پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS

پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS
پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر و پارکر) و پرسشنامه مقابله با موفقیت های فشارزا CISS
40,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

به همراه پایایی پرسشنامه شیوه های کنار آمدن با استرس قریشی _ تعداد سوالات: 48 سوال _ دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس
(اندلر و پاركر)
افراد در وضعيت هاي ناگوار يا تحت فشار به گونه هاي مختلف واكنش نشان مي دهند. شما در
برخورد با شرايط دشوار و پر استرس تا چه حدي به اين نوع فعاليت ها مشغول مي شويد.

پرسشنامه مقابله با موقعيت هاي فشارزا
اين پرسشنامه توسط اندلر و پاركر( 1990 ) تهيه شده و به وسيله اكبرزاده ( 1376 ) ترجمه شده است.
اين تست شامل 48 ماده است كه پاسخها به روش ليكرت از هرگز( 1) تا هميشه( 5) مشخص شده
است.
سه زمينه ي اصلي رفتارهاي مقابله اي را در برمي گيرد: CISS پرسشنامه
-1 مقابله مساله مدار يا برخورد فعال با مساله در جهت مديريت وحل آن.
-2 مقابله هيجان مدار يا تمركز بر پاسخ هاي هيجاني به مساله.
-3 مقابله اجتنابي يا فرار از مساله.
با توجه به اينكه به صورت 5 درجه ليكرت مي باشد حداكثرنمره براي هر ماده 5 و حداقل 1 مي
باشد.آزمودني بايستي به همه سوالات پاسخ دهد.اگر آزمودني تعداد 5 سوال يا كمتر از 5 سوال را
جواب نداده باشد در زمان نمره گذاري پژوهشگر مي تواند به اين سوالات گزينه 3 را علامت بزند
اما در غير اين صورت يعني اگر بيش از 5 سوال بدون پاسخ باشد آن پرسشنامه نمره گذاري نمي
شود. دامنه تغييرات سه نوع رفتار رويارويي به اين شكل است كه نمره ي هر يك از رفتارهاي
رويارويي سه گانه يعني مسئله مدار، هيجان مدار و اجتنابي از 16 تا 80 است. به عبارتي شيوه
رويارويي غالب فرد با توجه به نمره اي كه در آزمون كسب مي كند مشخص مي شود. يعني هر كدام
از رفتارها نمره ي بالاتري را كسب كند،آن رفتار به عنوان شيوه رويارويي فرد در نظر گرفته مي
.( شود(اندلر و پاركر 1990 ، به نقل از حاجت بيگي 1379
پايايي و روايي
براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه سبك هاي مقابله با استرس در گروه دانشجويان از آلفاي
0 و هيجان مدار پسران / 0 و دختران 85 / كرونباخ استفاده شده است كه در مقابله مساله مدار پسران 92
82 به دست آمده است(فتوت / 0 و دختران 0 / 0 اجتنابي پسران 85 / 0/82 و دختران 85
احمدي، 1380 ). ضريب اعتبار پرسشنامه با موقعيت هاي استرس زا از طريق آلفاي كرونباخ در

0) به دست آنده است.( به نقل از حاجت بيگي، 1379 ). روايي / پژوهش قريشي در سطح بالايي( 8133
پرسشنامه مذكور نيز طي تحقيقاتي كه در ايران انجام شده ثابت گرديده است.به منظور محاسبه
همبستگي عوامل پرسشنامه مقابله با استرس از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده و نتايج ذيل
به دست آمده است( همان منبع).
0/ مساله مدار 58
0/ هيجان مدار 55
0/ اجتنابي 93

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه