مقايسه روش های محاسبه آبشستگی در پايه پل ها با بكارگيری داده های اندازه گيری

مقايسه روش های محاسبه آبشستگی در پايه پل ها با بكارگيری داده های اندازه گيری
مقايسه روش های محاسبه آبشستگی در پايه پل ها با بكارگيری داده های اندازه گيری
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 239 صفحه _ فرمت این پایان نامه pdf میباشد. _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چون يكي از مهمترين دلايل تخريب پلها بخصوص در مواقع سيلابي، آبشستگي موضعي اطراف
پاية پل مي باشد. تعيين عمق آبشستگي موضعي اطراف پاي ههاي پل، نقش بسيار مهمي در طراحي
پلها در مقابل اين پديده مخرب ايفا مي كند. اين مهم با استفاده از معادلات تجربي انجام مي شود. اين
معادلات توسط محققان مختلف و با استفاده از آزمايشهاي گوناگون وعمدتاً با روش رگرسيون بدست
آمد هاند. براي تعيين ميزان دقيق عمق آبشستگي، استفاده از معادلاتي كه خطاي كمتري دارند لازم و
ضروري بنظر مي رسد.
در اين پايا ننامه، با استفاده از داده هاي صحرايي به مقايسه معادلات آبشستگي پرداخته شده
است و معادلاتي كه از خطاي كمتري نسبت به بقيه روشها برخوردار هستند، انتخاب و جهت استفاده
در كارهاي عملي معرفي شده اند. همچنين بدليل اينكه بيشتر معادلات آبشستگي با استفاده از
داده هاي آزمايشگاهي بدست آمده اند، در اين تحقيق با استفاده از داد ههاي صحرايي، رابطة جديدي
جهت تخمين عمق آبشستگي ارائه شده است. اين رابطه بيشتر پارامترهاي مؤثر در آبشستگي را
دربردارد و از دقت خوبي برخوردار مي باشد. همچنين مقايسه نتايج اين رابطه با روابط ديگر و آمار
واقعی نشان مي دهد که رابطه جديد از دقت بيشتری برخوردار است.

فصل اول: مقدمه
۲
مقدمه:
پلها از جمله مهمترين و پركارترين سازه هاي رودخانه اي هستند و به عنوان كليد راههاي
ارتباطي از اهميت زيادي برخوردار هستند. هر ساله با وقوع سيلاب در هر رودخانه تعداد زيادي از
اين پلها، درست زمانيكه بيشترين نياز به آنها وجود دارد تخريب مي گردند. يكي از مهمترين و
مؤثرترين عوامل اين تخريبها آبشستگي اطراف پاي ههاي پل مي باشد. با اينكه مصالح ساختماني و
فنون سازه اي پيشرفت چشمگيري داشته است، تعداد پلهاي تخريب شده بر اثر آبشستگي اطراف
پايه ها روز به روز بيشتر مي شود.
١-موضوع و طرح -١
براي طراحي پلها با ضريب اطمينان بالا و به صورت اقتصادي، نياز به برآورد دقيق
ماكزيمم عمق آبشستگي اطراف پايه ها م يباشد. اين مهم با استفاده از معادلات تجربي كه توسط
محققان ارائه شده اند برآورده مي شود. اما از آنجائيكه بيشتر اين معادلات تجربي هستند، ممكن
است هميشه از دقت خوبي برخوردار نباشند. بنابراين شناخت معادلات مناسب و با دقت بالا كه با
واقعيت اختلاف كمي دارند، كمك بسيار زيادي در تعيين مقدار ماكزيمم عمق آبشستگي و در
نتيجه طراحي مناسب پايه پل در مقابل آبشستگي اطراف پايه ها خواهد كرد.
١-روشهاي بكار گرفته شده در طرح -٢
معادلات زيادي توسط محققان تا كنون ارائه گرديده است. اكثر اين روابط با استفاده از
داده هاي آزمايشگاهي و با روش رگرسيون بدست آمده اند. بهمين دليل ممكن است كه در واقعيت
جوابي مغاير با واقعيت داشته باشند. هر كدام از اين روابط تعدادي از پارامترهاي مؤثر در
آبشستگي را در بر گرفته اند. بعضي از محققان تأثير يك يا دو پارامتر را در روابط خود در نظر
گرفته اند و بعضي ديگر از پارامترهاي بيشتري در روابط خود استفاده كرده اند.

فصل اول: مقدمه
۳
١-روش بكار گرفته شده در اين رساله -٣
در اين رساله ابتدا با استفاده از داده هاي واقعي روابط مختلف آبشستگي با هم مقايسه
شده و بهترين روابط انتخاب گرديده اند. همچنين با استفاده از آمار پلهاي مختلف با روش
رگرسيون، رابطة جديدي جهت تخمين عمق آبشستگي ارائه گرديده است. اين رابطه با استفاده از
بدست آمده است. (SPSS) نرم افزار آماري
١-تقسيم موضوعي رساله -٤
-فصل اول
در اين فصل، به ذکر مقدمه ای از اين پايان نامه پرداخته شده است و اهداف اين رساله
مشخص گرديده است.
- فصل دوم
در اين فصل، براي شناخت موضوع آبشستگي، به تعريف آبشستگي و انواع آن پرداخته
شده است. در ادامه مكانيزم آبشستگي و عوامل هيدروليكي مؤثر در ايجاد اين پديده شرح داده
شده است. در پايان اين فصل نيز پارامترهاي مؤثر در آبشستگي ذكر شده است.
- فصل سوم
در اين فصل، به مرور كارهاي ديگر محققان پرداخته شده است. اين فصل شامل معادلات
مختلفي است كه توسط محققان در سالهاي گذشته ارائه شده است. همچنين روش تحقيق و نوع
داده هاي مورد استفاده اين محققان ذكر گرديده است و در پايان روابط به همراه نام محقق و تاريخ
در جدولي آورده شده است.

فصل اول: مقدمه
۴
- فصل چهارم
در اين فصل، با استفاده از آناليز ابعادي و همچنين پارامترهاي آبشستگي كه در فصل اول
شرح داده شده، رابطه كلي جهت تخمين عمق آبشستگي ارائه گرديده است.
- فصل پنجم
در اين فصل، به ذكر داد ههاي مورد استفاده در اين تحقيق پرداخته شده است. اين داده ها
شامل داد ههاي صحرائي جمع آوري شده توسط فروهليچ و همچنين داده هاي پلهاي مختلف،
در مناطق مختلف آمريكا مي باشند.
- فصل ششم
در اين فصل، با استفاده از داد ههاي صحرائي فروهليچ و پلهاي منطقه نيوهمپشاير، به
مقايسه روابط مختلف آبشستگي پرداخته شده است. و روابطي كه از دقت بالاتري برخوردار
هستند، جهت استفاد ههاي عملي معرفي شده اند.
- فصل هفتم
در اين فصل، با استفاده از داده هاي پلهاي مناطق مختلف آمريكا و با استفاده از روش
رگرسيون رابطه اي جهت تخمين عمق آبشستگي موضعي ارائه شده است و همچنين با استفاده از
قسمتي از داده هاي صحرائي كه در آناليز رگرسيون استفاده نشده اند و ذكر مثالهاي مختلف دقت
اين رابطه نشان داده شده است.
- فصل هشتم
در اين فصل، نتايجي كه از اين تحقيق بدست آمده مختصرًا بيان شده است و در انتها
پيشنهاداتي ارائه گرديده است.
-پيوست ١
در اين ضميمه، به ذكر خلاص هاي از روش اسريكوس، كه روشي جديد براي محاسبة عمق
آبشستگي است، پرداخته شده است.

فصل اول: مقدمه
۵
-پيوست ٢
در اين ضميمه، جداول نتايج مقايسه روابط آبشستگي محققان مختلف آورده شده است.
-پيوست ٣
در اين ضميمه، حل كامل مثالهايي از آبشستگي با استفاده از رابطه جديد آورده شده
است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه