بررسي نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

بررسي نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی
بررسي نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 210 صفحه _ فرمت WORD - مطالعه موردی دولت جمهوری اسلامی ایران _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : کليات تحقيق
الف): بيان مسئله و تعريف آن
ب)  : بررسي پيشينه و ادبيات تحقيق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلي پژوهش
ه)  : فرضيه هاي تحقيق
و)  : تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
ز)  : روش تحقيق و گردآوري داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق
ي)  : سازماندهي پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومي و نظري  توسعه
الف : مروري بر مباحث نظري  پيرامون توسعه
الف - 1: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )
الف-2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)
ب : مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي
ب-2-: دولت و روند توسعه  در كشور اي پيرامون
گفتار دوم : ديدگاه هاي مختلف پيرامون  ماهيت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني
ب  : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني
ج  :اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار
د  :خاورميانه و الگوي دولت رانتير
گفتار سوم : مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات :
الف -3 : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهي اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها
ب  : فن آوري اطلاعات
ب -1- :اجزاء فن آوري اطلاعات:
ب-1-1- :كامپيوتر
ب-1-2- : شبكه هاي ارتباطي
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظايف فن آوري اطلاعات
ج -1- : فوايد فن آوري اطلاعات 
گفتار چهارم:مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك
مقدمه:
تعاريف و مفاهيم دولت الكترونيك
فصل سوم: تاریخچه سير توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاريخچه
الف-1-  : موج اول: عصر كشاورزي
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازي
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)
ب-3- : اينترنت
ب-3-1- : کارکردهاي اينترنت
ب-3-2- : خدمات اينترنت
ب-3-3- : اينترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت
ب-3-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوري اطلاعات
الف : توسعه فناوري اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوري اطلاعات
الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد
الف-3- : فناوري اطلاعات در ساير کشورها
گفتار چهارم :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درايران و جهان سوم
الف :  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف-1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)
الف-2- :  چالش نيروي انساني آموزش، پژوهش و اشتغال
الف-3-  : چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)
  الف-4- : بازار، تقاضا و سرمايه گذاري

ب :  چالش هاي كشور هاي  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ايران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران
الف-1-1- : محورهاي برنامه توسعه مليICT
الف-1-2- : محورهاي اصلي اهدافICT
الف -2- :  توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفايك )
الف-3- : توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تكفادو ) 
ب : نقش دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران
ب -1- : وظايف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در ايران
ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن آوري  اطلاعاتي در ايران
ب-3- : فايده توسعه فن آوري اطلاعاتي براي ايران
ب-4- : نگرش نوين به زير ساخت‌هاي توسعه فن آوري اطلاعاتي در ايران
ب-5- : استراتژي‌ دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن آوري اطلاعاتي
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران
گفتار دوم: مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف : مديريت فناوري اطلاعات در ايران
الف-1- : گروه تشكيلات 
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مديريت ، آموزش و بهسازي، بهره وري و نکريم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -1- : همكاري با دولت
الف-2- : همكاري‌هاي خارجي
ب    : اركان انجمن
ب-1- : اهم فعاليت كميته‌هاي انجمن
ب-1-1- : كميته نرم‌افزار

ب-1-2- : كميته سخت افزار
ب -1-3- : كميته اينترنت
ب-1-4- : كميته رفاه صنفي
ب-1-5- : كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
ب-1-6- : پايگاه اطلاع‌رساني انجمن (Website  )
ب-1-7- : كميته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونيک وايران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الكترونيك
الف-1- : موضوعها دولت الکترونيک
الف-2- : اهداف دولت الكترونيك
الف-3- : الزامات دولت الكترونيك
الف-4- : پشنيازهاي دولت الكترونيك
الف-5- : ساختار دولت الكترونيك
الف-6- : كاربردها  و رويكردهاي دولت الكترونيك

ب : جنبه هاي مختلف  دولت الكترونيك
ب-1- : دولت الكترونيك  از ديد  شهروندان
ب-2- : دولت الكترونيكي از ديد بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الكترونيك از ديد دولت
ج :مدلهاي ارزيابي دولت الكترونيكي
ج-1- :  مدلي براي ارزيابي دولت الكترونيكي در كشورها
ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الكترونيك
ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي پياده سازي دولت الكترونيكي
د-: مراحل پياده سازي دولت الكترونيكي
د-1- : پياده‌سازي موفق دولت الكترونيك گفتار دوم
ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت الكترو نيكي
گفتار دوم
الف : دولت الكترونيك در ايران
 الف-1- :  چشم انداز دولت الكترونيكي درايران
 الف-2- :  نياز هاي كشور درزمينه پياده سازي دولت الكترونيكي در ايران

 الف-3- : اهداف دولت الكترونيكي درايران
 الف-4-:راهبردهاي پياده سازي دولت الكترونيكي درايران
گفتار سوم:تحقق دولت الكترونيكي در ايران
الف :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي
ب :اتوماسيون فعاليتهاي عمومي
ج : فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي
د : سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
ه : آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک و نشرالکترونيک
گفتاراول : تجارت الكترونيكي
الف : تجارت الكترونيكي چيست
الف-1- : قدمت تجارت الكترونيكي
الف-2- : تجارت الكترونيكي در جهان امروز
ب :مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي

ب-2- : حذف نسبي واسطه ها
ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد كنندگان
ب-4- : سفارشي كردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي
ب-5- : پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و رقابت سراسري
گفتار دوم :
الف: مدل‌هاي گوناگون تجارت الكترونيكي
 الف-1- : مدل B2B
 الف-2- : مدل‌هاي B2C وC2B
   الف-3- : مدل C2C
  الف-4- : مدل‌هاي در ارتباط با دولت
ب :منظرهاي  تجارت الكترونيكي
  ب-1- : حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
  ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
  ب-3-: تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
  ب-3-1- : اتحاديه اروپايي
 ب-3-2- : كشورهاي آسه آن
ج : توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزينه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازي تجارت الكترونيكي در كشور
ه : رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الكترونيكي
گفتار سوم :
الف : بانكداي‌ الكترونيك
ب   : بانكداري‌ الكترونيك‌ در ايران‌
ب-1- : لزوم‌ ايجاد اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
ب-2- : اهداف‌ اتوماسيون‌ بانكي‌ در ايران
ب-3- : اتوماسيون‌ جامع‌ بانكي‌ در ايران‌
ج   :مركز شتاب
ج-1- : وظايف‌ سيستم‌ شتاب
ج-2- : شكل‌گيري‌ شبكه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- : مزاياي‌ شبكه‌ شتاب
ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الكترونيكي
نتيجه گيري
پيشنهادات و توصيه های پايان نامه
منا بع وماخذ

 

توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات  فراهم كند
ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود
ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي استمنابع و مآخذ:

كتب فارسي:

1-اندرو نيسنت ، نظريه هاي  دولت،ترجمه  دكتر حسين بشريه ، نشر ني ، 1376 .
2-اديل برتو،ال سگورا،راهنماي ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي ،مديريت موسسه هاي صنعتي ،ترجمه : مديريت بهر ه وري بنياد مستضعفان و جانبازان ، تهران :انتشاارت بنياد مستضعفان و جانبازان، 1374.
3-استوور-ويليام جيمز ،تكنولوژي اطلاعات  در جهان سوم،ترجمه، رضا نجف بيگي و اصغر صرافي زاده ،تهران ، مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ،1375.
4-آشوري ،داريوش ، ماو مدرنيت ، تهران ، موسسه فرهنگي صراط ، 1376،
5-اورس،تيلمان ، ماهيت دولت در جهان سوم ، ترجمه بهروز توانمند تهران ،  انتشارات آگاه -1362.
6-بشيريه ، حسين ،. جامعه شناسي سياسي ،نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي ،تهران ، نشر ني-1374.
7-بشيريه ،حسين ، دولت عقل ،تهران :موسسه نشر علوم نوين ،1374.
8-بديع،-برتران ،توسعه سياسي ،ترجمه احمد نقيب زاده ، تهران ،نشر قومس ، 1376.
9-بديع برتران ،وبيرون بوم ،پير ،جامعه شناسي دولت ،ترجمه احمد نقيب زاده ،تهران:انتشارات باز-
10-بهان ، كيت و ديانا هولم، رانزته-1375، آشنايي با تكنولوژي اطلاعات ، ترجمه ' مجيد آذرخش و جعفر مهرداد ،انتشارات سمت ، 1379 .
11-بهشتيان مهدي و حسين ابوالحسني،سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، تهران: انتشارات پرديس،1379 .
12-تودارو ،مايكل ، توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غلامعلي فر جانري ،چاپ دوم ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه -1366 .
13-چمپي ،جيمز و نيتين نوريا ، با شتاب به پيش ،ترجمه : محمود طلوع مكانيك ، تهران :انتشارات رسا -1377.
14-چيلكوت،رونالد ، نظريات توسعه و توسعه  نيافتگي ،ترجمه احمد ساعي ،تهران، نشر علوم نوين ، 1375.
15-حاجي يوسفي ، امير محمد ، دولت ،نفت وتوسعه اقتصادي در ايران ، تهران ، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ، 1378 .
16-دفت، ريچارد آل، تئوري و طراحي ساختار  ،ترجمه ،علي پارسائيان و محمد اعرابي ، تهران ،دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، ج 2 ، 1377 .
17- دراكر، پيتر اف، چالش هاي مديريت در سده 21 ، ترجمه ،محمود طلوع ، تهران:موسسه خدمات فرهنگي رسا ،1378 .
18-روكس ،بروف،رايان ، نظريات توسعه نيافتگي ، ترجمه محمد هاشمي گيلاني ، تهران ، نشر سفير ، 1369 .
19-ساعـــــــي ، احمد ، مسائل سياسي ،اقتصادي جهان سوم ، تهران: انتشارات سمت ،1377.
20-سريع القلم ،محمود.، توسعه جهان سوم نظام بين الملل ،چاپ سوم ،تهران :نشر سفير، 1375.
21-سيف زاد ،سيد حسين ، نوسازي ودگر گوني سياسي ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 .
22-عليجاني ،علي اكبر ، مشاركت سياسي ،تهران:  نشر سفير ، 1377 .
23-غلامزاده-احمد و داود ميعادي-سماپل:زبان مشترك و بستر اطلاعاتي ، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسين (ع)-ج3، 1377.
24-قاضي ، ابوالفضل ، گفتار ها ي در حقوق عمومي ،تهران : نشر دادگستر ، 1375.
25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادي ،اجتماي ،فرهنگي جمهوري اسلامي ايران( 88-1384)-ايران ،سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور،معاونت امور اداري ،مالي ومنابع انساني مدارك علمي ،1384.
26-قوام ،عبدلعلي ، نقد نظريهاي نوسازي وتوسعه سياسي ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1374 .
27-كشتكار ملكي ، حبيب ا... ، كاربرد  كامپيوتر  در مديريت و حسابداري، تهران ،  انتشارات سمت ، 1379 .
28-كل،جي اي ، تئوريها و فرايند مديريت ، ترجمه : سهراب خليلي شوريني ، انتشارات مركز آموزش  مديريت دولتي ، تهران ، 1376 .
29-مور،برينگتون ،ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي ،ترجمه حسين بشيريه –تهران : شركت سهامي انتشار، 1369.
30-نيرا چاندوك، جامعه مدني و  دولت ، ترجمه فريدون  فاطمي ، وحيد بزرگي ، تهران:نشر مركز ، 1377 .
31-نراقي ، يوسف، توسعه وتوسعه نيافتگي،تهران: ،شركت سهامي انتشار، 1370 .
32-نقيب زاده ،احمد، مشاركت  سياسي،احزاب وانتخابات ،مجموعه مقلات همايش دفتر مطالعات وتحقيقات وزارت كشور ، تهران ،نشر سفير، 1378 .
33-هيكز، ريچارد ، باز آفريني دولت در عصر اطلاعات ، ترجمه :محمد ابويي اردكان ، نمايه پژوهش ، سال چهارم ، شماره 15 ،پائيز 1379

 

مقالات:

1-پژوها ،مير فائق‹‹ انفجاراطلاعات درجها ن توزيع نا متعادل ان دربين كشورهاي فقير ›› -تدبير ،شماره 13-سال دوم-تير ماه 1370 .
2-تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران ،قسمت اول، يكشنبه,12 اسفند1383
3- تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران ،قسمت دوم، يكشنبه,15 اسفند 1383-
4-تظاهرات ديجيتالي جامعه اطلاعاتي ايران ،قسمت سوم ، يكشنبه,19 اسفند 1383
5-چک ليست هاي جامعه اطلاعاتي ايران در حوزه جوانان يكشنبه,25 بهمن 1383.
6-حاجي يوسفي ، امير محمد ،  استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران ، فصلنامه مطالعات راهبردي ، سال اول ، شماره دوم ، زمستان ، 1377.
7-حاجي يوسفي،امير محمد ، رانت ،دولت رانتير ورانتيرسيم ، اطلاعات سياسي واقتصادي ، سال دوازدهم ، شماره 5و6، بهمن واسفند ، 1376 .
8-حجاريان،سعيد ، ناموزوني فرآيند توسعه سياسي در كشورهاي پيرامون ،فصلنامه راهبرد ، شماره 2، زمستان 1372.
9-خاكي، غلامرضا،سيستم هاي اطلاعاتي براي مديران بيمارستان ، تدبير شماره 63 ، تير ماه  1375،
10-قاضي زاده فرد، سيد ضياء الدين ، اطلاعات : مفاهيم ، چرخه ، ارزش ، ويژگي ها ، طبقه بندي و انواع آن .دانش مديريت ،سال دهم ،شماره 8-37 ، تابستان و پائيز ،1376.
11-لمكو ،جاناتان وكلارك، كارل ،قدرت دولت و توسعه اقتصادي واجتماعي ،اطلاعات سياسي ،سال دوم شماره 11، شهريور ماه -1376-
12-لو چياني ، جياكومو ،درآمد ثابت نفتي ، بحران مالي دولت وگرايش به دموكراسي ،فصلنامه خاور ميانه ، سال دوم ، شماره دوم ، تايستان ، 1374،
13-محمد نژاد T فرشيد-‹‹تكنولوژي اطلاعات  و مهندسي مجدد  منابع انساني ›› تدبير –شماره 94 ،مرداد 1378 .
14-مديران وتكنولوژي اطلاعات ( ميزگرد) ›› -تدبير ،شماره 57 ،سال ششم ، آبان ماه 1374
15-يزدان ، علي ، سيستم هاي اطلاعاتي ،تدبير ، شماره 97 ، آبان 1378  .

موسسه هاي دولتي
شركت مهندسي سيستم ياس ، شناخت دولت الكترونيكي ، رياست جمهوري   ،.1380


پايان نامه
غضنفري، مهدي ،راهبردهاو راهكار هاي پياده سازي دولت الكترونيك در ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علم و صنعت ايران ،1381 .

سايت هاي ايترنتي فارسي
  
1-www.ayandehnegar.org/s.php
از سايت آينده نگري تاريخ نشر 1995
2)http://itmanagement.persianblog.com/1385_3_6_itmanagement_archive.html#5150524
-3 - http//www.e.government.govt.nz/e-gov-strategy-apr-
تاريخ نشر   -  12 مه 2006 – http://www.iranfact.org/seminar/fa/gozaresh.htm  4-
5- http://www.iran- newspaper.com/1384/840422/html/social.htm#
http://www.iritn.com/latestnews/irtnnews.js/-    6-
26/1/1382 وب سايت www.techds.org/fulltextphp?paperid=1/-  7
http://www.techds.org/index.php8-
http://www.yahyaee.ertebatat.org/archives/000106.html -  9
فهيمي ، سال 82 ،www.ayandeh.org -  10
www.baztab.com/new/28000.php-  11
-از سرويس فرهنگ ،-www.favanews.com/default.aspx/news-17090.htm- 12
www.itiran.com/ayin/show-user.asp.-13
خبر گذاري دانشجويان ايران –جهاد دانشگاهي          www.ISNA.ir -14
www.jeyhost.com/content/view138-15
ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات –www.tcmagazine.com/articles.htm 16


ساَِِِِِِِيت هاي  اينترنتي انگليسي

http://www.deloitte.com. –1
2-http://e gov. .state. Nv. Us/execordsil vers. Htm
3 -http://www.open.gov.uk/govonline/golintro.htm, Improving Access to Governmen
o    4-http://www.Pco.bcp.gc.ca/clersp-me/adm-forum-2000-e.htm
5-http://policy works .gov / intergov/  /  rports frame ,htmI.
6-http://www.unpan.org /e-government/benchmarking20%e-gov20%2001.

 

کتب انگليسي

1-Alter,steven,Infoationsystems,Addison Wesley Inc,USA,3 ed ,p48
2)Atallab Sami, E –Government,Consideration for Arab States ,UNDF ,April2001
3-Bt Government  Report ,<<e.government :Ready or Not .july2000,
4-Central  IT Unit, e-government,A Strategic framework for public Services in the information Age , Crown,2000
5-senn,james a.information Technology in Business,Prentice hall , USA, 2 ND ED  ,1998,PP 5-6
6-Daniels ,n.carolina, Information Techlology:The Mangegement Challeng,Addison Wesley Inc,USA,1994,p 12
7-David,G.B & M,Olson,Managet Information system.2 ed ,Mc .Graw Hill,1985,p6
8-De Briun  Frans ,e Government ,European priority ,European commission
9-E-Government Roundtable Center for Technology in Gover ment , e-government :creating tools of the trade ,, University at Albany ,april 2001
10-Erkki Liikanen , eGovernment –providing better public services and wider   participation  for citizen ,IDEA, Democracy forum 2001:democracy and the information revolution , stokholm ,29june 2001
11-. G h asemzadeh, F., Safari, H., “Transition to Egovernment: A plan for Iran”, Management Knowledge, No. 55, pp. 252-278, 2001
12. Heeks Richard, “Understanding Govenance for development”, (Working Paper University of Manchester, 200,DGINFSO, February 20001.
13-Long,larry,Management Information systems, prenticeHallInc,USA,1989,p10
14-Lucas JR .Henry C,Information systems:Concepts for Management ,MC Graw Hill,Singapore,1990,p28.
15-Mahdary,H.(1970),patterns and problems of Economic Deve lomprnt in Rentier states :The case of Iran ,(oxford university prees),1970,p.p45
16-. Noah Curt hoys & James Crabtree, iSociety, “Renewing Electronic
Government for Improved Service Delivery”, 2003
17-Okot-Uma w,o rogers,Electronic Governance :Re-               inveenting Good
Governce ,,common Wealth Secretariat london
18-Pamela&Others, Management :challenges In the21st century ,International  Thomson Publising ,USA,1989,p609
19-Perforance and Innovation Unit , e-gov , Electronic Government Services for the 1h Century ,, Cabinnet office ,UK , September 2000
20-chens.j.&Hwang C.L..,Fuzzy Multiple Attribute Decision –Making,, Springer-Verlag, 1992
21-ThirdGlobal Forum Fostering democracy and Development Through e-
government .,,finding and Recommendation,,15-17 March 2001
22-Turban,Efraim & Others,Information Techlology for       Management ,john Wiley           &sons Inc ,USA,2nd ed ,1999,
23-United Nations Division for Public Economics and Public Administration & American Society for Public Administraion “Benchmarking eGovernment: A Global Perspective”, New York, 2002
24-US General  Accounting  office Electronic Government,statement of  david
Mcclare,22may
25--Von HoffmanConstantine (1999),The Making of e-government ,,CIO
enterprise(agazine,Nov 15.
26-Zimmermann H.J,<<fuzzy set Theory and Its Applictions, >> KluWer Academic Publish er ,third edition ,1996.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه