معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی با توسعه سازمانی دبیران

رابطه مدیریت مشارکتی و  فرهنگ سازمانی با توسعه سازمانی دبیران
رابطه مدیریت مشارکتی و  فرهنگ سازمانی با توسعه سازمانی دبیران
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 131 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردی دبیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکیده 1   
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3       
بیان مسأله 5       
اهمیت و ضرورت پژوهش 7   
اهداف تحقیق 8   
فرضیه¬های تحقيق 8
تعاریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش  9   
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مبانی نظری پژوهش11
نگاهی به مفهوم توسعه سازمانی11
     تعريف توسعه سازمانی 16
     شاخص¬های توسعه     ..17
     ابعاد توسعه سازمانی 18
     تمهيدات ضروري و الزامات كليدي توسعه سازماني    ..19
     چرخه توسعه سازمان     ..19
     الگوهاي اقتضايي سازمان براي توسعه    ..21
     آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه 22
     ضرورت توجه خاص به آموزش و پرورش و توسعه 24
تعاریف فرهنگ 28
     فرهنگ سازمان    .29
     ويژگي¬هاي فرهنگ 33
     مفهوم سازمان    .34
     مفهوم پردازي فرهنگ سازمان    .35
     چگونگي شكل گيري و تداوم فرهنگ سازماني    .36
     نقش فرهنگ سازماني .39
     قدرت فرهنگ سازماني     40
     عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان     41
     طبقه¬بندي فرهنگ ها     42
     ابعاد فرهنگ سازمان 46
     اهميت فرهنگ سازماني 48
مشاركت     49
     مديريت مشاركتي     50
     مشورت و مشاركت در اسلام     51
     اهميت و ضرورت مطالعه مديريت مشاركتي     54
     نگرش وضعي به مديريت مشاركتي     56
     برنامه¬هاي مديريت مشاركتي     59
پيشينه تحقيق     63
     تحقیقات داخلی 63
     تحقیقات خارجی 65
جمع بندی 69

فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
روش تحقيق     72
جامعه آماري     72
نمونه مورد مطالعه،حجم نمونه، روش نمونه گيري    72
ابزار جمع آوري داده¬ها و روايي و پايايي     72
روش گردآوری اطلاعات     75
روش اجرا 75
روش تجزيه و تحليل آماري داده¬ها     75
ملاحظات اخلاقی ..75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
داده¬های توصیفی    77
یافته¬های استنباطی    79

فصل پنچم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
خلاصه پژوهش    85
تبیین نتایج حاصل از فرضیه¬ها 85
تبیین نتایج پژوهش    .92
بحث و نتیجه¬گیری 93
محدودیت¬های تحقیق    .95
پیشنهادات کاربردی    .96
پیشنهادات پژوهشی97
فهرست منابع فارسی 99
فهرست منابع انگلیسی111
چکیده انگلیسی117


فهرست جداول

جدول3-1: مقوله¬های پرسش¬نامه فرهنگ سازماني73
جدول3-2: مقوله¬های پرسش¬نامه مديريت مشاركتي    74
جدول3-3: مقوله¬های پرسش¬نامه توسعه سازماني    74
جدول 4-1: بررسی میانگین و انحراف استاندارد فرهنگ سازماني و ابعاد آن    77
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد مديريت مشاركتي و ابعاد آن    78
جدول 4-3: بررسی میانگین و انحراف استاندارد توسعه سازماني و ابعاد آن    78
جدول 4-4: همبستگی و معناداری فرهنگ سازمانی، مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی    79
جدول 4-5: همبستگی و معناداری رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی با توسعه سازمانی    80
جدول 4-6: همبستگی و معناداری رابطه مديريت مشاركتي با توسعه سازمانی    80
جدول4-7 : تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون    81
جدول4-8: ضرایب بتا و سطح معناداری آن¬ها    81
جدول4-9 : تحلیل واریانس و مشخصه¬های آماری رگرسیون    82
جدول4-10: ضرایب بتا و سطح معناداری آن¬ها    82
جدول4-11 : تحلیل واریانس و مشخصه¬های آماری رگرسیون    83
جدول4-12: ضرایب بتا و سطح معناداری آن¬ها    83


فهرست شکل ها

شکل 2-1:چرخه بهبود سازمان        ..20
شكل 2-2: شيوه شكل¬گيري فرهنگ سازماني    ..38
شكل 2-3: فرايند جامعه¬پذيري        ..39
شكل 2-4: نقش فرهنگ سازمان        40
شكل 2-5: الگوي ارتباط ميان فرهنگ، محيط و استراتژي سازمان45
شكل 2-6: متغيرهاي وضعي اثرگذار بر مشاركت كاركنان 57
شكل 2-7: عوامل درون¬سازماني و برون¬سازماني اثرگذار بر سطح مشاركت¬پذيري سازمان58

 

چکیده:
     هدف از انجام این پژوهش بررسي رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی می¬باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی دبیران مقطع متوسطه شهرستان مرودشت در سال 92 – 1391 (791 نفر) تشکیل می¬دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 260 نفر مي باشد که به روش تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان انتخاب شده اند. اين بررسي به روش توصيفي از نوع همبستگي صورت گرفته و جهت جمع¬آوري داده¬ها از پرسش¬نامه فرهنگ سازماني، مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی بهره گرفته شده و براي تجزیه و تحليل داده¬ها از روش¬های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد: بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه¬هایش با توسعه سازمانی رابطه معنی¬داری وجود دارد. و از مؤلفه¬های فرهنگ سازمانی، متغیرهای ابتکار فردی، حمایت مدیریت، کنترل، نظام پاداش و مسؤلیت¬پذیری قادر به پیش¬بینی توسعه سازمانی می¬باشند. بین مدیریت مشارکتی و مؤلفه¬هایش با توسعه سازمانی رابطه معنی¬داری وجود دارد. و از مؤلفه¬های آن، تنها متغیر تصمیم گیری قادر به پیش بینی توسعه سازمانی می¬باشد.

واژه¬هاي كليدي: فرهنگ سازمانی، مدیریت مشارکتی، توسعه سازمانی.


مقدمه
     هدف توسعه، بهبود است. کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه یا انسان نیز در چارچوب دو جنبه اساسی رشد و توسعه مطرح است بدیهی است آنچه که به چشم می¬آید و معمولی است جنبه کمی یا رشد است. توسعه یک فرایند خودجوش و خودکار نیست بلکه باید سازمان یافته و برنامه¬ریزی شود. توسعه تنها حاصل اراده و کوشش¬های بخردانه و پیگیر ملت و دولتی است که خواستار بهبود زندگی خود می¬باشند. ترقی و پیشرفت¬های علمی و تکنولوژی در دنیای امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و روش های علمی و تکنولوژی بسیار سریع و حیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به آموزش¬های لازم و مناسب و غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی و نیروی انسانی با سطح رشد علمی و فنی از هر جامعه ای نهایتاً تنگناها و مشکلات عدیده ای را فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود. آل ابراهیم(1380)، انسان را مبنا و اساس توسعه قرار می¬دهد و می گوید: توسعه قبل از هر چیز تعهدی است به وسیله انسان، با انسان و برای انسان. دستیابی به توسعه، آرزوی هر جامعه انسانی است(ایمانی، 1390).
نیروی انسانی هر جامعه برای رسیدن به توسعه با ارزش¬ترین سرمایه است. توسعه نیازمند نیروی انسانی است که از توانایی¬های قابل تطبیق با شرایط کار و تکنولوژی برخوردار باشد. توسعه¬ی بشری وابستگی به نیروی انسانی مولد دارد. هاربیسون ، مایرز  و دنیسون  در مطالعات منظمی که در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش داشتند همگی بر پیوند میان آموزش و توسعه (از جمله توسعه اقتصادی) تأکید کرده و اساس توسعه را با نیروی انسانی توانا و مولد مرتبط دانسته¬اند (توفیق، 1376).
فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در سال هاي اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمان¬ها مطرح بوده است. اين انديشه جمعي متمايز كننده اعضا يك گونه از گونه ديگر است(رمضانی، 1389). يكي از وجوه قدرت و مميزه سازمان، برخورداري از فرهنگ سازماني مطلوب است. فرهنگ سازماني هر مجموعه كه آيينه تمام نماي ويژگي¬ها، خصلت¬ها، قوت¬ها و ضعف¬هاي آن محسوب مي¬شود، مي¬تواند چهره درون و برون آن را از نظر پايبندي كاركنان به ارزش¬ها، اصول، باورها، نگرش ها و ساير اعتقادات مرتبط نشان دهد. از طريق مطالعه فرهنگ سازماني يك تشكل، مي توان به انسجام ارزشي و تعهد كاركنانش، پي برد (آدلر ، 1996). هرسكويتس  (1984) بیان می دارد که هر چه اين انسجام بيشتر نيل به اهداف سازماني تسهيل مي¬گردد. به عبارت ديگر، مطالعه فرهنگ سازماني يك سازمان از اين جهت اهميت دارد كه مي¬توان از اين طريق به نقطه ضعف¬ها و تفاوت ها بين وضعيت موجود و آنچه وضعيت مطلوب از ديد كاركنان آن سازمان است، دست پيدا كرد. البته، در اين راستا، ظرافت موضوع از اين منظر كه مرتبط با اندوخته ذهني كاركنان است و از طرف ديگر، بواسطه تداوم موفقيت آميز كار يك سازمان به حضور كاركنان با فرهنگ سازماني قوي كه مسلماً انگيزه اصلي آنها در ابراز تعهد سازماني، پايداري در حفظ مسئوليت¬ها، رعايت اخلاق كاري، رعايت ايمني و... مي¬باشد، بر كسي پوشيده نيست (سلماني نژاد و همکاران، 1391).
امروزه در مديريت معاصر، مسئله مشاركت كاركنان در تصميم گيري از ديدگاه رويكردهاي رهبري و انگيزش مورد بررسي قرار گرفته است كه هر كدام به گونه¬اي خاص به اين مسئله پرداخته¬اند (هوي و ميسكل ؛ ترجمه عباس¬زاده، 1380). نتايج پژوهش¬ها نشان مي¬دهد كه متغيرهايي نظير اندازه و ساختار سازمان، تكنولوژي، فرهنگ، خرده سيستم¬هاي سازمان، گرايش¬هاي نقش¬آفرينان اصلي، دانش و مهارت و شخصيت زير دستان به طور مستقيم و غير مستقيم در موفقيت برنامه-هاي مشاركتي تأثيرگذار هستند (رهنورد، 1379). رهبري مؤثر بايد مسيري را در جهت هدايت تلاش¬هاي همه كاركنان براي به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد. بدون وجود رهبري ممكن است حلقه اتصال موجود در ميان اهداف فردي و سازماني، ضعيف يا گسيخته شود (بهرنگي، 1385). با اين حال مديريت مشاركتي به عنوان مكانيسمي مناسب و اثربخش به شكل هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي¬گيرد و نتايج جالب و قابل توجهي را به همراه دارد (مصدق راد، 1382).
از آنجایی که نظام آموزش و پرورش در جوامع امروزی به مثابه عوامل اصلی و مؤثر در تحولات اقتصادی، اجتماعی وظیفه اساسی خود را بر آموزش و پرورش همه جانبه ی فرد و شکوفایی و رشد استعدادهای کلیه افراد جامعه و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و انتقال ارزش های فرهنگی، علمی و فنی متمرکز نموده است(گلابی، 1368). و با توجه به ضرورت توجه خاص به آموزش و پرورش و توسعه منابع انسانی از طرف دولت هایی که هدفشان بالا بردن رشد اقتصادی و بهبود پرورش انسانی است، در پژوهش حاضر به بررسی توسه سازمانی پرداخته و تأثیر دو متغیر فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی را بر آن مورد توجه قرار خواهیم داد.

 

منابع فارسي:
- آونز، رابرت چي (1981). رفتار سازماني در آموزش و پرورش. ترجمه قربانعلي سليمي (1382). اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان.
- ابزری، مهدی و دلوی، محمدرضا(1388). نيل به تعالي(سرآمدي) از طريق تقويت فرهنگ سازماني، جامعه شناسي كاربردي. سال بيستم، شماره 1، پياپي 33، ص196-171.
- ابیلی، خدايار(1377). آموزش و بهسازی نیروی انسانی؛ یک ضرورت سازمانی. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، بهار 1377 دوره پنجم شماره مسلسل 17، دفتر بهبود مدیریت، معاونت برنامه¬ریزی نیروی انسانی.
- اختري، عباسعلي(1374). مديريت علمي، مكتبي از ديدگاه اسلام. سازمان تبليغات اسلامي، چاپ دوم. تهران: 1373.
- ادگار شاين(1982). فرهنگ سازماني. ترجمه محمد ابراهيم محجوب، تهران: نشر فرا، چاپ اول.
- اردلان محمد رضا؛ سلیمی قربانعلی؛ رجائی پور سعید؛ و مولوي حسین(1387). بررسی رابطۀ یگانگی فرد- سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه¬هاي دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه و کردستان)، فصلنامه پژوهش و برنامه¬ریزي در آموزش عالی، شمارة 97- 47 .
- اسلاميه، مصطفي(1377). عصر مشاركت،جلد اول، تهران: دفترپژوهش¬هاي فرهنگي.
- اعرابي، سيد محمدو پارسائيان، علي(1375) مديريت. جلد دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش¬هاي بازرگاني.
- افندي حسن، محمد(1376). نگرش توحيدي در مديريت و اداره امور عمومي. ترجمه و انتشار از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، چاپ اول، تهران، 1376.
- امامي بافراني، زهرا(1385). بررسي رابطه مديريت مشاركتي با اثر بخشي مدارس متوسطه شهرستان نايين، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي، رشته مديريت آموزشي، دانشگاه تهران.
- امين شايان جهرمي، شاپور و اميني، جعفر(1388). ارتباطات مؤثر سازماني(اصول و عملگرايي براي عمليات آينده). چاپ اول، شيراز: انتشارات كوشامهر.
- امين مقدسي، محمد جواد(1390). پيشرفت، جايگزين توسعه. روزنامه رسالت، سال 26، شماره 7259، ص 6.‏
 - انصاری مهر، مرضیه(1387). بررسی رابطه توسعه سازمان با کارایی و اثربخشی کارکنان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- ايران زاده، سليمان (1392). مديريت فرهنگ سازمان. نقل از سایت جامع مدیریت اثیر: http://athir.blogfa.com/post-3234.aspx
- ایمانی، بهروز(1390). بررسي فرهنگ سازماني و اداري آموزش و پرورش و ارائه راهكارهاي عملي ارتقاي آن در جهت برنامه توسعه. پژوهشکده تعلیم و تربیت استان هرمزگان.
- ایمانی، جواد(1386). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
- ایمانی، جواد(1389). بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس. پایان¬نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- ایمانی، جواد و کریم¬پور، علی(1391). بررسي رابطه فرهنگ سازماني با توسعه سازمانی در ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 23 و 24 شهریورماه، دانشگاه پیام نور قم و مؤسسه نورباران اندیشه.
- باقري¬زاده، محمد(1375). فرهنگ سازماني در قلمرو بالندگي سازماني. ماهنامه تدبير، شماره 63.
- بحرالعلوم، حسن؛ امیرتاش، علی محمد؛ خبیری، محمد و تندنویس، فریدون (1381). ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران. فصلنامه المپیک، سال دهم، شماره 1 و 2، پیاپی 21.
- بختياري، ابوالفضل(1378). بررسي رابطه¬ي فرهنگ سازماني با اثربخشي مديران دبيرستان¬هاي شهر قم. پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.
- بختياري، ابوالفضل(1381). ويژگي مدير و مدرسه كارا و اثربخش، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش. دوره¬ي هشتم، شماره 32، ص 26-16.
- بشیر بنائم، ياسر(1391). نقش فرهنگ سازماني در توسعه تفكر راهبردي. فصلنامه توسعه انسانی پلیس، سال نهم، شماره 3 (پیاپی 42)، ص29-11.
- بنوویتز. آلن (1385). اصول مدیریت. ترجمه امین شایان جهرمی و معافیان. تهران: انتشارات ترمه.
- بهرنگي، محمدرضا(1385). ارتباط بين فلسفه آموزشي، سبك رهبري مديران و جو سازماني در دانشكده¬ها و گروه¬هاي تربيت بدني. نشريه علوم حركتي و ورزشي، سال چهارم، جلد اول، شماره هفتم.
- بهروزی، محمد(1377). بررسی میزان رابطه بین سبک مدیریت ادغامی و سبک مدیریت سازمانی با روحیه دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
- بیابانی، محمد(1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی  سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مرد دوره متوسطه شهرستان بوانات در سال تحصیلی 89-88، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- بیدختی، حسین(1379). فرهنگ سازمانی، زمینه¬هاي پیدایش و نمودها.  مجله روش، سال نهم، شمارة پنجاه و هشتم، ص13-6.
- بيگي نيا، عبدالرضا (1380). تبيين الگوي ارتباط بين ابعاد سازمان با مشاركت كاركنان. رساله دوره دكتراي مديريت، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
- بيگي¬نيا، عبدالرضا (1382). بررسي ارتباط بين جو سازماني و مشاركت كاركنان. مجله گروه مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد، سال سوم، دوره دهم، شماره دوم.
- میسرا، پراساد (1366). برداشتی نو از مسائل توسعه. ترجمه، حمیدرضا فراهانی راد، مجله گزیده¬های مسائل اقتصادی و اجتماعی، چاپ چهارم، شماره 46، آبان 1366، سازمان برنامه و بودجه.
- پوربابايي، زهره (1379). فرهنگ سازماني و كاربرد آن. نشريه رشد آموزش علوم اجتماعي، شماره 2.
-  پوركياني و پيرمرادي(1387). توانمندسازي و تحول سازماني. ماهنامه تدبير، شماره 195.
- پيترز، تام و واترمن، رابرت(1982)، به سوي بهترين ها. ترجمه مهدي قراچه داغي، چاپ اول. تهران: نشر آگاه،1372.
- ترك¬زاده، جعفر(1377). الگويي براي اثربخشي مدرسه. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 20.
- ترك¬زاده، جعفر(1385). ارزيابي توسعه سازماني در دانشگاه¬هاي وزارت علوم تحقيقات و فن¬آوري در تهران. پايان نامه دكتري، رشته مديريت آموزشي، دانشگاه شهيد بهشتي.
- توحيدي، خليل(1380). نظريه و ديدگاهي چند در ارتباط با مشاركت مؤثر و واقعي كاركنان در سازمان. ماهنامه توسعه مديريت، شماره27، تير 1380.
- توفیق، علی(1376). آموزش بزرگسالان به عنوان آموزش¬های علمی – کاربردی و راهبردهای تحقق آن. فصلنامه آموزش بزرگسالان و نوآوری، مؤسسه بین المللی روش¬های آموزش بزرگسالان، سال دوم، شماره 2و3، بهار و تابستان 1376.
- جعفري، محمد(1389). بررسي رابطه بين موفقيت مديران آموزش ديده با جو سازماني و کارآيي آنان در بين مديران مرد مقطع ابتدايي شهرستان قيرو کارزين. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
- جوزف کمپاخ، (2000). رفتار و روابط انسانی. انتشارات ساووسترن، کاتلس پابلیشن.
- حسن¬پور، هوشنگ(1391). توسعه آموزش همه¬جانبه مبناي توسعه سواحل مکران و نقش آن در اقتدار دریایی. اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسلامی ایران 28 لغایت 30  بهمن، کد مقاله: 3088.
- حسن زاده، فيروز(1379). بررسي راه¬هاي عملي فعال كردن شوراي معلمان مدارس. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، دوره هفتم، شماره مسلسل 26، ص43-33.
- حسين پور، محمد(1389). بررسی رابطه جو سازمانی با مديريت مشاركتي و اثربخشی مديران مدارس ابتدايي بندرعباس. پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
- حسینی، محمود(1390). آموزش و پرورش، مسير حركت يك كشور را تعيين مي‌كند. روزنامه اطلاعات یکشنبه 9 مرداد 1390.
- حميدي، يدالله (1385). مهارت¬هاي ضروري در اثربخشي مديران كيفيت در دانشگاه¬هاي علوم پزشكي. فصلنامه پايش، سال پنجم، شماره چهارم .
- حيدرزادگان، عليرضا(1375). بررسي تأثير جوّ سازماني مدارس بر عملكرد دبيران دبيرستان¬هاي پسرانه¬ي شهر زاهدان. پايان¬نامه¬ي كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.
- خاكسار، رضا(1381). بررسي و مقايسه ميزان تأثير جو سازماني مدرسه بر رفتار اثربخشي مديران دبيرستان¬هاي پسرانه و دخترانه شهرستان اردبيل از ديدگاه دبيران مربوطه. پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.
- خالصي، علی (1379). آموزش و پرورش اولين عامل توسعه. ماهنامه تربيت، سال پانزدهم، شماره ويژه.
- خدامي، عبدالصمد(1380). بررسي امكان اجراي نظام مديريت مشاركتي در شركت سهامي بيمه ايران. پايان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد مديريت دولتی، دانشگاه تهران.
- خرقانيان، مجيد (1372). بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران آموزشي مدارس راهنمايي عادي پسرانه منطقه 5 آموزش و پرورش با روحيه معلمان آنان. پايان¬نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم.
- خوارزمي، شهين دخت (1371). فرهنگ سازماني. هفته¬نامه تدبير، شماره 56.
- دانشفر، تيمور (1380). بررسي رابطه بين جو سازماني و مشاركت دبيران در فرآيند تصميم¬گيري در دبيرستان¬هاي شهرهاي آمل، نور و چمستان. پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.
- دفت، ريچارد ال(1990). تئوري و طراحي سازمان. ترجمه پارساييان و اعرابي. تهران: انتشارات دفتر پژوهش¬هاي فرهنگي.
- دفت، ريچارد.ال(1375). تئوري سازمان و طراحي ساختار. ترجمه سيد محمد اعرابي و علي پارسائيان، مؤسسه مطالعات و پژوهش¬هاي بازرگاني، جلد اول، چاپ اول. تهران: 1375.
- ديويس، استانلي(1376). مديريت و فرهنگ سازماني. ترجمه ميرسپاسي و معتمد گرجي. تهران: انتشارات هيأت.
- رابينز، استيفن (1378). تئوري سازمان (ساختار، طراحي و كاربردها). ترجمه الواني و دانايي¬فرد. تهران: انتشارات صفار.
- رابينز، استيفن (1387). رفتار سازماني، جلد اول. ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي. تهران: دفتر پژوهش¬هاي فرهنگي.
- رابینز، استیفن(1385). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
- رابينز، استيفن(1374). مديريت رفتار سازماني. ترجمه پارسائيان و اعرابي. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات بازرگاني.
- رابينز، استيفن پي(1376). تئوري سازمان. ترجمه سيد مهدي الواني و حسن دانايي فرد، تهران: نشر صفار.
- رابینز، استیفن پی(1991). مدیریت رفتار سازمانی. پارساییان، علی و اعرابی، محمد. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه و مؤسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی.
- رابینز، استیفن پی(1996). رفتار سازمانی. ترجمه پارساییان، علی و اعرابی، محمد(1378)، تهران: دفتر پژوهش¬هاي فرهنگي.
- رابینز، استیفن پی و دي سترو ديويد. اي(1384). مباني مديريت. ترجمه اعرابي، سيد محمد، رفيعي حميد، اسرارس محمد علي و ارشاد بهروز. تهران: دفتر پژوهش فرهنگي(تاريخ انتشار به زبان اصلي،1998).
- رجب بيگي، مجتبي(1374). مديريت كيفيت فراگير (TQM). تهران: مركز نشر دانشگاه صنعتي امير كبير.
- رحماني، شهريار(1379). نكته¬هايي درباره مديريت مشاركتي. روزنامه همشهري، شماره 2191 ، يكشنبه 23/5/79، صفحه 5.
- رضائيان، علي(1374). قدرت و سازمان. سمينار علمي شركت آب و فاضلاب خوزستان.
- رضائيان، علي(1380). مباني سازمان و مديريت. تهران: انتشارات سمت.
- رمضاني، علي محمد(1389). مطالعه فرهنگ سازماني و تأثیر آن بر اثربخشي و رضایت شغلی مديران و دبيران مدارس متوسطه شهر فسا. پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد مرودشت، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. 
- رنجبر، رحيم (1377). بررسي تأثير مديريت مشاركتي بر اثربخشي كاركنان شركت نفت بهران. دانشكده مديريت دانشگاه اصفهان.
- روشندل اربطاني، طاهر(1381). بررسي و ارزيابي ارتباط بين مديريت مشاركتي و اثربخشي كاركنان حوزه ستادي وزارت تعاون. پايان¬نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.
- رها، بهروز (1391). مدیریت مشارکتی یک سیستم پویا برای توسعه سازمان. نقل از وب سایت تبیان، تاریخ دسترسی: سه شنبه 17/5/1391.
- رهنورد، فرج الله (1379). درجات مشاركت و نيازهاي غالب افراد. مجله مديريت دولتي، شماره 48.
- رهنورد، فرج الله (1385). ديدمان مشاركت، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه¬ريزي، چاپ اول.
- رهنورد، فرج الله(1378). مديريت مشاركتي از تئوري تا عمل. تهران: انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.
- رهنورد، فرج الله(1378). تيم¬هاي كاري: اوج مديريت مشاركتي، تحول اداري. ش 24و 25.
- زراعتپيشه، علي محمد(1380). مديريت بر مبناي پيشنهاد. مجله تدبير، ش 114، مردادماه 1380.
- زارعي، متين(1377). تبيين الگوي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش اسلامي. مجله آموزش عالي قم، شماره اول.
- زاهدي، محمد(1381). رابطه فرهنگ سازماي و كارايي سازمان. فصلنامه صنعت بيمه، شماره 65.
- ساخاروپولوس، ج. و دهال،م.(1370). آموزش برای توسعه، تحلیلی از گزینش¬های سرمایه¬گذاری. ترجمه پریدخت وحیدی، حمید سهرابی، مرکز مدارک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه.
- ساعتچي، محمود(1382). روانشناسي بهره¬وري. تهران: مؤسسه ويرايش.
- سپاه منصوري، جهانشير(1379). راهبردهاي مشارکت بيشتر معلمان در برنامه¬هاي توسعه. مجموعه مقالات همايش معلم، جامعه و مسؤولان، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان.
- سرکارآرانی، محمدرضا (1373). آموزش و پرورش و توسعه. نشریه فرهنگ توسعه، دوره سوم آذر و دی 1373، مسلسل 15، ص 2-8.
- سریع القلم، محمود(1375). توسعه جهان سوم و نظام بین المللی. تهران: نشر سفیر.
- سلمانی، داود(1384). کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، اسفند 1384، چاپ اول.
- سلماني نژاد، رمضانعلی؛ دانشور، مریم و ميرفخرالديني، سيد حيدر (1391). ارتقاء فرهنگ سازماني: كاربرد الگوى تعالي سازماني ايران. نشریه بهبود مديريت، سال 6، شماره 1، پیاپی 15، ص152-128.
- سعادت، اسفنديار(1372). فرآيند تصميم¬گيري در سازمان. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ،1372.
- سوزان سی شنایدر، ژان لوئی بارسو(1382). مدیریت در پهنه فرهنگ¬ها. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ دوم 1382.
- شاقلی، ريحانه(1378). مدیریت مشاركتی و رابطه آن با تعهد سازمانی دبیران دبیرستان¬های دخترانه دولتی- عادی نواحی 2و4 مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسي..
- شارعي، شهرام(1377). بررسي رابطه سبک رهبري مديران با اثربخشي آنها از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه شهر تهران. پايان نامه کارشناسی ارشد.
- شاوردی، تهمینه (1372). نقش آموزش و پرورش در توسعه. مجله رشد معلم، سال دوازدهم شماره 2، مسلسل 95. آبان 73-1372، ص11-9.
- شاين، ادگار(1377). توسعه و بهبود سازمان و سازمان¬هاي آينده. ترجمه احمدرضا سنجري، ماهنامه تدبير، انتشارات مديريت صنعتي، شماره 87.
- شرمرهون. جان آر، هانت. جيمزجي، از بورن. ريچارد ان(1378). مديريت رفتار سازماني. ترجمه دكتر مهدي ايران¬نژاد پاريزي، دكتر، محمد علي بابايي، دكتر علي سبحان اللهي، تهران، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
- شریف¬زاده، فتاح (1377). مدیریت فرهنگ سازمانی. تهران: نشر قومس.
- شعاری¬نژاد، علی¬اکبر(1376). فلسفه آموزش و پرورش. تهران: امیرکبیر.
- صافي، احمد(1375). بررسي قوانين آموزش و پرورش عمومي، اجباري و عملكرد آن در ايران. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 1،ص24.
- صدری، فرشته (1380). راه¬های گسترش مشارکت معلمان در سیاستگذاری، مدیریت و برنامه¬ریزی و فناوری آموزش و پرورش. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.
-  طوسي، محمدعلي(1372). فرهنگ سازماني. تهران: انتشارات مديريت دولتي.
- طوسي، محمد علي (1377). مشاركت در مديريت و مالكيت. تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ سوم.
- طوسی، محمد علی (1378 ). مديريت و مشارکت کارکنان. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتی.
- عباس¬زادگان، سيد محمد،(1376)، مباني اساسي در سازماندهي و رهبري. تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1376.
- عراقي، عليرضا(1377). بررسي مديريت مشاركتي و تأثير آن در بهره¬وري كاركنان مجتمع گل گوهر سيرجان. پايان نامه كارشناسي، چاپ نشده، دانشگاه پيام نور سيرجان .
- عرب، فاطمه(1391). بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت مشارکتی با استفاده از نظام پیشنهادها در شرکت A.S. پايان¬نامه كارشناسي ارشد رشته مدیریت صنعتی (تولید)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
- عزیزی، نعمت¬اله (1377). ارتباط آموزش و توسعه اقتصادی و ضرورت بررسی روش¬ها و راهکارهای نوین اتصال نظام آموزشی به بازار کار. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهاردهم، شماره 3 و 4، شماره¬های مسلسل 55 ،56.
- عطافر، علی(1375). فرهنگ سازماني و نحوه ايجاد تحول در آن. مجموعه مقالات سمينار تكامل فرهنگ كار، جلد اول، وزارت كار و امور اجتماعی، دفترامورفرهنگی.
- عطايي، محمد(1373). فرهنگ سازمان و تأثير آن بر اثربخشي موسسه رازي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.
- علاقه بند، علي (1378). سلامت سازماني مدرسه. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره 21.
- علاقه بند، علي(1371). پژوهشي درباره ويژگي¬هاي رفتاري مدير اثربخش از ديدگاه معلمان و والدين دانش¬آموزان مدارس ابتدايي. فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، سال سوم.
- علاقه بند، علي(1371). مباني و اصول مديريت آموزشي. تهران: انتشارات بعثت.
- علامه، سيد محسن(1378). توسعه الگوي كيفيت زندگي كاري والتون بر مبناي ارزش¬هاي اسلامي(با تأكيد بر نهج البلاغه)و تعيين تأثير آن بر كاهش تنيدگي رواني. پايان نامه دوره دكتراي مديريت منابع انساني و رفتار سازماني، دانشگاه تربيت مدرس تهران.
- علي آبادي، عليرضا(1377). مديران جامعه اسلامي(مديريت پايدار)، توسعه فرهنگي. تهران: نشر رامين، چاپ چهارم.
- عليخاني موروئي، محمد (1381). بررسي رابطه جو سازماني با مشاركت كاري (درگيري شغلي) در اداره بهزيستي كرمان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد كرمان.
- عمادزاده، مصطفی (1374). مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
- قبادی پور، مرضیه(1392). نقش آموزش و پرورش در توسعه¬ی همه جانبه کشور. نقل

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه