصحيحاتي كه به علت انحراف از شرايط عملي توصيف شده بايد اعمال نمود.
02-3- انتخاب افراد: به منظور اطمينان از بدست آوردن نتايج مطمئن، كليه پرسنل (افراد) درگير در تست بايستي مهارت كامل براي اجراي وظايف مخصوص بخود را داشته باشند.
03-3- تلرانسها و حدود خطا : اين كد تلرانسها و حدود كلي در ضمانت عملكرد را در نمي گيرد نتايج تست طبق مقادير محاسبه شده از مشاهدات تست و با تصحيحات مناسب براي كاليبراسيون بايد گزارش گردد .
1-03-3- محدوده هاي مجاز خطا در اندازه گيري و نمونه برداري توسط گروههاي مسئول تست بايستي مورد توافق قرار گيرند و در گزارش تست صريحاً ذكر گردند. حدود احتمالي خطا در راندمان اندازه گيري شده مولد بخاري بصورت ريشه دوم مجموع مربعات پارامترهاي موثر بر راندمان قابل محاسبه خواهند بود.
2-03-3- اگر محدوده هاي مجاز براي خطاهاي احتمالي اندازه گيري و نمونه برداري وجود دارد بايستي در ملاحظات اعمال گردد و در نتايج تست مورد گزارش اين محدوده هاي مجاز بصورت يك عبارت و نه بشكل درصد مثبت يا منفي بيان شود اين مقدار بر اساس روش ذكر شده براي محاسبات حدود خطاي احتمالي، تعيين گرديده است.
3-03-3- جدول صفحه بعد شامل راهنمايي است كه تاثير خطارهاي اندازه گيري بدون در نظر گرفتن خطارهاي نمونه برداري را بر روي راندمان نشان مي دهد . حدود خطار اندازه گيري در جدول بمعناي يك مقدار معتبر نمي باشد بلكه با تجربيات وفق مي نمايد. مقادير در جدول در هر نوع محاسبات مربوط به نتايج تست استفاده نمي گردند.

PROBABLE MEASUREMENT ERRORS
AND RESULTING ERRORS IN EFFICIENCY CALCULATIONS
 
3.03.5    11- Heat loss Method

04-03- تست قابل قبول يك تست به شرطي قابل قبول خواهد بود كه تائيد شود واحد مولد بخاري بصورت رضايتبخشي عمل مي‌نمايد و بنابراين براي تست آماده مي باشد. بويژه زمانيكه دستگاههاي مربوط به احتراق سوخت تست مي گردند در بعضي مواقع تنظيمات و تغييرات براي بدست آوردن عملكرد بهينه ضروري مي‌باشند. تست قابل قبول به محض اينكه واحد بصورت رضايتبخشي عمل نمايد بايستي انجام پذيرد زيرا در اين حالت مقدار بار و عوامل حاكم ديگر مناسب مي‌باشند.
01-04-3- افراد مسئول تست ممكن است يك شخص را بعنوان هدايت كننده تست و داور در حوادثي كه منجر به بحث و اختلاف نظر مي گردد انتخاب نمايند و اين انتخاب صرفاً به منظور دقت در مشاهدات، شرايط يا روشهاي عملي مي باشد. در اين زمينه به بخش 1-04-8 مراجعه نمائيد .
2-04-3- تمامي سطوح داخلي و خارجي منتقل كننده حرارت بايستي قبل از انجام تست تميز شوند (نظافت عادي هنگام كار) به بخش 7-01-3 مراجعه نمائيد. در طي تست مقدار پاكيزگي قابل قبول همان نظافت عادي هنگام كار است و رعايت اين نكته ضروري مي باشد .
03-04-3- بعد از اينكه يك اجرا مقدماتي انجام گردد اگر تمام نيازمنديهاي يك اجراي منظم و با قاعده را در بر بگيرد بعنوان يك اجرا قبول شناخته مي شود.
4-04-3- حداقل دو اجرا براي تقريب زدن در بار مورد نياز به جهت مورد قبول واقع شدن آن اجرا لازم است اگر نتايج در اجرا از مقدار تائيد شده انحراف در راندمان بين دو اجرا تجاوز نمايد يك اجرا سوم مورد نياز خواهد بود. تست راندمان در بار مورد نظر از متوسط گيري بين دو اجراي بدست آمده كه در انحراف مجاز قابل قبول راندمان نيز قرار دارند، بدست مي‌آيد.
05-3- آماده سازي براي كليه تستها .
1-05-3- كل واحد مولد بخاري از نظر نشتي بايد بررسي گردد. همچنين نشتي داخلي گرمكن هوا نيز بايد چك گردد. نشتي هاي خيلي زياد بايد اصلاح گردند .
2-05-3- قبل از اينكه تست شروع گردد بايد تعيين گردد آيا سوخت استفاده شده همان سوختي مي باشد كه قصد تست با آن را داشته ايم يا نه ؟
3-05-3- هر گونه انحراف از استاندارد يا شرايط توصيف شده قبلي در حالت فيزيكي دستگاه، پاكيزگي سطوح حرارتي، مشخصات سوخت يا تثبيت بار بايستي بطور مشخص در گزارش تست بيان گردد.
06-3- يك اجراي مقدماتي به منظور اهداف زير بايد اجرا گردد :
1-06-3- بررسي عملكرد همه ابزار دقيق .
2-06-3- تعليم مشاهده كنندگان و ديگر افراد مسئول تست .
3-06-3- انجام تنظيم هاي كم اهميت تركه نياز به انجام آنها در طي آماده سازي براي تست آشكارنمي باشد و ايجاد شرايط احتراق مناسب براي يك سوخت مشخص و سرعت اشتعالي كه بايد بكار برده شود (يا سرعت اشتعال مورد نظر ) .
07-3- شروع و توقف، شرايط احتراق، سرعت تغذيه سوخت، سرعت تغذيه آب، سطح آب در درام ( در انواع درام دار) هواي اضافي و همه فشارها و درجه حرارتهاي قابل كنترل بايستي در شروع تست تا حد امكان به اين مقادير  در پايان تست نزديك باشند. مدار فوق الذكر و هر شرايط ديگري كه تغيير در آن ممكن است بر روي نتايج تست اثر بگذارد بايستي حتي الامكان ثابت حفظ شود.
بايد اطمينان قابل قبولي وجود داشته باشد كه درجه حرارت اجسام نسوز (REFRACTORIES) مجموعه و ديگر بخشهاي دستگاه قبل از شروع اجرا به تعادل رسيده باشند. زمان لازم براي رسيدن به پايداري يا تعادل نسبت به درجه حرارت بسته به نوع طراحي واحد و مشخصات مواد در مجموعه بطور وسيعي تغيير مي نمايد. اين زمان پايداري مي تواند از حداقل 1 ساعت تا بيش از 3 ساعت تغيير كند.
1-07-3- در بعضي موارد به علت عدم توانايي در حفظ يك يا چند شرط عملكرد در مقادير مورد نظر ضروري به نظر مي رسد اجرا را قبل از موقع متوقف نمائيم.
2-07-3- به منظور دستيابي به شرايط عملي دلخواه در هنگاميكه سوخت جامد توسط Stoker ميسوزد تميز كردن و مقيد كردن محل سوخت براي يك طول زماني قبل از سروع اجرا و دوباره در همان طول زماني قبل از كامل كردن شدن اجرا نيز بايد انجام گيرد. در بعضي موارد بندرت پيش مي ايد كه تميز كردن محل سوخت در طول اجرا مجاز شناخته شود. سرعت احرتاق يا تغذيه سوخت بعد از تميز كردن اوليه بايد در سرعتي كه در طي اجرا پيش مي‌آيد حفظ گردد.
عمق محل سوخت بايستي در شروع و پايان اجرا به يك اندازه باشد،‌خاكستردان بايد دقيقاً هر بار بعد از تميز كردن اوليه و نهايي محل سوخت، و يا دقيقاً قبل از شروع و پايان اجرا خالي گردد و به نحوي كه وزن پس مانده متناظر با وزن زغال سوخته شده باشد.
3-07-3- در حاليكه اجراها حداكثر خروجي را كه واحد مي تواند در طي يك زمان كوتاه داشته باشد (پيك قدرت) تعيين مي نمايند، اجرا بايستي به محض رسيدن واحد به حداكثر خروجي شروع شود و تا وقتيكه شرايط توقف اجباري اجرا را ايجاد نكردند ادامه يابد.
08-3- طول زمان اجرا ها :
1-08-3- در تعيين راندمان واحدهاي زغال سوز پودر شده يا زغال خرد شده در حالت احتراق شديد استفاده مي نمايند اجراها ترجيحاً نبايد كمتر از 4 ساعت طول بكشد اين زمان حتي براي تستهاي انجام شده توسط روش ورودي – خروجي براي يك سيستم شامل خرد كننده يا پودر كننده نيز رضايتبخش (قابل قبول) خواهد بود. وزن سوخت تغذيه شده به خرد كننده يا پودر كننده اندازه گيري مي شود. براي واحدهائيكه يك سيستم آماده سازي سوخت مركزي دارند وزن كردن سوخت ورودي به هر واحد غير عملي است در اين حالت بايستي روش تلفات حرارتي رابكار برد.
2-08-3- هنگام تعيين راندمان يك واحد مولد بخاري با stoker محترق توسط روش ورودي – خروجي اجراها ترجيحاً 24 ساعت به درازا مي كشد، اگر چه در حالت تخليه پيوسته خاكستر اگر شرايط مقتضي باشد طول اجرا ممكن است كاهش يابد اما بهر حال كمتر از 10 ساعت نخواهد بود. هر چقدر طول اجرا بيشتر باشد احتمال خطاي قابل توجه ناشي از تخمين زدن تفاوت در مقادير سوخت محترق نشده در محل سوخت در شروع و انتهاي اجرا كمتر خواهد بود .
در بعضي موارد تخمين مقدار در ضخامت به مقدار كمتر از 3 اينچ براي يك جايگاه سوخت بزرگ مشكل خواهد بود چون نسبت خاكستر به سوخت محترق نشده قابل تعيين نمي باشد تخمين نهايي از تغيير موثر در شخامت جايگاه سوخت تا 4 اينچ احتمال خطا دارد .
خطاي ممكن ناشي از تخمين تغيير موثر در مقدار سوخت محترق نشده در جايگاه سوخت در شروع و پايان هر اجرا بايستي در تعيين طول زمان هر اجرا در نظر گرفته شود اجراهايي كه طي روش تلفات حرارتي انجام مي گيرند حداقل 4 ساعت به درازا مي‌كشد.
3-08-3- هنگام تعيين راندمان واحد بخار با سوخت مايع يا گاز، اجراها ترجيحاً نبايد كمتر از 4 ساعت باشد.
4-08-3- براي بويلرهاي تلف كننده حرارت اجراي تست راندمان كمتر از 4 ساعت نخواهد بود.
5-08-3- طول زماني اجرايي كه حداكثر مدت كوتاه خروجي را تعيين مي نمايد و راندمان تعيين نمي گردد بايستي مورد توافق افراد مسئول تست قرار بگيرد .
6-08-3- زمان واقعي همه اجراها تا زماني كه اطلاعات تست نهايي بدست آمده است در گزارش تست بايد ذكر گردد.
09-3- منحني هاي عملكرد، بهتر است كه اجراها حداقل با چهار خروجي متفاوت انجام گيرد البته اين مسئله اجباري نمي باشد . در اين صورت توسط منحني مي توان روابط بين نقاط تست را نشان داد، چنين منحني هايي اطلاعات تست مربوطه را نمايش مي دهد و رسم اين منححني ها به ازاء خروجي در ارزيابي عملكرد اين واحد بسيار مفيد مي باشند زيرا خروجي ها در طي تست بندرت به مقدار دلخواه خواهند رسيد. اگر نقاط تست به اندازه كافي براي كشيدن منحني مشخصه داشته باشيم. عملكرد در هر نقطه خروجي از روي اين منحني قابل قرائت خواهد بود.
10-3- هنگاميكه مقدار سوخت يا آب تغذيه از طريق وسايل دقيق مجتمع تعيين مي‌گردند بايد قرائت در هر ساعت يكبار انجام پذيرد اگر كمياتي را براي تصميم‌گيري بايستي توزين نمود فركانس توزين معمولاً توسط ظرفيت مقياسها تعيين شده اما دوره هاي زماني طوري خواهد بود كه براي هر سك ساعت از تست يك مجموع بدست مي‌ايد. هر بار كه قيف زغال يا منبع آب تغذيه پر مي شود زغال مربوطه بايستي ضبط گردد. هنگام استفاده از فلومترها يا مانومترهاي نشان دهنده با لوله‌هاي مخطروطي، نازلها يا ضخامت ORIFICE به منظور تعيين اندازه گيري هاي كميتي بعدي وسيله نشان دهنده فلو بايستي هر 5 دقيقه يكبار و يا به تعداد بيشتر قرائت گردد.
2-10-3- پيشنهاد مي گردد همانطور كه اجرا در حال انجام و پيشرفت است، تا حد امكان اطلاعات مربوط به اجراي تست بطور پيوسته بر روي صفحات محور دار و با يك مقياس مناسب ترسيم گردد تا يك بازنگري كامل از انجام اين اجرا حداقل هر ساعت امكانپذير باشد.
11-3- مردود سازي اجرا: اگر در اطلاعات مشاهده شده در طول اجرا و يا در طول محاسبات نتايج متناقضي ديده شود اجرا بطور كامل يا قسمتي از آن مردود مي‌گردد. حالت دوم در صورتي مي باشد كه تست از اطلاعات متناقض در ابتدا و انتهاي اجرا تست تاثير نپذيرفته باشد. اجرا مردود شده بايد تكرار گردد زيرا رسيدن به اهداف تست ضروري مي باشد.
12-3- گزارشات تست و موارد ضبط شده، همه مشاهدات، اندازه گيريها و قرائتهاي مربوط به ابزار دقيق كه در جهت اهداف تست مي باشند بايد همانطور كه قرائت مي‌شود ثبت گردد. تصحيحات و مقادير تصحيح شده بايد جداگانه در گزارش تست ثبت گردد.
13-3- ابزار دقيق . روشهاي اندازه گيري . (ابزار و روشهاي لازم براي اندازه گيري در اينجا شرح داده مي شود و بايستي به ضمائم مربوط به ابزار و وسايل در ASME POWE TEST CODE و انتشارات ديگر براي مشصات جزئي تر و سايل و روشهاي درگير در تست واحدهاي مولد بخاري رجوع نمود. در هر حالت بايستي به آخرين اصلاح از اسناد مربوطه مراجعه نمود.
1-13-3- كدهاي تست قدرت (ASME POEWER TEST CODE) ASME
دستور العملهاي كلي                             PTC 1
تعاريف و مقادير                             PTC 2
سوخت هاي ديزل و مشعل                         PTC 3.1
سوختهاي جامد                             PTC 3.2
سوختهاي گازي                             PTC 3.3
پودر كننده هاي سوخت جامد و زغال سنگ             PTC 4.2
گرمكن هوا                                PTC 4.3
كمپرسورهاي سانتريفوژ و مخلوط محوري واگزوزها         PTC 10
فن ها                                     PTC 11
وسايل جدا كننده گرد و غبار                     PTC 21
تعيين ذرات جامد در جريان گاز                     PTC 27
2-13-3- ضمائم ابزار و وسايل
بخش 1، ملاحظات كلي                         PTC 19.1
بخش 2، اندازه گيري فشار                         PTC 19.2
بخش 3، اندازه گيري درجه حرارت                     PTC 19.3   
بخش 5، اندازه گيري مقادير مواد                     PTC 19.5
بخش6، اندازه گيري هاي الكتريكي در مدارات قدرت         PTC 19.6
بخش10، تجزيه و تحليل گاز خروجي و دودكش             PTC 19.10
بخش11،‌ تعيين كيفيت بخار                         PTC 19.11
بخش12، اندازه گيري زمان                         PTC 19.12
بخش13، اندازه گيري سرعت چرخشي                 PTC 19.13
بخش 16، تعيين دانسيته                         PTC 19.16
بخش17، تعيين ويسكوزيته مايعات                     PTC 19.17
بخش18، تعيين رطوبت                         PTC 19.18
بخش21، اندازه گيري نشتي                         PTC 19.21
3-13-3- انتشارات بخش تحقيقات ASME:
FLUID METERS – تئوري و كاربرد آنها
4-13-3- انجمن گاز آمريكا :
ORIFICE METERING OF NATURAL GAS – كميته اندازه گيري گاز گزارش شماره 3 APRIL 1955
5-13-3- روشهاي استاندارد ASTM:
روش نمونه برداري زغال                         D 497
تجزيه و تحليل و نمونه برداري آزمايشگاهي زغال و كك         D240
تست مقدار ارزش حرارتي براي سوخت گازي توسط كالريمتر جريان آب D 900
6-13-3- دفتر ملي استانداردها ، روش هاي اندازه گيري رطوبت و تست HYGROMETERS CIRCULAR 512
 
بخش (4)
محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي
01-4- تعيين راندمان واحد بخاري توسط روش ورودي – خروجي: اين روش براساس نسبت خروجي به مجموع سوخت ورودي به اضافه قرضه هاي حرارتي مي‌باشد. اين روش نياز به اندازه گيري دقيق مقدار و ارزش حرارتي سوخت و گرماي جذب شده توسط واحد بخاري دارد.

اندازه گيري ورودي:
02-4- پاراگرافهاي زير روشهاي تعيين ورودي واحد بخار را توضيح مي دهند. اين روشها براي ارزيابي واحد بخار به كمك روش ورودي – خروجي استفاده مي گردند.
03-4- اندازه گيري مقدار سوخت جامد: سوخت بايستي در نزديكي محل استفاده وزن گردد. تلفات سوخت بين محل توزين و محل ورودي به واحد بخار بايد اندازه‌گيري و محاسبه شود. مقياسهاي اندازه گيري قبل و بعد از تست بايستي كاليبره گردند. تجربه نشان مي دهد كه در اندازه گيريهاي انجام شده تا مقدار 25/0 درصد احتمال خطاي اندازه گيري وجود دارد. كاليبراسيون و چك نمودن دستگاههاي اندازه گيري بايستي مطابق با روشهاي I&A ”اندازه گيري مقدار مواد“ فصل اول PTC 19.5 انجام گيرد.
1-03-4- بمنظور اطمينان و راهنمايي ترجيحاً اندازه گيريها بايستي هر ساعت يكبار در طول اجراء انجام پذيرد در صورتيكه فقط مجموع در محاسبات نهايي استفاده مي‌گردد.
04-4- نمونه برداري از سوخت جامد: نمونه برداري از سوخت بايستي بر طبق كدهاي تست براي سوخت جامد PTC 3.2 انجام گيرد.
1-04-4- به علت تغييراتي كه در شرايط نمونه برداري انجام مي گيرد و همچنين طبيعت مواد نمونه برداري شده، نمونه ها بايستي توسط يك نمونه بردار تعليم ديده و با تجربه جمع آوري گردند. تغييراتي كه در روش نمونه برداري وجود دارد به اين علت مي باشد كه نمي توان توسط قوانين قاطعانه و بدون تغيير روش دقيقي براي جمع آوري نمونه تعيين كرد. اصول نمونه برداري صحيح بايد بر طبق شرايط ايجاد شده بكار برده شوند.
2-04-4- اولين اصل نمونه برداري از سوخت براي تست بويلر، گرفتن نمونه از يك جريان متحرك مي باشد. اصل دوم اين است كه حتي الامكان دريافت نمونه با افزايش همراه مي باشد. اين افزايش در ASTM در بخش 5 فهرست شده و روش نمونه برداري به منظور خاص بايد براي سوختهاي يكسان كه از يك منبع تهيه شده اند اجراء گردد.
3-04-4- نمونه مخصوص براي تعيين رطوبت بايستي از نمونه كلي جدا شود و سريعاً در يك ظرف آب بندي شده با هواي غير خورنده محكم قرار گيرد. اين نمونه خاص نبايد قبل از تعيين رطوبت در آزمايشگاه خرد و يا تقسيم شود. براي اجتناب از كاهش يا از بين رفتن رطوبت در محل نمونه برداري بعلت درخت قوي بايستي تلاش نمود (براي مثال ممكن است در تغذيه به پودر كننده اين اتفاق بيفتد.)
05-4- تجزيه و تحليل سوخت جامد و ارزش گرمائي: بررسي سوخت و تعيين ارزش گرمايي آن بايستي برطبق كدهاي تست براي سوخت جامد PTC 3.2 و روشهاي استاندارد نمونه برداري و تجزيه و تحليل آزمايشگاهي ذغال سنگ سوخته (كك) ASTM D 271 انجام گيرد. اين روشها براساس حجم ثابت مي باشند. اما سوخت در يك مولد بخار در فشار ثابت محترق مي شود و بنابراين ارزش گرمايي در حجم ثابت كه توسط بمب كالريمتر تعيين شده است بايد به ارزش گرمايي در فشار ثابت تبديل گردد. (به بخش 2-6-2-7 مراجعه نماييد) ارزش گرمايي در احتراق با فشار ثابت در اين روش استفاده شده و بعنوان ارزش گرمايي در اين تست شناخته شده است. هنگام تست طبق روش ورودي – خروجي فقط مقدار رطوبت سوخت و ارزش گرمايي آن را نياز داريم.
06-4- سوخت مايع – اندازه گيري مقدار ترجيحاً توسط تانكهاي توزين كاليبره شده انجام مي پذيرد، اگر چنين امكاني موجود نباشد تانكهاي حجمي كاليبره شده استفاده مي گردند. تجربه نشان مي دهد كه در حالت اول امكان خطاي 1/0± درصد و در حالت دوم امكان خطاي 25/0± درصد وجود دارد. كاليبراسيون راه اندازي تانكها در طي تست بايد بنحوي باشد كه به اين دقت ها برسيم دستگاه هاي اندازه گيري جابجائي مثبت نيز ممكن است استفاده گردند اگر بطور دقيقي تحت شرايط مشابه با شرايط موجود در طي تست نسبت به درجه سوخت، درجه حرارت، فشار، نسبت فلو و محل سوخت كاليبره گردند. دقت كاليبره شده دستگاه بايد در حدود 5/0± درصد باشد.
1-06-4- نشتي سوخت بين نقطه اندازه گيري و محل احتراق بايستي اندازه گيري شود و در كاليبراسيون فلو در نظر گرفته شود. اتصالات فرعي در لوله هاي سوخت يا كاملاً بسته شوند و يا توسط شيرهاي دوگانه و زيركش هاي TELLTALE مناسب براي تشخيص نشتي مجهز باشند. از نشتي سوخت در كاسه نمد شيرها بايد جلوگيري شود. هر نوع نشتي غير قابل اجتناب در كاسه نمد پمپها يا هر جاي ديگر، بايستي جمع آوري و گزارش گردند وقتيكه يك سيستم برگشت روغن از مشعل استفاده مي شود هم فلوي تغذيه و هم فلوي برگشتي بايد توسط اندازه گيرهاي كاليبره شده اندازه گيري گردند.
2-06-4- عمليات و احتياط هاي لازم در استفاده از تانكهاي وزني و حجمي براي اندازه گيري سوخت مايع بايد طبق موارد بيان شده در بخشهاي 14-4 و 15-4 باشد.
07-4- نمونه برداري از سوخت مايع يك نمونه از سوخت بايد طبق كدهاي تست TEST CODE FOR DIESEL AND BURNER (PTC 3.1) FUELS باشد.
08-4- تجزيه و تحليل طوخت مايع و ارزش حرارتي: تعيين ارزش حرارتي، دانسيته، ويسكوزيته و تجزيه و تحليل سوخت بايد بر طبق
TEST CODE FOR DIESEL AND BURNER FUELS PTC 3.1 و استاندارد ASTM روشهاي استاندارد براي گرماي احتراق سوختهاي هيدروكربن مايع توسط كالريمتر D240، تعيين دانسيته PTC 19.16، تعيين ويسكوزيته مايعات PTC 19.17 انجام پذيرد.
در اين روشها حجم ثابت مي باشد. اما سوخت در مولد بخاري در فشار ثابت محترف مي گردد بنابراين ارزش حرارتي در حجم ثابت كه در بمب كالريمتر تعيين شده بايد به ارزش حرارتي در فشار ثابت تبديل شود (به بخش 2-6-2-7 مراجعه نمائيد) ارزش حرارتي براي احتراق در فشار ثابت در اين روش استفاده مي گردد و بعنوان ارزش گرمائي در اين تست شناخته شده است.
09-4- سوخت گازي: اندازه گيري مقدار، اندازه گيريهاي حجم هاي زياد از سوخت گازي براي تست واحدهاي بخاري نياز به استفاده ازاريفيس، شيپوره جريان يا ونتوري (VENTURI) دارد ابزار اندازه گيري قبل و بعد از تست بايد كاليبره گردند براي خطاهاي اندازه گيري احتمالي به بخش 4-03-3 مراجعه نمائيد.
1-09-4- توصيه هاي PTC 19.5 ,I&A فصل 4 نه تنها در طراحي، ساخت، كاليبراسيون و استفاده از المانهاي اندازه گيري جريان بلكه در محل و نصب اين المانها در خطوط و نصب سيستم لوله كشي اتصالات بين المان اندازه گيري اوليه و مانومتر بايد رعايت گردد. تمام محاسبات مربوط به جريان ناشي از اختلافات مشاهده شده در فشار و درجه حرارت بايستي بر طبق اصلاحات PTC 19.5 فصل 4 باشد. در حاليكه گاز طبيعي استفاده مي شود استفاده از روش ”اندازه گيري اريفيس گاز طبيعي“ بسيار مفيد خواهد بود (به بخش 4-13-3 مراجعه نمائيد.)
2-09-4- اگر در فلو نوساناتي وجود داشته باشد كه ناشي از ابزار جبراني و ياديگر منابع نوسان باشد بايد تفاوت بين حداكثر و حداقل فلوي اندازه گيري شده به حداقل رسيده و كمتر از 5± درصد فلوي متوسط باشد كه اين عمل توسط اضافه كردن اتاق CUSHION (لايه گذاري)، اتاق SURGE (موج) يا ديگر ابزار جذب كننده نوسانات بين منبع نوسان و ابزار اوليه انجام مي گيرد كه بايستي قبل از انجام يك اندازه گيري قابل قبول اين كار را انجام داد. براي بحث بيشتر در مورد اندازه گيري فلوي نوساني به انتشارات تحقيقاتي ASME: اندازه گيري هاي سيالات (FLUID METERS) – تئوري و كاربرد آنها – صفحات 106 الي 109 مراجعه نمائيد.
3-09-4- فشار سوخت گازي در نقطه تعيين حجم و در نقاط لازم ديگر بايستي توسط يك مانومتر مناسب با يك گيچ فشار كه در بخش ابزار و وسايل اندازه گيري فشار PTC 19.2 توصيف شده است انجام پذيرد درجه حرارت نيز بايد توسط ترمومترهاي تعريف شده طبق I&A اندازه گيري درجه حرارت PTC 19.3 فصل 5 در مورد ترمومترهاي LIQUID IN GLASS (مايع در شيشه) انجام گيرد.
10-4- نمونه برداري از سوخت گازي: گاز بايد بطور مناسبي بر طبق كدهاي تست براي سوختهاي گازي PTC 3.3 نمونه برداري شود.
11-4- تجزيه و تحليل سوخت گازي و ارزش حرارتي بالا: تجزيه و تحليل سوخت و تعيين ارزش بالاي آن بايد طبق كدهاي تست براي سوختهاي گازي PTC 3.3 و روشهاي استاندارد تست براي مقدار ارزش حرارتي سوختهاي گازي توسط كالريمتر D 900 يا روش تجربي تست براي ارزش كالريك گازها در گاز طبيعي توسط كالريمتر ثبات پيوسته ASTM d 1826 انجام پذيرد.
12-4- قرضه هاي حرارتي: قرضه هاي حرارتي عبارتند از گرماهاي محسوس اضافه شده به محدوده واحد بخار شكل 1 و ليست شده در شكل 2 مي باشد. حرارت هر كدام از آنها توسط اندازه گيري مقدار كه توسط تفاوت آنتالپي يا تبديل به واحدهاي حرارتي چند برابر مي شود تعيين مي گردد.
13-4- روش اندازه گيري جريان خروجي در اتصالات با روش ورودي – خروجي، اندازه گيري جريان آب ورودي به واحد كه در بخشهاي 16-4 و 15-4 و 14-4 مطرح شده و همچنين در PTC 6 كدهاي تست براي توربين هاي بخار عنوان شده مي باشد اين روشها تنها اندازه گيريهاي فلوي خروجي قابل قبول براي تست مي‌باشند.
14-4- تانكهاي وزني: تانكهاي مناسب و مقياسها بايستي قبل و بعد از تست براي احتمال خطاي اندازه گيري كمتر از 1/0± درصد كاليبره گردند. وزن آب مصرفي بايد براي هر نوع بخار يا چگالي ورودي يا خروجي از سيكل بعد از نقطه توزين بايد تصحيح گردد يك دياگرام تعادل حرارتي به منظور آشكار سازي منابع تغذيه اضافي به مدار تغذيه آب در صورت وجود بايستي تهيه گردد.
1-14-4- طراحي، ساخت، كاليبراسيون و عملكرد تانكهاي وزني بر طبق I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 انجام گيرد.
15-4- تانكهاي حجمي: تانكهاي حجمي بايستي قبل و بعد از تست و به منظور كم كردن احتمال خطاي اندازه گيري به ميزان 25/0+  درصد كاليبره گردند.
1-15-4- تانكهاي حجمي بايستي با افزايشهاي وزني در آب و در يك درجه حرارت ثابت و دقت اندازه گيري 2 + فارنهايت كاليبره شوند.
در استافده از تانكهاي حجمي، تصحيحات دانسيته براي تفاوتهاي درجه حرارت آب در طي تست و كاليبراسيون بايد انجام پذيرد در اين تصحيحات بايد تغيير در انبساط حرارتي فلز نيز در نظر گرفته شود.
2-15-4- احتياطهاي لازمه در بخش 14-4 داده شده و موارد لازم بايد در مورد تانكهاي حجمي بكار برده شود.
3-15-4- طراحي، ساخت، كاليبراسيون عملكرد تانكهاي حجمي بايد بر طبق I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 انجام گيرد.
16-4- لوله و تئوري شيپوره جريان يا اوريفيس با صفحه نازك: مقدار آب ممكن است توسط لوله و نتوري نازل فلو و يا اوريفس با سفحه نازك اندازه گيري گردد. ابزارهاي اندازه گيري شامل مانومترهايي است كه بايستي قبل و بعد از تست كاليبره گردند تا دقت 35/0+ درصد در اندازه گيري وجود داشته باشد.
1-16-4- توصيه هاي I&A اندازه گيري مقدار مواد PTC 19.5 فصل 4 بايستي نه تنها در طراحي، ساخت، كاليبراسيون و استفاده از المانهاي اندازه گيري فلو بلكه نسبت به محل و نصب آنها در خطوط لوله و نصب سيستم لوله كشي اتصالات بين المان اوليه و مانومتر بايد بكار برده شوند. تمام محاسبات مربوط به فلو از اختلافات مشاهده شده در فشار و درجه حرارت بايد طبق اصلاحات PTC 19.5 فصل 4 انجام گيرد.
2-16-4- لوله و نتوري VENTURI، نازلها يا اوريفيس ORIFICE بايد طوري انتخاب گردند كه اختلاف فشار در هر نوع تست خروجي نشان داده شده با مانومتر حداقل 5 اينچ مانومتريك مايع باشد (به PTC 19.5 فصل 4 مراجعه نمائيد).
3-16-4- اگر نوساناتي در جريان وجود داشته باشد كه ناشي از ابزار دقت و برگشتي و ياديگر منابع نوسان باشد بايد تفاوت بين حداقل و حداكثر فلوي اندازه گيري شذده، كاهش يافته و نبايد بيش از 5 درصد فلوي متوسط باشد كه اين عمل توسط اضافه كردن اتاق CUSHION(لايه گذاري)، اتاق SURGE(موج) يا ديگر ابزار جذب كننده نوسانات بين منبع نوسان و ابزار اوليه انجام مي گيرد كه بايد قبل از انجام يك اندازه گيري قابل قبول اين كار را انجام داد. براي بحث بيشتر در مورد اندازه گيري فلوي نوساني به انتشارات تحقيقاتي ELUID METERS-ASME اندازه گيرسيالات – تئوري و كاربرد آنها – صفحات 106 الي 109 مراجعه نمائيد.
4-16-4- اختلاف فشار در المان اندازه گيري اوليه بايستي توسط دوتا سيستم مانومتري كامل كه تا 2/0+ درصد با يكديگر همخواني داشته باشند انجام گيرد هر دو مانومتر در اين سيتم بايد بر طبق I&A اندازه گيري فشار PTC 19.5 فصل 3 باشد.
17-4- اندازه گيري فلوي بخار: فلوي بخار خروجي كه در روش ورودي – خروجي استفاده مي گردد بايد از اندازه گيري آب تغذيه گرفته شود كه در بخشهاي 16-4 و 15-4 و 14-4 و كدهاي تست براي توربين هاي بخار PTC 6 كه براي اضافه كردن يا پس گرفتن سيال تحت المان اندازه گيري تصحيح گرديده اند مانند بلودان Blow Down پيوسته، آب اسپري سوپرهيتر، آب تزريقي پمپ چرخش بويلر، توضيح داده شده است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه