معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

ماموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مديريت

ماموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مديريت
ماموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مديريت
60,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 50 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مأموريت، فلسفه، اهداف و حركهاي مديريت:    فراگيري اهداف و فعاليتها
•    تعريف كردن بيانيه هدف و مأمريت مربوط به خدمات پرستاري
•    استفاده از يك دسته از استانداردها براي ارزيابي كردن اظهار هدف يا مأموريت براي علل پرستاري
•    نوشتن بيانيه هدف يا مأمريت براي عمل پرستاري، شناختن ديدگاه و ارزشها براي بيان كردن به مشتري ها
•    تعريف كردم فلسفه براي عمل پرستاري
•    شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاري
•    تعريف طرحها مؤثر (طرح مديريت) مربوط به عمل پرستاري
•    توصيف استراتژي مربوط به برنامه ريزي شده و خدمات پرستاري
-    مفهومها: مأموريت، هدف، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهاي قابل اجرا، خط مشي (استراتژي)
-    رفتار مدير:مديرهاي ارشد صريحاً بيانيه مأمريت (هدف)، ديدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهاي مؤثر را توسعه مي دهند و به مردم شعبه هاي منابع به كار گماشته شده براي پخش اطلاعات اين بيانيه ها را مي دهد.
-    رفتار سرپرست:نمايندگي همه بخشهاي سازمان را در توسعه دادن و اجرا كردن
بيانيه ها مأمريت (هدف)، ديدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف و طرحهاي مؤثر را در بر مي گيرد. يك سيستم براي ارزيابي، بازخورد و مطابق روز پيش بردن اين بيانيه ها را شامل مي شود.
-    مقدمه:بيانيه هاي مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها، فلسفه يا عقيده ها و اهداف و طرحهاي مؤثر در فصل قبل عنوان شده اين فصل در مورد روشهاي پايه مديريت به تفضيل بحث مي كند. دانسته هاي آنها در بخشي از اصول نظري مديريت پرستاري استفاده مي شود. روشها بخشي از برنامه ريزي عملكرد مديريت پرستاري هستند و مهارت در استفاده موفقيت آميز از آنها بخشي از استراتژي برنامه ريزي مديريت پرستاري است. بيانيه هاي مكتوب هدفها، ديدگاه، ارزشها، فلسفه و طرحهاي مؤثر، طرح اوليه براي مديريت مؤثر هر مؤسسه اي شامل سازمان مراقبت از سلامتي است. اين مؤلفه هاي برنامه ريزي در هر سطحي ار مديريت وجود دارند. بيانيه ها در سطح خدمات بالاي مديريت سازمانها يكي شده است. بيانيه ها در طبقه بندي سطح خدمت مدير و پرسنل عمده تقسيمات به عنوان مثال پرستاري، جراحي، سرمايه گذار است. اين بيانيه ها در نتيجه استنتاج مي شود و از آن مؤسسه ها حمايت مي كند. سرويسها اداره ها و واحدها هر كدام بيانيه هايي از اهداف، ديدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح هاي مؤثر نوشته شده دارند كه در حال توسعه هستند و مدارك در تقسيمات و سطحهاي يكي شده حفظ مي شوند.(در 1-6 نمايش داده شده)
-    نمايش 6-1
ارزيابي مأموريت، ديدگاه و ارزشها، فلسفه و اهداف بيانيه ها و طرحهاي مؤثر.

مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها
مأمريت يا هدف
مأموريت يك سازمان هدفي را كه هر سازماني به خاطر آن وجود دارد را شرح مي دهد. بيانيه هاي مأموريت اطلاعات را فراهم مي كند و طرحي را به صورت آشكار و صريح براي پيش بردن سازمان، به سمت جلو الهام مي كند. بيانيه هاي مأموريت، ديدگاه را فراهم مي كند هدف هر سازماني فراهم كردن افراد با روشهايي براي منجر شدن به زندگي پر بار و معني داراست.
بنابراين هدف هر سازمان و هر واحدي بايد تعريف بشود يك شيوه كار دسته جمعي بايد غالب شود، اجزاء تشكيل دهنده بايد به طور شايسته اي تعليم ببينند و همه افراد بايد با احترام رفتار كنند.
هدف سازماني حركت مي دهد، راهنمايي مي كند و انتقال مي دهد سازمان را براي درك كردن اهداف بسياري از نويسندگان اشاره مي كنند كه بيانيه مأموريت يا هدف بايد از بيانيه ديدگاهي كه چيزهايي را كه گروه به خاطر آن ايستاده است را شرح مي‌دهد، خلق بشود. بيانيه ديدگاهي با نيازهاي مشتري در ذهن خلق مي شود. براي تعيين كردن اين نيازها شخص بايد بپرسد و گوش كند به مشتري. مشتري هاي خارجي كه فرآورده ها يا خدمات را دريافت مي كند ممكن است يا مأموريتي را به سازمان بدهند. مدير پرستاري بيماران و خانواده هايشان، اعتبار گذاران، اعطا كنندگان جواز و سهام داران مشتري هاي خارجي مربوط به آينده هستند. مشتري هاي داخلي شامل كارمندان اداري و غير اداري هستند. بيانيه مأموريت يا هدف، فرهنگ سازمان را متحد مي كند شامل مديريت، قانون و نظامنامه قوي، دستيابي اهداف تصور اندكي كه مردم نسبت به كار مهم تر هستند.
-    ديدگاه:كارمنداني كه در توسعه دادن بيانيه هاي ديدگاه شركت مي كند توانايي هاي خودشان را باور دارند و نسبت به كارمنداني كه در اين امر شركت نمي كنند بيشتر به سازمان ارجاع داده مي شوند. بيانيه ديدگاه سهم جمعيتي بزرگ كه كاركنان ممكن است ديدگاه را زندگي كند. آن بر امر گام برداشتن با تكنولوژي و سبكها به روز در آورده شده است. يك بيانيه ديدگاهي گاهي اوقات توجه بيشتري به استراتژي نسبت به بيانيه مأموريت مي كند. فعاليتهاي ذهني يك مشخص خلاق نسبت به مفهوم بيانيه‌هاي خودش معناي بيشتري دارد.
-    بيانيه هاي ديدگاه: ارزشها، مأموريت يا هدف فقط براي خلاق پر معناست. ترجمه كردن اين بيانيه ها براي جامعه راههاي مراقبت پرستاري را براي مردم ارزش مي‌بخشد. اين فهميده مي شود كه جمعيتهاي قومي در توسعه دادن بيانيه هاي ديدگاه و ارزشها براي وجود پرستاري قابل توجه هستند. تحصيلات پرستاري معناي ارزشهايي مانند تحمل و سازش را مي آموزد.
مدير پرستاري بايد ديدگاه و جرأت حركت دادن پرستاري را به سمت جلو از طريق اطلاعات مفرط حرفه اي پيدا كنند.
ارزشها:غير رسمي بودن، خلاقيت، صداقت، كيفيت، توضاع، احتياط مثالهايي از ارزشها هستند.
ارزشها اخلاق منطقي براي كسب و كار هستند. بيانيه هاي ارزشها به كاركنان احساس سر بلندي و به مديران احساس تعهد مي بخشد. آنها به راه درست براي انجام كارها معنا مي بخشند، آنها به كاركنان اشتياق و انرژي مي بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط مي دهند و رفتارهاي استاندارد كاركنان را جهت مي دهند.
توافق روي ارزشها مديريت را دفع مي كند و بنا كردن كيفيت را فراهم مي كند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق مي سازد. هر مؤسسه و سازماني براي هدفها و مأموريتهاي ويژه و تكميل كرد عملكردهاي اجتماعي مخصوص وجود دارد. اين راهها خدمات مراقبت از سلامتي را براي حفظ كردن سلامتي، درمان بيماريها و آران كردن درد و رنج را براي سازانهاي مراقبت از سلامتي فراهم مي كند. شغلهاي مهم و نمايندگان دولت بيشترين منابع اقتصادي براي پرداخت اين خدمات را فراهم مي كنند.
اگر به مراقبتهاي پرستاري به صورت قابل توجهي تعهد سودمندي ايجاد نمي كند اما اين وضعيت يك تغييري است كه باعث ادا شدن نيازهاي گروه سومي از افرادي مي شود كه اين پروسيجر برايشان صورت گرفته است.
 
- هدف يا مأموريت پرستاري:
تعريف كردن مأمورين يا هدف اجازه مي دهد پرستاري اجرا اداره شود. اين توضيح مي دهد كه پرستاري چرا بايد باشد و خواهد بود. مأموريت و هدف توضيح ي دهد كه هيئت مؤسسان جبران كننده خواهند بود. اين تعهد مدير پرستاري حرفه اي براي تعريف خاص هدف يا مأموريت است. يك هدف از نهاد پرستاري فراهم كردن مراقبت پرستاري براي مدد جو است كه مي تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراين بيانيه بايد شامل تعريفي از پرستاري و مراقبت از خود به عنوان تعريفي بر طبق پرستاري حرفه اي باشد.
-    virginia Henderson تعريفي از پرستاري دارد كه به اين صورت دنبال مي شود؟ عملكرد منحصر به فرد پرستار براي كمك كردن به افراد بيمار يا سالم است كه در اجراي اين فعاليتها براي سلامتي و بهبودي خودش (يا مرگ آرام) شركت مي كند اگر استقامت و اراده و دانش كافي داشته باشد بدون كمك مي تواند اين كارها را انجام دهد و انجام چنين كارهايي كمك مي كند كه او هرچه سريعتر استقلالش را بدست آورد.
-    Walsh و Yora روند پرستاري را اينگونه شرح مي دهند، يك روش اصولي و منظم تشخيص وضع شلامت مددجو، تعيين مشكلات تعريف شده به عنوان عامل دگرگون كننده تكامل نيازهاي انسان، نقشه كشيدن براي حل مشكلات آنها، شروع كردن و انجام دادن طرح ها و ارزيابي اينكه طرح ها چه مقدار در پيشرفت حس مطلوب سلامتي و حل كردن تشخيص مشكلات مؤثر بوده است.
-    King پرستاري را تعريف مي كند به عنوان: م روندي از عمل، عكس العمل، فعل و انفعال و تبادل كه بوسيله آن پرستار به افراد كمك مي كند. پرستار اين فعاليتها را داخل پايه اساسي در كنار آمدن با وضعيت سلامتي شان در بعضي نقاط مخصوص از دوره زندگيشان كمك مي كند. پرستار اين فعاليتها را داخل نهادهاي اجتماعي انجام مي دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند.
    بنابراين سه سطح مجزا از عملكرد وجود دارد:1)افراد    3)گروهها    4)جامعه
-    Orem پرستاري را اينگونه تعريف مي كند: پرستاري يك هنر است بخاطر اينكه پرستار، پرستار شاغل، كمك هاي ويژه اي به فرد و براي شركت كردن به طور هوشمندانه در مراقبتهاي طبي كه از پزشك دريافت مي كند لازم دارد را مي كند.  هنر پرستاري بوسيله اقداماتي براي اشخاص با ناتواني براي انجام دادن كارها براي خودش و يا بوسيله كمك به او براي آموختن اينكه چطور كارها را براي خودش انجام بدهد اجرا مي شود. بدين ترتيب پرستاري هنر كاربردي (علمي) و اموزشي (تعليمي) است.
-    Kinlein پيشنهاد مي كند كه پرستاري كم كردن به افراد در اجراء مراقبت از خود با توجه بع موقعيت سلامتي شان است.
نتيجه حاصل از اين تئوري و تئوريهاي ديگر پرستاري يكسري اصطلاحات عام باي تعريف پرستاري است مثل: پرستار بيمار يا مددجو، افراد، گروه، جامعه، روند پرستاري، مراقبت از خود و سلامتي.
مأموريت ثانوي پرستاري فراهم كردن سلامت عمومي است. اين هدف بايد در بيانيه مأموريت كه توضيح مي دهد چرا نهاد پرستاري وجود دارد اشاره شود در نتيجه اين دليلي براي بكارگيري آن مي دهد بيانيه يا مأموريت نوشته شده چنانچه كه همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمايت شوند.
مأموريت بايد توسط كاركنان ديگر مراقبت از سلامتي، مددجويان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهميده شود.
بيانيه اهداف بايد فعال شود و براي استنباط بيانيه ها فسلفه، اهداف و طرحهاي مديريت حركت داده شود و استحكام بخشيده شود. بيانيه اهداف بايد بوسيله اشاره به روابط بين واحد پرستاري و بيماران و پرسنل و جامعه، سلامتي و بيماري و مراقبت از خود فعال مي شود. ضميمه 6-2، 6-3، 6-4 به ترتيب مثالهايي از بيانيه مأموريت يك سازمان، بخش و واحد هستند.
ضميمه 6-5 ليستهايي از استانداردها براي ارزيابي بيانيه مأموريت يك سازمان هستند. بيانيه مأموريت در حرفه هاي موفق و سازمانهاي صنعتي براي فراهم كردن تعريف واضحي جهت وجود آن استفاده مي شود. اين بيانيه ساده سازمانها را به جلو حركت مي دهد و اجراء و توليد و خدمات را تنظيم مي كند. اين بيانيه ها شامل ائين، اصول علمي و اخلاقي و استانداردهايي كه توسط كاركنان فهميده مي شود هستند. كاركناني كه آشكارا درك مي كنند كه دنباله روي هدفهاي معنادار و ارزنده از طريق تلاشهاي افراد با تعهد بيشتر هستند و نسبت به كساني كه ان را انجام نداده اند تخصصي ترند.
تجهيزات اختصاصي تيير و رقابت در صنعت مراقبتهاي بهداشتي مي شوند آنها تكنيكهاي حرفه اي را ايجاد مي كنند كه باعث تغيير عرضه در تسهيلات بيمارستاني مي شود.
سازمانهاي متحد براي برتري بيمارستانها به خط توليد و عملكرد توجه مي كنند و روي مأموريت تمركز مي كنند اين تمركز نه از براي برتري بيمارستانها پذيرفته مي شود كه حالا در بيانيه هاي مربوط بازارهاي جديد، سهام بازارها و ظاهر مي شود.
اين سازماندهي جديد كه نه به خاطر برتري جوي است مي تواند جهت گزيني و يكپارچگي به عنوان يك جامعه زنجير از يك رشته پيدا كند.
رهبري سازان فعال است و در آينده بيشتر به تمركز روزي نگهداري و حفظ كردن متمايل است.
بهترين بيانيه مأموريت ارزشها و ديدگاه سازمانها و شور و هيجان در كاركنان را بيان مي كند. بهترين بيانيه هاي مأموريت يگانگي سازمانها را مشخص مي كند. رهبران پرستاري مؤثر مطمئن مي شوند كاركنان مي بينند و احساس مي كند و مي فهمند كه مأموريت توسط خودشان دنبال مي شود. آنها مقاومت كردن را انتظار دارند و قبول دارند.
 
نمايش 2-6 (بيانية مأموريت سازمان)
موضوع: بيانية مأموريت
آن مأموريت مربوط است به بيمارستانها و كلينيكهاي دانشگاه آلباماي جنوبي است.
1-    فراهم كردن كيفيت بلا و مداوم، خدمات مراقبت سلامتي را به صورت طولاني مدت و شديد بهبود مي باشند. منابعي از مردم جامعه و مناطقي توجه بر نژاد، ائين، رنگ، سن، جنس و اصليت ملي يا شرايط ناتواني در نظر مي گيرند تا اينكه يك كيفيت بالا در موقعيت مناسب براي آموزش و تحقيقات در دانشگاه و جامعه فراهم شود.
2-    فراهم كردن يك موقعيت ابتكاري و فعال براي تجارب پزشكي و آموزش كارشناسي ارشد به متخصصين مراقبت سلامتي.
3-    تأسيس و حفظ اقدامات مالي مطمئن و روشي كه مراقبتهاي با حرفه اي را فراهم كند يا تشخيص مراقبت از بيماران و آموزش مأموريتي كه فقط توسط حمايت و تقويت سيستم هاي كمكي به نتيجه خواهد رسيد. و در واقع مراقبت از سلامتي براي مسكينان پزشكي وظيفة جامعه  اجتماع است. وظيفة ما براي فراهم كردن مراقبت به حمايتهاي جامعه محدود شده است.
4-    4-شناخت موفقيت آينده ما به توسعه و كاربرد بيشترين امتيازات مهم مردم بستگي دارد. در نهايت، ما محيطي را براي پيشرفت كاركنان حرفه اي به سوي كار مناسب و آموزش داوم فراهم مي كنيم.
5-    با همگاري پزشكان و ديگر مراقبان سلاكتي، استانداردهاي مراقبت از سلامتي را در جامعه آن بهبود مي بخشيم.
نمايش 3-6 (قسمتي از بيانية مأموريت)
موضوع: بيانية مأموريت و معرفي براي بخشي از پرستاري
مأموريت و هدف بخشي از پرستاري با هدف و مأموريت دانشگاه و مراكز طبي آباماي جنوبي هماهنگ است.
هدف و مأموريت بخشي از پرستاري شامل چهار قسمت است:
1-فراهم كردن دليل منطقي و مراقبت هاي پرستاري با كيفيت براي بيماران، كه آنها را مي توان اندازه گيري و ارزشيابي كرد.
2-فراهم كردن محيطي كه تحقيقات پرستاري و آموزش را سهل و آسان كند و آن نيز براي بيماراني كه تحت عملكرد پرستاري قرار گرفته اند درخواست و تقاضا مي شود.
3-خلق يك محيط كاري كه رشد كارهاي تخصصي را تشويق كند و رضايت اشخاص را براي همة سطوح عملكرد پرستاري ايجاد كند.
4-رواج عقيدة مثبت و حرفه اي پرستاري در ميان مشكلات جامعه و ارتباطات فاميلي
اهئاف در اين 6 طبقه با اهداف بخشي از پرستاري هماهنگ است.
1-ارزيابي فيزيكي، عاطفي، نيازهاي روحي بيماران، خانواده هاي آنها و يا مسائل ديگر با اهميت به عنوان فراهم كننده هاي مناسب مراقبت است.
2-فراهم كردن، طرحهاي فردي مراقبت با در نظر گرفتن نياز ما كه روشي با صرفه براي بيمار و بيمارستان است.
3-خدمت كردن بعد اندازه بيماران، خانواده هاشان و يا تبليغات مهم ديگر تا اينكه از مراقبت كامل بود در نظر گرفتن بيماران، خانواده هاشان و يا نيازهاي پر اهميت ديگر مطمئن شويم.
4-فراهم كردن ادامه توفيق آموزش توسط خدمات، پروژه هاي تحقيقاتي و مراقبت مجمع بيماران كيفيت مراقبت سلامتي را بهبود مي بخشد.
5-ملحق كردن تمام مقررات مرتبط با مراقبت بيماران در ارزشيابي نياز بيماران، خانواده ها و يا مسائل پر اهميت ديگر
6-ارزشيابي و اندازه گيري كيفيت در مراقبت پرستاري بر اساس كيفيت مطمئن و حسابهاي ماهانه
نمايش 6-5 استانداردهاي براي ارزيابي بيانيه هاي مأموريت بخشهايي از پرستاري كه شامل قسمتها، خدمات و واحدهاست.
1-بيانيه مأموريت دلايلي را براي گسترش بخشهاي پرستاري، قسمتها، خدمات ، يا واحدها را نسبت به عملكرد پرستاري و مراقبت از خود به عنوان مشخص شده اي بوسيلة كاركنان پرستاري را بيان مي كند و آن در ارتباط با خدمات فراهم شده در اجتماع مراجعين است. توصيفات پرستاري و مراقبت از خود به وسيلة كاركنان پرستاري توسعه خواهد يافت و به وسيلة مسئولان پرستاري تأئيد شود، آنها ممكن است در بيانية مأموريت ذكر شوند.
2-بيانية مأموريت بخشهاي پرستاري قسمتهايي از سازمان را حمايت مي كند. واحد بيانية مأموريت توسط خط كاركنان، طبق سفارش ساخته مي شود.
3-بيانيه به سازمان پرستاري اشاره دارد كه يك دولت خوب را ايجاد مي كند.
4-بيانية مأموريت به وسيلة مردمي كه به واسطة همان زنده خواهند ماند توسعه پيدا مي كند.
5-آن شامل حفظ ارزشهايي است به وسيله افرادي كه به واسطة همان زنده خواهند ماند.
6-آن مختصر، روشن و صريح است: آن يك معني روشن دارد.
7-بيانية مأموريت سازمانهاي بي نظير را توصيف مي كند.
بيانية مذموريت اولين قدم در پروسة استراتژي برنامه ريزي است. رهبران سخت و مشاغل ياد گرفته اند كه مشتريان بيشترين سهام داران هستند و بيشترين توجهات را در اطلاعات بيانية مأموريت دارند. در جهان امروز متخصصين پرستاران از بخشها، قسمتها و ارزيابي بيانات استفاده مي كنند تا حركتي جهت ادغام چندين سازان خانة مراقبت سلامتي و تبديل آن به سازمان متمركز و مؤثر انجام دهند. بنابراين ادغام مؤثر بيماران، خانواده ها، پرداخت كننده ها و فراهم كننده هاشون وجود دارد.
 
فسلفه (نظريه)
بيانية كتبي فلسفة ارزشها، مفهومها و اعتقاداتي كه مربوط به مسئولان پرستاري و عملكردشان در سازان هست، هماهنگ مي كنند. آن (فسلفه) تصوري از هر دو مديريت پرستاري و عملكرد پرستاران بدون توجه به آنچه كه آنها در مورد مديريت پرستاري و عملكرد آنها ايمان دارند را بيان مي كند. اين حالت، اعتقاداتشان را به عنوان چگونگي مأموريت يا اهدافي كه به انجام خواهد رشيد، به سمت انتها هدايت مي كند. بيانية نظريه خلاصه است و شال ارزيابي بيانيه: درباة شد به عنوان مشتري (مراجعه كننده) يا بيماران به عنوان كارگر، دربارة كارهايي كه توسط كاركنان پرستاري براي مراجعين يا بيماران اجرا خواهد شد، دربارة پرستاري به عنوان حرفه، دربارة آموزش به عنوان كيفيت كارهاي پرستاري براي بيماران، و درباره موفقيت يا جامعه اي كه خدمات پرستاري را فراهم مي كند، است.
كاراكتر و هماهنگي خدمات توسط برنامه ريزي طراحي مي شود كه هدفها و بيانية فسلفه را رشد دهد و از طرف ديگر باعث رشد سازمانها و هر يك از واحد مي شود.
Hodgett اشاره دارد به اينكه تمام مديران دسته اي از ارزشهاي حل كار را كسب مي كنند. مديران ارزشهاي اقتصادي نظري، سياسي، وجداني، هنرمندانه و اجتماعي را دارند. طي تحقيقات اخير نشان داده كه مديران خيلي بيشتر در مورد وظيفة اجتماعي آگاه شده اند. ارزشها در مديريت فلسفه ذاتي و فطري است. پيش گوي در مورد ارزشهاي آينده براي 20 قرن اول، به ارزشهاي آيندة جامعه منعكس خواهد شد. مديران پرستاري درگير خواهند بود و به ارزشهايي در بيانية فسلفه برگشت خواهند كرد. فسلفة سازماها اغلب خيلي مطلق است و در پايين نوشته نشده.

محتوا (مضمون)
يكي از مضامين بيانية فلسفه قسمت مهمي از ارزشها هست و وجود تمايز پرستاري نسبت داده مي شود: به نياز براي توسعة آمادگي، پيگيري آموزشها، دانش اموزان، تحقيقات، ادارة پرستاري و نقش پرستاران در سازمان بيانية فرضيه به گرفتاري بيماران در مراقبت در گسترش خانوادگي شان مربوط است. بيانية فرضيه همچنين به پرستاري صحيح كه شامل تعهد كاركنان تبليغي و مسئوليت پرستاران در شغلشان مربوط است. از جهت حرفه. بيانية فلسفه باعث رويش فرهنگ است. بيشتر 500 تا شركت شانس بيانية فسلفه را دارند ولي فقط يكي از آن شركت ما آن را به بهترين شكل به اجرا در مي آوردو ان در پوسترها يا كارمندي پلاستيكي، در بروشورها و كالاها و گزارشات سالانه، سخنرانيها و كتابها آشكار است. افرادي كه به بيانية فسلفه اعتقاد دارند كارها را به اجرا در مي آورند، كمك به استخداميم جهت ساخت تصميمات درست ي كند، و يك احساسسي در هدفهاي گروهي دارند و كارها را مفيدتر مي كنند.
مسائل مورد علاقة رايج در فلصفة شاغل، مشتريها، كيفيت ، برتري، رشد، سود، سهام داران، جامعه، مستخدمين، تمركز زدايي و سرگرمي است. بيانية فسلفة بيانية أموريت را حمايت مي كند. مانند چسبي كه قسمتهاي جدا از هم را به هم مي چسباند. آن، كاركنان را براي انجام دادن كارهاي پيچيدة شخصي به نسبت كارهاي حاشيه اي ساده بر مي انگيزد.
به اندازه بيانية مأموريت، بيشترين اثر بيانية فسلفه هم وقتي است كه به وسيلة آنهايي كه به واسطة آن زندگي خواهند كرد توسعه يابند. فلسفة بيانيه واحد، فلسفة سازمانها را حمايت مي كند. فلسفه اي كه مشتاقانه منتقل شدهو كامل به وسيلة مديران برتر كه بيشترين اثر را دارند حمايت مي شود. مأموريت هاي متفاوت و بيانيه هاي واقعي، در بيانية فلسفه ثابت باقي خواهند ماند، به اندازة بيانية مأموريت، بيانية فلسفه به سطوح بالاتر عملكر و مديريت پيشرفت خواهند كرد.
نمايش 6.6 و 6.7 و 8-6 مثالايي براي بيانيه هاي فلسفي از سازمان، بخش، واحد است. نمايش 9-6 يك ليست استاندارد براي ارزيابي بيانيه هاي فلسفي از سازمان است.
اهداف
هدفها در واقع بيانية خاصي و عيني از آرمانها است كه مديران پرستاري مي خواهند به آن برسد. آنها تعددات فعالي است در ميان آنچه كه كليد عناصر مأموريت به انجام مي رساند و فسلفه يا اعتقادادت مستمر. اهداف استفاده ي شود تا الويتها را ينا كنند. آنها زمان نتايج به انجام رسيده را اعلام مي كنند، و روي پيش بيني خدمات مراقبت از سلامتي افراد متمركز مي كنند. مانند بيانية مأموريت و فلسفه آنها بايد با اهميت، منظم و عملكردي باشند. آنها بايد مطرح باشند. مسائل اعلام شده اگر اهداف در زماني كه بشود آنها را ديد حاضر باشند، آنها مي توانند به عنوان ابزار مفيدي براي ارزيابي مراقبت پرستاري و عمل، كاركنان استفاده شود و به عنوان اساسي براي طراحي برنامه هاي اموزشي، كارگنان، تقاضانامه براي تيه و تدارك و تجهيزات و ديگر عملكردهاي دخيل بخشهاي موجود در پرستاري باشد.
نمايش 6-6(بيانية فسلفة سازمان)
موضوع: فلسفة دانشگاه مركزي پزشكي آلباماي جنوبي
ما معتقديم كه:
•    دانشگاه مركزي پزشكي آلباماي جنوبي به برتري در زمينة راقبت از بيماران، اموزش و تحقيق نام ذاري شده.
•    ما متعهد شديم تا خدماتي را باي نيازهاي خيلي خاص بيماران و درمان هاي پزشكي بي نظيري را فراهم كنيم.
•    ما تخصص پيدا كرديم تا بيشترين مراقبتهاي مؤثر و شايسته را براي بيمار فراهم كنيم.
•    ا متعهد شده ايم تا سطح يكساني از مراقبت سلامتي براي تمام بيماران با مشكلات سلامتي يكسان درون بيمارستان را فراهم كنيم
•    ما متعهد شده ايم يك محيط امني براي بيماران، كاركنان و ميهمانان فراهم گنيم. ما اصلاح بيماران را به صورت محرمانه تصديق مي كنيم با تمام افشاگريهاي كامل، خطرات مراقبت و تصميم گيري را پيچيده تر مي كند
•    برد Trasteed دانشگاه آلباماي چنوبي، كيمتة اجرايي پزشكي، كارمندان پزشكي بزرگ، ادارة مركز پزشكي دانشگاه آلباماي جنوبي هر دو مفهوم را حمايت مي ند و به وسيله تخصيص اعتبار، اجرا، فعاليتهاي برنامه مديرين، طراحي شده تا خطرات را كاهش و نابود كند و ايمني را در مراكز بيمارستاني ترفيع دهد.
•    ادامة تحصيلات براي شايسته كردن كاركنان نياز است. رشد در تخصص و توسعه هر دو يك وظيفه فردي و سازماي است.
•    تحقيقات بايد پرورش يابد تا امكانات را توسعه دهد و توصيه هاي پذيرفته شده را براي حمايت از موضوعات انساني دنبال شود.
•    ما وظيفة نمايش و بهبود ممتذ تمام فعاليتها را در ميان ارزيابي كيفيت و بهبود به عنوان قسمتهاي سازنده كيفيت را داريم.
•    هر فردي بايد با ارزش و اعتبار رفتار كند
•    محدوديتهاي مالي براي آنچه كه ما مي خواهيم انجام دهيم وجود دارد و هركارمندي بايد شانه اي در بيمارستان داشته باشد تا درآمد ثابت حفظ شدة مالي كسب كند.مراقبت از سلامتي براي مساكين پزشكي وظيفة جامعه و اجتماع از آنچه كه آنها بدست آورده اند است. طرفين و وظيفة ما براي فراهم كردن مراقبت از تهي دستان به آنچه كه جامعه حمايت مي كند محدود است.
•    ما وظيفة استفاده از منابع مالي و مسئوليت منابع محدود شده و حفظ كردن و بهبود و استحكام مالي مؤسستمان را داريم
•    مراقبت سلامتي بايد روي پيشگيري و خوبي در مجموع بيماري تمركز كند. ما طرحهايي براي مراقبت بيماران از خودشان در زمانهايي از پذيرش را ترفيق مي دهيم.
•    ما رهبران مراقبت از سلامتي در جامعه هستيم. ما معتقديم قوانين را حمايت مي كنيم و نظارت مي كنيم و كاري مي گنيم تا تغييرات مفيد مالياتمان را بسازيم.
•    كارمندان ما بهترين دارايي را دارند و با احترام رفتار خواهند كرد.
•    كارمندان ما مسئول هستند تا مراكز پزشكي را با كل تعهدات به فلسفة ما، اهداف، نظمها و پروسيجرهاي مطمئن سازمانهاي موفق سر.ويس دهند.
•    ما مسئول هستيم تا تجارب يادگيري را براي همة دانش آموزان در زمينة مراقبت از سلامتي فراهم كنيم كه اين شامل موقعيت طبي مناسب و نقش ما است.
نمايش 6-7 (بياينة فسلفه براي يك بخش (قسمت)
موضوع:فلسفة بخشي از پرستاري
•    ما معتقديم كه:
•    فسلفه بخشي از پرستاري به مركز پزشكي دانشگاه آلباماي جنوبي جنوبي وابسته است.
•    ما متعهد هستيم تا مراقبت از بيماران، اموزش، تحقيقات را برتري بخشيم و بيشترين مراقبتهاي مهم و شايسته را فراهم كنيم.
•    هر فردي بايد با اعتبار رفتار كند.
•    سلامتي فقط فقدان بيماري يا infirmity نيست بلكه حالتي از بهترين وضعيت جسمي، روحي و اجتماعي است
•    مراقبت هاي پرستاري مفهوم مراقبت از خود را ترفيق مي دهد، توانا ساختن بيمار براي رسيدم به نيازهاي اساسي انسان با حالتهاي سلامتي موجود در سيكل زندگي. پرستاري شامل يك نزديكي زياد به مراقبت سلامتي مورد هدف قرار گرفته شده در سلامتي اجتماع و توسعه آموزشهاي عمومي است.
مراقبت پرستاري حرفه اي در مركز پزشكي دانشگاه آلباماي جنوبي به اندازه كافي            در همة بيماران پذيرفته شده درمان فراهم مي شود.
•    بيماران و خانواده هايشان به طور صحيح دربارة تصويري از وضعيت سلامتي و شركت جستن در تصميمات مؤثر در مراقبتهاي قابل امكان گسترده آگاه مي شوند.
•    نيازهاي فيزيكي، ذهني، روحي و اجتكاعي بيماران ما مي توان به وسيلة تلاش كردن و به نتيجه برسد تا هدفهاي باقياندة طرحهايي از مراقبت منظم را هدف قرار دهد.
•    مراقبت اختصاص عالي پيشنهاد شده در مراكز پزشكي براي كارمندان واجد شرابط براي تمام حالتها مورد نياز است. مهمترين دارايي مؤسسات كارمندان هستند و آنها با احترام رفتار خواهند كرد.
•    ما وظيفة مديريت كاركنان و سرمايه گذاري را داريم و اينكه در حداكثر توليدات برسيم.
•    تصحيح كيفيت پرستاري بوسيلة ارزيابي پي در پي مراقبتهاي پرستاري و تغييرات مثبت حرفه هاي پرستاري و فعاليتهاي آنها بيمه شده است.
•    اموزشهاي مستمر لازم هست تا كيفيت حرفه هاي پرسناري را تحويل دهد وظيفة هر دو سازمانها و كاركنان است.
•    ما وظيفه داريم تا تجريه هاي مناسب را در يادگيري داشته باشيم و نقشي را براي همة دانش اموزان در زمينة مراقبت از سلامتي فراهم كنيم.
•    ما وظيفه گرفتاريهاي تحقيقات پرستاري را پذيرفته ايم.
بيانيه فلسفي يك واحد
موضوع:ششمين قسمت فلسفه
ما باور داريم كه بايد همه بيماران از مراقبتهاي انفرادي يكساني توسط پرستاران مسئول برخوردار شوند و اينها شامل مراقبتهاي فيزيكي پيوسته و برآورد نيازهاي عاطفي و معنوي است.
ما باور داريم كه هدف از مراقبتهاي بهداشتي بايد كمك به بمار باشد تا به سطح بالاي از سلامتي برسند .
ما باور داريم كه بيماران بايد توسط همة پرستاران مسئول اميدوار شوند تا براي مراقبت از خودشان و كاهش دلبستگي به پيشرفت قابل توجهي دست يابند.
ما باور داريم كه مسئوليت همة پرستاران اين است كه به عنوان يك طرفدار و حامي بيمار عمل كند و مراقبت ها را با كيفيت و با توجه به خواسته هاي بيمار و خوساته هاي خانوادة بيماران و افراد ديگر فراهم كند.
ما بر اين باوريم كه براي بهبود مراقبتهاي بهداشتي مستمر آموزشي مداوم لازم است. و ما باور داريم كه پرستار يك عضو مكمل بر مراقبتهاي بهداشتي و يك عضو مهم در تيم مراقبتي محسوب مي شود.
ما باور داريم كه بيماران و خانواده هايشان براي بهبود وضعيت بيمارستان و پيش آگهي و مراقبتها اهميت دارند.

استانداردهايي براي ارزشيابي بيانيه هاي فلسفي:
بخش، خدمات و يا واحد پرستاري
1-نوشته اي از فلسفه براي بخش پرستاري و يا هر يك از واجدهاي وابسته به آن بايد وجود داشته باشد.
2-نوشته فلسفي در همكاري اين كارمندان پرستار مصرف كنندگان و كارمندان مراقبتي نيز بايد موجود باشد.
3-پرسنل پرستاري بايد سهمي در مرور ساليانة بيانيه هاي فلسفي داشته باشند.
4-بيانيه هاي نوشتاري از فلسفه بايد اين باور و ارزشها را منعكس كند:
a-منحني فعاليتهاي باليني پرستاري
b-درك قسمتي از مسئوليت پرسنل پرستاري براي رسيدن به اين حقيقت
c-انتخاب نظريه هاي ديگر در مورد بشريت، اجتماع، سلامتي، پرستاري، مداخلات پرستاري و مراقبت از خود. مربوط به موارد احيا شذه بيروني (مانند ارتباط، قانون) و موارد اميار شده داوي(پرسنل، مدد جويان، منابع مادي و …)
تحقيقات آموزش و خانواده براي accomplushing مناسب هستند جهت درخواست division و هر يك از اين واحدها.
5-فلسفه پرستاري بايد از فلسفه هاي سازماندهي در همة سطوح پرستاري حمايت كند.
6-بيانيه فلسفه بايد مستقيماً براي بدست آوردن درخواست ها و نيازها باشد.
در طي Moore سازمان پرستاري براي ارزشيابي ماقبت از بيماران، ارزشيابي اقدامات انجام شده پرسنل ، برنامه ريزي براي برنامه هاي آموزشي و تقاضاي ذخاير و ابزار بايد واقعي و وجود فلسفي داشته باشد.
اراكه مأموريت وا هداف را به خوبي تعريف پايه اي از تجارت بيان مي كند.
و اگر آنها از بينش بالايي برخوردارند و يا قصد خوبي دارند و يا نكته هاي زيركانه دارند بايد به واقعيات ترجمه شده باشد.
اهداف زماني بصورت بيانيه واقعي در نظر گرفته مي شوند و به خلاف آن چيزهايي كه مي شوند استاندارد بشوند اهداف تاكتيك هاي پاية هر شغلي مي باشند. شامل شغل مديريت پرستاري اهداف بايد بيش از يك مورد انتخاب شوند و آنها بايد بصورت چندگانه و بيش از يكي باشند تا يك تعادل در محدودة وسيعي از نيازها و اهداف مرتبط با خدمات پرستاري را براي مددجويان و بيماران فراهم كند.
استفاده مفيد از انسان، پول و منابع مادي، به سود بردن از طريق ابداع و شانه خالي كردن از مسئوليتهاي اجتماعي در جامعه صورت مي گيرد.
اهداف بايد استفادع شوند و يكي از راه هاي استفاده از آن توسعه ان از طريق مديريت خاص و برنامه هاي عملي مي باشد.
مسئولان پرستاري خصوصاً مديران پرستاري بايد تلاش واقعي براي بدست آوردن نتايج انجام دهند بعضي از مكانهاي متمركز ذكر شده اند. و بعضي ديگر ممكن است مرتبط با شغل و صفت شبيه آن موجود باشد كه شامل توسعه و ارائه خدمات مراقبتي بهداشتي در مكانهاي نيازمند مي باشد. به عنوان مثال بهبودي و سلامتي ذهني و فيزيكي با افزايش فعاليتها ايجاد شده است.
انرژي زيادي كه در اين مكان ها وجود دارد مانع از ايجاد صدمه و بيماري مي شود. و نيز مكان ديگر براي اهداف تعبيه شده است. و اين ضامل مدتهاي جديد و خصوصاً اجراي دانش جديد مي باشد.
امكاني براي اهداف و استفاده از منابع (انساني، مالي و فيزيكي) سازاندهي شده اند اهداف نياز توسعه براي مديران بيان مي كنند نيازهاي گروه هاي بزرگ در مجموع شامل: عدم وجود مسير براي كارگران، كارمندان، توسعه،وضعيت مطلوب كارمندان و نگه داري و رتبه ها براي مهارتهاي كارمندان ارتباطات مي باشد.
اهداف زمينه اي براي جذب كار و ايجاد شانس و فعاليتهايي براي كنترل سودمندي و مفيد بودن كارگران را فراهم مي كند. اين اههداف در مكانهاي اجتماعي براي ابداع  سلامتي مورد نيازند.
جامعه بايد باور داشته باشد كه پرستاري مفيد است و توليد كننده و شغل اميدوار كننده اي مي باشد. مديريت اهداف را متعادل مي كند و اهداف كوتاه مدت با انجام دادن آنها بدست مي آيند و بعضي اهداف و اهداف بلند مدت در دستة (اميد به انجام دادن) قرار مي گيرند.
بودجه منجر به تعادل و ايجاد هدف مي شود. پرستار مدير دو بودجه را برنامه ريزي مي كند يكي براي عمل جرتحي و يكي هم براي هزينه اي احتمالي. براي بودجه برخي از تقدمات تنظيم شده ست كه در جدول 11-6 توضيح داده خواهد شد.
اهداف استراتژي پاية پرستاري مي باشد زيرا آنها به همة فعاليتهاي پرستاري مختص مي شوند. پرستاران بايد قادر باشند كه اهداف مخصوص و اقدامات خاص را (تبديل كنند) ايجاد كنند بنابراين پرستاران بايد بدانند كه براي اجراي آن چه چيزي بايد انجام دهند.
اهداف بصورت پايه در آمده اند و انگيزه اي براي پرستاري كه لازمة اجراي آنها مي باشد شده است و همچنين براي سنجش رسيدگي پرستاري محسوب مي شوند.
آنها وجود منابع مادي و انساني و تلاشهاي انساني را ممكن مي سازند. اهداف در همة اماكن براي بقاي پرستاري و خدمات مراقبتي بهداشتي مورد نيازند. در پرستاري همة اهداف بايد انجام شوند. اهدافي كه خدمات پرستاري را براي گروه هاي بيماران موجود فراهم مي كند.
آن اهداف بايد عدم نياز بيمار را فراهم كنند. و خدمات پرستاري غير متداول و مراقبتهاي بهداشتي را ايجاد كنند و خدمات جديد را براي بيماران موجود فراهم كند.
اهداف بايد براي گروه هاي جديد بيماران ايجاد شود. براي سازماندهي امتدادي و براي انجام استاندارد كردن خدمات پرستاري.
اهداف براي كار كردن پايه هستند. و كليد فعاليتها و ساختار سازماندهي شده و محققين پرسنل مي باشند. اهداف كار پرستاران را روشن و واضح مي كنند و نتايج را قابل اندازه گيري مي كند و اقدامات خاص را مشخص مي سازد.
آان تعهدي ايجاد مي كنند كه انرژي و منابع پرستاري را براي ساختن آينده مجهز شود. اهدا براي همة واحدها و سازمانها مورد نيازند. آنها بايد به طور ضروري تغيير يابند. خصوصاً حتي يك تغييري در مأموريت ايجاد مي شود و يا وقتي كه اهداف كوتاه مدت عملي مي شود. آخرين اما نه حداقل اهداف بايد براي تحقيقات و توسعة خدمات پرستاري جديد وجود داشته باشد. اشاره دارد به جدول 6-12 كه عناصر را بيان مي كند.
جدول 6-14، 6-13 و 6-15 مثالهايي براي اهداف يك سازمان، يك پرستار و يك واحد پرستاري مي باشد حدول 6-16 شامل استانداردي براي ارزشيابي اهداف يك سازمان مي باشد.
مثالهايي امكان گروهي براي نوشتن اهداف
•    ارزشيابي از كراقبت بيمار براي توسعه دادن روشهاي بخش كيفيت مراقبت بيمار
•    ارزشابي از انجام اقدامات پرسنل. سود بيماران از نظارت پرستاري بسته از همة پرسنل رسمي كساني كه از بيمار مراقبت مي كنند و مراقبتهاي پرستاري مستمر را انجام مي دهند و همة انجام مراقبتهاي پرستاري بر پاية استانداردهاي رسمي مي‌باشد.
•    برنامه هاي آموزشي. بيماران از يك برنامة ستمر و قابل انعطاف در خدمات آموزشي بهره مي گيرند و از همة گروه هاي پرستاري كه به روز مي باشند، مهارت آموزش، اموزش مستمر و سرپرست آموزش مي گيرند.
•    استفنيگ :براي ايجاد كردن يك سيستم استفينگ الگويي براي مراقبت بيماران ايجاد شود.  و اينكه همة اعصاي هر ساختمان مي توانند با توجه به سطح مهارتشان براي نگهداري مراقبتهاي پرستاري مداوم و مديريت خدمات پرستاري عمل كنند.
•    درخواست ذخاير و ابزار براي ذخيره كردن پرسنل پرستاري با منابع كافي براي مراقبت بيماران. براي پيش بيني نيازهاي آينده پرستاري و برنامه ريزي براي رسيدن به منابع مورد نياز.
•    ارائه:همگاري و مشورت اعضاي با تيم بهداشتي داخل اداري براي حداكثر اثر گذاري در بالا بردن راقبت بهداشتي و جلوگيري از بيماري انجام مي شود. برنامه هاي جديد براي مشخص شدن نيازها توسعه خواهند يافت.
•    ابداع:براي اثر گذاري فعاليتهاي پرستاري پيشرفته و جستجوي برنامه هاي آموزشي حمايت كه كيفيت مراقبت هاي بيمار را بهبود مي بخشد . سازمان و استفاده از همه منابع (انساني، فيزيكي و علمي). استاندارد براي تصميم گيري و براي افزايش اثر بخشي استفينگ ايجاد شده است.
•    مسئوليت اجتماعي، براي حمايت، عموميت و تحمل هدمات براي اجتماع سالم
•    تحقيقات و توسعه براي حفظ سازمان و پرستاري رسمي
مثالهايي از اهداق متعادل
•    اهداف طولاني مدت. يك برنامه اي براي توسعه راهنمايي هاي آموزشي براي همة اماكن بنويسيد.
•    اهداف كوتاه مدت. ايجاد پروسيجرهاي براي مرقب پرستاري ايمن بوسيله داشتن ساختمان آتش نشاني، پرسنل پرستاري در هر سه شيفت حفظ مي شوند.
•    بودجه آينده. برنامه ريزي با بودجه براي داشتن مكاني مناسب
•    اتاق بيماران و جا به جا كردن اسباب پاره و فرسوده
•    بودجه كعمول (رايج) ايجاد كلاسهاي براي اميدوار كردن والدين براي آن وجوهي كه اختصاص به آن كار داده مي شوند.
عناصر اهداف
•    اجراي هدف: بيمار مراقبت درمان را در يك محيط امن براي ارضاء كردن نيازهاي مراقبتي شفا بخش، نيازهاي فيزيكي، عاطفي، اجتماعي. اقتصادي و برقراري و رسيدن به وضعيت بهبودي دريافت مي كند. (در قسمت بعدي توضيح داده شده )
•    خدكات پرستاري موجود براي بيماران موجود: مشورت كردن پرستار او را از پرستاري(پزشكي)، پرستاري جراحي، پرستاري بهداشت ذهني و پرستاري بهداشت مادر و كودك آگاه خواهد كرد. خدمات آنها مي تواند توسط هر پرستار حرفه اي يا پزشك صورت بگيرد.
•    صرفه نظر از خدمات پرستاري غير متداول
ضرورت پرستاري جديد براي گروه هاي جديد بيماران: برنامه ها خدمات پرستاري مشاورتي را از بيمارستانهاي عمومي به پرستاري خانه در منطقه مرتبط مي سازد. در آينده اين امر با كناره گيري منازل گسترده مي شود. هر دو عملكردها نتيجه بازرسي مي باشد.
سازمان براي خدمات پرستاري جديد: مديران پرستاري با نظارت بر ساختمان سازمان پرستاري مي تواند خدمات پرستاري جديدي را فراهم كند. و آن را ارزشيابي كند.
استاندارد خدمات پرستاري و انجام آنها: مديران پرستاري تصميم مي گيرند كه از استانداردهاي اقدامات پرستاري استفاده كنند. توسط corgress ANA
 اهداف دانشگاه مركز پزشكي جنوب آلباما:
1-اهداف globa
2- شماري از بيمارام
3- آگاهي مردم
4- برنامه هاي كوتاه كدتي از انچه ما ارائه مي دهيم.
5-برنامه هاي بلند مدتي از آنچه ما ارائه مي دهيم
6-    خدمات
7-    آموزش مسئولين براي ارائه برنامه هاي بيمارستاني رسمي براي ساختن بيمارستانهاي دانشگاهي
8-    تحقيقات متفاوت
9-    فروشگاه هاي بيمارستاني براي كارمندان دانشگاهي
10-    بهبود دسترسي به بيمارستان
11-    بهبود منابع باروك بالا در جامعه
رزيدتهاي براي مراكز پزشكي جهت مداخلات
بهبود مديريت بيماران براي ميداني بيشتر
ايجاد فروشگاه هاي جديد
بهبود نقايص
درك بيكارستان به عنوان يك شغل
درك تفاوت در اهداف بين بيمارستان و fiundation
 
 تعريف اهداف
1-شما بيماران   
1-برنامه ريزي براي incentime براي U.P.S
2- كساني كه مراقبتهاي بيمارستاني انفرادي مي شوند.
3-نظارت U.D.S در شهر
4-عرضه H.U.O
5-قرار دادن گروه ساختمان
6-ايجاد فروشگاه
iكجا هستند
ii باقي ماندن RQA
iii باقي ماندند قرار ملاقات
ivكشورهاي اطراف
v HHC
viخدمت دولتي (برنامه براي صفت)
viiسازمانها و ارگانها (لكنيك و دانشگاه)
viiiدانش اموزان سازمانها در دانشگاه ها
ارائه بيمارستان براي كارمندان دانشگاه
2-آگاهي مردم
(1-) برنامة PR
(2)برنامه هاي ارائه شده كوتاه مدت از آنچه انجام شده است.
(3)برنامه هاي ارائه شده طولاني مدت از آنچه انجام شده است.
1-چه توليد جديدي را مي توانيم ارائه دهيم؟
2-برنامه رسمي براي ساختن بيمارستان دانشگاهي
4-آموزش مسئولين براي ارائه به بيمارستان
    1-فقط براي افتخار ورزيدن
    2-مديريت مردم در سازمان
3-منابع
4-كارمنداني با PR و ارائه به مردم
5- درك بيمارستان به عنوان محل كار
5-تحقيقات براي ارائه خدمات
    1-تغيير روشهايي براي ارائه خدمات
6-بهبود دسترسي به بيمارستان
1-پاركينگ
2-محل انتظار
3-اورژانس
7-بهبود منابع
1-گروه هاي حرفه اي
2-فنج
3-ارتباطات داخلي
8-وجود رزيدستها در مراكز پزشكي
9-بهبود تايمي
10-بهبود روابط انساني (تعاوني، بين مراكز پزشكي)
نمايش 14-6
هدف بخش پرستاري:
موضوع: هدف بخش پرستاري:
هدف اين بخش پرستاري بايد آماده كردن بيماران باشد.
1)    كمك توسط پرستار و پروسة پريتاري براي برخورد بيمار با نيازهاي فرديش در محيط امن اين مراقبت ها در بر گيرندة نيازهاي فيزيكي، اقتصادي، معنوي محيطي اجتماعي و رفتاري بيماري مي باشد كه در برنامه ريزي مراقبتي تمام بيماران در نظر گرفته مي شود.
2)    يك برنامة آموزشي مؤثر كه شامل راهنمايي و كمك در استفاده از منابع دارويي و نمايندگي انجمن مي باشد.
3)    منفعت ناشي از ارتباطات مؤثر تعاون و هماهنگي با همة سرويس هاي حرفه اي و اجرائي در برنامه ريزي مراقبتي بيماران در نظر گرفته مي شود.
4)    سود مداوم برنامه هاي انعطاف پذير در سرويس هاي آموزشي براي آراسته شدن. و آگاهي همة پرسنل پرستاري، آموزش متناوب و گسترش رهبري.
5)    مشاركت مفيد سرويس هاي پرستاري در آموزش دانش آموزان
6)    تأئيد مؤثر مراقبت ها با تهية به موقع و وجود مناسب تجهيزات و تداركات
7)    تأثير مناسب كلي ناشي از يك شغل خوب در پرستار بدست آوردن رضايت شغلي مي باشد.
8)    تأثير مناسب از يك انجمن بسته در ميان بخش پرسنل پرستاري و سازمان جمعيت پرستاري براي حفظ برابر بيماريها و پيشرفت پرستاري
9)    ايجاد بيشترين ساعت مراقبت پرستاري با تغيير جهت دادن پرسنل پرستاري از وظايف ير پرستاري
10)    ايجاد منفعت متوسط ايجاد تعادل مفيد در بودجه براي بخش پرستاري
11)    سود متوسط متفاوت بك RN بر همة پرسنل كه از بيماران مراقبت مي كنند كه توسط ارزيابي مراقبت ادامه داده مي شود.
12)    ايجاد سود توسعة اجراء نتايج تحقيقات پرستاري
نمايش 15-6
اهداف واحد پرستاري
موضوع:اهداف ششم فلور بايد توسط بيمار خانواده اش يا افراد ديگر فراهم شود.
1)    تمام مراقبت هاي فردي بيمار در يك كمك توسط RN از جمله نيازهاي فيزيكي روحي و معنوي بيمار خانواده و تمام چيزهاي ويژه اش رسيدگي مي شود...

 

منابع فارسي :
كتاب دكتر قابلجو ، منيژه ، (راهنماي مديريت پرستاري) ، فلسفه اهداف و مقاصد ، ترجمه ، انتشارات شهر آب ، سال 1371 ، چاپ اول .

Refrence :
Intrasuction to management and leadership for nurse managers .
(Third Edition) Russell C.Swandburg.EN.PHD.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه