آشنایی با مديريت اسناد

آشنایی با مديريت اسناد
آشنایی با مديريت اسناد
120,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 117 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و ...
روش قبول درخواست ثبت    1
روش انتشار آگهي هاي نوبتي    7
روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت    10
روش انتشار آگهي تحديد عمومي    13
روش تحديد حدود عمومي    15
روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن    17
روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك    21
روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده    24
روش صدور سند مالكيت المثني    26
فصل دوم : از بين رفتن سند
روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)    31
فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك
روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد    33
روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند    35
روش افزار املاك    38
روش تفكيك املاك    45
روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك49
روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري    49
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري    50
روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري    50
روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار    52
روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك    55
روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده    57
روش صدور اسناد مالكيت اعياني    59
روش اجراي مادة 45 آئين نامه قانون ثبت    65
روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه    71
روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم)    76
روش اصلاح حد به كوچه    77
روش اجراي مادة 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند    81
روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها …    85
روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن    88
روش صدور سند مالكيت به نام وراث    93
روش ابطال سند مالكيت المثني    98
روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي    99
روش تشكيل پرونده ثبتي المثني    101
روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي)    104
روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت    107
روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت    110

 

بخش يك(املاك)
روش قبول درخواست ثبت املاك
ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي دارد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود داد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداه ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.
اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كسانيكه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:
ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتئكپي شناسنامه خود و سساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.
در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتيكه متقاضي آن را بطور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابزاري در صورتيكه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.
متصدي دفتر انديكاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشكيل پرونده و انجام امور مقدماتي مربوط به بايگاني ارسال مي دارد.
مسئول بايگاني با مراجعه به دفتر توزيع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملك را گواهي و در صورتيكه مقداري از سهام ملك مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهي نمايد.
تذكر1: دفتر توزيع اظهارنامه دفتري است كه املاك بخشهاي مختلف حوزه ثبتي هر شهرستان به ترتيب پلاك كوبي در آن شماره گذاري گرديده.
سپس در وقت مراجعه متقاضي در روز مقرر متصدي بايگاني پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداري را جعت عزيمت به محل وقوع ملك بمنظور تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه متقاضي و تنظيم صورت مجلس و ترسيم ملك تعيين و نيز وقت مراجعه بعدي متقاضي را جهت اخذ نتيجه به او اعلام مي دارد.
بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده مأموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضي مكلف است فوق العاده ياد شده را به حساب سپزده ثبت وايز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام مأموريت متصدي حسابداري قبض سپرده را صادر و به متقاضي تسليم و او پس از توديع در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده مي‌نمايد تا ضميمه پرونده شود.
آنگاه نماينده و نقشه برداري در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارك ابزاري و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عيني و پرسش از همسايگان و مطلعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگي مالكيت و نحوه تصرفات مالكانه متقاضي انجام و نقشه بردار نيز ملك را برداشت مي نمايد.
سپس با نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورتجلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه را تنظيم و نقشه بردار نيز كروكي ملك را ترسيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضي و شهود و مجاورين در صورتيكه ثبت ملك را خالي از اشكال ديد اظهارنامه ثبت ملك را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالك يا نماينده قانوني او مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه مي نمايد.
در صورتجلسه كه تحت عنوان صورتجلسه معاينه محي و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي شود نماينده بايستي ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبني بر عزيمت به محب تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محي را قيد سپس مشاهدات خود و نحوه مالكيت متقاضي را با تعيين ايادي مربوط بنحوي كه ارتباط متقاضي را با كسيكه ملك در دفتر توزيع اظهارنامه به نام او معرفي شده مشخص نمايد همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملك را كه وسيله نقشه بردار تعيين مي شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهائي خود را در خصوص بلااشكال بودن ثبت ملك بطور صريح مرقوم دارد.
هم چنين در هنگام تعيين شماره براي ملك مورد تقاضا در صورتيكه مجاورين آن فاقد شماره باشند براي آنها نيز بايستي شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملك مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستي مشخص شده باشد.
در اظهارنامه ثبت ملك كه نماينده آنرا همراه با صورتجلسه معاينه محل و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي نمايد بايستي مشخصات كامل مالك يا مالكين بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارك متقاضي از قبيل گواهينامه رانندگي و امثالهم جداً اجتناب شود.
هم چنين ساير ستون هاي اظهارنامه بايستي بطور دقيق و با خط خوانا تكميل و پس از امضاء نماينده و متقاضي همراه با صورتجلسه احراز تصرف طي گزارشي به رئيس ثبت ارائه گردد.
لازم به ذكر است كه كل قيمت ملك مورد تقاضا بر اساس قيمت منطقه اي وسيله نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهارنامه قيد مي شود.
رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسي صورتجلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه و تطبيق مندرجات آن با مدارك ابزاري متقاضي در صورتيكه تحقيقات انجام شده و صورتجلسه تنظيمي را كافي تشخيص دهد پس از كنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاينه محلي آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر كد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روي اظهارنامه قيد و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور و اخذ حقوق دولتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نمايده و نقشه بردار بترتيب به دفتر و حسابداري ارجاع مي نمايد.
پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتي متعلقه به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا متصدي حسابداري پس از محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي بهاي كل ملك به نرخ منطقه اي قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانك ملي به متقاضي تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي نمايد.
متقاضي پس از واريز حقوق دولتي متعلقه در بانك نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد.
متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتي به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتي را به تفكيك در اظهارنامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارسال مي دارد.
متصدي بايگاني مراتب ثبت ملك را در مقابل شماره ملك مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه قيد و پس تز ثبت در دفتر آمار پرونده را در رديف ساير پرونده هائي كه بايستي آگهي نوبتي نسبت به آنها تهيه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدي متقاضي را كه معمولاً پايان انقضاء زمان واخواهي آگهي نوبتي ملك است به متقاضي اعلام مي دارد.
تذكر2: در انجام هر يك از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح ملاحظه شد بايستي انجام شود بيهي است كه استعلام هاي بي مورد و بدون مجوز كه موجب ايجاد وقفه در انجام كار متقاضي شود خلاف مقررات بوده و بايستي از آن اجتناب شود.

روش تهيه و انتشار آگهي نوبتي
پس از ثبت ملك و وصول حقوق دولتي متعلقه آن بشرحي كه قبلاً توضيح داده شد بر اساس ماده 59 ائين نامه ثبت كليه املاكي كه در هر سه ماه به ثبت مي رسند بايستي بترتيب مقرر در آيين نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذكر شماره پلاك و مشخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع آن در يكي از روزنامه هاي محلي كثيرالانتشار كه از طريق وزارت ارشاد اسلامي تعيين مي شوند آگهي گردند تا چنانچه افرادي نسبت به املاك ثبت شده اعتراضي دارند يا حقي براي خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاريخ اولين انتشار به ثبت محل كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند.
در آگهي نوبتي كه هر سه ماه يكبار تهيه و منتشر مي شود بايد مشخصات و نكات زير منظور گردد:
1-    شماره پلاك و مشخصات مالك و نوع لك و محل وقوع املاكي كه اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف منظور گرديده اند.
2-    املاكي كه قبلاً اظهارنامه آنها تنظيم ولي اشتباهاً در موعد مقرر آگهي نشده اند.
3-    املاكي كه آگهي نوبتي آنها در وقت مقرر منتشر و لاكن به واسطه اشتباه مؤثري كه در انتشار آنها رخ داده و بموجي آراء هيأت نظارت يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي هيأت نظارت موضوع بندهاي 385-386-387 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهر 65 منجر ه تجديد آگهي شده اند. در تهيه پيش نويس آگهي نوبتي كه وسياه مسئول بايگاني انجام مي شود بايستي نهايت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهي واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قيد سپس مشخصات و شماره پلاك هاي ثبتي املاك هر بخش كه در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتيب از كوچك به بزرگ با ذكر مشخصات مالك يا مالكين آن قيد آنگاه مشخصات ملك و مالك يا مالكين املاك موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملك و مالك يا مالكين املاك موضوع بند 3 كه در اجراي دستور هيأت نظارت يا دستور اداري مستند به اختيارات تفويضي منجر به تجديد آگهي شده اند قيد مي شود.
سپس در پايان آگهي زمان قبول اعتراض نسبت به املاك رديف 1 و 2 كه 90 روز و املاك رديف 3 كه 30 روز بعد از تاريخ اولين انتشار است ذكر مي گردد و نيز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پايان آگهي درج و تاريخ انتشار نوبت اول و دوم نيز برابر قانون تعيين و قيد مي شود. مسئول بايگاني پس از تهيه آگهي نوبتي كه تايپ شده آن زا نزد رئيس اداره ارسال و او پس از بررسي و كنترل امضاء و سپس آگهي را طي نامه اي جهت درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي و نيز چاپ نسخ پشت سفيد به اداره ارشاد اسلاي محل ارسال مي دارد.
پس از وصول آگهي درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفيد مسئول بايگاني آن را با پيش نويس آگهي تطبيق و در صورتيكه اشتباهي واقع نشده باشد عين متن عبارت آگهي نوبتي و شماره روزنامه و تاريخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه هاي مربوطه قيد و مراتب صحت و سقم انتشار اگهي را گواهي مي نمايد.
بديهي است پس از تطبيق چانچه پلاكي از قلم افتاده يا در چاپ آن اشتباهي واقع شده باشد مسئول بايگاني موظف است مراتب را به رئيس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضي را صادر خواهد نمود سپس تعداد كافي از نسخ پشت سفيد جهت الصاق در معابر عمومي به مأمور ابلاغ تسليم و او پس از الصاق مراتب را كتباً به اداره اعلام و رئيس ثبت پس از حصول اطمينان الصاق آگهي ها دستور ثبت گزارش مأمور را در دفتر انديكاتور صادر و پس از ثبت جهت ضميمه شدن به سابقه به بايگاني ارسال مي شود و نيز يك نسخه از آگهي نوبتيبراي ادارات ذيربط ارسال مي‌شود و نسخه اي از آن جهت مجلد نمودن با ساير آگهي ها منظور و در نهايت آگهي در دفتر ثبت آگهي هاي نوبتي ثبت مي گردد.

روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي نوبتي موضوع ماده 16 قانون ثبت
بعد از انتشار آگهي نوبتي نسبت به املاكي كه بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده بموجب ماده 16 قانون ثبت هركس مي تواند اعتراضي نسبت به ثبت ملك مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي مراتب را كتباً به ثبت محل مربوطه اعلام و رسيد دريافت نمايد.
البته ممكن است افرادي بعد از تنظيم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهي نوبتي يا بعد از انقضاء مهلت مقرر نيز نسبت به ثبت ملكي اعتراض نمايند كه طريقه رسيدگي به هر يك از آنها بشرح زير مي باشد:
1-    چنانچه اعتراض بعد از تنظيم اظهارنامه و قبل از انتشار آگهي نوبتي وسيله معترض به ثبت محل تسليم شود رئيس ثبت پس از دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور آن را جهت رسيدگي و اقدام به بايگاني ارجاع مي نمايد مسئول بايگاني پس از ضميمه نمدون اعتراض به پرونده و ملاحظه چگونگي جريان امر مراتب را طي نامه اي به معترض اعلام مي دارد كه چون هنوز آگهي نوبتي نسبت به ملك مورد نظر منتشر نشده، لذا اعتراض در اين زمان مسموع نبوده و قابل رسيدگي نيست و تأكيد مي نمايد كه معترض بايستي اعتراض خود را ظرف نود روز از تاريخ اولين نشر آگهي به ثبت محل تسليم دارد(موضوع ماده 87 آئين نامه قانون) نامه پس از امضاء رئيس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدي دفتر انديكاتور به آدرس معترض ارسال مي شود.
2-    چنانچه اعتراض ظرف 90 روز از تاريخ نشر اولين آگهي نوبتي واصل شود رئيس اداره ابتدا دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و نامه پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت اقدامات بعدي به شعبه بايگاني ارسال مي شود.
مسئول بايگاني پرونده مربوطه را استخراج و بعد از ملاحظه آن در صورتيكه تشخيص داد اعتراض ظرف مهلت مقرر واصل شه يك نسخه فتوكپي از آن تهيه و در پرونده ثبتي مربوطه ضبط و سپس قبض رسيد اعتراض را كه حاوي مشخصات كامل معترض و آدرس دقيق او باشد بنحوي كه تاريخ وصول اعتراض با تمام حروف در آن درج شده باشد را صادر و همراه با اصل اعتراض طي نامه اي جهت رسيدگي به دادگاه صالحه محل( در حال حاضر دادگاه حقوقي) ارسال و يك نسخه از قبض رسيد را به معترض تسليم يا به آدرس او ارسال مي دارد و اظهارنامه ملك و پوشه پرونده را به مهر اعتراض دارد ممهور مي نمايد(مواد 90-91-92 آئين نامه قانون ثبت) سپس نامه تهيه شه وسيله مسئول بايگاني پس از امضاء رئيس اداره همراه با اصل اعتراض و قبض رسيد مربوطه پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دادگاه صالحه محل جهت رسيدگي ارسال مي شود.
3-    چنانچه اعتراض بعد از انتشار آگهي نوبت و انقضاء زمان واخواهي مقرر در قانون به اداره ثبت واصل شود رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور صادر و جهت رسيدگي به بايگاني ارجاع مي نمايد اعتراض پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت اقدام به براي اقدام به بايگاني ارسال مي شود مسئول بايگاني پرونده مربوطه را استخراج و با ملاحظه محتويات پرونده و تاريخ انتشار اولين آگهي در صورتيكه وصول اعتراض بعد از انقضاء مهلت مقرر در قانون تشخيص داده شود مراتب را به رئيس ثبت گزارش مي نمايد مسئول اداره با ملاحظه گزارش مسئول بايگاني و حصول اطمينان از صحت گزارش مبني بر وصول اعتراض خارج از مهلت دستور رسيدگي به آن را در نشست اداري با حضور ريس دادگاه محل صادر مي نمايد.
پس از تشكيل جلسه كه با حضور رئيس ثبت و رئيس دادگاه محل در وقت مقرر انجام مي شود پرونده ثبتي مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسي آنگاه رأي مقتضي صادر و مراتب در پايان صورتجلسه و انشاء رأي بعمل آمده و به امضاء اعضاء شركت كننده در جلسه رسيده و سپس پرونده جهت ادامه عمليات ثبتي به بايگاني ارسال مي شود، رأي صادره در اين مورد قطعي است.

روش انتشار تحديد عمومي
بعد از انتشار اولين آگهي نوبتي املاك كه به عنوان مجهول المالك به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهي تحديد حدود عمومي امكان پذير مي باشد (ماده 66 آئين نامه قانون ثبت) و در تهيه پيش نويس آگهي تحديد عمومي رعايت نكات ضروري است:
پيش نويس آگهي تحديد حدود عمومي هر بخش بترتيب شماره املاك تهيه و براي هر يك يا چند پلاك با توجه به موقعيت و مساحت آنها روز يا روزهائي براي تحديد حدود تعيين مي شود، بدين معني كه ممكن است براي منظور و يا براي چند پلاك يك روز براي تحديد اختصاص داده شود(موضوع مواد 61 و 62 آئين نامه قانون ثبت) و تاريخ روز تحديد و ساعت مقرر براي شروع عمليات تحديدي بايد ذيل شماره پلاكهاي مربوطه قيد شود.
در پيش نويس آگهي تحديد عمومي بايد دقت شود كه فاصله بين روز انتشار آگهي تحديدي و روز تحديد حدود كمتر از 20 روز و بيشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئين نامه قانون ثبت) و در ذيل آگهي تذكر داده مي شود مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي ملك مورد تحديد حقي براي خود قائل است مي تواند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تحديد بوسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد(ماده 20 قانون ثبت).
مسئول بايگاني پس از تهيه پيش نويس آگهي تحديد حدود عمومي آن را نزد رئيس ثبت ارسال و او پس از بررسي و كنترل آن را امضاء مي نمايد پيش نويس آگهي تحديد حدود پس از تايپ به امضاء مسئول اداره رسيده و همراه با نامه اي كه آن نيز وسيله مسئول اداره امضاء مي شود و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي مل ارسال مي گردد.
پس از وصول اروزامه حاوي اگهي درج شده در آن مسئول بايگاي آن را با پيش نويس تطبيق و در صورتيكه اشتباهي واقع نشده باشد مراتب صحت و سقم آن را گواهي مي‌نمايد.
سپس نسخه اي از آگهي را براي ادارات ذيربط ارسال و نسخه ديگري از آن را جهت مجلد نمودن با ساير آگهي هاي موجود مظور مي نمايد آنگاه بايگان مربوطه متن عبارت آگهي و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر را بر روي هر يك از اظهارنامه ها قيد و صحت آن را گواهي مي نمايد، و نيز تعدادي از آگهي ها جهت الصاق در محل وقوع ملك و ااكن عمومي به مأمور ابلاغ تسليم مي شود كه او نيز پس از الصاق آنها در معابر و اماكن عمومي مراتب را به رئيس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمينان از الصاق آگهي ها ضمن دستور ثبت گزارش مأمور ابلاغ در دفتر انديكاتور آن را جهت ضبط در سابقه به بايگاني ارجاع مي نمايد. گزارش مأمور پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و در سابقه ضبط مي شود.
در خاتمه آگهي ها در دفتر ثبت آگهي هاي تحديد ثبت مي شود.

روش تحديد حدود عمومي
هدف از تحديد حدود تشخيص و تعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نسبت به املاكي است كه با آن املاك همسايگي داد عمل تحديد حدود به عهده نماينده و نقشه بردار است كه با راهنمائي متقاضي ثبت و يا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودي كه در اظهارنامه ذكر شده و با توجه به ميزان مورد تصرف وي صورت مي گيرد و روش انجام آن بدين شرح است:
پس از انتشار آگهي تحديدي و قبل از فرا رسيدن موعد تحديد رئيس اداره نماينده و نقشه برداري را جهت انجام عمليات تحديد حدود تعيين و دستور مي دهد ابلاغ لازم براي آنها صادر شود.
امور اداري ابلاغ لازم را صادر و پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به ضميمه يك نسخه از اگهي تحديدي آن را به نماينده و نقشه بردار تسليم مي دارد، بديهي است چنانچه قطعاتي از املاك مورد تحديد خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار و هزينه سفر آنها در تحديد عمومي به عهده ثبت محل ي باشد كه بايستي از اعتبار مربوطه پرداخت گردد.
نماينده ققبل از شروع عمليات تحديد پرونده هاي مندرج در آگهي تحديدي را از بايگاني تحويل گرفته و رسيد آنها را به بايگاني تسليم مي دارد.
با شروع زمان عمليات تحديد نماينده به اتفاق نقشه بردار همه روزه نسبت به تحديد حدود املاك مندرج در آگهي بترتيب تاريخ ضمن رعايت مواد 68 الي 75 و 78 الي 81 آئين نامه قانون ثبت اقدام مي نمايند ترتيب تحديد حدود بين نحو است كه ابتدا اندازه و متراژ و تعريف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعيين و مشخص مي گردد.
صورتجلسه تحديد حدود املاك مورد تحديد همه روزه بايستي با خطي خوانان و بدون قلم خوردگي و صحيح تنظيم و به امضاء مالك و مجاوريني كه حضور دارند برسد نماينده و نقشه بردار نيز خود آن را امضاء بنمايد.
نقشه بردار علاوه برترسيم نقشه ملك و تعيين مساحت آن موظف است كل ملك را بر مبناي قيمت منطقه اي ارزيابي و برگ ارزيابي را نيز تنظيم و به امضاء مالك رسانيده و خود نيز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملك و صورتجسه پرونده نمايد.
در پيش نويس سند مالكيت كه وسيله نماينده تهيه مي شود علاوه بر قيد مشخصات كال مالك و شماره پلاك و محل وقع ملك و حدود و مشخصات آن جريان كامل پيونده بايستي در قسمت مربوطه از ابتدا تا عمليات تحديد ذكر و نماينده نظر نهائي خود را در خصوص صدور سند مالكيت سند مالكيت اعلام و آن را امضاء نمايد.
پس از اتمام تنظيم پيش نويس اسناد مالكيت نماينده گزارش ختم عمليات تحديد را به رئيس ثبت ارائه و او نيز دستور ثبت صورتجلسات تحديدي را در دفتر انديكاتور صادر مي نمايد. پس از ثبت صورتجلسات تحديدي در دفتر انديكاتور پرونده ها به ضميمه صورتجلسه تحديد و برگ ارزيابي و نقشه ملك و پيش نويس سند مالكيت به بايگاني تحويل داده مي شود.

روش انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن
املاكي كه بواسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده
 قانون ثبت(تحديد عمومي) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيكه باستناد تبصره ذيل ماده  قانون ثبت نتوان آنها را تحديد نمود در اين صورت به درخواست مستدعي ثبت يا قائم قانوني او و هزينه شخصي وي با ذكر علت مي توان نسبت به آن ملك تحديد حدود اختصاصي بعمل آورد.
در اين حالت متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر تحديد اختصاصي را ضمن تقبل و پرداخت هزينه هاي قانوني آن كتباً به ثبت محل وقوع ملك تسليم دارد.
تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديگاتور جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارجاع مي شود، در بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و پس از بررسي در صورت امكان تحديد اختصاصي جهت پرداخت هزينه‌هاي قانوني به حسابداري ارسال مي شود.
در حسابداري متصدي مربوطه هزينه حق الدرج آگهي و فوق العاده مأموريت نماينده و نقشه بردار را در صورتيكه ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و بدان فوق العاده مأموريت و هزينه سفر تعلق گيرد محاسبه و فيش مربوطه را صادر و به متقاضي تسليم مي دارد.
متقاضي پس از توديع وجوه مذكور در حساب سپرده نزد بانك ملي قبوض مربوطه را در جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداري اعاده مي نمايد.
پس از ضميمه نمودن قبوض مربوطه به پرداخت هزينه ها وسيله حسابداري پرونده به بايگاني اعاده و مسئول بايگاني ضمن تهيه پيش نويس آگهي تحديد اختصاصي تاريخ مراجعه متقاضي را كه همان روز تحديد است به او اعلام مي دارد و متذكر مي شود كه در تاريخ مذكور در اداره حضور يابد.
سپس پرونده نزد مسئول اداره ارسال مي شود و او پس از بررسي پيش نويس آگهي تحديد اختصاصي را امضاء مي نمايد.
مجدداً آگهي پس از تايپ نزد مسئول اداره اعاده و پس از امضاء او طي نامه اي كه آن نيز به امضاء مسئول اداره مي رسد و پس از درج شماره بر آنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي گردد.
پس از وصول آگهي درج شده در روزنامه مسئول بايگاني آن را با پيش نويس مطابقت و در صورتيكه صحيح منتشر شده باشد مراتب را گواهي و يك نسخه از آگهي را جهت ادارات ذيربط ارسال و تعدادي از نسخ آن را جهت الصاق در معابر عمومي به مأمور ابلاغ تسليم مي دارد.
مأمور ابلاغ نسخ الصاقي را در معابر عمومي الصاق و گزارش كار را به مسئول ادارع ارائه و او پس از اطمينان از صحت گزارش دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور صادر و به بايگاني ارجاع مي نمايد.
گزارش مأمور ابلاغ پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضبط در پرونده به بايگاني ارسال مي شود.
در روز تحديد حدود رئيس اداره نماينده و نقشه برداري را جهت انجام عمليات تحديد تعيين و ابلاغ لازم را صادر مي نمايد. سپس نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي بع محل وقوع ملك عزيمت و بنحويكه در تحديد عمومي گفته شد نماينده مبادرت به تهيه صورتجلسه تحديد حدود نموده و نقشه بردار نقشه ملك را ترسيم و برگ ارزيابي را بر مبناي قيمت منطقه اي تنظيم مي نمايد.
صورتجلسه تحديد به امضاء نماينده و نقشه بردار و مالك و مجاورين در صورتيكه حضور داشته باشند مي رسد نقشه بردار خود امضاء و برگ ارزيابي را نيز به امضاء مالك مي رساند نماينده پس از انجام عمليات تحديد حدود مورد تحديد را با مجاورين تطبيق و پيش نويس سند مالكيت آن را تهيه و در پرونده مربوطه ضبط و مراتب انجام كار را به رئيس اداره گزارش مي نمايد.
مسئول اداره دستور ثبت صورتجلسه تحديد را در دفتر انديكاتور صادر نموده و پرونده پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديكاتور جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهي و مراجعه بعدي مالك به بايگاني ارسال مي شود.
در خاتمه فوق العاده مأموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق از محل سپرده متقاضي وسيله حسابداري پرداخت مي شود.

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده 21 قانون ثبت)
املاك جاري به املاكي اطلاق مي شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكان پذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.
صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري تابع تشريفات خاصي است كه مراحل رسيدگي آن ذيلاً شرح داده مي شود:
همانگونه كه در مبحث تحديد حدود عمومي و اختصاصي توضيح داده شد پس از انجام عمليات تحديد نماينده محدد پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضبط پرونده مي نمايد و پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديكاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهي تحديد(30 روز از تاريخ تحديد) و مراجعه بعدي متقاضي به بايگاني ارسال مي شود.
پس از انقضاء زمان واخواهي متقاضي بايستي تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را كتباً به ثبت محل تسليم دارد.
مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت رسيدگي و اقدام لازم به نماينده ارجاع مي نمايد.
تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني فرستاده مي شود تا به پرونده مربوطه ضميمه و نزد نماينده ارسال گردد. بايگاني پرونده را همراه با تقاضا نزد نماينده ثبت ارسال و او پرونده را بررسي در صورتيكه نقل و انتقالاتي نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد سپس پرونده را جهت انجام گواهي هاي لازم به بايگاني ارسال مي دارد.
مسئول بايگاني يا بايگان مربوطه موظف است ضمن قيد عبارات آگهي هاي نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه هاي ناشر در پيش نويس سند مالكيت صحت انتشار آنها را گواهي و مراتب عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و عدم وصول واخواهي نسبت به اصل و تحديد حدود را نيز گواهي نموده و پرونده را نزد نماينده مربوطه ارسال دارد.
نماينده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهي عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتي ارسال و متصدي دفتر مذكور ضمن بررسي پرونده در صورتيكه ملك در بازداشت يا وثيقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهي مي‌نمايد.
در اين مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتي متعلقه برمبناي برگ ارزيابي موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال مي شود.
تذكر1: اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است لذا چنانچه در زمان محاسبه به بقاياي ثبتي مدت اعتبار برگ ارزيابي منقضي يا ملك قبلاً ارزيابي نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بايستي از ملك بازديد و نسبت به آن ارزيابي بعمل آمد.
متصدي حسابداري با بررسي پرونده و احتساب حقوق دولتي وصولي قبل ميزان حقوق دولتي متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزيابي تعيين و بهاء دفترچه سند مالكيت را نيز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضي تسليم مي‌دارد.
متقاضي وجه مندرج در قبض را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه به ثبت را به حسابداري اعاده مي دهد.
آنگاه متصدي حسابداري نسخه مخصوص پرونده را ضميمه و يك جلد سند مالكيت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتي و عدم بدهي ملك را در ستون مبوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد و گواهي پرونده را جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي دارد.
در دفتر املاك پرونده به يكي از متصديان ارجاع و او پيش نويس سند مالكيت را در ثبت و صفحه جاري دفاتر مركز و محل بطريقي كه معمول است ثبت و سپس سند مالكيت آن را تحرير و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكيت را در پيش نويس سند مالكيت قيد مي نمايد.
تذكر2: ثبت دفتر املاك و تحرير پيش نويس سند مالكيت با خودنويس بايستي انجام شود.
آنگاه دفاتر مركز و محل و پرونده جهت امضاء نزد رئيس اداره ارسال مي شود. مسئول اداره پس از بررسي پيش نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي شود.
در وقت مراجعه متقاضي سند مالكيت نخ كشي و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسليم اسناد ضمن احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام مي‌شود در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به وي تسليم مي گردد.
آنگاه پرونده در رديف مربوط به خود پبط مي شود.

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده( ماده 22 قانون ثبت)
املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.
متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را همراه با مدارك مورد نياز و مستندات لازم به ثبت محل تسليم دارد.
تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگاني و جهت اقدام به دفتر املاك ارسال مي شود.
بايگاني پرونده را به ضميمه تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك ارسال و در آنجا وقت مراجعه بعدي جهت دريافت سند مالكيت با توجه به حجم كار تعيين و به متقاضي اعلام مي گردد.
متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پيش نويس سند مالكيت را تهيه و پس از اخذ گواهي از متصصدي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت و بند(ز) پرونده را نزد مسئول مربوطه ارسال و او پرونده را بررسي و پس از امضاء پيش نويس سند مالكيت آن را براي اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي دارد.
متصدي دفتر املاك پيش نويس را در دفاتر املاك ثبت و سند مالكيت آن را تحرير و جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال و او پس از بررسي و كنترل ثبت دفاتر املاك و پيش نويس و سند مالكيت را امضاء و دفاتر را به دفتر املاك و پرونده را به بايگاني مي فرستد.
پس از مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را براي اخذ بهاء سند به حسابداري ارسال و متصدي حسابداري قبض مربوط به بهاء سند مالكيت را صادر و جهت پرداخت در بانك ملي به متقاضي تسليم مي دارد.
متقاضي بهاء سند مالكيت را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه را به ثبت اعاده مي دهد.
متصدي حسابداري نسخه مخصوص پرونده ثبتي را ضميمه و عدم بدهي ملك را گواهي و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد.
در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ شده سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و با احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به او تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.

روش صدور سند مالكيت المثني
وقتيكه سند مالكيتي از بين برود مثلاً دچار شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد در اين صورت بر طبق تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذيل عمل مي شود:
مالك بايستي تقاضاي خود را همراه با دو برگ فرم استشهاديه تكميل شده اي كه نمونه اي آن را ثبت محل دريافت مي دارد ضمن اعلام طريق از بين رفتن سند به ثبت محل تسليم دارد.
تذكر1- فرم استهشاد حداقل بايد به امضاء 3 نفر گواه رسيده و هويت و امضاء آنها را كلانتري يا ژاندارمري يا دفاتر اسناد رسمي گواهي نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد.
تقاضاي متقاضي به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و در آن جا پرونده مربوط از رديف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك ارسال مي شود.
متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و بخشنامه اي مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه تهيه مي نمايد در اين بخشنامه ادعاي متقاضي مبني بر چگونگي فقدان سند مالكيت و مشخصات ملك و نام آخرين مالك بايستي قيد شود.
بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.
در صورتيكه مالك ادعا كند بهاء ملك او كمتر از حد نصاب لازم براي انتشار آگهي است(در حال حاضر 000،500 ريال) مسئول اداره دستور ارزيابي ملك را صادر مي‌نمايد.
بديهي است چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و فوق العاده مأموريت و هزينه سفر به نقشه بردار ارزيابي تعلق گيرد متقاضي بايستي آن را پرداخت نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و متصدي حسابداري فوق العاده نقشه بردار ارزياب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم مي دارد و او پس از توديع در بانك نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود.
سپس نقشه بردار ارزياب همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت و پس از بازديد از ملك آن را بر مبناي قيمت منطقه اي ارزيابي و در پايان مأموريت گزارش ارزيابي را به مسئول اداره ارائه مي نمايد.
گزارش ارزيابي حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور شده سپس در صورتيكه ارزش ملك بيش از 000،500 ريال تعيين شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهي و نيز پرداخت فوق العاده مأموريت نقشه بردار ارزيابي به حسابداري ارجاع مي شود.
متصدي حسابداري هزينه حق الدرج آگهي را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم و او هزينه حق الدرج را در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است توديع و نسخ لازم را به حسابداري اعاده مي نمايد تا ضميمه پرونده شود، ضمناً فوق العاده مأموريت نقشه بردار ارزيابي نيز حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي گردد.
سپس پرونده جهت تهيه آگهي فقدان سند مالكيت به دفتر املاك ارسال مي گردد.
متصدي دفتر املاك با ملاحظه محتويات پرونده و ثبت دفتر املاك آگهي فقدان سند مالكيت را تهيه مي نمايد در اين آگهي بايستي مشخصات كامل مالك شماره پلاك و محل وقوع ملك و نحوه مفقود شدن سند مالكيت و معاملاتي كه در سند مالكيت ثبت شده قيد گردد.
آگهي پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه هاي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي شود.
تذكر2- آگهي در دو نوبت به فاضله اي كه كمتر از ده روز نباشد بايستي در روزنامه چاپ شود و در آن قيد گردد كه پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه كسي اعتراضي داشته باشد مي تواند به ثبت محل اعلام دارد و با انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند مالكيت المثني صادر خواهد شد.
پس از ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل پرونده جهت ضبط به بايگاني ارسال و زمان مراجعه بعدي متقاضي تعيين و به او اعلام مي گردد.
بعد از وصول روزنامه حاوي آگهي چاپ شده در آن و تطبيق آن با پيش نويس وسيله متصدي دفتر املاك در صورتيكه اشتباهي در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهي گواهي و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بايگاني اعاده مي شود.
پس از انقضاء زمان واخواهي و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضي پرونده وسيله بايگاني به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پس از گواهي متصدي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحرير سند مالكيت المثني را صادر مي نمايد.
آنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال و در آنجا متصدي حسابداري بهاء دفترچه سند را به شرحي كه در مباحث قبل بدان اشاره رفت دريافت و پرونده را همراه با نسخه قبض مبني بر وصول بهاء سند مالكيت به دفتر املاك مي فرستد.
سپس متصدي دفتر املاك سند مالكيت المثني را تحرير و بخشنامه لازم مبني بر صدور سند مالكيت المثني را خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه قيد مي نمايد.
آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه قيد مي نمايد.
آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه و مراتب قيد شده در دفتر املاك را امضاء مي نمايد و بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.
در خاتمه پرونده جهت تسليم سند به بايگاني ارسال و در آنجا ابتدا سند نخ كشي و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسليم سند ضمن احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و پيش نويس سند مالكيت اوليه، به او تسليم و پرونده در رديف خود ضبط مي شود.

روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده( اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي- پاره شده و امثالهم)
اغلب ديده شده كه در اثر بي توجهي مالك يا اتفاقات غير مترقبه از قبيل آتش سوزي يا سيل اسناد مالكيت غير قابل استفاده مي شوند در اين صورت مالك مي تواند با ارائه لاشه سند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي سند جديد را بنمايد.
مسئول اداره پس از دريافت تقاضاي مالك و بررسي و ملاحظه لاشه سند در صورتيكه تعويض آن را ضروري تشخيص دهد دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و آن را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد.
تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و متصدي بايگاني پرونده را استخراج و به ضميمه تقاضا و لاشه سند جهت اقدام به دفتر املاك مي فرستد.
مسئول مربوطه در دفتر املاك پس از بررسي پرونده وقت مراجعه بعدي جهت دريافت سند را به متقاضي اعلام و سپس دستور تحرير سند مالكيت جديد و ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد.
متصدي دفتر املاك پس از اخذ گواهي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت ملك سند مالكيت جديد را تحرير و سند مالكيت اوليه را ابطال و مراتب را در ثبت دفتر امكلا مربوطه اخبار مي نمايد.
آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت و ثبت دفتر املاك را امضاء و پرونده جهت ضبط تا مراجعه متقاضي به بايگاني فرستاده مي شود.
پس از مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را جهت دريافت بهاء سند مالكيت به حسابداري ارسال مي دارد. متصدي حسابداري قبض مربوطه را صادر و جهت پرداخت به متقاضي تسليم و او پس از واريز بهاء سند در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را به حسابداري ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود. سپس حسابداري مراتب وصول بهاء سند را گواهي و پرونده را جهت تسليم سند به بايگاني ارسال مي دارد در آنجا سند مالكيت ابتدا نخ كشي و پلمپ و سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و آنگاه ضمن احراز هويت متقاضي كه با ملاحظه شناسنامه او تحققمي يابد در قبال اخذ رسيد به او تحويل مي شود.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه